7/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. januára 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 152/2013 Z. z. o podmienkach poskytovania podpory v poľnohospodárstve formou prechodných vnútroštátnych platieb v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 20/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1, 2, 5, 13a, 14 a 18 až 24 znejú:
„1)
Čl. 37 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
2)
Čl. 4 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1307/2013 v platnom znení.
5)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
13a)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
14)
§ 13 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
18)
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
19)
Hlava IV kapitola II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
Hlava V kapitola III vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).
20)
Hlava III vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
21)
Čl. 8 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 809/2014.
22)
§ 16 ods. 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z.
23)
Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.
24)
Čl. 4 ods. 2 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.“.
2.
V § 3 ods. 2 sa za slovo "platba" vkladajú slová "podľa odseku 1".
3.
V § 4 ods. 18 sa slová "podľa odseku 2" nahrádzajú slovami "podľa § 5 ods. 3".
4.
V § 6 ods. 2 sa za slovo "Suma" vkladajú slová "prechodných vnútroštátnych".
5.
V § 6 ods. 4 sa za slovo "platby" vkladajú slová "podľa § 2 a 3".
6.
V § 6 ods. 9 sa vypúšťajú slová "v lehote".
7.
Nadpis § 7 znie: "Zníženie prechodných vnútroštátnych platieb".
8.
V § 7 ods. 1 písm. a) a b) sa za slovo "platba" vkladajú slová "podľa § 2 alebo 3".
9.
V § 7 ods. 2 uvádzacej vete sa slová "§ 5 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 5 ods. 3".
10.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 sa vypúšťa.
11.
Za § 8a sa vkladá § 8b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠8b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2015
Podmienky poskytnutia prechodných vnútroštátnych platieb na základe žiadostí podaných do 31. januára 2015 sa posudzujú podľa právnej úpravy účinnej do 31. januára 2015.“.
12.
Slová "doplnková platba na plochu" sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami "doplnková vnútroštátna platba na plochu" a slová "platba na chmeľ" sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami "doplnková vnútroštátna platba na chmeľ".
13.
Slová "platba na veľké dobytčie jednotky" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami "doplnková vnútroštátna platba na dobytčie jednotky" v príslušnom tvare a slová "veľké dobytčie jednotky" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami "dobytčie jednotky" v príslušnom tvare.
14.
Prílohy č. 1 a 2 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
Výpočet dobytčích jednotiek
Kategória Jednotka pre určenie
stavu kategórie
Koeficient pre prepočet
stavu kategórie na DJ
Teľatá do šesť mesiacov počet zvierat v ks 0,2
Hovädzí dobytok od 6 do 24 mesiacov počet zvierat v ks 0,6
Býky, voly a jalovice nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Dojčiace kravy nad 24 mesiacov počet zvierat v ks 1,0
Ovce a kozy nad 12 mesiacov

počet zvierat v ks 0,15 × koeficient viazania26)
počet zvierat v ks 0,15 × koeficient odviazania26)
Individuálna kvóta tona 0,1998
Vysvetlivky:
DJ = dobytčia jednotka.
x = počet DJ sa vypočíta ako súčin stavu kategórie v jednotkách a koeficientu pre prepočet stavu kategórie na DJ.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 152/2013 Z. z.
Zoznam vykonávaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1782/2003 (Ú. v. EÚ L 30, 31. 1. 2009) v znení
- nariadenia Komisie (ES) č. 889/2009 z 25. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 254, 26. 9. 2009),
- nariadenia Komisie (ES) č. 992/2009 z 22. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 278, 23. 10. 2009),
- nariadenia Rady (ES) č. 1250/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 338, 19. 12. 2009),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 360/2010 z 27. apríla 2010 (Ú. v. EÚ L 106, 28. 4. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 307/2011 z 29. marca 2011 (Ú. v. EÚ L 82, 30. 3. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 785/2011 z 5. augusta 2011 (Ú. v. EÚ L 203, 6. 8. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 313/2012 z 12. apríla 2012 (Ú. v. EÚ L 103, 13. 4. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 524/2012 z 20. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 160, 21. 6. 2012),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 671/2012 z 11. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 287/2013 z 22. marca 2013 (Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2013),
- nariadenia Rady (EÚ) č. 517/2013 z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 929/2013 z 26. septembra 2013 (Ú. v. EÚ L 255, 27. 9. 2013),
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 320/2014 z 27. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 93, 28. 3. 2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 994/2014 z 13. mája 2014 (Ú. v. EÚ L 280, 24. 9. 2014).
2.
Nariadenie Komisie (ES) č. 1121/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 73/2009, pokiaľ ide o režimy podpory pre poľnohospodárov ustanovené v hlavách IV a V (Ú. v. EÚ L 316, 2. 12. 2009) v znení
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 387/2010 zo 6. mája 2010 (Ú. v. EÚ L 114, 7. 5. 2010),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 736/2010 z 13. augusta 2010 (Ú. v. EÚ L 214, 14. 8. 2010),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1368/2011 z 21. decembra 2011 (Ú. v. EÚ L 341, 22. 12. 2011),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 537/2012 z 22. júna 2012 (Ú. v. EÚ L 164, 23. 6. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 666/2012 z 20. júla 2012 (Ú. v. EÚ L 194, 21. 7. 2012),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 129/2013 zo 14. februára 2013 (Ú. v. EÚ L 44, 15. 2. 2013),
- nariadenia Komisie (EÚ) č. 426/2013 z 8. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 127, 9. 5. 2013),
- vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1147/2013 zo 14. novembra 2013 (Ú. v. EÚ L 305, 15. 11. 2013).
3.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 637/2008 a nariadenie Rady (ES) č. 73/2009 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014 (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014),
- delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 1001/2014 z 18. júla 2014 (Ú. v. EÚ L 281, 25. 9. 2014).
4.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013) v znení
- nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1310/2013 zo 17. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 347, 20. 12. 2013).
5.
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
6.
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 809/2014 zo 17. júla 2014, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 v súvislosti s integrovaným administratívnym a kontrolným systémom, opatreniami na rozvoj vidieka a krížovým plnením (Ú. v. EÚ L 227, 31. 7. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2015.
Robert Fico v. r.