9/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992 do 30.04.2000

9
VYHLÁŠKA
Slovenského geologického úradu
z 15. decembra 1988
o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
Slovenský geologický úrad po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 7 ods. 6§ 12 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade a podľa § 35 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel vyhlášky
Účelom tejto vyhlášky je zabezpečiť evidenciu geologických prác,1) zamedziť ich neúčelnému opakovaniu a umožniť využitie už získaných poznatkov na zvýšenie hospodárnosti a kvality geologických prác, ako aj využitie poznatkov o výskytoch starých banských diel na ich zabezpečenie a likvidáciu.
§ 2
Geofond
Registrovaním geologických prác (ďalej len „registrácia“), zhromažďovaním, uchovávaním a sprístupňovaním ich výsledkov, vedením evidencie prieskumných území a registra starých banských diel2) sa poveruje Geofond v Bratislave, organizácia Slovenského geologického úradu (ďalej len „Geofond“).
DRUHÁ ČASŤ
REGISTRÁCIA GEOLOGICKÝCH PRÁC
§ 3
Žiadosť o registráciu
(1)
Žiadosť o registráciu je organizácia (ďalej len „žiadateľ“) povinná podať Geofondu pred začatím geologických prác, a to vo vymedzení zodpovedajúcom geologickej úlohe.
(2)
Geologická úloha vymedzuje vecne, miestne a časovo okruh vecí, ktoré sa majú vyriešiť geologickými prácami.
(3)
Žiadosť o registráciu sa podáva najneskôr 30 dní pred začatím geologických prác dvojmo na tlačive registračný list, ktorý vydáva Slovenský geologický úrad.
(4)
V registračnom liste sa uvedú:
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
názov geologickej úlohy, jej číslo, označenie etapy geologických prác, názov a identifikačné číslo katastrálneho územia,3) názov a kód okresu,4) prípadne iné miestopisné určenie skúmaného územia,
c)
cieľ geologických prác,
d)
odkaz na predchádzajúcu etapu geologických prác a na súvisiace geologické úlohy,
e)
druhy vykonávaných geologických prác,
f)
vymedzenie územia vykonávaných geologických prác obrysom v mapovom podklade v mierke 1:50 000, prípadne 1:25 000,
g)
dátum začatia a plánovaného ukončenia geologických prác,
h)
ďalšie údaje potrebné na registráciu geologických prác najmä pomocou výpočtovej techniky.
§ 4
Registrácia
(1)
Ak údaje v žiadosti o registráciu nie sú dostatočné, je žiadateľ povinný poskytnúť na výzvu Geofondu potrebné podklady, doplnky a vysvetlenia.
(2)
Ak sú splnené podmienky podľa odseku 1 a § 3 ods. 4, Geofond zaregistruje geologické práce do 15 dní od podania žiadosti o registráciu alebo od jej doplnenia.
§ 5
Zmena a zánik registrácie
(1)
Ak po registrácii nastane zmena zaregistrovaných geologických prác, je žiadateľ povinný túto zmenu oznámiť Geofondu do 30 dní, ak sa
a)
zmení územie projektovaných geologických prác,
b)
zmení cieľ alebo v podstatnej miere druh geologických prác,
c)
geologické práce neskončia do jedného roka po uplynutí plánovaného termínu ich ukončenia uvedeného v registračnom liste.
(2)
Geofond oznámenú zmenu zaznamená do svojich podkladov.
(3)
Ak žiadateľ registrované geologické práce neuskutoční, je povinný to oznámiť do 30 dní Geofondu.
(4)
Ak sa geologické práce nezačali vykonávať do jedného roka odo dňa ich registrácie, je žiadateľ povinný pred ich začatím znovu podať žiadosť o registráciu.
§ 6
Geologické práce nepoliedhajúce registrácii
Registrácii nepodliehajú:
a)
geologické práce ložiskového prieskumu vyhradených nerastov, pre ktoré Slovenský geologický úrad určí organizácii prieskumné územie,5)
b)
geologické práce menšieho rozsahu, a to
1.
