96/1987 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.10.1989 do 31.05.1992

96
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí
z 13. novembra 1987
o zásadách pre skrátenie pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov pracovníkom, ktorí pracujú s chemickými karcinogénmi
Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 83 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb. v znení zákona č. 153/1969 Zb. po dohode s Ústrednou radou odborov:
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Táto vyhláška upravuje zásady postupu pri zavádzaní skráteného pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov na 36 hodín týždenne bez ohľadu na doterajšiu dĺžku týždenného pracovného času1) pracovníkom, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity,2) pokiaľ je z dôvodu výkonu týchto prác zaradené ich zamestnanie do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.3)
(2)
Táto vyhláška upravuje aj zásady postupu pri zavádzaní skráteného pracovného času bez zníženia mzdy zo zdravotných dôvodov na 311/2 hodiny týždenne pracovníkom štátneho podniku Slovenského národného povstania Žiar nad Hronom, ktorí pracujú s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity vo výrobe hliníka v nepretržitej štvorsmennej prevádzke, pokiaľ je z dôvodu výkonu týchto prác zaradené ich zamestnanie do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia pri
a)
obsluhe alebo údržbe elektrolyzérov,
b)
prácach pri riadení obsluhy alebo údržby elektrolyzérov.
§ 2
Technicko-hospodárskym pracovníkom vznikne vo vopred určenom období nárok na skrátený pracovný čas, ak z organizačných opatrení výkonu prác (napríklad harmonogramu) vyplýva, že budú pracovať s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity v takom rozsahu a za takých podmienok, ktoré odôvodňujú zaradenie zamestnaní do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia. Za podmienok uvedených v predchádzajúcej vete vznikne nárok na skrátený pracovný čas aj prevádzkovým údržbárom, ktorí pracujú tiež na iných pracoviskách.4)
Povoľovanie skrátenia pracovného času
§ 3
Federálne ústredné orgány a ústredné orgány Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ústredné orgány“) podávajú návrhy na skrátenie týždenného pracovného času Ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky alebo Ministerstvu zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky príslušnému podľa sídla organizácie (ďalej len „príslušné ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí“). Návrh musí obsahovať
a)
označenie organizácií, druhov zamestnaní, orientačný počet pracovníkov, ktorým sa má pracovný čas skrátiť, a ich doterajšiu dĺžku týždenného pracovného času,
b)
vyhlásenie organizácie, že látku obsahujúcu chemické karcinogény nemožno nahradiť inou zdravotne nezávadnou látkou,
c)
súbor opatrení ochrany pracovníkov v nasledujúcom období s určením technických,5) organizačných a iných opatrení včítane postupných termínov pre znižovanie škodlivých vplyvov pracovného prostredia, pre ktorých sa navrhuje pracovný čas skrátiť, pri zabezpečení plnenia plánovaných úloh,
d)
stanovisko príslušného odborového orgánu.
§ 4
(1)
Príslušné ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí po preverení náležitostí návrhu ústredného orgánu povoľuje po dohode s príslušným odborovým orgánom skrátený pracovný čas na určitú dobu, najdlhšie však na päť rokov. Skrátený pracovný čas podľa § 1 ods. 2 možno povoliť najdlhšie na dobu do 31. decembra 1995.
(2)
Povolenie podľa predchádzajúceho odseku musí obsahovať najmä
a)
označenie organizácií, druhov zamestnaní o orientačný počet pracovníkov, pre ktorých sa skrátený pracovný čas povoľuje,
b)
dĺžku skráteného pracovného času na 36 hodín alebo 311 hodiny,
c)
určenie dátumu, od ktorého sa v jednotlivých organizáciách zavádza skrátený pracovný čas,
d)
určenie doby trvania skráteného pracovného času,
e)
podmienku postupnej realizácie súboru opatrení ochrany pracovníkov v nasledujúcom období pri dodržaní najvyššej hospodárnosti a maximálneho využitia vlastných zdrojov organizácií.
