46/1978 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1978 do 31.05.1981

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

46
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej socialistickej republiky
z 19. apríla 1978
o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 18 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon):
§ 1
Oblasť Žitného ostrova, ktorá svojimi prírodnými podmienkami tvorí významnú prirodzenú akumuláciu podzemných a povrchových vôd, sa vyhlasuje za chránenú oblasť prirodzenej akumulácie vôd (ďalej len „chránená vodohospodárska oblasť“).
§ 2
(1)
Toto nariadenie sa vzťahuje na chránenú vodohospodársku oblasť; ustanovenie § 4 sa vzťahuje aj na územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.1)
(2)
Chránená vodohospodárska oblasť sa rozprestiera na území ohraničenom riekou Dunaj na úseku medzi hlavným mestom Slovenskej socialistickej republiky Bratislavou a obcou Palkovičovo, kanálom Palkovičovo - Aszód po jeho sútok s Malým Dunajom, ďalej Malým Dunajom po vyústenie Suchého Potoka, Suchým potokom, Čiernou vodou, ďalej spájajúcim kanálom pri obci Nová Dedinka a znovu Malým Dunajom po jeho odbočenie z Dunaja v Bratislave, vrátane korýt uvedených vodných tokov okrem hlavného koryta Dunaja.2)
(3)
Územie chránenej vodohospodárskej oblasti sa vyznačí v evidencii nehnuteľností vedenej príslušnými orgánmi geodézie a kartografie.
§ 3
(1)
V chránenej vodohospodárskej oblasti treba vytvárať priaznivé podmienky pre tvorbu a zachovanie zdrojov podzemných a povrchových vôd a zabezpečovať všestrannú ochranu týchto vôd.
(2)
V chránenej vodohospodárskej oblasti možno plánovať a vykonávať hospodársku, technickú alebo inú obdobnú činnosť len v súlade s poslaním a potrebami tejto oblasti. Súlad hospodárskych záujmov s požiadavkami ochrany podzemných a povrchových vôd sa zabezpečuje predovšetkým v rámci národohospodárskych plánov a územnoplánovacej dokumentácie.
(3)
V chránenej vodohospodárskej oblasti sa zakazuje
a)
výstavba alebo rozširovanie
1.
priemyselných závodov (objektov), v ktorých sa používajú alebo produkujú látky ohrozujúce akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd (ďalej len „škodlivé látky“),3)
2.
iných závodov (objektov), ktoré produkujú odpadové vody obsahujúce jedy alebo rádioaktívne látky,4)
3.
ropovodov a produktovodov, ktorými sa prepravujú škodlivé látky,5)
4.
skladov ropných látok s celkovou kapacitou nad 200 m3 a s kapacitou jednotlivých nádrží nad 50 m3,
5.
skladov iných škodlivých látok,6) ktorých kapacita presahuje potrebu vlastnej prevádzky závodu (zariadenia, prevádzkárne);
b)
zriaďovanie skládok priemyselných odpadov obsahujúcich škodlivé látky.7)
(4)
Vodohospodárske orgány pri vydávaní povolení, súhlasov a vyjadrení8) na stavby, zariadenia, prípadne činnosti, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť vodné pomery v chránenej vodohospodárskej oblasti, sú povinné vychádzať z potreby ochrany vôd celej chránenej vodohospodárskej oblasti; v týchto prípadoch postupujú v úzkej súčinnosti so Slovenskou vodohospodárskou inšpekciou.9)
(5)
Za stavby, zariadenia, prípadne činnosti podľa odseku 4 sa považujú najmä:
a)
veľkokapacitné farmy živočíšnej výroby10) a agrochemické strediská,
b)
používanie tekutých odpadov z veľkokapacitných fariem živočíšnej výroby na závlahy,
c)
skládky tuhých mestských odpadov.
(6)
V poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve možno v chránenej vodohospodárskej oblasti používať pesticídy alebo iné prípravky na ochranu rastlín a na ničenie škodcov a burín len v rozsahu, ktorý určí Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky.
