80/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 13. apríla 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 19 ods. 2 písm. a), h) a i) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 382/2013 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 490/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinnej kombinovanej výroby a biometánu v znení vyhlášky č. 437/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 písmeno a) znie:
„a)
spôsob vedenia evidencie údajov a termín oznamovania údajov úradu
1.
o biomase pri výrobe elektriny spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie,
2.
o spracovanej biomase,“.
2.
V § 2 ods. 1 sa slová „spoločným spaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie“ nahrádzajú slovami „spaľovaním biomasy alebo spoluspaľovaním biomasy a neobnoviteľného zdroja energie a údaje o spracovanej biomase“.
3.
V § 2 ods. 2 tabuľka znie:
Evidencia o nadobudnutí skutočného množstva biomasy využitej na výrobu elektriny
v roku ...
Poradové číslo Druh biomasy Množstvo biomasy
v t
Spôsob nadobudnutia biomasy Náklady v eurách
na obstaranie 1 t
biomasy
Spracovateľ biomasy(meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné číslo fyzickej osoby, ak
jej bolo pridelené, alebo
obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby)
Nákupom od dodávateľa
biomasy
(meno, priezvisko,
bydlisko a identifikačné
číslo fyzickej osoby, ak jej
bolo pridelené, alebo obchodné
meno, sídlo a identifikačné číslo
právnickej osoby)
Vlastnou výrobou
1.
2.
3.
4.
V § 6 odsek 3 znie:
„(3)
Ak je biomasa vyrobená z dreva, musí okrem kvality podľa odseku 1 spĺňať aj podmienku zaradenia dreva
a)
medzi energetické štiepky alebo piliny podľa technických noriem,1) alebo
b)
do kvalitatívnej triedy D podľa technických noriem,1a) ak ide o ihličnatú guľatinu alebo listnatú guľatinu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1)
Napríklad STN 48 0057 Sortimenty dreva. Ihličnaté štiepky a piliny (48 0057) a STN 48 0058 Sortimenty dreva. Listnaté štiepky a piliny (48 0058).
1a)
Napríklad STN EN 1316-1 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 1: Dub a buk (48 0065), STN EN 1316-2 Listnatá guľatina. Kvalitatívne triedenie. Časť 2: Topoľ (48 0065), STN EN 1927-1 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 1: Smreky a jedle (48 0066), STN EN 1927-2 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 2: Borovice (48 0066), STN EN 1927-3 Kvalitatívne triedenie ihličnatej guľatiny. Časť 3: Smrekovce a duglasky (48 0066).“.
5.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Ak zariadenie výrobcu elektriny obsahuje viac generátorov elektriny, posudzuje sa na účel doby podpory každý generátor samostatne podľa jeho času uvedenia do prevádzky a primárneho zdroja energie, pričom na účel podpory doplatkom sa vychádza z celkového inštalovaného výkonu zariadenia výrobcu elektriny.“.
6.
V § 7 ods. 3 sa čísla „10“ nahrádzajú číslami „5“.
7.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)
Biomasu, ktorá spĺňa kvalitu a parametre na účely výroby elektriny podľa právnych predpisov účinných do 30. apríla 2015, možno na účely výroby elektriny používať do 31. decembra 2015.
(2)
Údaje o spracovateľovi biomasy v tabuľke uvedenej v § 2 ods. 2 sa nevypĺňajú do 31. decembra 2015, ak sa na výrobu elektriny používa biomasa podľa odseku 1.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015.
Jozef Holjenčík v. r.