84/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 17. apríla 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 374 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, § 92 ods. 1 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 561 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 417/2006 Z. z., vyhlášky č. 120/2007 Z. z., vyhlášky č. 389/2008 Z. z., vyhlášky č. 11/2009 Z. z., vyhlášky č. 95/2009 Z. z., vyhlášky č. 450/2009 Z. z., vyhlášky č. 148/2011 Z. z., vyhlášky č. 94/2012 Z. z., vyhlášky č. 327/2012 Z. z., vyhlášky č. 105/2013 Z. z., vyhlášky č. 428/2013 Z. z., vyhlášky č. 334/2014 Z. z. a vyhlášky č. 366/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 48 ods. 7 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „alebo, ak je súd zapojený do centrálneho systému evidencie poplatkov, právnickej osobe so 100 % majetkovou účasťou štátu, prostredníctvom technického vybavenia ktorej možno platiť súdne poplatky,“.
2.
V § 76 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Ak súd nariadi výkon trestu odňatia slobody, ktorý bol uznaný rozhodnutím podľa osobitného predpisu,40a) v nariadení výkonu trestu odňatia slobody pri kategóriách trestných činov podľa osobitného predpisu40b) uvedie aj kvalifikačný ekvivalent trestného činu podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a zaradenie odsúdeného do ústavu na výkon trestu odňatia slobody minimálneho, stredného alebo maximálneho stupňa stráženia.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:
„40a)
Zákon č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 344/2012 Z. z.
3.
V § 152 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ak bol zrušený rozhodcovský rozsudok, vec, v ktorej sa pokračuje v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe,62a) sa zapíše pod novou spisovou značkou do súdneho registra toho samosudcu, ktorý rozhodol o zrušení rozhodcovského rozsudku, a to aj vtedy, ak táto vec predstavuje agendu, ktorej vybavovaním tento samosudca podľa rozvrhu práce nie je poverený. Súdny spis vo veci, v ktorej bol zrušený rozhodcovský rozsudok, sa pripojí k súdnemu spisu vo veci, v ktorej sa pokračuje v konaní v rozsahu uvedenom v žalobe alebo vo vzájomnej žalobe.
(4)
Ak odvolací súd rozhodoval o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu v konaní o zrušenie rozhodcovského rozsudku, zapíše sa pod novou spisovou značkou do súdneho registra senátu odvolacieho súdu, ktorý rozhodoval o odvolaní, aj vec, v ktorej odvolací súd rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu okresného súdu vo veci, v ktorej okresný súd po zrušení rozhodcovského rozsudku pokračoval v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe.62a)“.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a)
§ 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 336/2014 Z. z.
§ 47 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 152 ods. 10 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 9“.
5.
V § 163 ods. 1 písm. b) sa za slovo „Cpr“ vkladá čiarka a slová „Cr, Csr“.
6.
V § 164 ods. 3 písm. a) sa za slovo „CoPr“ vkladá čiarka a slová „CoR, CoSr“.
7.
Za § 263f sa vkladá § 263g, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠263g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2015
Veci zapísané do súdneho registra pred 1. májom 2015, ktoré sa od 1. mája 2015 zapisujú do súdneho registra Cr alebo do súdneho registra Csr, sa vedú v pôvodnom súdnom registri aj po 1. máji 2015.“.
8.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov okresného súdu znie:
T C Cb K P S D E Er U UL JP
T C Cb K P S D E Er U UL JP
Tk Cpr CbPv R PPOm Scud Dd Em Erd
Tv Cr Cbcud NcKR Ps Dcud Ed Ercud
Nt Csr CbR Po Ecud
Pp Cd Cbd Pu
Td Ccud CbBu Pd
Tp CbHs Pcud
Tcud Cbi
Pr CbZm
M CbVO
Ntt
9.
V prílohe č. 1 časti I „Prehľad súdnych registrov a používané skratky súdnych registrov“ prehľad súdnych registrov krajského súdu – odvolacia agenda znie:
Civilná Obchodná Správna Trestná
Co Cob So To
CoPr CoZm NcS Tov
CoR CoKR Tpo
CoSr CobVO Tos
CoD Ncb Nto
CoP Ntro
CoE
CoPom
NcC
10.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene A ôsmom bode sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
11.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene A ôsmom bode písmene a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak je daná príslušnosť okresného súdu,“.
