68/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 18. marca 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 243/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na námorné vybavenie v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 307/2002 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 378/2004 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 89/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 198/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 283/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 304/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 15bd sa vkladá § 15be, ktorý znie:
㤠15be
Ak bolo zariadenie v prílohe č. 1 presunuté z časti A.2 do časti A.1 a vyrobené do 14. augusta 2015 v súlade s postupom schválenia typu podľa predpisov účinných do 14. augusta 2015, takéto zariadenie možno uviesť na trh a umiestniť na palubu lode únie do 14. augusta 2017.“.
2.
Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 243/2001 Z. z.
ČASŤ A
Zoznam skratiek:
A.1: zmena 1 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
A.2: zmena 2 týkajúca sa iných normatívnych dokumentov ako IMO,
AC: oprava k zmene a doplneniu týkajúca sa normatívnych dokumentov iných ako IMO,
CAT: kategória pre radarové vybavenie podľa technickej normy,6)
obež.: obežník,
COLREG: Dohovor o medzinárodných pravidlách na zabránenie zrážkam na mori,
COMSAR: podvýbor Medzinárodnej námornej organizácie pre rádiokomunikácie, pátranie a záchranu,
EN: európska norma,
ETSI: Európsky inštitút pre telekomunikačné normy,
Kódex FSS: Medzinárodný kódex pre požiarne bezpečnostné systémy,
Kódex FTP: Medzinárodný kódex pre použitie postupov požiarnych skúšok,
Kódex HSC: Kódex o vysokorýchlostných plavidlách,
Kódex IBC: Medzinárodný kódex pre prepravu chemikálií ako hromadného tovaru,
ICAO: Medzinárodná organizácia civilného letectva,
IEC: Medzinárodná elektrotechnická komisia,
IGC: Medzinárodný kódex pre stavbu a vybavenie lodí prepravujúcich skvapalnené plyny ako hromadný tovar,
IMO: Medzinárodná námorná organizácia,
ISO: Medzinárodná organizácia pre normalizáciu,
ITU: Medzinárodná telekomunikačná únia,
LSA: záchranný prostriedok,
MARPOL: Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí,
MEPC: Výbor pre ochranu morského prostredia,
MSC: Výbor bezpečnosti námornej dopravy,
NOx: oxidy dusíka,
O2/HC systémy: kyslíkové/uhľovodíkové systémy,
SOLAS: Medzinárodný dohovor o bezpečnosti ľudského života na mori; odkaz na predpisy SOLAS znamená odkaz na konsolidované znenie z roku 2009,
SOx: oxidy síry,
pr.: pravidlo,
rez.: rezolúcia.
Vysvetlivky:
Všeobecne: v niektorých názvoch položiek v stĺpci 5 sa uvádzajú možné varianty výrobku pod tým istým názvom položky. Varianty výrobku sú ustanovené nezávisle a od seba oddelené pomlčkou. V certifikáte o posúdení zhody sa podľa potreby použije iba príslušný variant výrobku (napríklad A.1/1.3).
ČASŤ A.1
ZARIADENIA, PRE KTORÉ V MEDZINÁRODNÝCH NÁSTROJOCH EXISTUJÚPODROBNÉ SKÚŠOBNÉ NORMY
Poznámky pre časť A.1
a)
Všeobecne: okrem špeciálne uvedených skúšobných noriem sú v príslušných požiadavkách medzinárodných dohovorov, rezolúciách a obežníkoch IMO rôzne ustanovenia, ktorých dodržanie sa musí overiť počas skúšky typu (typového schválenia) podľa prílohy č. 2,
b)
Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15bc,
c)
Stĺpec 1: môže sa uplatňovať § 15bd,
d)
Stĺpec 5: pri citácii rezolúcií IMO sú uplatniteľné len skúšobné normy obsiahnuté v častiach príloh k rezolúciám a nie ustanovenia samotných rezolúcií,
e)
Stĺpec 5: medzinárodné dohovory a skúšobné normy sa uplatňujú v aktualizovanej verzii. Kvôli správnej identifikácii skúšobných noriem sa musí v skúšobných protokoloch, certifikátoch o posúdení zhody a vyhláseniach o zhode určiť špecifická použitá skúšobná norma a jej verzia,
f)
Stĺpec 5: Ak sú dva súbory identifikačných noriem oddelené slovom „alebo“, každý súbor musí spĺňať všetky skúšobné požiadavky tak, aby zodpovedali vykonávacím normám IMO. Skúšanie položky podľa jedného z týchto súborov sa považuje za dostatočné na preukázanie zhody s požiadavkami príslušných medzinárodných predpisov. Ak sa použijú iné oddeľovacie znamienka (čiarka), uplatňujú sa všetky uvedené referencie,
g)
Požiadavky ustanovené v tejto časti platia bez toho, aby boli dotknuté prepravné požiadavky v medzinárodných dohovoroch.
3.
Príloha č. 5 sa dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:
„8.
Smernica Komisie 2014/93/EÚ z 18. júla 2014, ktorou sa mení smernica Rady 96/98/ES o vybavení námorných lodí (Ú. v. EÚ L 220, 25. 7. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 14. augusta 2015.
Robert Fico v. r.