89/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
OZNÁMENIE
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8, § 20 ods. 4, § 52 ods. 2 a § 58 ods. 2 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov vydalo
výnos z 20. marca 2015 č. 04872/2015/C421-SCLVD/21933-M, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vedení námorného registra Slovenskej republiky a lodných listín, denníkov a iných lodných dokladov.
Výnos upravuje podrobnosti o vedení námorného registra Slovenskej republiky a lodných listín, denníkov a iných dokladov námornej lode, námornej jachty a námorného rekreačného plavidla.
Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2015.
Výnos je uverejnený na webovom sídle Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky www.mindop.sk a možno doň nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.