63/1973 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1973 do 17.05.1990

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 31. mája 1973
o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
Verejné zbierky
(1)
Verejné zbierky sú zbierky usporadúvané na získanie prostriedkov od občanov a organizácií na vopred určený verejnoprospešný účel dobrovoľným poskytovaním príspevkov.
(2)
Verejné zbierky (ďalej len „zbierka“) sa konajú na miestach a v priestoroch všeobecne prístupných alebo pri kultúrnych, športových a iných verejných podujatiach. Zbierky z domu do domu možno konať iba vo výnimočných prípadoch.
(3)
Organizácia usporadúvajúca zbierku (§ 3) oboznámi so zámerom vykonať zbierku
a)
výzvou k občanom a organizáciám v tlači, rozhlase, televízii alebo iným spôsobom, aby prispeli na účel zbierky,
b)
oznámením, že vo vstupnom alebo v cene predmetu, ktorý sa predáva, je zahrnutý aj príspevok na účel zbierky.
(4)
Za zbierky podľa tohto zákona sa nepovažujú
a)
zbierky, ktoré konajú orgány Národného frontu, politické strany, dobrovoľné spoločenské organizácie, spolky alebo osobitné združenia medzi svojimi členmi, prípadne členskými organizáciami vyberaním peňažných príspevkov alebo predajom známok, odznakov a podobných predmetov na získanie prostriedkov na plnenie svojich úloh,
b)
zbierky, ktoré sa konajú na účely cirkví a štátom uznaných náboženských spoločností v kostoloch, modlitebniach a iných miestnostiach určených na kultové obrady.
§ 2
Lotérie a iné podobné hry
(1)
Lotérie a iné podobné hry sú hry, pri ktorých o peňažnej alebo vecnej výhre rozhoduje náhoda alebo vopred neznáma okolnosť, alebo udalosť určená v podmienkach hry (herný plán). Na lotériách a iných podobných hrách sa zúčastňuje každý, kto zaplatí vklad (stávku), ktorého návratnosť sa účastníkovi nezaručuje. Hru možno konať aj hracími prístrojmi a inými podobnými zariadeniami.
(2)
Lotérie a iné podobné hry sú najmä
a)
peňažné a vecné lotérie, pri ktorých usporiadateľ vydá herným plánom určený počet žrebov s poradovými číslami. Do žrebovania sa zahrnú všetky vydané žreby; ich cena musí byť rovnaká,
b)
tomboly, pri ktorých sa žreby predávajú a výhry sa vydávajú v deň a na mieste žrebovania, do ktorého sa zahrnú len predané žreby,
c)
číselné lotérie, pri ktorých sa vopred neurčí ani výška hernej istiny, ani počet účastníkov. Výhra sa vypočítava podľa počtu výhercov a úhrnnej výšky vkladov (stávok), prípadne sa určí násobkom vkladu (stávky) podľa toho, ako z obmedzeného počtu čísel ťahaných při žrebovaní uhádol účastník podľa herného plánu určený počet čísel;
d)
stávkové hry, pri ktorých sa výhra podmieňuje uhádnutím športových výsledkov alebo poradia v športových súťažiach, dostihoch, pretekoch a pod. Výška výhry závisí spravidla od pomeru počtu výhercov k úhrnnej výške vkladov (stávok).
(3)
Predmetom výhry môžu byť
a)
pri peňažných a číselných lotériách a stávkových hrách výlučne peniaze, pokiaľ Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo financií“) výnimočne nepovolí aj výhry v iných hnuteľných veciach,
b)
pri vecných lotériách a tombolách hnuteľné veci s výnimkou peňazí, vkladných knižiek a cenných papierov. Pri vecných lotériách môže Ministerstvo financií povoliť, aby sa drobné výhry vyplácali v peniazoch.
(4)
Herný plán lotérií a iných podobných hier (ďalej len „lotéria“) podrobne určuje podmienky hry, najmä pravdepodobnosť výhry, podmienky dozoru, spôsob kontroly, využitie výnosu a najdôležitejšie pravidlá lotérie, výšku vkladu (cenu žrebu) a hernej istiny, počet výher a ich jednotlivú i úhrnnú cenu, spôsob žrebovania alebo zistenia okolnosti, ktorá určuje výhru, a spôsob zverejnenia a vydania výher.
