9/1989 Zb.

Vyhlásené znenie

9
VYHLÁŠKA
Slovenského geologického úradu
z 15. decembra 1988
o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
Slovenský geologický úrad po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 7 ods. 6§ 12 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade a podľa § 35 ods. 5 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) ustanovuje:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Účel vyhlášky
Účelom tejto vyhlášky je zabezpečiť evidenciu geologických prác,1) zamedziť ich neúčelnému opakovaniu a umožniť využitie už získaných poznatkov na zvýšenie hospodárnosti a kvality geologických prác, ako aj využitie poznatkov o výskytoch starých banských diel na ich zabezpečenie a likvidáciu.
§ 2
Geofond
Registrovaním geologických prác (ďalej len „registrácia“), zhromažďovaním, uchovávaním a sprístupňovaním ich výsledkov a vedením registra starých banských diel2) sa poveruje Geofond v Bratislave, organizácia Slovenského geologického úradu (ďalej len „Geofond“).
DRUHÁ ČASŤ
REGISTRÁCIA GEOLOGICKÝCH PRÁC
§ 3
Žiadosť o registráciu
(1)
Pred podaním žiadosti o registráciu organizácia zhodnotí z podkladov a informácií získaných najmä v Geofonde geologickú preskúmanosť územia, na ktorom sa majú geologické práce vykonávať, a iné informácie, ktoré môžu ovplyvniť ich druh a rozsah.
(2)
Žiadosť o registráciu je organizácia (ďalej len „žiadateľ“) povinná podať Geofondu pred začatím geologických prác, a to vo vymedzení zodpovedajúcom geologickej úlohe; v žiadosti sa uvedú aj geologické práce vykonávané poddávateľsky ako súčasť riešenia geologickej úlohy.
(3)
Geologická úloha vymedzuje vecne, miestne a časovo okruh vecí, ktoré sa majú vyriešiť geologickými prácami.
(4)
Žiadosť o registráciu sa podáva najneskôr 30 dní pred začatím geologických prác dvojmo na tlačive registračný list, ktorý vydáva Slovenský geologický úrad.
(5)
V registračnom liste sa uvedú:
a)
názov a sídlo žiadateľa,
b)
názov geologickej úlohy, jej číslo, označenie etapy geologických prác, názov a identifikačné číslo katastrálneho územia,3) názov a kód okresu,4) prípadne iné miestopisné určenie skúmaného územia,
c)
cieľ geologických prác,
d)
odkaz na predchádzajúcu etapu geologických prác a na súvisiace geologické úlohy,
e)
druhy vykonávaných geologických prác,
f)
vymedzenie územia vykonávaných geologických prác obrysom v mapovom podklade v mierke 1:50 000, prípadne 1:25 000,
g)
dátum začatia a plánovaného ukončenia geologických prác,
h)
rozpočtový náklad geologických prác a zdroje ich financovania,
i)
ďalšie údaje potrebné na registráciu geologických prác najmä pomocou výpočtovej techniky.
§ 4
Registrácia
(1)
Geofond preskúma žiadosť o registráciu z hľadiska, či geologické práce prihlásené na registráciu nebudú neúčelne opakovať geologické práce už vykonané alebo skôr registrované.
(2)
Ak údaje v žiadosti o registráciu nie sú dostatočné, je žiadateľ povinný poskytnúť na výzvu Geofondu potrebné podklady, doplnky a vysvetlenia, prípadne mu predložiť na nahliadnutie projekt geologických prác.
(3)
Ak nič nebráni registrácii, Geofond zaregistruje geologické práce do 30 dní od podania žiadosti o ich registráciu. Ak Geofond geologické práce nezaregistruje, oznámi to s uvedením dôvodu žiadateľovi a Slovenskému geologickému úradu. Žiadateľ môže požiadať Slovenský geologický úrad o preskúmanie stanoviska Geofondu. Slovenský geologický úrad po prerokovaní s ústredným orgánom, do ktorého pôsobnosti patrí žiadateľ, rozhodne o registrácii.
§ 5
Zmena a zánik registrácie
(1)
Ak po registrácii nastane zmena zaregistrovaných geologických prác alebo termínu ich ukončenia, je žiadateľ povinný túto zmenu oznámiť Geofondu do 30 dní, ak sa
a)
zmení územie projektovaných geologických prác,
b)
zmení cieľ alebo v podstatnej miere druh geologických prác,
c)
geologické práce neskončia do jedného roka po uplynutí plánovaného termínu ich ukončenia uvedeného v registračnom liste.
