81/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska podľa § 27 ods. 14 písm. a) a d) a § 33 ods. 3 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydala
opatrenie z 31. marca 2015 č. 4/2015 o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje, čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (ďalej len „opatrenie“).
Cieľom opatrenia je zohľadniť niektoré požiadavky na riadenie rizík bánk podľa právnych predpisov Európskej únie pre bankovú reguláciu, ktorými sa ustanovujú niektoré požiadavky na riadenie rizík a určujú náležitosti pre banky, ktorých dodržiavanie majú zabezpečiť príslušné orgány dohľadu s cieľom dosiahnuť súlad so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2015.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 8/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.