97/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 28. augusta 2013 a 29. augusta 2013 bolo s účinnosťou od 29. augusta 2013 potvrdené vykonávanie Zmluvy medzi republikou Československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o vzájomnom vydávaní zločincov z 11. novembra 1924 a Protokolu o zmene článku 12 tejto zmluvy zo 4. júna 1926 (vyhláška č. 211/1926 Zb.) vo vzájomných vzťahoch medzi Slovenskou republikou a Seychelskou republikou.