90/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

90
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 15. apríla 2015
o zániku daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z pridanej hodnoty
Vláda Slovenskej republiky podľa § 160 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
(1)
Dňom 1. októbra 2016 zaniká daňový nedoplatok evidovaný k 30. septembru 2016, ktorým je nezaplatená sankcia prislúchajúca k dani z pridanej hodnoty, ktorá bola uložená veriteľovi pohľadávky zistenej v reštrukturalizačnom konaní vedenom voči veriteľovmu dlžníkovi.
(2)
Daňový nedoplatok podľa odseku 1 zaniká, ak daň z pridanej hodnoty, ku ktorej daňový nedoplatok prislúcha, je zaplatená najneskôr do 31. marca 2016.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Robert Fico v. r.