4/2016

Časová verzia predpisu účinná od 07.01.2016 do 29.02.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

4
Opatrenie
zo 7. januára 2016
o teste generovania retazca v predpise
Tu bol vygenerovaný divný reťazec
§ 1
Nadpis paragrafu číslo jedna
Paragraf číslo jedna
§ 2
Prístupové miesta
(1)
Prístupovými miestami sú
a)
ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ústredný portál“),
b)
špecializované portály,
c)
integrované obslužné miesta,
d)
ústredné kontaktné centrum.
(2)
Ústredný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom, a to najmä prostredníctvom siete internet.
(3)
Špecializovaný portál je informačný systém verejnej správy,3) prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú komunikáciu s jedným alebo viacerými orgánmi verejnej moci, ktoré ho zriadili, a to najmä prostredníctvom siete internet. Špecializovaný portál zriaďuje orgán verejnej moci, na elektronickú
komunikáciu s ktorým má tento portál slúžiť, pričom orgány verejnej moci môžu po dohode zriadiť špecializovaný portál aj na spoločný prístup k elektronickej komunikácii s viacerými orgánmi verejnej moci.
(4)
Integrované obslužné miesto slúži na asistovanú elektronickú komunikáciu fyzických osôb a právnických osôb s orgánmi verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky. Správcom informačného systému
verejnej správy3) zabezpečujúceho činnosť integrovaného obslužného miesta (ďalej len „informačný systém
integrovaného obslužného miesta“) je Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“).
(5)
Ústredné kontaktné centrum slúži na telefonické poskytovanie informácií o výkone verejnej moci elektronicky a o činnosti orgánov verejnej moci s tým súvisiacej, ak takéto poskytovanie informácií nie je v rozpore s osobitnými predpismi. Ústredné kontaktné centrum zriaďuje a jeho prevádzku zabezpečuje Úrad vlády Slovenskej republiky (ďalej len „úrad vlády“).
(6)
Správcovia ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta na účely elektronickej komunikácie zabezpečia vytváranie elektronických správ odosielaných prostredníctvom ústredného portálu, špecializovaného portálu a informačného systému integrovaného obslužného miesta v jednotnom formáte.
(7)
Formát správ podľa odseku 6 musí byť najmä v rozsahu komunikácie s verejnosťou spracovateľný
v súlade s požiadavkami prístupnosti aj asistenčnými technológiami zdravotne postihnutých osôb.
§ 6
Tento opatrenie nadobúda účinnosť 7. januára 2016 okrem § 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. marca 2016, § 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2016 a § 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016.