65/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

65
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 24. marca 2015
o stredných školách
Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 a § 62 ods. 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti organizácie výchovy a vzdelávania v stredných školách, o dennej forme štúdia a externej forme štúdia a o hodnotení a klasifikácii žiakov stredných škôl a
b)
zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.
§ 2
Delenie, spájanie, zrušovanie a označovanie tried
(1)
V stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných predmetov triedy delia na dve skupiny a viac skupín v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov alebo v súlade so vzorovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov. V konzervatóriách sa v súlade s rámcovými učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov vyučovanie organizuje aj individuálne.
(2)
Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov zložené zo žiakov rôznych ročníkov.
(3)
Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo predmetu etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v jednej skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.
(4)
Ak počet žiakov v triede klesne pod najnižší počet žiakov v triede ustanovený v § 33 ods. 7 a 8 zákona, trieda sa na konci školského roka zruší a žiaci sa preradia do inej triedy, zmenia študijný odbor alebo učebný odbor alebo prestúpia na inú strednú školu. O preradení do inej triedy, zmene študijného odboru alebo zmene učebného odboru alebo o možnosti prestúpenia na inú strednú školu oboznámi stredná škola žiakov do konca obdobia školského vyučovania.
(5)
Triedy jednotlivých ročníkov sa priebežne označujú rímskymi číslicami od I. do VIII. Triedy jednotlivých ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa môžu označovať latinskými názvami. Paralelné triedy toho istého ročníka sa rozlišujú priradením veľkého písmena alebo veľkých písmen k rímskej číslici alebo k latinskému názvu. V triednom výkaze, katalógovom liste žiaka, v triednej knihe, na vysvedčení, na výučnom liste a na absolventskom diplome sa jednotlivé ročníky označujú slovami.
§ 3
Organizácia vyučovania
(1)
Vyučovanie sa začína najskôr o 7.00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých žiakov sa začína najskôr o 6.00 hodine. Vyučovanie sa skončí najneskôr o 20.00 hodine. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe plnoletých žiakov sa skončí najneskôr o 22.00 hodine.
(2)
Poradie a dĺžky prestávok určí riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a rade školy, pričom spravidla po tretej vyučovacej hodine je prestávka najmenej 20 minút. Ak vyučovanie žiakov tej istej triedy pokračuje aj popoludní, medzi dopoludňajším vyučovaním a popoludňajším vyučovaním je prestávka najmenej 30 minút.
(3)
Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania, sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.
(4)
Vyučovanie žiaka v jednom vyučovacom dni trvá najviac osem vyučovacích hodín vrátane nepovinných predmetov, okrem športovej prípravy a umeleckej prípravy.
(5)
Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe žiaka prvého ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac šesť vyučovacích hodín; žiaka prvého ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy najviac sedem vyučovacích hodín. Vyučovanie odborného výcviku, odbornej praxe alebo umeleckej praxe žiaka druhého ročníka až piateho ročníka v jednom vyučovacom dni trvá najviac sedem vyučovacích hodín; žiaka druhého a tretieho ročníka nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,1) najviac osem vyučovacích hodín.
(6)
Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odborného výcviku sa započítava aj dĺžka prestávok. Do dĺžky jedného vyučovacieho dňa vyučovania odbornej praxe alebo umeleckej praxe na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sa započítava aj dĺžka prestávok.
(7)
Vyučovanie neplnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 8 hodín. Vyučovanie plnoletého žiaka v priebehu 24 hodín trvá najviac 12 hodín.
§ 4
Oslobodzovanie žiakov z vyučovania
(1)
Riaditeľ strednej školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia lekára s odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností.2)
(2)
Riaditeľ strednej školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo na jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie absolventa; tieto predmety určuje riaditeľ strednej školy.
§ 5
Hodnotenie a klasifikácia žiaka
(1)
Predmetom hodnotenia a klasifikácie žiaka je úroveň dosiahnutých vedomostí, zručností a schopností žiaka podľa učebných osnov a vzdelávacích štandardov. Na hodnotenie a klasifikáciu preukázaného výkonu žiaka v príslušnom vyučovacom predmete nesmie mať vplyv správanie žiaka.
(2)
Triedny učiteľ oznámi žiakom v deň začiatku obdobia školského vyučovania, ktoré predmety sa v súlade so školským vzdelávacím programom klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú.
(3)
Triedny učiteľ, učitelia jednotlivých predmetov alebo majster odbornej výchovy priebežne informuje o prospechu a správaní sa žiaka zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona.
(4)
Riaditeľ strednej školy písomne informuje zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona, ak sa výrazne zhorší prospech alebo správanie žiaka.
§ 6
Súčasti výchovy a vzdelávania
(1)
Riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec pred uskutočnením exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu poučí účastníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia. O poučení sa vyhotoví písomný záznam. Záznam o poučení podpíšu všetci poučení účastníci a ten, kto poučenie vykonal.
(2)
Pre žiakov, ktorí sa nezúčastnia exkurzie, kurzu na ochranu života a zdravia, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu, zabezpečí riaditeľ strednej školy náhradné vyučovanie.
(3)
Kurz na ochranu života a zdravia organizuje stredná škola v treťom ročníku štúdia; ak ide o učebné odbory, v ktorých dĺžka štúdia je dva roky, v druhom ročníku štúdia. Tento kurz trvá tri vyučovacie dni po šesť hodín.
