372/1990 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2005 do 31.12.2005

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

372
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. augusta 1990
o priestupkoch
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Orgány štátnej správy Slovenskej republiky a obce vedú občanov k tomu, aby dodržiavali zákony a ostatné právne predpisy a rešpektovali práva spoluobčanov; dbajú najmä o to, aby občania nesťažovali plnenie úloh štátnej správy a obcí a nenarúšali verejný poriadok a občianske spolunažívanie.
ČASŤ I
VŠEOBECNÁ ČASŤ
§ 2
Pojem priestupku
(1)
Priestupkom je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných právnych predpisov, alebo o trestný čin.
(2)
Priestupkom nie je konanie, ktorým niekto odvracia
a)
primeraným spôsobom priamo hroziaci útok na záujem chránený zákonom alebo
b)
nebezpečenstvo priamo hroziace záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný následok ako ten, ktorý hrozil, a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii odstrániť inak.
Zavinenie
§ 3
Na zodpovednosť za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak zákon výslovne neustanoví, že je potrebné úmyselné zavinenie.
§ 4
(1)
Priestupok je spáchaný z nedbanlivosti, ak páchateľ
a)
vedel, že môže svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí, alebo
b)
nevedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol.
(2)
Priestupok je spáchaný úmyselne, ak páchateľ
a)
chcel svojím konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom alebo
b)
vedel, že svojím konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, a pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený.
(3)
Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ vzhľadom na okolnosti a svoje osobné pomery povinný.
§ 5
Vek a nepríčetnosť
(1)
Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku.
(2)
Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú poruchu v čase jeho spáchania nemohol rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie záujmu chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať svoje konanie. Zodpovednosti sa však nezbavuje ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len z nedbanlivosti, požitím alkoholu alebo užitím inej návykovej látky.1)
§ 6
Zodpovednosť za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe
Za porušenie povinnosti uloženej právnickej osobe zodpovedá podľa tohto zákona ten, kto za právnickú osobu konal alebo mal konať, a ak ide o konanie na príkaz, ten, kto dal na konanie príkaz.
Pôsobnosť zákona
§ 7
(1)
Zodpovednosť za priestupok sa posudzuje podľa zákona účinného v čase spáchania priestupku; podľa neskoršieho zákona sa posudzuje iba vtedy, ak je to pre páchateľa priaznivejšie.
(2)
Páchateľovi možno uložiť len taký druh sankcie, ktorý dovoľuje uložiť zákon účinný v čase, keď sa o priestupku rozhoduje.
(3)
O ochrannom opatrení sa rozhodne podľa zákona účinného v čase, keď sa o ochrannom opatrení rozhoduje.
§ 8
(1)
Podľa tohto alebo iného zákona sa posudzuje priestupok, ktorý bol spáchaný na území Slovenskej republiky.
(2)
Podľa tohto zákona sa posudzuje tiež priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22, proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm. b) a d) a priestupok proti majetku podľa § 50, ktorý spáchal v cudzine občan Slovenskej republiky alebo cudzinec,2) ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak takéto konanie nebolo v cudzine prejednané. Iný priestupok spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, sa posudzuje podľa tohto alebo iného zákona len vtedy, ak ním uvedená osoba porušila povinnosť, ktorú má podľa slovenských predpisov mimo územia republiky, alebo ak to vyplýva z vyhlásených medzinárodných dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
§ 9
Konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku, nemožno ako priestupok prejednať. Nemožno ani vykonať sankciu alebo v jej výkone pokračovať, ak osoba, ktorej bola sankcia uložená, sa stala neskôr osobou požívajúcou podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva výsady a imunity.
§ 10
(1)
Podľa osobitných predpisov3) sa prejedná konanie, ktoré má znaky priestupku, ak sa ho dopustili
a)
osoby podliehajúce vojenskej disciplinárnej právomoci, policajti a príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
b)
sudcovia a prokurátori,
c)
osoby počas výkonu trestu odňatia slobody.
(2)
Toto konanie sa prejedná ako priestupok, ak jeho páchateľ prestal byť osobou uvedenou v odseku 1.
Sankcie
§ 11
(1)
Za priestupok možno uložiť tieto sankcie:
a)
pokarhanie,
b)
pokutu,
c)
zákaz činnosti,
d)
prepadnutie veci.
(2)
Sankciu možno uložiť samostatne alebo s inou sankciou; pokarhanie nemožno uložiť spolu s pokutou.