študijné, posudkové, rešerné a laboratórne, pokiaľ nie sú zaradené do plánu rozvoja vedy a techniky,
2.
na overenie hydrogeologických pomerov uskutočňované vrtmi do hĺbky 15 m, ak ich celkový rozsah v geologickej úlohe nepresiahne 100 m,
3.
na overenie inžinierskogeologických pomerov obmedzené na vrty a iné prieskumné diela do hĺbky 15 m, ak ich celkový rozsah v geologickej úlohe nepresiahne 100 m,
4.
vykonávané organizáciami počas dobývania výhradného ložiska na spresnenie znalostí o množstve a kvalite jeho zásob a o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania v hraniciach svojho dobývacieho priestoru,6)
c)
geologické práce zamerané na získanie doplňujúcich údajov pre projektovú prípravu stavieb, a to práce na spresnenie znalostí o inžinierskogeologických pomeroch územia
1.
kde sa dokončil inžinierskogeologický prieskum v etape podrobného prieskumu a spracovanie projektu stavby vyžaduje čiastkové doplňujúce údaje,
2.
s jednoduchými známymi geologickými pomermi alebo vykonávané pre jednoduché stavby.7)
TRETIA ČASŤ
ODOVZDÁVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE VÝSLEDKOV GEOLOGICKÝCH PRÁC
§ 7
Odovzdávanie výsledkov geologických prác
(1)
Organizácia, na ktorej náklady sa vykonali geologické práce, je povinná bezodplatne odovzdávať Geofondu výsledky geologických prác vrátane iných písomných a grafických materiálov geologického zamerania spracované v rámci jej činnosti (ďalej len „dokumentácia“), a to
a)
záverečné správy a čiastkové záverečné správy o výsledkoch geologických prác,
b)
schválené výpočty zásob výhradných ložísk9) a zásob podzemných vôd,
c)
výsledky vyhľadávania a prieskum ložiska nevyhradeného nerastu, kým sa nerozhodlo, že je vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva,
d)
geologické profily vrtov, jám, šachtíc, štôlní a iných diel, ktoré zastihli predkvartérne útvary, okrem dokumentácie z prieskumu výhradných ložísk v ich dobývacom priestore,
e)
výsledky mineralogických, petrologických, paleontologických, chemických, geotechnických, fyzikálno-mechanických a technologických rozborov a skúšok nerastov, hornín, zemín a podzemných vôd, ak dokumentujú skutočnosti významné pre poznanie geologickej stavby skúmaného územia alebo z vedeckého hľadiska,
(2)
Povinnosť odovzdávať dokumentáciu podľa odseku 1 písm. b) až e) nevzťahuje sa na dokumentáciu, ktorá je súčasťou dokumentácie podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Organizácia je povinná bezodplatne odovzdať Geofondu na vyžiadanie do dvoch mesiacov hmotný dokladový materiál získaný pri vykonávaní gelogických prác (vrtné jadrá a iné vzorky), ktorý dokumentuje skutočnosti významné pre poznanie geologickej stavby skúmaného územia alebo je významný z vedeckého hľadiska a už bol plne využitý na riešenie geologickej úlohy.
§ 8
Náležitosti dokumentácie, jej prevzatie a uchovávanie
(1)
Dokumentácia odovzdávaná Geofondu musí byť čitateľná a vyhotovená technikou zabezpečujúcou jej trvanlivosť a možnosť reprodukcie. Časti dokumentácie, ktoré Geofond spracúva pomocou výpočtovej a mikrografickej techniky, odovzdáva organizácia v úprave určenej Slovenským geologickým úradom.
(2)
Organizácia, na ktorej náklady sa vykonali geologické práce, určí pri odovzdaní dokumentácie Geofondu podmienky, za ktorých môže Geofond túto dokumentáciu sprístupňovať a poskytovať z nej informácie. V týchto podmienkach môže organizácia určiť
a)
vybrané časti dokumentácie, ktoré sprístupňuje alebo z ktorých poskytuje informácie výhradne organizácia,
b)
vybrané časti dokumentácie, ktoré môže Geofond sprístupňovať alebo poskytovať z nich informácie len s jej predchádzajúcim súhlasom,
c)
ostatné časti dokumentácie bez obmedzenia sprístupňovania alebo poskytovania informácií,
d)
dobu, počas ktorej platia obmedzujúce podmienky podľa písmen a) a b), najviac však 7 rokov od vyhotovenia dokumentácie.
(3)
Geofond preskúma odovzdanú dokumentáciu z hľadiska predpísaných náležitostí a úplnosti príloh. Organizácia je povinná na výzvu Geofondu odstrániť v ním určenej lehote nedostatky zistené v odovzdanej dokumentácii alebu ju doplniť.
(4)
Geofond uchováva odovzdanú dokumentáciu a hmotný dokladový materiál bezpečne, dostupne a prehľadne tak, aby sa mohli využiť pri vypracúvaní koncepcií a plánov geologických prác, pri ich projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní, ako aj ďalšie účely, a to so zabezpečením podmienok organizácie podľa odseku 2.