(7)
Investičná činnosť v národnom podniku Slovnaft Bratislava sa riadi podľa osobitných zásad, ktoré určí Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.
§ 4
(1)
V chránenej vodohospodárskej oblasti a na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy treba s opotrebovanými ropnými olejmi, ktoré bez regenerácie nemožno použiť na pôvodný účel (ďalej len „opotrebované oleje“), zaobchádzať tak, aby nemohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti.
(2)
Všetci spotrebitelia ropných olejov sú povinní v chránenej vodohospodárskej oblasti a na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy na vlastný náklad opotrebované oleje bez oddeľovanie jednotlivých druhov zachytávať a zhromažďovať v nepriepustných skladovacích nádržiach11) alebo obaloch a dbať na to, aby sa ďalej neznehodnocovali a neznečisťovali.
(3)
Spotrebitelia ropných olejov, ktorí nemôžu opotrebované oleje bezpečne a hospodárne využiť na vlastné účely tak, aby neohrozovali akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti, sú povinní odviesť opotrebované oleje národnému podniku Benzinol Bratislava.12)
§ 5
Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a ostatné príslušné vodohospodárske orgány dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia, sústavne kontrolujú, či sa plnia opatrenia na ochranu podzemných a povrchových vôd v chránenej vodohospodárskej oblasti, dodržiavajú nimi vydané rozhodnutia a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.13)
§ 6
Týmto nariadením nie sú dotknuté záujmy obrany štátu a ochrany štátnych hraníc, ako ani záujmy chránené osobitnými predpismi.14)
§ 7
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1.júlom 1978, nariadenie vlády SSR č. 52/1981 Zb. nadobúda účinnosť 1. júnom 1981.
Dr. Colotka v. r.
000)
je na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.
1)
Zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave v znení zákona SNR č. 63/1971 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva SNR č. 90/1971 Zb.
2)
Podrobné zakreslenie chránenej vodohospodárskej oblasti na mape (1 : 50 000) je na Ministerstve lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky.
3)
§ 1 ods. 1 písm. a) až c), e) až h),i) bod 2, 3 a písm. j) vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 23/1977 Zb. o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd.
4)
Vládne nariadenie č. 56/1967 Zb. o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu. Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.
5)
§ 1 ods. 1 písm. a) až c), e) až j) vyhlášky č. 23/1977 Zb.
6)
§ 1 ods. 1 písm. b) až f), h) a j) vyhlášky č. 23/1977 Zb.
7)
§ 1 ods. 1 písm. a) až c), e) až h), i) bod 2, 3 4 a písm. j) vyhlášky č. 23/1977 Zb.
8)
§ 8 až 14 vodného zákona.
9)
§ 4 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 117/1976 Zb. o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii.
10)
Veľkokapacitné farmy živočíšnej výroby sú farmy s celkovou kapacitou zástavu pri chove dojníc nad 400 kusov, pri chove teliat nad 800 kusov, pri chove mladého hovädzieho dobytka nad 500 kusov a pri maštaľných objektoch na chov na výkrm nad 500 kusov hovädzieho dobytka; pri chove ošípaných nad 5000 kusov, pri pôrodniciach prasníc a odchovniach ošípaných v predvýkrme nad 700 kusov.
11)
Podľa typového projektu n. p. Benzinol v súlade s ČSN 83 0915 Objekty na manipuláciu s ropnými látkami a ich uskladnenie, s minimálnym obsahom na 30-dňový skladovací normatív.
12)
Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1978 Ú.v.SSR o výkupe opotrebovaných olejov v chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd nad Žitnom ostrove a na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy.
13)
§ 17 a 27 vodného zákona. § 10 a 11 zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo
vodnom hospodárstve. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva.
14)
Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb.SNR o štátnej ochrane prírody, zákon SNR č. 7/1958 Zb.SNR o kultúrnych pamiatkach, zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, vyhláška Ministerstva zdravotníctva č. 45/1966 Zb. o vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok.