c37-r2/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 03.06.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v zákone č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
V § 16 namiesto druhého označenia odseku „(2)“ začínajúceho sa slovami „Fond uchováva ...“ má byť správne uvedené označenie odseku „(3)“.