85/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót zo 16. januára 2015 a 1. apríla 2015 bola uzavretá zmena č. 2 Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, podpísaného 4. novembra 2011 (oznámenie č. 419/2011 Z. z.) v znení zmeny Protokolu medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vykonávaní Dohody medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Českej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov vo vízovom konaní, uzavretej výmenou nót z 2. júla 2013 a 5. septembra 2013 (oznámenie č. 302/2013 Z. z.).
Zmena č. 2 protokolu nadobudne platnosť 1. mája 2015.
Do textu zmeny č. 2 protokolu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.