66/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 24. marca 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 písm. b) a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 odsek 1 znie:
„(1)
V názve pekárskych výrobkov skupiny chlieb a skupiny pečivo sa musí uviesť ich začlenenie do skupiny a podskupiny podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1; ak ide o skupinu ostatné pekárske výrobky, musí sa uviesť názov podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1 v stĺpci podskupina alebo iný zaužívaný alebo opisný názov.“.
2.
V § 3 ods. 5 sa vypúšťajú slová „inde ako v pekárni“.
3.
V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a členenie podľa prílohy č. 1 tabuľky č. 1“.
4.
V § 3 sa dopĺňa odsek 9, ktorý znie:
„(9)
V názve trvanlivého pečiva sa nemusí uviesť jeho začlenenie podľa prílohy č. 1 a tabuľky č. 1.“.
5.
V nadpise § 4 sa vypúšťajú slová „a pečivo“.
6.
V § 6 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.
Ľubomír Jahnátek v. r.