(3)
Od uloženia sankcie možno v rozhodnutí o priestupku upustiť, ak k náprave páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku.
§ 12
(1)
Pri určení druhu sankcie a jej výmery sa prihliadne na závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spáchania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, na mieru zavinenia, na pohnútky a na osobu páchateľa, ako aj na to, či a akým spôsobom bol za ten istý skutok postihnutý v kárnom alebo disciplinárnom konaní.
(2)
Za viac priestupkov toho istého páchateľa prejednávaných v jednom konaní sa uloží sankcia podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na priestupok najprísnejšie postihnuteľný; zákaz činnosti možno uložiť, ak ho možno uložiť za niektorý z týchto priestupkov.
§ 13
(1)
Pokutu možno uložiť do 1000 Sk, ak neustanovuje osobitná časť tohto zákona alebo iný zákon vyššiu pokutu.
(2)
V blokovom konaní (§ 84) možno uložiť pokutu do 1 000 Sk, ak tento zákon alebo iný zákon neustanovuje inak, a v rozkaznom konaní (§ 87) do 4 000 Sk.
(3)
Pokuta je príjmom obce, ak bola uložená za priestupky proti verejnému poriadku (§ 47 a 48), proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49), proti majetku (§ 50), ako aj za priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a za priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce. Výnosy ostatných pokút sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(4)
Príjmom obce sú aj výnosy pokút uložených obcou v blokovom konaní.
§ 14
(1)
Zákaz činnosti možno uložiť len za priestupky uvedené v osobitnej časti tohto zákona alebo v inom zákone a na čas v nich ustanovený, najdlhšie na dva roky, a ak ide o činnosť, ktorú páchateľ vykonáva v pracovnom alebo v inom obdobnom pomere alebo na ktorú treba povolenie alebo súhlas štátneho orgánu, a ak páchateľ spáchal priestupok touto činnosťou alebo v súvislosti s ňou.
(2)
Do času zákazu činnosti sa započítava čas, po ktorý páchateľ na základe opatrenia orgánu štátnej správy vykonaného v súvislosti s prejednávaným priestupkom nesmel už túto činnosť vykonávať.
(3)
Od výkonu zvyšku zákazu činnosti možno po uplynutí polovice času výkonu tejto sankcie upustiť, ak páchateľ priestupku spôsobom svojho života preukázal, že jej ďalší výkon nie je potrebný. O upustení sa môže rozhodnúť aj na základe žiadosti páchateľa.
§ 15
(1)
Prepadnutie veci možno uložiť, ak vec patrí páchateľovi a
a)
bola použitá na spáchanie priestupku alebo bola na to určená, alebo
b)
bola priestupkom získaná alebo nadobudnutá za vec získanú priestupkom.
(2)
Prepadnutie veci nemožno uložiť, ak je jej hodnota v nápadnom nepomere k povahe priestupku.
(3)
Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva Slovenská republika.
Ochranné opatrenia
§ 16
Ochrannými opatreniami sú:
a)
obmedzujúce opatrenie,
b)
zhabanie veci.
§ 17
(1)
Obmedzujúce opatrenie spočíva v zákaze navštevovať určené verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje alebo konajú verejné telovýchovné, športové alebo kultúrne podujatia. Možno ho uložiť páchateľovi priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami (§ 30), priestupku proti verejnému poriadku (§ 47 a 48) a priestupku proti občianskemu spolunažívaniu (§ 49).
(2)
Obmedzujúce opatrenie musí byť primerané povahe a závažnosti spáchaného priestupku; možno ho uložiť len spolu so sankciou a najdlhšie na jeden rok.
§ 18
(1)
Ak nebolo uložené prepadnutie veci uvedenej v § 15 ods. 1 písm. a) alebo b), možno rozhodnúť, že sa takáto vec zhabe, ak
a)
patrí páchateľovi, ktorého nemožno za priestupok stíhať, alebo
b)
nepatrí páchateľovi priestupku a ak to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.
(2)
O zhabaní veci nemožno rozhodnúť, ak od konania, ktoré má znaky priestupku, uplynuli dva roky. Ustanovenie § 15 ods. 2 platí obdobne.
(3)
Vlastníkom zhabanej veci sa stáva Slovenská republika.
§ 19
Osobitné ustanovenia o mladistvých
(1)
Pri posudzovaní priestupku osoby, ktorá v čase jeho spáchania dovŕšila pätnásty rok a neprekročila osemnásty rok svojho veku (ďalej len „mladistvý“), sa prihliada na osobitnú starostlivosť, ktorú venuje spoločnosť mládeži.