(2)
Geofond oznámenú zmenu zaznamená do svojich podkladov.
(3)
Ak žiadateľ registrované geologické práce neuskutoční, je povinný oznámiť to Geofondu.
(4)
Ak sa geologické práce nezačali vykonávať do dvoch rokov odo dňa ich registrácie, je žiadateľ povinný pred ich začatím znovu podať žiadosť o registráciu.
§ 6
Geologické práce nepoliedhajúce registrácii
Registrácii nepodliehajú:
a)
geologické práce vykonávané organizáciami pri prieskume výhradných ložísk v ich dobývacom priestore,5)
b)
geologické práce menšieho rozsahu, a to
1.
študijné, posudkové, rešerné a laboratórne, pokiaľ nie sú zaradené do plánu rozvoja vedy a techniky,
2.
na overenie hydrogeologických pomerov uskutočňované vrtmi do hĺbky 15 m, ak ich celkový rozsah v geologickej úlohe nepresiahne 100 m,
3.
na overenie inžinierskogeologických pomerov obmedzené na vrty a iné prieskumné diela do hĺbky 15 m, ak ich celkový rozsah v geologickej úlohe nepresiahne 100 m,
4.
vykonávané organizáciami počas dobývania výhradného ložiska na spresnenie znalostí o množstve a kvalite jeho zásob a o geologických a banskotechnických podmienkach dobývania,6)
c)
geologické práce zamerané na získanie doplňujúcich údajov pre dokumentáciu stavieb, a to
1.
doplnkové inžinierskogeologické práce vykonávané počas projektovania, realizácie a prevádzky stavby na objasnenie jednotlivých geologických alebo inžinierskogeologických otázok a na spresnenie doteraz získaných údajov, prípadne vplyvu stavby na okolie,
2.
práce na spresnenie znalostí o inžinierskogeologických pomeroch územia, kde sa dokončil inžinierskogeologický prieskum v nižšej prieskumnej etape a spracovanie prípravnej alebo projektovej dokumentácie stavby vyžaduje čiastkové doplňujúce údaje,
3.
práce na spresnenie znalostí o inžinierskogeologických pomeroch územia s jednoduchými a známymi geologickými pomerami, alebo vykonávané pre jednoduché stavby7) a stavby, ktorých technické riešenie je celkom jednoduché.8)
TRETIA ČASŤ
ODOVZDÁVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE VÝSLEDKOV GEOLOGICKÝCH PRÁC
§ 7
Odovzdávanie výsledkov geologických prác
(1)
Organizácia je povinná bezodplatne odovzdávať Geofondu výsledky geologických prác vrátane iných písomných a grafických materiálov geologického zamerania spracované v rámci jej činnosti (ďalej len „dokumentácia“), a to
a)
záverečné správy a čiastkové záverečné správy o výsledkoch geologických prác,
b)
schválené výpočty zásob výhradných ložísk9) a zásob podzemných vôd,
c)
výsledky vyhľadávania a prieskum ložiska nevyhradeného nerastu, kým sa nerozhodlo, že je vhodné pre potreby a rozvoj národného hospodárstva,
d)
geologické profily vrtov, jám, šachtíc, štôlní a iných diel, ktoré zastihli predkvartérne útvary, okrem dokumentácie z prieskumu výhradných ložísk v ich dobývacom priestore,
e)
výsledky mineralogických, petrologických, paleontologických, chemických, geotechnických, fyzikálno-mechanických a technologických rozborov a skúšok nerastov, hornín, zemín a podzemných vôd, ak dokumentujú skutočnosti významné pre poznanie geologickej stavby skúmaného územia alebo z vedeckého hľadiska,
f)
správy o zaťažkávacích skúškach pilót,10)
g)
diplomové, kandidátske, doktorské a obdobné práce zamerané na geológiu,
h)
správy zo študijných a pracovných ciest do zahraničia zamerané na geológiu.
(2)
Povinnosť odovzdávať dokumentáciu podľa odseku 1 písm. b) až f) nevzťahuje sa na dokumentáciu, ktorá je súčasťou dokumentácie podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Organizácia je povinná bezodplatne odovzdať Geofondu na vyžiadanie do dvoch mesiacov hmotný dokladový materiál získaný pri vykonávaní gelogických prác (vrtné jadrá a iné vzorky), ktorý dokumentuje skutočnosti významné pre poznanie geologickej stavby skúmaného územia alebo je významný z vedeckého hľadiska a už bol plne využitý na riešenie geologickej úlohy.
