Číslo Názov Vyhlásený
6/2022 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 20.05.2022
5/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.05.2022
2/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.04.2022
3/2022 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.03.2022
5/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
12.12.2021
1/2021 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 10.12.2021
8/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 02.12.2021
7/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.12.2021
2/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.06.2021
4/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch 14.05.2021
Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Zákon LP/2022/11 Zákon 21_04 - 2 23.04.2022
Zákon LP/2022/10 Zákon 21_04 21.04.2022
Zákon LP/2021/3 Zákon o zmene a doplnení rokovacieho poriadku 09.09.2021
Zákon LP/2020/18 Zákon test MPK v6 23.09.2020
Zákon LP/2020/17 Zákon test MPK v5 23.09.2020
Zákon LP/2020/19 Zákon test MPK v7 23.09.2020
Zákon LP/2020/15 Zákon test 123 MPK v3 23.09.2020
Zákon LP/2020/20 Zákon test MPK v8 23.09.2020
Zákon LP/2020/14 Zákon ukoncenie MPK v2 22.09.2020
Zákon LP/2020/10 Zákon o daniach - aplikovanie dani z dedicstva § 408/59-89 17.09.2020
Typ Číslo Názov Začiatok štádia
Predbežná informácia PI/2022/22 BOZP 26.09.2022
Predbežná informácia PI/2022/14 PredbInf 0208 08.08.2022
Predbežná informácia PI/2022/13 PredbInf 02_08 02.08.2022
Predbežná informácia PI/2022/12 PredbInf 02_08 02.08.2022
Predbežná informácia PI/2022/2 PredbInf 0906 09.06.2022