76/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. apríla 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 5 písmeno c) znie:
„c)
vykonáva poľnohospodársku činnosť podľa osobitného predpisu11) alebo udržiava poľnohospodársku plochu12) podľa § 5.“.
2.
V § 2 ods. 5 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 2 ods. 6 sa slovo „podmienku“ nahrádza slovom „podmienky“ a slová „písm. d)“ sa nahrádzajú slovami „písm. c)“.
4.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 18 znejú:
„13)
Hlava II delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 640/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 vzhľadom na integrovaný administratívny a kontrolný systém, podmienky zamietnutia alebo odňatia platieb a administratívne sankcie uplatniteľné na priame platby, podporné nariadenia na rozvoj vidieka a krížové plnenie (Ú. v. EÚ L 181, 20. 6. 2014).
18)
Čl. 37 ods. 1 druhý pododsek delegovaného nariadenia (EÚ) č. 640/2014.“.
5.
V § 3 ods. 3 písm. b) sa slovo „nahlásená“ nahrádza slovom „určená“.
6.
V § 3 ods. 3 písm. c) sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „75 %“.
7.
V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Pravidlá krížového plnenia sa týkajú aj zachovávania trvalých pasienkov. Žiadateľ o priame platby je povinný dodržiavať zákaz zmeny druhu poľnohospodárskej plochy využívanej ako trvalý trávny porast k dátumu podľa osobitného predpisu16a) na ornú pôdu na súvislej časti poľnohospodárskeho pozemku v diele pôdneho bloku na výmere 0,3 ha a viac.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
Čl. 93 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (Ú. v. L 347, 20. 12. 2013) v platnom znení.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
8.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Čl. 44 ods. 3“ nahrádza citáciou „Čl. 44 ods. 2 a 3“.
9.
V § 11 ods. 5 druhej vete sa vypúšťajú slová „ods. 2“.
10.
V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Na účely odseku 3 písm. f) prvého bodu sa za zmes druhov plodín považuje zmes, ktorá obsahuje maximálne 90 % jednej z plodín uvedených v prílohe č. 7.“.
11.
V § 12 ods. 4 sa za slová „zároveň má“ vkladajú slová „sám alebo spoločne s ďalšími mladými poľnohospodármi, oprávnenými konať za právnickú osobu,“.
12.
V § 13 ods. 5 písmeno b) znie:
„b)
pracovná zmluva, dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, potvrdenie zamestnávateľa alebo iný obdobný doklad a potvrdenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho kurzu, ktoré preukazujú skutočnosti podľa § 12 ods. 2, alebo iný obdobný doklad vydaný v inom členskom štáte; ak žiadateľ nepredloží potvrdenie o absolvovaní vzdelávacieho kurzu podľa § 12 ods. 2 ako prílohu k žiadosti, predloží ho najneskôr do 30. septembra 2015.“.
13.
V § 14 ods. 7 písm. b) sa vypúšťajú slová „a d)“.
14.
V prílohe č. 2 sa vypúšťa položka DPEP 8.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa.
15.
Poznámka pod čiarou k odkazu 97 znie:
„97)
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 365/2014 Z. z.“.
16.
V prílohe č. 5 sa slová „Skupina stromov/húštiny v poli“ nahrádzajú slovami „Skupina stromov“.
17.
V prílohe č. 7 sa za položku „Cirok zrnový Sorghum bicolor L. Moench“ vkladá položka „Facélia vratičolistá Phacelia tanacetifolia L.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. apríla 2015.
Robert Fico v. r.