§ 8
Náležitosti dokumentácie, jej prevzatie a uchovávanie
(1)
Dokumentácia odovzdávaná Geofondu musí byť čitateľná a vyhotovená technikou zabezpečujúcou jej trvanlivosť a možnosť reprodukcie. Časti dokumentácie, ktoré Geofond spracúva pomocou výpočtovej a mikrografickej techniky, odovzdáva organizácia v úprave určenej Slovenským geologickým úradom po dohode s ústredným orgánom, do ktorého pôsobnosti patrí organizácia odovzdávajúca dokumentáciu.
(2)
Oganizácia je povinná odovzdať Geofondu dokumetáciu do dvoch mesiacov od jej dokončenia, a ak podlieha schváleniu,11) do dvoch mesiacov od jej schválenia.
(3)
Geofond preskúma odovzdanú dokumentáciu z hľadiska predpísaných náležitostí a úplnosti príloh. Organizácia je povinná na výzvu Geofondu odstrániť v ním určenej lehote nedostatky zistené v odovzdanej dokumentácii alebu ju doplniť.
(4)
Geofond uchováva odovzdanú dokumentáciu a hmotný dokladový materiál bezpečne, dostupne a prehľadne tak, aby sa mohli využiť pri vypracúvaní koncepcií a plánov geologických prác, pri ich projektovaní, vykonávaní a vyhodnocovaní, ako aj ďalšie účely.
§ 9
Sprístupňovanie dokumentácie a hmotného dokladového materiálu
Geofond sprístupňuje uchovávanú dokumentáciu, prípadne hmotný dokladový materiál, umožňuje oprávneným záujemcom (§ 12) vo svojich priestoroch do nich nazerať, študovať ich, robiť si z nich výpisy a odpisy a na objednávku vykonáva pre nich rešerše a reprografické práce a spracúva požadované informácie.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ZISŤOVANIE STARÝCH BANSKÝCH DIEL A VEDENIE ICH REGISTRA
§ 10
Zisťovanie starých banských diel
(1)
Staré banské diela2) sa zisťujú ako podklad na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie, na ochranu a tvorbu životného prostredia, na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel a na plánovanie geologických prác.
(2)
Výskyty starých banských diel zisťuje Geofond systematickým skúmaním a hodnotením mapových a iných archívnych podkladov a správ. Na spresnenie údajov o starých banských dielach si vyžaduje od orgánov a organizácií potrebné informácie, podklady a stanoviská. Ak Geofond zistí, že staré banské dielo ohrozuje celospoločenský záujem, ohlási to bezodkladne Slovenskému geologickému úradu.
(3)
Ak staré banské dielo alebo jeho účinky na povrch zistí orgán, organizácia alebo občan, je povinný to oznámiť bezodkladne Slovenskému geologickému úradu.
(4)
Oznámenie obsahuje miesto, čas a spôsob zistenia, stav alebo rozsah poškodenia povrchu (napr. prepadliny) alebo povrchových objektov a iné údaje umožňujúce posúdiť závažnosť zistenia, najmä ohrozenie celospoločenských záujmov. Ak oznámenie predkladajú orgány a organizácie, pripoja k nemu aj mapový nákres a topografické údaje pre určenie miesta a uvedú všetky ďalšie im známe údaje, najmä kto bol prevádzkovateľom starého banského diela.
(5)
Slovenský geologický úrad preskúma oznámenie a vyžiada si k nemu stanoviská príslušného národného výboru, ktorý je stavebným úradom, prípadne iného orgánu, pokiaľ vykonáva pôsobnosť stavebného úradu, obvodného banského úradu a ďalších zainteresovaných orgánov a organizácií a podľa potreby zadá uskutočnenie nevyhnutného geologického prieskumu.
