86/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

86
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 5. marca 2015 a 23. marca 2015 bola uzavretá Dohoda medzi Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianskej republiky o vzájomnom zastupovaní vo vízovom konaní.
Dohoda nadobudne platnosť 1. mája 2015.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.