(5)
Pravdepodobnosť výhry pri lotériách, s výnimkou číselných lotérií, stávkových hier a hier na hracích prístrojoch a iných podobných zariadeniach, nesmie byť menšia ako 1:200.
DRUHÁ ČASŤ
Zbierky
§ 3
Oprávnenie na usporadúvanie zbierok
Zbierku môže usporiadať len organizácia, a to na základe povolenia, ktoré na jej písomnú žiadosť vydá orgán štátnej správy (§ 5).
Povoľovanie zbierok
§ 4
(1)
Zbierku možno povoliť,
a)
ak je v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a so zahraničnopolitickými záujmami Československej socialistickej republiky,
b)
ak neohrozuje verejný poriadok a je zaručené jej riadne vykonanie a
c)
ak si predpokladané náklady spojené s vykonaním zbierky nevyžiadajú prevažnú časť jej hrubého výnosu.
(2)
Povolenie zbierky možno viazať na splnenie podmienok potrebných vo verejnom záujme.
§ 5
(1)
Zbierku, ktorej výnos sa má použiť v Československej socialistickej republike, povoľuje
a)
okresný národný výbor, ak sa má konať na území okresu alebo jeho časti,
b)
krajský národný výbor, ak sa má konať na území kraja alebo jeho časti a ak nie je príslušný okresný národný výbor,
c)
národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, ak sa má konať na jeho území alebo jeho časti,
d)
Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „Ministerstvo vnútra“) po dohode s Ministerstvom financií, ak sa má konať na území presahujúcom územie kraja (hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy),
e)
Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky, ak sa má konať na území Slovenskej socialistickej republiky i na území Českej socialistickej republiky a usporadúvajúca organizácia má sídlo na území Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Zbierku, ktorej výnos sa má použiť mimo Československej socialistickej republiky, povoľuje vždy Ministerstvo vnútra po dohode s Ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.
§ 6
(1)
Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, povolenie zruší, ak nastanú alebo dodatočne vyjdú najavo skutočnosti, pre ktoré by sa povolenie nemohlo vydať, alebo ak sa dodatočne zistí, že údaje, na základe ktorých bolo povolenie vydané, sú nepravdivé.
(2)
Orgán štátnej správy, ktorý zbierku povolil, môže povolenie zrušiť alebo konanie zbierky dočasne zastaviť, ak organizácia nesplní niektorú z podmienok uložených v povolení alebo ak nedodržiava právne predpisy o zbierkach.
§ 7
Spôsob konania zbierok
(1)
Pred vydaním povolenia nesmie sa zbierka ani konať, ani zverejňovať.
(2)
Zbierky sa konajú zbieracími listinami, predajom predmetov, v cene ktorých je zahrnutý peňažný príspevok, predajom vstupeniek na kultúrne, športové a iné verejné podujatia usporadúvané na získanie príspevkov, zriadením a zverejnením účtov v peňažných ústavoch na zasielanie príspevkov alebo zriadením a zverejnením miest určených na prijímanie príspevkov.
(3)
Počet zbieracích listín a osoby poverené vykonávaním zbierky určí organizácia, ktorej bolo povolené zbierku usporiadať, prípadne aj jej nižšia organizačná zložka, a to so súhlasom miestneho (mestského) národného výboru, v územnom obvode ktoré sa má zbierka konať. Osoby poverené vykonávaním zbierky musia byť bezúhonné, dôveryhodné a spravidla majú mať bydlisko v obci, kde sa má zbierka konať. Tieto osoby nemožno odmeniť z výnosu zbierky.
(4)
Ak sa zbierka koná zbieracími listinami, organizácia, ktorej bolo povolené usporiadať zbierku, i osoby poverené vykonávaním zbierky sú povinné dbať na to, aby prispievatelia riadne vypĺňali a podpisovali zbieracie listiny.
§ 8
Obmedzenie konania zbierok
(1)
Zbierky sa nesmú konať vo verejných dopravných prostriedkoch, na ich staniciach, v lôžkových zdravotníckych zariadeniach, v pohostinských a zábavných miestnostiach a v predajniach.
(2)
V organizáciách a zariadeniach, ako aj v priestoroch a zariadeniach ozbrojených zborov môžu sa zbierky konať iba so súhlasom vedúceho (veliteľa) alebo ním povereného zástupcu.
