94/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. septembra 2013 bola v Štokholme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o spolupráci v oblasti obrany.
Dohoda nadobudla platnosť 5. novembra 2014 v súlade s článkom 11 ods. 1.
Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.