12.
V prílohe č. 1 časti II „Zapisovanie do súdnych registrov okresného súdu“ písmene B sa za druhý bod vkladá nový tretí a štvrtý bod, ktoré znejú:
„3.
Do súdneho registra „Cr“ sa zapisujú
a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov,
b)
žaloby o zrušenie predbežného opatrenia podľa zákona č. 244/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
c)
rozhodnutia, ktorými bol zrušený rozhodcovský rozsudok podľa § 43 ods. 1 zákona č. 244/2002 Z. z. v znení zákona č. 336/2014 Z. z.
4.
Do súdneho registra „Csr“ sa zapisujú
a)
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku podľa zákona č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
b)
návrhy na pokračovanie v konaní vo veci v rozsahu uvedenom v žalobe alebo v rozsahu uvedenom vo vzájomnej žalobe po právoplatnosti rozhodnutia o zrušení rozhodcovského rozsudku podľa § 47 ods. 1 zákona č. 335/2014 Z. z.“.
Doterajšie body 3 a 4 sa označujú ako body 5 a 6.
13.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu“ časti „Súdne registre prvostupňovej agendy“ písmene F šiesty bod znie:
„6.
Do súdneho registra „Ntc“ sa zapisuje
a)
konanie vo veci žiadosti cudzích orgánov o vydanie osoby zo Slovenskej republiky do cudziny na trestné stíhanie alebo výkon trestu,
b)
návrh prokurátora na vzatie osoby do predbežnej väzby, vydávacej väzby a rozhodnutie o prípustnosti vydania do cudziny,
c)
návrh na uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia, ak je daná príslušnosť krajského súdu,
d)
návrh na rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho rozkazu,
e)
žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu o zadržanie odsúdeného alebo o prijatie iného opatrenia na zabezpečenie toho, aby odsúdený zostal do prijatia rozhodnutia o uznaní a výkone na území Slovenskej republiky podľa zákona č. 549/2011 Z. z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 344/2012 Z. z.,
f)
žiadosť príslušného orgánu členského štátu o udelenie súhlasu s prevzatím rozhodnutia na jeho uznanie a výkon do Slovenskej republiky podľa zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.,
g)
žiadosť príslušného justičného orgánu štátu pôvodu o vzatie do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka a ktorá sa nachádza na území Slovenskej republiky, a to aj pred doručením osvedčenia a rozhodnutia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 549/2011 Z. z.,
h)
návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody podľa zákona č. 549/2011 Z. z. v znení zákona č. 344/2012 Z. z.
Súdny register sa vedie mimo aplikácie.“.
14.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu“ časti „Súdne registre odvolacej agendy“ sa písmeno A dopĺňa ôsmym a deviatym bodom, ktoré znejú:
„8.
Do súdneho registra „CoR“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Cr“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.
9.
Do súdneho registra „CoSr“ sa zapisujú veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Csr“, ak v nich bolo podané odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu.“.
15.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu“ časti „Súdne registre odvolacej agendy“ písmene D prvom bode sa na konci pripája táto veta: „Do súdneho registra „To“ sa zapisujú aj trestné veci, ktoré sú zapísané na okresnom súde v súdnom registri „Tcud“, ak bolo podané odvolanie alebo sťažnosť proti rozhodnutiu okresného súdu.“.
16.
V prílohe č. 1 časti III „Zapisovanie do súdnych registrov krajského súdu“ časti „Súdne registre odvolacej agendy“ písmene D štvrtý bod znie:
„4.
Do osobitného oddielu registra podľa tretieho bodu sa môžu zapisovať veci, v ktorých bola podaná sťažnosť proti uzneseniu okresného súdu o nevzatí do väzby v prípravnom konaní. Tieto veci vybavuje senát nadriadeného súdu určený rozvrhom práce.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2015.
Tomáš Borec v. r.