§ 9
Usporadúvanie zbierok národnými výbormi
(1)
Národné výbory môžu usporadúvať zbierky medzi občanmi a organizáciami vo svojich územných obvodoch na verejnoprospešné účely, ktorých splnenie patrí do ich pôsobnosti, najmä ak ide o naliehavú pomoc osobám postihnutým živelnou pohromou.
(2)
Národný výbor môže usporiadať zbierku iba so súhlasom národného výboru vyššieho stupňa. Krajský národný výbor alebo Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy môže usporiadať zbierku iba so súhlasom Ministerstva vnútra po dohode s Ministerstvom financií.
(3)
Peňažný výnos zbierky usporiadanej národným výborom je príjmom národného výboru.
TRETIA ČASŤ
Lotérie
§ 10
Oprávnenie na usporadúvanie lotérií
(1)
Lotériu môže usporiadať len organizácia, a to na základe povolenia, ktoré na jej písomnú žiadosť vydá orgán štátnej správy (§ 11).
(2)
Usporiadanie peňažnej lotérie možno povoliť len socialistickým organizáciám, ktoré boli na to osobitne zriadené, pokiaľ nie je usporiadateľom priamo štát (Ministerstvo financií alebo ním poverená štátna organizácia).
(3)
Usporadúvanie cudzozemských lotérií včítane predaja cudzozemských žrebov a prijímania stávok sa nedovoľuje. Výnimky môže povoliť zo závažných dôvodov Ministerstvo financií.
§ 11
Povoľovanie lotérií
(1)
Národné výbory povoľujú lotérie výlučne na svojom územnom obvode, a to
a)
miestne (mestské) národné výbory tomboly a vecné lotérie s hernou istinou do 10 000 Kčs,
b)
okresné národné výbory a obvodné národné výbory v Bratislave tomboly a vecné lotérie s hernou istinou nad 10 000 Kčs do 50 000 Kčs; ďalej hry na hracích prístrojoch a iných podobných zariadeniach,
c)
krajské národné výbory a Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vecné lotérie s hernou istinou nad 50 000 Kčs do 100 000 Kčs.
(2)
V ostatných prípadoch povoľuje lotérie Ministerstvo financií.
(3)
Lotériu, ktorá sa má usporiadať na území Slovenskej socialistickej republiky i na území Českej socialistickej republiky, a usporadúvajúca organizácia má sídlo na území Slovenskej socialistickej republiky, povoľuje Ministerstvo financií po dohode s Ministerstvom financií Českej socialistickej republiky.
(4)
O povoľovaní lotérií platia obdobne ustanovenia § 4 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 a § 6.
Usporadúvanie lotérií
§ 12
(1)
Žreby sa nesmú predávať ani vo verejných dopravných prostriedkoch, ani z domu do domu.
(2)
Ustanovenia § 8 ods. 2 platia obdobne.
§ 13
(1)
Organizácia, ktorej bola povolená lotéria podľa § 2 ods. 2 písm. a), je povinná ustanoviť najmenej trojčlennú lotériovú komisiu, a ak ide o tombolu, je povinná ustanoviť lotériového zástupcu. Organizácia je povinná do 7 dní od vydania povolenie lotérie oznámiť meno, priezvisko a bydlisko predsedu a ostatných členov lotériovej komisie alebo lotériového zástupcu orgánu štátnej správy, ktorý je poverený dozorom nad usporiadaním lotérie (§ 17). Členovia lotériovej komisie (lotériový zástupca) musia byť bezúhonní a dôveryhodní.
(2)
Lotériová komisia (lotériový zástupca) zodpovedá za riadny priebeh lotérie. Bez súhlasu lotériovej komisie (lotériového zástupcu) nesmie organizácia, ktorej bolo povolené usporiadať lotériu, zasahovať do jej priebehu.
(3)
Lotériová komisia (lotériový zástupca) je povinná dbať na pokyny orgánu štátnej správy povereného dozorom nad usporiadaním lotérie a vopred mu oznamovať všetky závažnejšie opatrenia.
(4)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na organizáciu usporadúvajúcu Československú štátnu lotériu.
§ 14
Lehota na uplatnenie nároku na výhru pri lotériách, s výnimkou tombol [§ 2 ods. 2 písm. b)], nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa nasledujúceho po žrebovaní.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 15
Použitie výnosu zbierky a lotérie
(1)
Výnos zbierky alebo lotérie možno použiť na účel uvedený v povolení alebo v rozhodnutí o súhlase s usporiadaním zbierky.
