92/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 21. apríla 2015 uložené tieto dodatky ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a kolektívna zmluva vyššieho stupňa:
1. Dodatok č. 11 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa z 29. 4. 2002 platnej a účinnej do 31. 12. 2016 uzatvorený 23. marca 2015 medzi Integrovaným odborovým zväzom zastupujúcim zamestnancov dopravných podnikov v Slovenskej republike
a
Zväzom zamestnávateľov mestskej hromadnej dopravy Slovenskej republiky zastupujúcim zamestnávateľov dopravných podnikov v Slovenskej republike.
2. Dodatok č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2015 z 27. marca 2015 uzatvorený medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
a
Odborovým zväzom polície v Slovenskej republike.
3. Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2012 - 2015 z 24. marca 2015 uzatvorený medzi Integrovaným odborovým zväzom
a
Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska.
4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2015 - 2017 z 1. apríla 2015 uzavretá medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb
a
Odborovým zväzom výroby, obchodu a služieb.