99/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z 11. mája 2015,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o forme oznámenia a potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania podpornej energetickej služby a garantovanej energetickej služby,
b)
obsah žiadosti o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby (ďalej len „skúška“), zriadenie a činnosť skúšobnej komisie, rozsah, priebeh a spôsob vyhodnotenia skúšky a vzor osvedčenia o odbornej spôsobilosti na poskytovanie garantovanej energetickej služby (ďalej len „osvedčenie“).
§ 2
Vzor oznámenia o začiatku, zmene alebo ukončení poskytovania
a)
podpornej energetickej služby je uvedený v prílohe č. 1,
b)
garantovanej energetickej služby je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní podpornej energetickej služby a potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní garantovanej energetickej služby sa vydáva v dvoch rovnopisoch. Vzor potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti pri poskytovaní
a)
podpornej energetickej služby je uvedený v prílohe č. 3,
b)
garantovanej energetickej služby je uvedený v prílohe č. 4.
§ 4
(1)
Vzor žiadosti o absolvovanie skúšky je uvedený v prílohe č. 5.
(2)
Prílohou k žiadosti o absolvovanie skúšky je
a)
kópia dokladu o ukončení vzdelania podľa § 19 ods. 5 zákona,
b)
kópia dokladu o odbornej praxi alebo čestné vyhlásenie podľa § 19 ods. 6 zákona.
§ 5
(1)
Organizácia určená ministerstvom podľa § 25 písm. b) zákona (ďalej len „určená organizácia“) zriadi na vykonanie skúšky skúšobnú komisiu.
(2)
Skúšobná komisia sa skladá z piatich členov a je zložená z predsedu, podpredsedu a ostatných členov. Členmi skúšobnej komisie sú zamestnanci určenej organizácie, zamestnanci ministerstva a zástupcovia profesijných zväzov a združení z oblasti energetiky a ochrany životného prostredia. Činnosť skúšobnej komisie riadi predseda, ktorý je zamestnancom určenej organizácie a ktorého vymenúva a odvoláva štatutárny orgán určenej organizácie.
(3)
Podpredsedu a ostatných členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva štatutárny orgán určenej organizácie na návrh predsedu skúšobnej komisie.
(4)
Predseda skúšobnej komisie
a)
navrhuje podpredsedu a ostatných členov skúšobnej komisie,
b)
zvoláva skúšobnú komisiu,
c)
riadi priebeh skúšky,
d)
zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o priebehu skúšky,
e)
podpisuje osvedčenie.
(5)
Predsedu skúšobnej komisie počas neprítomnosti zastupuje podpredseda skúšobnej komisie v rozsahu podľa odseku 4 písm. b) až e).
(6)
Skúšobná komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov skúšobnej komisie.
(7)
Funkcia člena v skúšobnej komisii je čestná.
§ 6
Rozsah skúšky je zameraný na preukázanie
a)
znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich
1.
poskytovanie garantovanej energetickej služby,
2.
podnikanie v energetike,
3.
podnikanie v tepelnej energetike,
b)
odborných vedomostí o
1.
metódach výpočtu úspor energie,
2.
možnostiach a spôsoboch financovania garantovanej energetickej služby,
3.
energetických analýzach a energetických auditoch,
4.
navrhovaní projektov zameraných na energetickú efektívnosť,
5.
prevádzke a údržbe energetických zariadení,
6.
monitorovaní a hodnotení spotreby energie.
§ 7
(1)
Termín konania skúšky, okruhy skúšobných otázok na overenie odbornej spôsobilosti a zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov podľa § 6 písm. a) určuje a zverejňuje na svojom webovom sídle a v informačných materiáloch určená organizácia najmenej 60 dní pred termínom konania skúšky.
(2)
Žiadateľ o vykonanie skúšky (ďalej len „žiadateľ“) doručí určenej organizácii písomnú žiadosť o absolvovanie skúšky najmenej 30 dní pred termínom konania skúšky.
(3)
Určená organizácia doručí žiadateľovi písomnú pozvánku na skúšku najmenej 15 dní pred termínom konania skúšky.
(4)
Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa vykonajú spravidla v jeden deň.
(5)
Skúška sa vykonáva v štátnom jazyku. Na žiadosť žiadateľa skúšku možno vykonať aj v inom jazyku za účasti tlmočníka. Náklady na tlmočenie uhrádza žiadateľ.
(6)
Písomná časť skúšky sa vykonáva formou písomného testu v rozsahu 50 otázok. Písomný test trvá 90 minút. Písomný test vyhodnocuje a výsledok zapíše do zápisnice o priebehu skúšky člen skúšobnej komisie, ktorého určí predseda skúšobnej komisie. Žiadateľ je hodnotený klasifikačným stupňom
a)
„vyhovel“, ak v písomnom teste dosiahne najmenej 80 % správnych odpovedí,
b)
„nevyhovel“, ak v písomnom teste dosiahne menej ako 80 % správnych odpovedí.
(7)
Po vyhodnotení písomnej časti skúšky predseda skúšobnej komisie oznámi žiadateľovi výsledok ústne.
(8)
Ak bol žiadateľ hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, vykoná ústnu časť skúšky, ktorá pozostáva z odpovede na tri vyžrebované otázky. Ústna časť skúšky trvá 45 minút a koná sa za účasti nadpolovičnej väčšiny členov skúšobnej komisie. Každý prítomný člen skúšobnej komisie vyhodnotí žiadateľa klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Žiadateľ úspešne absolvoval skúšku, ak bol väčšinou prítomných členov skúšobnej komisie hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“. V prípade rovnosti hlasov je hlas predsedu skúšobnej komisie rozhodujúci. Predseda skúšobnej komisie zapíše výsledok hodnotenia do zápisnice o priebehu skúšky a oznámi ho žiadateľovi.
(9)
Určená organizácia zašle žiadateľovi, ktorý úspešne absolvoval skúšku, osvedčenie do 15 dní odo dňa absolvovania skúšky.
(10)
Neúspešný žiadateľ môže vykonať skúšku opakovane. Ak neúspešný žiadateľ vyhovel iba v písomnej časti skúšky a opakovanú skúšku vykoná do 12 mesiacov odo dňa neúspešného absolvovania skúšky, písomnú časť skúšky nevykonáva. Ustanovenia predchádzajúcich odsekov o priebehu skúšky a vyhodnotení skúšky sa použijú primerane.
§ 8
Osvedčenie sa vydáva v dvoch rovnopisoch. Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 6.
§ 9
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.
§ 10
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2015.
Peter Kažimír v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 99/2015 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 99/2015 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 99/2015 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 99/2015 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 99/2015 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 99/2015 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 99/2015 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012) v znení smernice Rady 2013/12/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 141, 28. 5. 2013).