69/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydala podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 31. marca 2015 č. 3/2015, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013 (ďalej len „opatrenie“).
Opatrením sa mení šiesta časť prílohy opatrenia Národnej banky Slovenska z 20. novembra 2012 č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska v znení opatrenia č. 8/2013 (oznámenia č. 376/2012 Z. z. a č. 315/2013 Z. z.), ktorá upravuje poplatky v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, a to v súvislosti s prijatím zákona č. 35/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 6/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.