(6)
Ak Slovenský geologický úrad zistí, že ide o staré banské dielo, ktoré ohrozuje celospoločenský záujem, oznámi to ústrednému orgánu štátnej správy, do ktorého pôsobnosti patrí podľa osobitných predpisov12) dobývanie príslušného nerastu s tým, aby zaistil zebezpečenie alebo likvidáciu starého banského diela a vyporiadal prípadné škody na hnuteľnom majetku spôsobené pri zabezpečovaní alebo likvidácii starého banského diela. V ostatných prípadoch určí Slovenský geologický úrad na to organizáciu vo svojej pôsobnosti.13)
§ 11
Register starých banských diel
(1)
Register starých banských diel obsahuje:
a)
evidenčné listy starých banských diel, prípadne ich súborov,
b)
spisovú dokumentáciu k evidenčným listom,
c)
mapový prehľad výskytov starých banských diel, prípadne ich súborov.
(2)
Do registra starých banských diel sa zaraďujú aj hlásenia o zabezpečení a likvidácii starých banských diel, ktoré je organizácia povinná zaslať Geofondu do jedného mesiaca po ukončení zabezpečovacích a likvidačných prác.
(3)
Geofond sprístupňuje register starých banských diel oprávneným záujemcom (§ 12) a podáva z neho informácie orgánom územného plánovania a obvodným banským úradom.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Oprávnení záujemcovia
(1)
Oprávnenými záujemcami podľa § 9 a § 11 ods. 3 tejto vyhlášky sú:
a)
orgány štátnej správy, súdy a hospodárska arbitráž,
b)
organizácie oprávnené vykonávať geologické práce,
c)
vedecké inštitúcie, školy, múzeá a obdobné socialistické organizácie v súvislosti s plnením svojich vedeckých, pedagogických a kultúrnovýchovných úloh,
d)
ostatné socialistické organizácie v súvislosti s plnením svojich úloh a ochranou svojich práv a právom chránených záujmov,
e)
občania v súvislosti s ochranou a uplatňovaním svojich práv a právom chránených záujmov alebo v súvislosti so štúdiom a vypracúvaním vedeckej práce,
f)
organizácie a osoby, ktorým udelil Slovenský geologický úrad súhlas na sprístupňovanie dokumentácie, hmotného dokladového materiálu, prípadne registra starých banských diel.
(2)
Pracovníci orgánov a organizácií uvedených v odseku 1 písm. a) až d) sa preukazujú písomným splnomocnením s vymedzením skúmanej problematiky. Písomné splnomocnenie sa nevyžaduje od pracovníkov orgánov, ktorí do dokumentácie nazerajú, prípadne žiadajú poskytnutie podkladov a informácií podľa osobitných predpisov.14)
(3)
Občania, ktorí žiadajú sprístupnenie dokumentácie na ochranu alebo uplatnenie svojich práv a právom chránených záujmov, musia túto potrebu preukázať; na účely štúdia a vedeckej práce preukazujú občania svoju potrebu odporúčaním školy alebo vedeckej inštitúcie.
§ 13
Podmienky sprístupňovania a štúdia
Podmienky sprístupňovania a štúdia dokumentácie, hmotného dokladového materiálu a registra starých banských diel upravuje osobitný poriadok Geofondu, ktorý schvaľuje Slovenský geologický úrad.
§ 14
Zrušovacie ustanovenie
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ústredného geologického úradu č. 123/1961 Zb. o registrácii geologických prác, a o zhromažďovaní a evidencii ich výsledkov,
2.
§ 78 vyhlášky Ústredného banského úradu a Ústredného geologického úradu č. 1000/1962 o vedení a dopĺňaní geologickej dokumentácie (reg. v čiastke 42/1962 Zb.).
§ 15
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1989.
Predseda:
Ing. Kuráň Csc. v. r.
1)
§ 2 zákona SNR č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade.
2)
§ 35 ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon).
3)
§ 3 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 120/1979 Zb. o priestorovej identifikácii informácií.
4)
Článok 1 úpravy Federálneho štatistického úradu č. 1793/78-032-918 z 9. 6. 1978, ktorou sa upravuje číselné označovanie krajov a okresov v ČSSR (reg. v čiastke 25/1978 Zb.).
5)
§ 7 ods. 3 zákona SNR č. 52/1988 Zb.
7)
§ 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 85/1976 Zb. o podrobnejšej úprave územného konania a stavebnom poriadku.
8)
§ 4 ods. 6 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 5/1987 Zb. o dokumentácii stavieb.
10)
ČSN 73 1002 Pilótové základy.
12)
§ 72 a 77 zákona č. 194/1988 Zb. o pôsobnosti federálnych ústredných orgánov štátnej správy.
14)
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom súdnom konaní (trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 121/1962 Zb. o hospodárskej arbitráži v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.