(2)
Na iný účel možno výnos zbierky alebo lotérie použiť len so súhlasom orgánu štátnej správy, ktorý zbierku alebo lotériu povolil alebo vyslovil s jej usporiadaním súhlas.
(3)
Súhlas na iné použitie výnosu zbierky alebo lotérie možno dať iba vtedy, ak jej pôvodný účel zanikol pre nepredvídané príčiny alebo povolenie na jej usporiadanie bolo zrušené (§ 6 a § 11 ods. 4), pokiaľ nebol daný príkaz na odvod výnosu do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (§ 18 ods. 2).
Kontrola a dozor
§ 16
(1)
Organizácia, ktorej bola povolená zbierka alebo lotéria, je povinná predložiť vyúčtovanie orgánu, ktorý zbierku alebo lotériu povolil, v lehote určenej v povolení; táto lehota pri zbierkach nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
(2)
Orgán štátnej správy, ktorý zbierku alebo lotériu povolil, sa môže kedykoľvek presvedčiť, prípadne aj prostredníctvom orgánu štátnej správy nižšieho stupňa, či sa zbierka alebo lotéria koná podľa podmienok určených v povolení a či sa dodržiavajú príslušné právne predpisy; ak zistí nesprávnosti, postupuje podľa ustanovení § 6 a § 11 ods. 4.
§ 17
Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona a predpisov na základe neho vydaných vykonávajú, ak ide o zbierky, národné výbory a Ministerstvo vnútra, ak ide o lotérie povolené Ministerstvom financií, ním poverené finančné správy, ak ide o ostatné lotérie, národné výbory, a ak ide o všetky druhy lotérií, aj Ministerstvo financií.
§ 18
Postih organizácií
(1)
Okresný národný výbor uloží pokutu až do 200 000 Kčs organizácii, ktorá v jeho obvode v rozpore s ustanoveniami tohto zákona a predpisov na základe neho vydaných koná zbierku alebo lotériu bez povolenia, alebo pri tom spolupôsobí, alebo koná v rozpore s podmienkami určenými v povolení, alebo použije výnos zbierky alebo lotérie na iný než povolený účel. Ak ide o lotérie, ktoré povoľuje Ministerstvo financií (§ 11 ods. 2) patrí táto právomoc okresnej finančnej správe. Pokuta sa odvedie do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky.
(2)
Okresný národný výbor môže prikázať výnos zbierky, ktorá nebola povolená alebo ktorej povolenie bolo zrušené, odviesť do štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky. Obdobné oprávnenie má okresná finančná správa, ak ide o lotérie.
§ 19
Splnomocnenie
(1)
Ministerstvo vnútra upraví vyhláškou podrobnosti týkajúce sa zbierok, a to náležitosti žiadosti o povolenie a rozhodnutia o povolení, náležitosti zbieracích listín, spôsob propagácie, konania a vyúčtovania zbierok.
(2)
Ministerstvo financií upraví vyhláškou podrobnosti týkajúce sa lotérií, a to podmienky povolenia z hľadiska účelu, náležitosti žiadosti o povolenie a rozhodnutia o povolení, spôsob usporadúvania lotérií a ich prípustný rozsah, náležitosti herného plánu, náležitosti žrebov a spôsob ich predaja, formy žrebovania, zodpovednosť organizácie za riadne usporiadanie lotérie, náležitosti je vyúčtovania a lehoty na prevzatie výhry.
§ 20
Doterajšie povolenia lotérií
Povolenia na usporiadanie lotérií vydané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú v platnosti podľa podmienok ustanovených doterajšími predpismi.
§ 21
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa
a)
právne predpisy upravujúce zbierky a lotérie, ktoré zostali v platnosti podľa zákona č. 11/1918 Zb. o zriadení samostatného československého štátu,
b)
vyhláška ministra financií č. 167/1959 Ú. v., ktorou sa vydávajú predpisy o prevádzaní a organizácii lotérií a iných podobných hier,
c)
ustanovenie § 39 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami (rozpočtové pravidlá).
§ 22
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1973.
Klokoč v. r.
Dr. Colotka v. r.