140/1968 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.1968 do 31.12.1988

140
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva
z 23. októbra 1968
o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich popri zamestnaní
Ministerstvo školstva ustanovuje podľa § 126 ods. 3 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. a na základe splnomocnenia daného vládou:
§ 1
Rozsah úpravy
(1)
Táto vyhláška upravuje pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie pracovníkov, členov jednotných roľníckych družstiev a členov výrobných družstiev študujúcich popri zamestnaní na československých vzdelávacích zariadeniach alebo v kurzoch, aby získali určitý stupeň vzdelania alebo si rozšírili alebo prehĺbili dosiahnutý stupeň vzdelania, prípadne odbornú kvalifikáciu.
(2)
Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patrí študujúcim popri zamestnaní, ak ich organizácia so štúdiom vyslovila súhlas; poskytujú sa vo všetkých formách tohto štúdia.
Prvá časť
Pracovné úľavy
§ 2
Pracovné úľavy pre študujúcich na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách
Organizácie poskytnú študujúcim na stredných všeobecnovzdelávacích školách, stredných školách pre pracujúcich, na odborných školách, stredných odborných školách, podnikových technických školách a na konzervatóriách pracovné voľno v tomto rozsahu:
a)
3 hodiny týždenne s náhradou mzdy s výnimkou vychovávateľov a učiteliek materských škôl, ktorým patria 2 hodiny týždenne z priamej výchovnej práce (z normálnej miery vyučovacej povinnosti), a ostatných učiteľov ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
b)
3 dni s náhradou mzdy v školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;
c)
3 dni bez náhrady mzdy v školskom roku na študijné sústredenia (laboratórne cvičenia, praktiky, prax), ak sú súčasťou učebného plánu;
d)
na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky (záverečnej umeleckej skúšky)
1.
20 dní (10 dní absolventom škôl s úplným stredným vzdelaním) bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky je odborná maturitná práca,
2.
10 dní bez náhrady mzdy, pokiaľ súčasťou maturitnej skúšky nie je odborná maturitná práca.
§ 3
Pracovné úľavy pre študujúcich na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií*)
Organizácie poskytnú študujúcim na podnikových inštitútoch a vo vyšších ročníkoch konzervatórií pracovné voľno v tomto rozsahu:
a)
3 hodiny týždenne s náhradou mzdy s výnimkou vychovávateľov, ktorým patria 2 hodiny týždenne z priamej výchovnej práce, a učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
b)
5 dní s náhradou mzdy v každom školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok;
c)
5 dní bez náhrady mzdy v školskom roku na laboratórne cvičenia (praktiky), ak sú súčasťou učebného plánu;
d)
20 dní (učiteľom 10 dní) s náhradou mzdy na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky a na obhajobu odbornej práce.
§ 4
Pracovné úľavy pre študujúcich na vysokých školách
Organizácie poskytnú študujúcim na vysokých školách pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
12 dní v každom školskom roku pri večernom a externom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
b)
14 dní v každom školskom roku pri diaľkovom štúdiu s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 1 hodina týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti;
c)
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky;
d)
5 dní v školskom roku na študijné sústredenia, ak sú súčasťou učebného plánu;
e)
80 dní na prípravu a vykonanie štátnej záverečnej skúšky s výnimkou učiteľov, ktorým patrí 60 dní; učiteľom - účastníkom iného štúdia učiteľstva než dvojpredmetového - 20 dní.
§ 5
Pracovné úľavy pre účastníkov kurzov
Účastníkom kurzov poskytne organizácia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
v kurzoch, ktoré majú ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín v diaľkovom štúdiu,
1.
2 hodiny týždenne s výnimkou učiteľov,
2.
3 dni, učiteľom 2 dni na prípravu a vykonanie záverečných skúšok;
b)
v kurzoch pre vedúcich pracovníkov trvajúcich najmenej 6 mesiacov
1.
7 dní za 6 mesiacov na štúdium, konzultácie, laboratórne cvičenia a sústredenia,
2.
5 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky;
c)
v kurzoch doplnkového pedagogického štúdia
1.
učiteľom odborných predmetov
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky;
5 dní na sústredenie, pokiaľ je súčasťou učebného plánu;
2.
majstrom odborného výcviku
2 hodiny týždenne,
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
5 dní na sústredenie, pokiaľ je súčasťou učebného plánu.
§ 6
Pracovné úľavy pre účastníkov pomaturitného štúdia
V pomaturitnom štúdiu, ktoré má ročne najmenej 400 vyučovacích hodín alebo 160 konzultačných hodín pri diaľkovom štúdiu, poskytnú organizácie študujúcim pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 3 hodín týždenne a na prípravu a vykonanie skúšok v každom školskom roku v rozsahu troch dní.