§ 9
Sprístupňovanie dokumentácie a hmotného dokladového materiálu
Geofond sprístupňuje uchovávanú dokumentáciu, prípadne hmotný dokladový materiál, umožňuje oprávneným záujemcom (§ 12) vo svojich priestoroch do nich nazerať, študovať ich, robiť si z nich výpisy a odpisy a vykonáva za odplatu pre nich rešerše a reprografické práce a spracúva požadované informácie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRIESKUMNÉ ÚZEMIA
§ 9a
Návrh na určenie prieskumného územia
(1)
Ak organizácia zamýšľa vykonávať geologický prieskum v etape vyhľadávacieho ložiskového prieskumu alebo podrobného ložiskového prieskumu,11a) prípadne jeho vykonávanie zadať, podá najneskôr 30 dní pred začatím geologických prác Slovenskému geologickému úradu návrh na určenie prieskumného územia na tlačive, ktoré vydá tento úrad.
(2)
Návrh na určenie prieskumného územia obsahuje okrem údajov uvedených v § 3 ods. 4 písm. a) až e) a písm. g) a h) aj
a)
návrh vymedzenia prieskumného územia uzavretým geometrickým obrazcom v mapovom podklade v mierke 1:50 000 alebo 1:25 000 s údajom rozsahu v km2 zaokrúhleným na desatinu,
b)
údaje o povolení vykonávať geologické práce spolu s názvom a sídlom organizácie, ktorá je oprávnená tieto práce vykonávať,11b) ak navrhujúca organizácia, na ktorej náklady sa majú geologické práce vykonávať, takéto oprávnenie nemá,
c)
doklady o vyjadreniach orgánov a organizácií, ktorým prislúcha vyjadriť sa k návrhu prieskumného územia z hľadiska záujmov chránených podľa osobitných predpisov.11c)
(3)
Pri návrhu na zmenu alebo zrušenie prieskumného územia sa postupuje podľa odseku 2, pričom sa vyznačia v ňom údaje, ktoré sa oproti rozhodnutiu o určení prieskumného územia menia.
(4)
Návrh organizácie na predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia sa podáva podľa odsekov 2 a 3.
§ 9b
Vykonávanie iných prieskumných prác v prieskumnom území
(1)
V prieskumnom území možno vykonávať geologický prieskum v etape vyhľadávacieho ložiskového prieskumu alebo podrobného ložiskového prieskumu vyhradených nerastov na iný účel, než je sledovaný projektom, len na základe určenia prieskumného územia na tento účel. Ak tento geologický prieskum zamýšľa vykonávať iná organizácia ako tá, ktorej bolo určené prieskumné územie, musí mať žiadajúca organizácia vopred jej súhlas s určením podmienok na vykonávanie tohto prieskumu. V prípade nesúhlasu organizácie s týmito podmienkami rozhodne o nich Slovenský geologický úrad.
(2)
Ak organizácia dobývajúca výhradné ložisko je nútená zabezpečiť v nevyhnutnom predstihu ďalší prieskum ložiska mimo dobývacieho priestoru, je povinná vopred podať návrh na určenie prieskumného územia Slovenskému geologickému úradu.
(3)
Vykonávať iné geologické práce v prieskumnom území, než je ložiskový prieskum vyhradených nerastov, možno len so súhlasom organizácie, ktorej bolo toto prieskumné územie určené. V prípade nesúhlasu tejto organizácie rozhodne o podmienkach vykonávania iných geologických prác Slovenský geologický úrad.
(4)
Iné geologické práce treba pred ich začatím registrovať. V žiadosti o registráciu sa uvedie o aké prieskumné územie ide a pripojí sa jeho identifikácia.
(5)
Úhradu za prieskumné územie vykonáva organizácia, ktorej bolo prieskumné územie určené.11d) Úhrada sa vykoná aj vtedy, keď sa nové prieskumné územie čiastočne alebo celkom prekrýva s už určeným prieskumným územím.
§ 9c
Evidencia prieskumných území
(1)
Slovenský geologický úrad zašle rozhodnutie o určení prieskumného územia aj Geofondu. Geofond vedie evidenciu prieskumných území, ich zmien a zrušenia a poskytuje Slovenskému geologickému úradu a Slovenskému banskému úradu podklady na ich rozhodovanie.
(2)
Geofond sprístupňuje evidenciu prieskumných území oprávneným záujemcom (§ 12).
PIATA ČASŤ
ZISŤOVANIE STARÝCH BANSKÝCH DIEL A VEDENIE ICH REGISTRA
§ 10
Zisťovanie starých banských diel
(1)
Staré banské diela2) sa zisťujú ako podklad na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel a na plánovanie geologických prác.
(2)
Výskyty starých banských diel zisťuje Geofond systematickým skúmaním a hodnotením mapových a iných archívnych podkladov a správ. Na spresnenie údajov o starých banských dielach si vyžaduje od orgánov a organizácií potrebné informácie, podklady a stanoviská. Ak Geofond zistí, že staré banské dielo ohrozuje celospoločenský záujem, ohlási to bezodkladne Slovenskému geologickému úradu.
