c87-r1/2015 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.11.2015

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave tlačovej chyby
vo vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 287/2015 Z. z., ktorou sa mení vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
V prílohe č. 31 druhej časti bode 3 podbod 3.1.3 správne znie:
„Relatívna chyba rýchlomera sa určuje podľa vzťahu:
.“.