c67-r1/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.09.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 167/2015 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
Citácie poznámok pod čiarou k odkazom 25 a 26 v prílohe č. 1 časti B znejú:
„25)
§ 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 201/2011 Z. z.
26)
§ 7 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z.“.