98/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.05.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

98
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 43 písm. a) zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
výnos z 11. mája 2015 č. 1/2015, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu.
Výnos nadobudol účinnosť 15. mája 2015.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2015 a v elektronickej forme na webovom sídle www.mhsr.sk.