(3)
Rovnopis povolenia skráteného pracovného času zašle príslušné ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Federálnemu ministerstvu práce a sociálnych vecí.
(4)
Ústredné orgány6) sledujú dodržiavanie podmienok, za ktorých bol skrátený pracovný čas povolený.
§ 5
(1)
Od dátumu určeného v povolení je organizácia povinná skrátený pracovný čas zaviesť; od tohto dátumu vzniká pracovníkom nárok na skrátený pracovný čas.
(2)
Organizácia je povinná so zavedením skráteného pracovného času pracovníkov oboznámiť a uviesť podmienky povolenia skráteného pracovného času v pracovnom poriadku.7) To isté platí aj o uplynutí doby, na ktorú bol skrátený pracovný čas povolený [§ 4 ods. 2 písm. d)].
§ 6
(1)
Na úhradu mzdy za odpadnutý pracovný čas pracovníkov odmieňaných hodinovými mzdovými tarifami zvýši organizácia tieto tarify podľa stupnice mzdových taríf, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 alebo č. 2 tejto vyhlášky.
(2)
Ak zvýšenie mzdových taríf podľa predchádzajúceho odseku je vhodné, poskytne organizácia pracovníkom ku mzde dosiahnutej v skrátenom pracovnom čase mzdové vyrovnanie.
(3)
Percentná výška mzdového vyrovnania je pri skrátení pracovného času zo
a)
42 1/2 hodiny na 36 hodín týždenne 18,1%,
b)
41 1/4 hodiny na 36 hodín týždenne 14,6%,
c)
40 hodín na 36 hodín týždenne 11,1%,
d)
36 hodín na 311 hodiny týždenne 14,3 %,
základu pre výpočet mzdového vyrovnania.
(4)
Do základu pre výpočet mzdového vyrovnania sa nezahrňujú
a)
náhrada mzdy pri prekážkach v práci s výnimkou náhrady mzdy pri prestojoch,8)
b)
náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie a sviatky,9)
c)
príplatky ku mzde, prémie a odmeny, ktorých výška sa nevypočítava zo mzdovej tarify (základnej mzdy) pracovníka.
§ 7
Výška príplatkov, ktoré sú určené mzdovými predpismi podľa skutočne odpracovaného času, sa nemení.
§ 8
Mesačná mzda pracovníka, ktorý pracuje počas určeného týždenného pracovného času, sa z dôvodu jeho skrátenia podľa tejto vyhlášky nemení.
§ 9
U pracovníkov s kratším pracovným časom (§ 86 Zákonníka práce) sa postupuje obdobne podľa bodu 25 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom, s výnimkou jeho poslednej vety.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 10
(1)
Pracovný čas rozvrhnutý vedúcim organizácie10) pri nerovnomernom rozvrhnutí u pracovníkov uvedených v
a)
§ 1 ods. 1 môže výnimočne dosiahnuť v jednotlivých dňoch v týždni 12 hodín; pri rozvrhnutí pracovného času môžu sa v týždni určiť najviac dve dvanásťhodinové smeny,
b)
§ 1 ods. 2 musí byť v jednotlivých týždňoch rozvrhnutý najmenej na päť dní.
(2)
Pri rozvrhnutí pracovného času podľa predchádzajúceho odseku nesmie byť nepretržitý odpočinok medzi dvoma smenami a nepretržitý odpočinok v týždni skrátený pod hranice uvedené v § 90 ods. 1 a 2 a § 92 ods. 1 Zákonníka práce.
§ 11
(1)
Pracovník, ktorému bol skrátený pracovný čas podľa tejto vyhlášky, nesmie vykonávať práce uvedené v § 1 v súbežných pracovných pomeroch presahujúcich v úhrne 36 hodín alebo 311 hodiny týždenne.