(2)
Priestupok mladistvého nemožno prejednať v rozkaznom konaní.
(3)
Horná hranica pokuty sa u mladistvých znižuje na polovicu; nesmie byť pritom vyššia ako 4 000 Sk a v blokovom konaní nesmie byť vyššia ako 500 Sk. V blokovom konaní možno uložiť mladistvému pokutu do 1 000 Sk, ak podľa tohto zákona alebo iného zákona možno uložiť v blokovom konaní pokutu vyššiu ako 1 000 Sk.
(4)
Zákaz činnosti možno mladistvému uložiť najdlhšie na jeden rok, ak nebráni výkon tejto sankcie jeho príprave na povolanie.
§ 20
Zánik zodpovednosti za priestupok
Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynuli dva roky; nemožno ho tiež prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať, ak sa na priestupok vzťahuje amnestia.
ČASŤ II
OSOBITNÁ ČASŤ
Priestupky proti poriadku v správe
§ 21
Priestupky vyskytujúce sa na viacerých úsekoch správy
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene zhotoví reprodukciu ceniny alebo neoprávnene zhotoví alebo uvedie do obehu predmet, ktorý by mohol byť zamenený s ceninou alebo pečiatkou štátneho orgánu, obce alebo organizácie, bez úmyslu obohatiť sa alebo sfalšovať verejnú listinu alebo uvedené predmety,
b)
úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplny údaj orgánu štátnej správy alebo obci alebo mu požadovaný údaj zatají, hoci má povinnosť takýto údaj uviesť,
c)
úmyselne neoprávnene užíva vedeckú alebo umeleckú hodnosť alebo titul absolventa vysokej školy,
d)
úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni alebo poruší úradnú uzáveru alebo úradnú značku,
e)
úmyselne zničí, poškodí alebo neoprávnene odstráni verejnú vyhlášku alebo pozmení jej obsah,
f)
úmyselne podá nepravdivú alebo neúplnú svedeckú výpoveď v správnom konaní alebo podá nepravdivé alebo neúplné vysvetlenie orgánu oprávnenému objasňovať priestupky alebo uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení pred orgánom štátnej správy alebo obce,
g)
úmyselne neoprávnene sa vydáva za verejného činiteľa,
h)
úmyselne nedodrží obmedzujúce opatrenie uložené v priestupkovom konaní.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 1000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. d) až h) pokutu do 3000 Sk.
§ 22
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
ako vodič motorového vozidla prekročí povolenú rýchlosť ustanovenú vo všeobecne záväznom právnom predpise o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky3a) alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou,
b)
vedie motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, po jeho odobratí alebo v čase zadržania vodičského preukazu okrem prípadov, ak sa ho učí viesť podľa právnych predpisov alebo ak sa podrobuje skúške z jeho vedenia,
c)
ako vodič motorového vozidla s celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg nedodrží ustanovenie o obmedzení jazdy určené pre niektoré druhy vozidiel,
d)
ako vodič sa zúčastnil na dopravnej nehode, bezodkladne nezastavil motorové vozidlo alebo si nesplnil povinnosť účastníka dopravnej nehody ustanovenú v osobitnom zákone,3b)
e)
ako vodič sa nezdržal požitia alkoholického nápoja alebo užitia inej návykovej látky po dopravnej nehode v čase, ak by to bolo na ujmu zistenia, či pred jazdou, alebo počas jazdy požil alkoholický nápoj alebo užil návykovú látku,
f)
ako vodič sa odmietne podrobiť vyšetreniu na zistenie alkoholu, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi, alebo ak sa odmietne podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou,3c) hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie,
g)
ako vodič počas vedenia vozidla požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, alebo vedie vozidlo bezprostredne po požití alkoholu alebo užití inej návykovej látky, alebo v čase, keď by mohol byť pod ich vplyvom,
h)
vedie vozidlo v stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky,
i)
vedie vozidlo vyradené z cestnej premávky alebo vozidlo vyradené z evidencie vozidiel, alebo vozidlo, ktoré nie je opatrené evidenčným číslom, ak tejto povinnosti podlieha, alebo vozidlo, ktoré nespĺňa podmienky na používanie v cestnej premávke,
j)
neoprávnene použije osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu alebo poruší zákaz zastavenia alebo státia na mieste vyhradenom pre vozidlá prepravujúce ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu.