(4)
Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje vo forme lyžiarskeho kurzu, snoubordingového kurzu, plaveckého kurzu, turistického kurzu alebo kurzu iných športov v prírode. Organizáciu kurzu pohybových aktivít v prírode zabezpečuje riaditeľ strednej školy alebo ním poverený pedagogický zamestnanec. Organizácia lyžiarskeho kurzu a snoubordingového kurzu sa zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom.3) Kurz pohybových aktivít v prírode sa koná v rozsahu piatich vyučovacích dní, najmenej v rozsahu 15 vyučovacích hodín.
(5)
Zdravotnú starostlivosť na lyžiarskom kurze alebo na snoubordingovom kurze zabezpečuje vedúci kurzu spolu so zdravotníckym pracovníkom odborne spôsobilým na výkon zdravotníckeho povolania.4)
(6)
Počas exkurzie, kurzu pohybových aktivít v prírode alebo školského výletu tvorí skupinu jedného pedagogického zamestnanca najviac 25 žiakov. Lyžiarske družstvo jedného pedagogického zamestnanca tvorí najviac 15 žiakov a snoubordingové družstvo najviac 10 žiakov. Plavecké družstvo jedného pedagogického zamestnanca tvorí najviac 10 žiakov.
(7)
Školské výlety sa môžu organizovať jedenkrát v priebehu školského roka a môžu trvať najviac dva vyučovacie dni.
§ 7
Externá forma štúdia v stredných školách
(1)
V gymnáziách a stredných odborných školách sa organizuje externá forma štúdia v dĺžke štúdia
a)
rovnakej ako dĺžka dennej formy štúdia príslušného študijného odboru alebo príslušného učebného odboru pre uchádzačov s nižším stredným vzdelaním,
b)
určenej riaditeľom strednej školy pre uchádzačov s úplným stredným odborným vzdelaním alebo stredným odborným vzdelaním, ktorá trvá najmenej jeden rok.
(2)
V konzervatóriu sa výchova a vzdelávanie neorganizuje externou formou štúdia.
(3)
Ak sa výchova a vzdelávanie v stredných odborných školách uskutočňuje externou formou štúdia, praktické vyučovanie sa organizuje večernou formou štúdia alebo diaľkovou formou štúdia.
(4)
Ak sa denná forma štúdia kombinuje s externou formou štúdia, denná forma štúdia trvá v jednom školskom roku jeden mesiac až päť mesiacov.
§ 8
Organizácia štúdia v konzervatóriách
(1)
V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať výchovu a vzdelávanie aj žiakovi podľa § 103 ods. 9 písm. h) zákona na základe písomnej žiadosti a súhlasu zákonného zástupcu žiaka alebo zástupcu zariadenia podľa § 1 písm. g) zákona.
(2)
V hudobnom a dramatickom konzervatóriu možno poskytovať aj výchovu a vzdelávanie len vo vybraných predmetoch.
(3)
Žiak hudobného a dramatického konzervatória sa môže vzdelávať aj v ďalšom hlavnom odbore štúdia v tomto konzervatóriu; v jednom ročníku sa možno vzdelávať len v jednom hlavnom odbore štúdia.
(4)
Konzervatórium organizuje ako súčasť vzdelávania interné a verejné divadelné, muzikálové, operné, operetné, tanečné a baletné predstavenia, súťaže, domáce i medzinárodné výmenné prezentácie a umelecké projekty.
(5)
Podľa § 103 ods. 9 písm. e) zákona môže žiak hudobného a dramatického konzervatória absolvovať dva po sebe nasledujúce ročníky najviac jedenkrát v priebehu šesťročného vzdelávacieho programu.
§ 9
Komisionálne skúšky v konzervatóriu
(1)
Rozdielovou skúškou v konzervatóriu sa overuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odborná teoretická pripravenosť. Rozdielovou skúškou sa zisťuje stupeň rozvoja umeleckých schopností a odbornej teoretickej pripravenosti po prerušení štúdia, pri prestupe z inej školy alebo pri zmene študijného odboru. V tanečnom konzervatóriu sa rozdielová skúška z odbornej teoretickej pripravenosti nevykonáva.
(2)
Riaditeľ konzervatória nemôže povoliť opravnú skúšku z hlavného odboru štúdia.
§ 10
Zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú uvedené v prílohe.
§ 11
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2015 okrem § 2 ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
Juraj Draxler v. r.
Príloha k vyhláške č. 65/2015 Z. z.
ZOZNAM ŠTUDIJNÝCH ODBOROV A UČEBNÝCH ODBOROV, V KTORÝCH SA
VYŽADUJE OVERENIE ŠPECIÁLNYCH SCHOPNOSTÍ, ZRUČNOSTÍ ALEBO NADANIA
Študijné odbory a učebné odbory, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, sú
a)
5310 N zubný technik,
b)
5315 N zdravotnícky záchranár,
c)
5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,
d)
5370 M masér,
e)
6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium,
f)
7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
g)
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium,
h)
7902 J 77 gymnázium – šport,
i)
skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,
j)
skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.
1)
§ 10 až 20 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z. z. používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania.
3)
§ 6 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.
4)
§ 27 a 33 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.