§ 7
Pracovné úľavy pre účastníkov postgraduálneho štúdia
(1)
Organizácie poskytnú študujúcim v postgraduálnom štúdiu s výnimkou učiteľov pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
v dennej forme postgraduálneho štúdia
1.
po dobu výučby, najviac však v trvaní 75 dní,
2.
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
3.
10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky;
b)
v ostatných formách postgraduálneho štúdia
1.
24 dní v školskom roku na štúdium, konzultácie a laboratórne cvičenia,
2.
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
3.
5 dní v školskom roku na študijné sústredenia,
4.
10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.
(2)
Organizácie poskytnú učiteľom vo všetkých formách postgraduálneho štúdia pracovné voľno s náhradou mzdy v tomto rozsahu:
a)
1 hodinu týždenne z normálnej miery vyučovacej povinnosti,
b)
2 dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
10 dní na prípravu a vykonanie záverečnej skúšky.
§ 8
Ďalšie pracovné úľavy
(1)
Ženám, ktoré sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako pätnásť rokov, ktorým patrí pracovné voľno podľa § 2, 3, 4, 6 alebo 7, s výnimkou dennej formy postgraduálneho štúdia, patrí ďalšie pracovné voľno s náhradou mzdy v rozsahu 5 dní v školskom roku.
(2)
Na vykonanie externej maturitnej skúšky poskytne organizácia pracovné voľno bez náhrady mzdy v potrebnom rozsahu.
§ 9
Čerpanie pracovných úľav
(1)
Pracovné voľno
a)
ustanovené počtom hodín, ktoré môže študujúci čerpať týždenne, možno po dohode s organizáciou spočítať a použiť ho najdlhšie v období 4 týždňov a pri štúdiu na stredných poľnohospodárskych a lesníckych technických školách v tom istom školskom roku;
b)
ustanovené počtom dní nemožno bez súhlasu organizácie čerpať po hodinách;
c)
poskytované v diaľkovom a externom štúdiu možno čerpať po celý školský rok, vrátane doby hlavných prázdnin, pri večernom a smenovom štúdiu mimo hlavných školských prázdnin a v kurzoch len počas kurzu.
(2)
Nevyčerpané pracovné voľno nemožno prevádzať do iného školského roka s výnimkou voľna ustanoveného na prípravu a vykonanie maturitnej skúšky, štátnych záverečných skúšok a voľna poskytovaného v postgraduálnom štúdiu.
§ 10
Čerpanie pracovných úľav v čase pracovnej neschopnosti a dovolenky
(1)
Pracovné voľno
a)
sa prerušuje uznaním pracovnej neschopnosti, prípadne nariadením karantény v čase, keď študujúci čerpá pracovné úľavy; ak študujúci poberá príspevok (§ 12), zastavuje sa jeho výplata;
b)
ustanovené počtom hodín patrí študujúcemu i za týždeň, v ktorom nepracoval po ustanovený týždenný pracovný čas pre prekážku v práci, pri ktorej mu patrí náhrada mzdy alebo hmotné zabezpečenie podľa predpisov o nemocenskom poistení; ak prekážka v práci trvá nepretržite dlhšie ako 4 týždne, patrí mu pracovné voľno najviac za 4 týždne.
(2)
Pracovné voľno ustanovené počtom hodín nepatrí študujúcemu počas dovolenky na zotavenie, patrí mu však v plnom rozsahu i v týždni, v ktorom si vybral najviac 2 pracovné dni dovolenky.
Druhá časť
Hospodárske zabezpečenie
§ 11
Náhrada mzdy
(1)
Náhrada mzdy za čas pracovného voľna sa poskytne vo výške priemerného zárobku (§ 275 Zákonníka práce).
(2)
Náklady na náhradu mzdy poskytovanú v čase pracovného voľna uhrádza organizácia.
§ 12
Študijný príspevok
(1)
Počas pracovného voľna bez náhrady mzdy podľa tejto vyhlášky, vrátane voľna podľa § 8 ods. 2, poskytujú organizácie študujúcim popri zamestnaní študijný príspevok.
(2)
Študijný príspevok je za 1 deň pracovného voľna najmenej:
u ženatých (vydatých), ovdovených, rozvedených a slobodných, ktorí majú vyživovaciu povinnosť aspoň k jednému dieťaťu 68 Kčs,
u ženatých (vydatých) bezdetných 55 Kčs,
u slobodných, ovdovených, rozvedených, ktorí nemajú vyživovaciu povinnosť k dieťaťu 34 Kčs.
(3)
Výška študijného príspevku nesmie presiahnuť výšku priemerného zárobku. Náklady na študijný príspevok uhrádza organizácia.
§ 13
Stravovanie
V čase študijných sústredení a počas konania záverečných skúšok sú študujúci vo vzdelávacích zariadeniach oprávnení sa stravovať v školských jedálňach a menzách za rovnakých podmienok ako študujúci v dennom štúdiu.*)
§ 14
Zľavy na cestovnom
Československé štátne dráhy a Československá štátna automobilová doprava poskytnú študujúcim s výnimkou miestnej prepravy rovnaké zľavy na cestovnom ako žiakom a študentom v dennom štúdiu.