k)
iným konaním, než ako je uvedené v písmenách a) až h), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,3d)
l)
porušením uvedeným v písmene k) bezprostredne ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky alebo spôsobí dopravnú nehodu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. k) možno uložiť pokutu do 2 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk a zákaz činnosti do 6 mesiacov, za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b) a l) možno uložiť pokutu do 7 000 Sk a zákaz činnosti do jedného roka, za priestupok podľa odseku 1 písm. j) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. g) a i) možno uložiť pokutu do 10 000 Sk a zákaz činnosti do jedného roka, za priestupok podľa odseku 1 písm. e), f) a h) možno uložiť pokutu do 15 000 Sk a zákaz činnosti do dvoch rokov.
(3)
V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 2 000 Sk.
§ 23
Iné priestupky na úseku dopravy
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje, premiestni alebo umiestni dopravnú značku, návestie, signalizačný alebo návestný znak, signalizačné alebo návestné zariadenie, informačné zariadenie pre cestujúcich, vyvesený cestovný poriadok, označenie zastávky verejnej dopravy alebo iného dopravného zariadenia alebo neoprávene používa takéto zariadenie,
c)
vykonáva nepovolenú alebo zakázanú činnosť v ochrannom pásme dráhy alebo v územnom obvode vnútrozemského prístavu,
g)
porušením povinnosti ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom ohrozí bezpečnosť alebo plynulosť železničnej alebo lodnej dopravy alebo v nej spôsobí dopravnú nehodu,
i)
úmyselne poškodí dopravnú stavbu alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou tejto stavby, alebo úmyselne naruší činnosť oznamovacieho alebo zabezpečovacieho zariadenia,
j)
odmietne podrobiť sa dychovej skúške alebo, ak bola dychová skúška pozitívna, podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu na zistenie, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, hoci to pri odbere krvi nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie, ak sa tak stalo v súvislosti s riadením železničnej, leteckej alebo plavebnej premávky.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až f) možno uložiť pokutu do 3000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. g) až j) pokutu do 5000 Sk; zákaz činnosti do jedného roku možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. d), g) a j).
§ 24
Priestupky na úseku podnikania
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
poškodí iného na cene, akosti, množstve alebo hmotnosti pri predaji tovaru alebo poskytovaní iných služieb,
b)
v obchode alebo pri inom podnikaní spracúva, predáva alebo v súvislosti s tým skladuje alebo po vykonanej oprave alebo úprave vydáva tovar z drahých kovov, ktorý nezodpovedá právnym predpisom o jeho povinnom preskúšaní alebo úradnom označení,
c)
falšuje alebo úmyselne zneužije úradnú značku pre tovar z drahých kovov alebo úmyselne uvedie do obehu tovar označený takou značkou,
d)
neoprávnene vykonáva obchodnú, výrobnú alebo inú zárobkovú činnosť.
e)
spôsobom odporujúcim zákonu úmyselne vyzradí obchodné alebo bankové tajomstvo alebo skutočnosť, na ktorú sa vzťahuje zákonom uložená povinnosť zachovávať mlčanlivosť.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 5000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. c) a d) pokutu do 10 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 100 000 Sk. Zákaz činnosti až do jedného roka možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) a e).
§ 25
Priestupky na úseku hospodárskych stykov so zahraničím
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene zriadi alebo prevádzkuje obchodné zastupiteľstvo zahraničnej osoby v Slovenskej republike,
b)
pri vykonávaní zahraničnohospodárskej činnosti poruší zákaz, obmedzenie alebo podmienky určené na základe všeobecne záväzného právneho predpisu,
c)
neoprávnene vykonáva zahraničnohospodársku činnosť.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť pokutu do 5000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. c) pokutu do 10 000 Sk; zákaz činnosti do jedného roku možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. b).
§ 26
Priestupky na úseku hospodárenia s bytmi a s nebytovými priestormi
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne protiprávne získa, obsadí alebo užíva byt alebo nebytový priestor.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5000 Sk.
§ 27
Priestupky na úseku financií a slovenskej meny
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene zhotoví reprodukciu zákonných peňazí, šeku, cenného papiera alebo platobnej karty alebo neoprávnene zhotoví alebo uvedie do obehu predmet, ktorý by mohol byť zamenený so zákonnými peniazmi, šekom, cenným papierom alebo platobnou kartou,
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 5000 Sk.