(2)
Na prácach, ktoré pracovníci vykonávajú za podmienok uvedených v § 1, je zakázaná práca nadčas, s výnimkou mimoriadnych prípadov odstraňovania dôsledkov havárií, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo životu a zdraviu ostatných pracovníkov organizácie alebo obyvateľstva, keď výkon potrebných prác nemôžu vykonať iní pracovníci.
§ 12
Ak pracovník prestane vykonávať práce s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity2) odôvodňujúce zaradenie zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia,3) je organizácia povinná uplatniť pracovný čas podľa všeobecných predpisov.1)
§ 13
(1)
Tam, kde je pracovný čas pri prácach s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity2) skrátený na základe iných opatrení než podľa tejto vyhlášky, je organizácia povinná požiadať príslušný ústredný orgán do 31. marca 1988, aby navrhol skrátenie pracovného času podľa tejto vyhlášky; do doby vybavenia tohto návrhu platí v organizácii pracovný čas skrátený na základe iných opatrení.
(2)
Ak organizácia nepožiada o skrátenie pracovného času v lehote uvedenej v predchádzajúcom odseku, je povinná po jej uplynutí uplatniť pracovný čas podľa všeobecných predpisov.1)
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 neplatia pre organizácie v pôsobnosti Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky a Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky.
§ 14
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
M. Boďa v. r.
Príloha č. 1 vyhlášky č. 96/1987 Zb.
Stupnica mzdových taríf pri 36-hodinovom týždennom pracovnom čase
Stupnica mzdových taríf Mzdová tarifa v Kčs/hod.
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 6,30 7,10 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10
2 6,60 7,40 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00
3 7,10 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10
4 7,40 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20
5 8,00 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40
6 8,40 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60
7 9,00 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90
8 9,50 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60 24,30
9 10,10 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90 25,80
10 10,60 11,90 13,40 15,10 17,00 19,20 21,60 24,30 27,40
11 11,30 12,70 14,30 16,10 18,10 20,40 22,90 25,80 29,00
Príloha č. 2 vyhlášky č. 96/1987 Zb.
Stupnica mzdových taríf pri 311/2 hodinovom týždennom pracovnom čase
Stupnica mzdových taríf Mzdová tarifa v Kčs/hod.
Trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7,10 8,00 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40
2 7,60 8,50 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40
3 8,00 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70
4 8,50 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80
5 9,00 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20
6 9,60 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50
7 10,20 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10
8 10,80 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50 27,60
9 11,50 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10 29,40
10 12,10 13,60 15,30 17,20 19,40 21,80 24,50 27,60 31,10
11 12,90 14,50 16,30 18,40 20,70 23,20 26,10 29,40 33,10
1)
§ 83 ods. 3 Zákonníka práce.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí č. 63/1968 Zb. o zásadách pre skracovanie týždenného pracovného času a pre zavádzanie prevádzkových a pracovných režimov s päťdenným pracovným týždňom.
2)
Smernice Ministerstva zdravotníctva ČSR o hygienických zásadách pre práce s chemickými karcinogénmi z 11.12.1984 č. HEM-300-28.11.1984 (registrované v čiastke 1/1985 Zb.).Úprava Ministerstva zdravotníctva SSR zo 7.12.1984 č. Z-7631/1984-B/2-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi (registrovaná v čiastke 24/1985 Zb.).
3)
§ 12 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 73/1982 Zb.Nariadenie vlády ČSSR č. 136/1975 Zb. o zaraďovaní zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia v znení neskorších predpisov. Rezortné zoznamy zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia.
4)
§ 4 ods. 4 druhá veta nariadenia vlády ČSSR č. 136/1975 Zb. v znení nariadení vlády ČSSR č. 74/1982 Zb. a č. 48/1985 Zb.
9)
Zákon č. 93/1951 Zb. o štátnom sviatku, o dňoch pracovného pokoja a o pamätných a významných dňoch v znení zákona č. 65/1965 Zb. a zákona č. 56/1975 Zb.