(3)
Ak staré banské dielo alebo jeho účinky na povrch zistí orgán, organizácia alebo občan, je povinný to oznámiť bezodkladne Slovenskému geologickému úradu.
(4)
Oznámenie obsahuje miesto, čas a spôsob zistenia, stav alebo rozsah poškodenia povrchu (napr. prepadliny) alebo povrchových objektov a iné údaje umožňujúce posúdiť závažnosť zistenia, najmä ohrozenie celospoločenských záujmov. Ak oznámenie predkladajú orgány a organizácie, pripoja k nemu aj mapový nákres a topografické údaje pre určenie miesta a uvedú všetky ďalšie im známe údaje, najmä kto bol prevádzkovateľom starého banského diela.
(5)
Slovenský geologický úrad preskúma oznámenie a vyžiada si k nemu stanoviská príslušného obvodného úradu životného prostredia, ktorý je stavebným úradom, prípadne iného orgánu, pokiaľ vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, obvodného banského úradu a ďalších zainteresovaných orgánov a organizácií a podľa potreby zadá uskutočnenie nevyhnutného geologického prieskumu.
§ 11
Register starých banských diel
(1)
Register starých banských diel obsahuje:
a)
evidenčné listy starých banských diel, prípadne ich súborov,
b)
spisovú dokumentáciu k evidenčným listom,
c)
mapový prehľad výskytov starých banských diel, prípadne ich súborov.
(2)
Do registra starých banských diel sa zaraďujú aj hlásenia o zabezpečení a likvidácii starých banských diel, ktoré je organizácia povinná zaslať Geofondu do jedného mesiaca po ukončení zabezpečovacích a likvidačných prác.
(3)
Geofond sprístupňuje register starých banských diel oprávneným záujemcom (§ 12) a podáva z neho informácie orgánom územného plánovania a obvodným banským úradom.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Oprávnení záujemcovia
(1)
Oprávnenými záujemcami podľa § 9, § 9c ods. 2 a § 11 ods. 3 tejto vyhlášky sú:
a)
orgány štátnej správy, súdy a hospodárska arbitráž,
b)
organizácie oprávnené vykonávať geologické práce,13a)
c)
vedecké inštitúcie, školy, múzeá a obdobné organizácie v súvislosti s plnením svojich vedeckých, pedagogických a kultúrnovýchovných úloh,
d)
občania v súvislosti s ochranou a uplatňovaním svojich práv a právom chránených záujmov alebo v súvislosti so štúdiom a vypracúvaním vedeckej práce,
e)
organizácie a osoby, ktorým udelil Slovenský geologický úrad súhlas na sprístupňovanie dokumentácie, hmotného dokladového materiálu, prípadne registra starých banských diel.
(2)
Pracovníci orgánov a organizácií uvedených v odseku 1 písm. a) až c) sa preukazujú písomným splnomocnením s vymedzením skúmanej problematiky. Písomné splnomocnenie sa nevyžaduje od pracovníkov orgánov, ktorí do dokumentácie nazerajú, prípadne žiadajú poskytnutie podkladov a informácií podľa osobitných predpisov.14)
(3)
Občania, ktorí žiadajú sprístupnenie dokumentácie na ochranu alebo uplatnenie svojich práv a právom chránených záujmov, musia túto potrebu preukázať; na účely štúdia a vedeckej práce preukazujú občania svoju potrebu odporúčaním školy alebo vedeckej inštitúcie.
§ 13
Podmienky sprístupňovania a štúdia
Podmienky sprístupňovania a štúdia dokumentácie, hmotného dokladového materiálu a registra starých banských diel upravuje osobitný poriadok Geofondu, ktorý schvaľuje Slovenský geologický úrad.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ústredného geologického úradu č. 123/1961 Zb. o registrácii geologických prác, a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov,
2.
§ 78 vyhlášky Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu č. 1000/1962 o vedení a dopĺňaní geologickej dokumentácie (reg. v čiastke 42/1962 Zb.).
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1989.
Predseda:
Ing. Kuráň Csc. v. r.
1)
§ 2 zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade.
2)
§ 35 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
3)
§ 3 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.
4)
Článok 1 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, ktorou sa upravuje číselné označovanie krajov a okresov v ČSSR (reg. v čiastke 25/1978 Zb.).
5)
§ 4 a § 4a zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.
7)
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
8)
§ 4 ods. 6 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.
10)
ČSN 73 1002 Pilótové základy.
11a)
§ 5 ods. 1 písm. a) vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 127/1989 Zb. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon.
11d)
§ 4c zákona SNR č. 52/1988 Zb.
12)
§ 72 a 77 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy.
14)
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom súdnom konaní (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.