Tretia časť
Spoločné ustanovenia
§ 15
Úprava pracovného času
Organizácie umožnia študujúcim vhodnou úpravou pracovných podmienok, najmä rozvrhnutím pracovného času, splniť všetky povinnosti spojené so štúdiom a nebudú im pokiaľ možno nariaďovať prácu nadčas.
§ 16
Pracovné úľavy pri kratšom pracovnom čase
Študujúci s kratším ako ustanoveným týždenným pracovným časom (§ 86 Zákonníka práce) nemajú nárok na pracovné voľno ustanovené počtom hodín týždenne a pri štúdiu na vysokých školách na pracovné voľno podľa § 4 písm. a), b).
§ 17
Trvanie pracovných úľav a hospodárskeho zabezpečenia
Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie sa odnímu študujúcemu, ktorý v určenom termíne nevykonal s úspechom skúšky predpísané na príslušný školský rok. Znovu sa poskytnú po úspešnom vykonaní opravných skúšok. Ak ide o štúdium, v ktorom nie sú predpísané skúšky, odnímu sa študujúcemu pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie, ak študujúci podstatne zanedbáva študijné povinnosti. V odôvodnených prípadoch môže však organizácia po prerokovaní so závodným výborom základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a s príslušným vzdelávacím zariadením pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcemu ponechať.
§ 18
Rozšírenie pracovných úľav a hospodárskeho zabezpečenia
Organizácie môžu v prípadoch odôvodnených svojou kádrovou potrebou alebo potrebou študujúceho, ktorá je hodná osobitného zreteľa, poskytovať vyššie alebo ďalšie pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie, než sú ustanovené v tejto vyhláške. Náhrada mzdy však nemôže prevýšiť priemerný zárobok študujúceho (§ 275 Zákonníka práce), náhrada cestovných a iných výdavkov spojených so štúdiom výšku zodpovedajúcu platným predpisom. Pred svojím rozhodnutím si organizácia vyžiada stanovisko závodného výboru základnej organizácie Revolučného odborového hnutia a príslušného vzdelávacieho zariadenia.
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 19
Táto vyhláška sa nevzťahuje:
a)
na zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa popri zamestnaní vzdelávajú v zdravotníckych vzdelávacích zariadeniach,
b)
na účastníkov štúdia popri zamestnaní na lekárskych fakultách počas denného štúdia,**)
c)
na vojakov z povolania a príslušníkov ozbrojených zborov Ministerstva vnútra,
d)
na študujúcich vo vedeckej alebo umeleckej ašpirantúre,***)
e)
na účastníkov odborného školenia organizovaného formou krátkodobého internátneho sústredenia.†)
§ 20
Zrušujú sa:
a)
vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 94/1966 Zb. o pracovných úľavách a hospodárskom zabezpečení študujúcich pri zamestnaní,
b)
úprava Ministerstva školstva a kultúry zo 14. februára 1961 č. 7354/61-III/5 o hmotnom zabezpečení poslucháčov fakulty - Inštitútu národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Prahe,
c)
úprava Ministerstva školstva a kultúry z 20. júla 1961 č. 35 120/61-III/5 o rozšírení platnosti úpravy Ministerstva školstva a kultúry zo 14. februára 1961 č. 7354/61-III/5 na fakultu - Inštitút národohospodárskeho plánovania na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave.
§ 21
(1)
Pracovné úľavy a hospodárske zabezpečenie študujúcich popri zamestnaní sa v jednotlivých organizáciách spravujú touto vyhláškou začínajúc dňom, keď v nich bol skrátený týždenný pracovný čas na dĺžku uvedenú v bode 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom; až do tohto času sa postupuje podľa doteraz platnej úpravy.
(2)
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1968.
Minister:
prof. dr. Kadlec DrSc. v. r.
*)
§ 15 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školského zákona).
*)
T. j. v menzách za poplatok určený pre študujúcich v dennom študiu, v školských jedálňach za poplatok určený pre stravovanie žiakov škôl poskytujúcich stredné vzdelanie.
**)
Smernice Ministerstva školstva a kultúry z 8. apríla 1964 č. 10 480/64-III/2a o hospodárskom zabezpečení účastníkov štúdia popri zamestnaní na lekárskych fakultách (Vestník Ministerstva školstva a kultúry r. 1964, zoš. 12).
***)
Vyhláška predsedu Československej akadémie vied a ministra školstva a kultúry č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov; vyhláška ministra školstva a kultúry č. 210/1959 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva organizačný a študijný poriadok pre umeleckých ašpirantov.
†)
Vyhláška Ministerstva financií č. 8/1967 Zb. o poskytovaní pracovného voľna a o hospodárskom zabezpečení pracovníkov pri účasti na odbornom školení organizovanom formou krátkodobého internátneho sústredenia.