Predpis bol zrušený predpisom 33/2015 Z. z.

9/1989 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2000 do 28.02.2015

9
VYHLÁŠKA
Slovenského geologického úradu
z 15. decembra 1988
o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
Slovenský geologický úrad po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 7 ods. 6§ 12 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade a podľa § 35 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel vyhlášky
Účelom tejto vyhlášky je zabezpečiť evidenciu geologických prác,1) zamedziť ich neúčelnému opakovaniu a umožniť využitie už získaných poznatkov na zvýšenie hospodárnosti a kvality geologických prác, ako aj využitie poznatkov o výskytoch starých banských diel na ich zabezpečenie a likvidáciu.
§ 2
Geofond
Registrovaním geologických prác (ďalej len „registrácia“), zhromažďovaním, uchovávaním a sprístupňovaním ich výsledkov, vedením evidencie prieskumných území a registra starých banských diel2) sa poveruje Geofond v Bratislave, organizácia Slovenského geologického úradu (ďalej len „Geofond“).
PIATA ČASŤ
ZISŤOVANIE STARÝCH BANSKÝCH DIEL A VEDENIE ICH REGISTRA
§ 10
Zisťovanie starých banských diel
(1)
Staré banské diela2) sa zisťujú ako podklad na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel a na plánovanie geologických prác.
(2)
Výskyty starých banských diel zisťuje Geofond systematickým skúmaním a hodnotením mapových a iných archívnych podkladov a správ. Na spresnenie údajov o starých banských dielach si vyžaduje od orgánov a organizácií potrebné informácie, podklady a stanoviská. Ak Geofond zistí, že staré banské dielo ohrozuje celospoločenský záujem, ohlási to bezodkladne Slovenskému geologickému úradu.
(3)
Ak staré banské dielo alebo jeho účinky na povrch zistí orgán, organizácia alebo občan, je povinný to oznámiť bezodkladne Slovenskému geologickému úradu.
(4)
Oznámenie obsahuje miesto, čas a spôsob zistenia, stav alebo rozsah poškodenia povrchu (napr. prepadliny) alebo povrchových objektov a iné údaje umožňujúce posúdiť závažnosť zistenia, najmä ohrozenie celospoločenských záujmov. Ak oznámenie predkladajú orgány a organizácie, pripoja k nemu aj mapový nákres a topografické údaje pre určenie miesta a uvedú všetky ďalšie im známe údaje, najmä kto bol prevádzkovateľom starého banského diela.
(5)
Slovenský geologický úrad preskúma oznámenie a vyžiada si k nemu stanoviská príslušného obvodného úradu životného prostredia, ktorý je stavebným úradom, prípadne iného orgánu, pokiaľ vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, obvodného banského úradu a ďalších zainteresovaných orgánov a organizácií a podľa potreby zadá uskutočnenie nevyhnutného geologického prieskumu.
§ 11
Register starých banských diel
(1)
Register starých banských diel obsahuje:
a)
evidenčné listy starých banských diel, prípadne ich súborov,
b)
spisovú dokumentáciu k evidenčným listom,
c)
mapový prehľad výskytov starých banských diel, prípadne ich súborov.
(2)
Do registra starých banských diel sa zaraďujú aj hlásenia o zabezpečení a likvidácii starých banských diel, ktoré je organizácia povinná zaslať Geofondu do jedného mesiaca po ukončení zabezpečovacích a likvidačných prác.
(3)
Geofond sprístupňuje register starých banských diel oprávneným záujemcom (§ 12) a podáva z neho informácie orgánom územného plánovania a obvodným banským úradom.
ŠIESTA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ústredného geologického úradu č. 123/1961 Zb. o registrácii geologických prác, a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov,
2.
§ 78 vyhlášky Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu č. 1000/1962 o vedení a dopĺňaní geologickej dokumentácie (reg. v čiastke 42/1962 Zb.).
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1989.
Predseda:
Ing. Kuráň Csc. v. r.
1)
§ 2 zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade.
2)
§ 35 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
3)
§ 3 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.
4)
Článok 1 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, ktorou sa upravuje číselné označovanie krajov a okresov v ČSSR (reg. v čiastke 25/1978 Zb.).
5)
§ 4 a § 4a zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona SNR č. 497/1991 Zb.
7)
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
8)
§ 4 ods. 6 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.
10)
ČSN 73 1002 Pilótové základy.
11a)
§ 5 ods. 1 písm. a) vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 127/1989 Zb. o projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní geologických prác, o udeľovaní povolenia a o odbornej spôsobilosti na ich výkon.
11d)
§ 4c zákona SNR č. 52/1988 Zb.
12)
§ 72 a 77 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy.
14)
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom súdnom konaní (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.