27/1950 Zb.

Vyhlásené znenie

27.
Zákon
zo dňa 22. februára 1950
o štátnej podpore pri živelných pohromách.
Národné shromaždenie Československej republiky usnieslo sa na tomto zákone:
§ 1.
Podpora pri živelných pohromách.
(1)
Osobám, ktoré boli postihnuté škodami spôsobenými živelnou pohromou na pôdohospodárskom majetku, môže sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa, najmä ak by bolo v dôsledku týchto škôd ohrozené plnenie jednotného hospodárskeho plánu, poskytnúť podpora zo štátnych prostriedkov, zaistených v štátnom rozpočte. Obdobne môže sa poskytnúť podpora pri škodách spôsobených živelnou pohromou na inom než pôdohospodárskom majetku.
(2)
Na poskytnutie podpory podľa predchádzajúceho odseku niet právneho nároku.
Poskytovanie podpôr.
§ 2.
(1)
Podporu možno poskytnúť zásadne len československým občanom bývajúcim na území Československej republiky a právnickým osobám majúcim na tomto území svoje sídlo.
(2)
Podpory sa poskytujú v peniazoch, naturáliách alebo iným účelným spôsobom.
§ 3.
(1)
O poskytovaní podpôr rozhodujú okresné národné výbory.
(2)
Podpory sa poskytujú za súčinnosti krajských a miestnych národných výborov.
(3)
Hlavný dohľad nad poskytovaním podpôr a vedenie podporovacích akcií prislúcha pri živelných pohromách na pôdohospodárskom majetku Ministerstvu pôdohospodárstva, pri živelných pohromách na inom než pôdohospodárskom majetku Ministerstvu vnútra.
§ 4.
Smernice.
Podrobnosti o poskytovaní podpôr, najmä o podmienkach a spôsobe poskytovania, o vyšetrovaní škôd a o konaní, upravia ministerstvá vnútra a pôdohospodárstva po dohode so Štátnym úradom plánovacím a s Ministerstvom financií smernicami, ktoré vyhlásia v príslušnom úradnom liste.
§ 5.
Zrušenie živelných fondov.
(1)
Začiatočným dňom účinnosti tohto zákona vstupujú doterajšie živelné fondy do likvidácie. Doterajšia správa týchto fondov vykoná likvidáciu a zakončí bežné prípady podľa smerníc, ktoré vydá Ministerstvo pôdohospodárstva po dohode s Ministerstvom financií, a zvyšok imania odvedie do štátnej pokladnice.
(2)
Dňom ukončenia likvidácie, ktorý vyhlási Ministerstvo pôdohospodárstva v príslušnom úradnom liste, sa živelné fondy zrušujú.
§ 6.
Oslobodenie od dávok a poplatkov.
Písomnosti a úradné úkony v konaní podľa tohto zákona sú oslobodené od dávok za úradné úkony vo veciach správnych a poplatkov.
Záverečné ustanovenia.
§ 7.
Zrušuje sa platnosť, poprípade používateľnosť všetkých predpisov, ktoré odporujú tomuto zákonu, najmä
1.
ustanovení §§ 108 až 110 zákona č. 76/1927 Sb., o priamych daniach,
2.
zákona č. 118/1927 Sb., o poskytovaní podpôr pri živelných pohromách,
3.
vládneho nariadenia č. 74/1928 Sb., o náhradách pozemkovej dane z dôvodu živelných škôd na pôdohospodárskych kultúrach, a vládneho nariadenia č. 75/1928 Sb., o poskytovaní podpôr pri živelných pohromách,
4.
vládneho nariadenia č. 38/1940 Sb., ktorým sa mení a doplňuje zákon č. 76/1927 Sb., o priamych daniach, a zákon č. 118/1927 Sb., o poskytovaní podpôr pri živelných pohromách, a vládneho nariadenia č. 39/1940 Sb., o náhradách pozemkovej dane a o podporách pri živelných pohromách, a
5.
všetkých predpisov o príspevkoch a náhradových prídeloch živelným fondom, najmä § 2 ods. 2 zákona č. 77/1927 Sb., o novej úprave finančného hospodárstva zväzkov územnej samosprávy.
§ 8.
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. dňa po vyhlásení; vykonajú ho ministri pôdohospodárstva a vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Gottwald v. r.
Dr.John v. r.
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
Ďuriš v. r.