91/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2015 do 31.12.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 27. apríla 2015,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z., vyhlášky č. 150/2007 Z. z., vyhlášky č. 656/2007 Z. z., vyhlášky č. 231/2010 Z. z., vyhlášky č. 98/2012 Z. z., vyhlášky č. 291/2012 Z. z., vyhlášky č. 148/2013 Z. z. a vyhlášky č. 399/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
3.
V § 24 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
voči zanikajúcim spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,
2.
voči zanikajúcim spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so splynutím tejto spoločnosti,“.
4.
V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,
2.
voči zanikajúcim spoločnostiam a nástupníckej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči niektorej zo zanikajúcich spoločností alebo voči nástupníckej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu so zlúčením spoločnosti,“.
5.
V § 26 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,
2.
voči zanikajúcej spoločnosti nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči zanikajúcej spoločnosti pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením spoločnosti,“.
6.
V § 26 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom navrhovateľa, že
1.
voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky začatia konkurzného konania ani účinky začatia reštrukturalizačného konania,
2.
voči zanikajúcej spoločnosti a nástupníckym spoločnostiam nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu; ak voči zanikajúcej spoločnosti alebo niektorej z nástupníckych spoločností pôsobia účinky vyhlásenia konkurzu, prikladá sa písomný súhlas s úradne osvedčeným podpisom správcu s rozdelením alebo zlúčením spoločnosti,“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodov 1, 2, § 24 ods. 4 písm. d) tretieho bodu v bode 3, § 25 ods. 4 písm. e) tretieho bodu v bode 4, § 26 ods. 5 písm. d) tretieho bodu v bode 5 a § 26 ods. 6 písm. e) tretieho bodu v bode 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2016.
Tomáš Borec v. r.