82/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 8. apríla 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. e) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 607/2004 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 471/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. b) prvý bod znie:
„1.
chemický faktor, ktorý spĺňa kritériá klasifikácie ako nebezpečná chemická látka alebo ako nebezpečná chemická zmes podľa osobitného predpisu3) bez ohľadu na to, či je alebo nie je tento faktor klasifikovaný podľa tohto predpisu,3)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31. 12. 2008) v platnom znení.“.
2.
V § 4 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
vyžiadať si dodatočné informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia potrebné na posúdenie akéhokoľvek rizika uvedené v karte bezpečnostných údajov a jej rozšírenej forme od dodávateľov alebo z iných dostupných zdrojov; tieto informácie musia obsahovať špecifické posúdenie týkajúce sa rizika pre užívateľov podľa osobitného predpisu.4)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30. 12. 2006) v platnom znení.“.
3.
V § 5 písm. g) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré sú popísané najmä v karte bezpečnostných údajov a jej rozšírenej forme.“.
4.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
zaradenie zamestnancov na výkon riadiacej práce alebo samostatnej práce, ak získali odbornú spôsobilosť na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami,9a) ktoré sú zaradené do triedy nebezpečenstva9b)
1.
akútna toxicita kategórie 1 a kategórie 2 s výstražnými upozorneniami H300, H310, H330,
2.
akútna toxicita kategórie 3 s výstražnými upozorneniami H301, H311, H331,
3.
toxicita pre špecifický cieľový orgán po jednorazovej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H370, alebo
4.
toxicita pre špecifický cieľový orgán po opakovanej expozícii kategórie 1 s výstražným upozornením H372.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 16 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2014 Z. z.
9b)
Príloha I k nariadeniu č. 1272/2008 v platnom znení.“.
5.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vymedzenie odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami podľa odseku 2 písm. d) sa vzťahuje aj na fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý vykonáva prácu samostatne.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
6.
V § 8 ods. 1 sa odkaz 13 nahrádza odkazom 3 a vypúšťa sa poznámka pod čiarou k odkazu 13.
7.
V § 11 uvádzacia veta znie: „Zamestnávateľ vypracuje prevádzkový poriadok pre pracovné činnosti s nebezpečnými chemickými faktormi podľa § 2 písm. b), ktorý podlieha schvaľovaniu podľa osobitného predpisu25a) a ktorý obsahuje“.
8.
Nadpis pod § 14 znie: „Záverečné ustanovenie“.
9.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 4 šestnástom bode sa slová „kategórie 1“ nahrádzajú slovami „kategórie 1A“.
10.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 5 treťom bode písm. c) sa slová „kategórie 1“ nahrádzajú slovami „kategórie 1A“.
11.
V prílohe č. 1 tabuľke č. 6 sa slová „kategórie 1“ nahrádzajú slovami „kategórie 1A“.
12.
V prílohe č. 1 vo vysvetlivkách pre pevné aerosóly jedenástom bode sa slová „kategórie 1 a kategórie 2“ nahrádzajú slovami „kategórie 1A a kategórie 1B“.
13.
V prílohe č. 2 dvadsiatom bode sa slová „kategórie 2“ nahrádzajú slovami „kategórie 1B“.
14.
V prílohe č. 2 tridsiatom prvom bode sa slová „kategórie 2“ nahrádzajú slovami „kategórie 1B“.
15.
V prílohe č. 2 vo vysvetlivkách druhom bode sa slová „kategória 1 a 2“ nahrádzajú slovami „kategória 1A a kategória 1B“.
16.
Príloha č. 4 sa dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/27/EÚ z 26. februára 2014, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 65, 5. 3. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2015.
Robert Fico v. r.