§ 28
Priestupky na úseku práce a sociálnych vecí
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
sťaží starostlivosť osvojiteľa alebo výchovu osvojenca prezradením alebo rozšírením údajov o osvojení,
b)
marí výkon ochrannej výchovy maloletého alebo narušuje výchovu dieťaťa zvereného do výchovy iného občana než rodiča alebo do pestúnskej starostlivosti,
c)
ako cudzinec je zamestnaný v Slovenskej republike bez pracovného povolenia, ak je také povolenie potrebné,
d)
neoprávnene sprostredkúva pracovnú činnosť.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť pokutu do 5000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. a), c) a d) pokutu do 10 000 Sk.
§ 29
Priestupky na úseku zdravotníctva
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
úmyselne zmarí, sťaží alebo ohrozí poskytnutie zdravotníckej služby alebo sa nepodrobí povinnému vyšetreniu alebo liečeniu,
b)
nedodrží opatrenie uložené na zníženie hluku a vibrácií alebo znečistí ovzdušie škodlivinami nad ustanovenú prípustnú hranicu,
c)
nedodrží opatrenie uložené na ochranu prírodných liečivých kúpeľov alebo prírodného liečivého zdroja,
d)
ohrozí alebo poruší zdravotnú nezávadnosť poživatín alebo pitnej vody,
e)
sfalšuje alebo úmyselne neoprávnene zmení lekársku správu alebo zdravotný preukaz alebo zneužije lekársku dokumentáciu,
f)
poruší povinnosť ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom na dodržiavanie hygienických požiadaviek na pracovné prostredie,
g)
poruší povinnosť pri zaobchádzaní s jedmi, omamnými látkami, psychotropnými látkami alebo inými látkami škodlivými zdraviu alebo poruší povinnosť na ochranu zdravia pred ionizujúcim žiarením,
h)
poruší zákaz alebo nesplní povinnosť ustanovenú alebo uloženú v súvislosti s predchádzaním a výskytom prenosných chorôb,
ch)
sfalšuje lekársky predpis alebo zmení jeho obsah v úmysle použiť ho ako pravý, alebo použije takýto predpis ako pravý, alebo poskytne tlačivo lekárskeho predpisu inému v úmysle použiť ho na sfalšovanie, alebo v tom istom úmysle odcudzí alebo inak neoprávnene získa lekárske tlačivo.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až e) možno uložiť pokutu do 3000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. f) až ch) pokutu do 5000 Sk; zákaz činnosti do jedného roku možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. f), g) a ch).
§ 30
Priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
predá, podá alebo inak umožní požitie alkoholických nápojov osobe zjavne ovplyvnenej alkoholickým nápojom alebo inou návykovou látkou, osobe mladšej ako osemnásť rokov alebo osobe, o ktorej vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok,
b)
neoprávnene predá, podá alebo inak umožní druhej osobe škodlivé užívanie inej návykovej látky, než je alkohol,
c)
sa nepodrobí opatreniu postihujúcemu nadmerné požívanie alkoholických nápojov alebo užívanie iných návykových látok,
d)
úmyselne vyrobí lieh alebo destilát bez povolenia alebo úmyselne lieh alebo destilát vyrobený bez povolenia prechováva alebo uvádza do obehu,
e)
úmyselne umožňuje požívať alkoholický nápoj alebo užívať iné návykové látky osobe mladšej ako osemnásť rokov, ak tým ohrozuje jej telesný alebo mravný vývoj,
f)
požije alkoholický nápoj alebo užije inú návykovú látku, hoci vie, že bude vykonávať zamestnanie alebo inú činnosť, pri ktorej by mohol ohroziť zdravie ľudí alebo poškodiť majetok,
g)
po požití alkoholického nápoja alebo o užití inej návykovej látky vykonáva činnosť uvedenú v písmene f),
h)
v stave vylučujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil požitím alkoholického nápoja alebo užitím inej návykovej látky, vykonáva činnosť uvedenú v písmene f).
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a), b), c), d) a f) možno uložiť pokutu do 3000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) a g) pokutu do 5000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) do 10 000 Sk; zákaz činnosti do šiestich mesiacov možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. f), do jedného roku za priestupok podľa odseku 1 písm. g) a do dvoch rokov za priestupok podľa odseku 1 písm. h).
§ 31
Priestupky na úseku školstva a výchovy mládeže
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ohrozuje výchovu a vzdelávanie maloletého najmä tým, že neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku žiaka.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 3000 Sk.
§ 32
Priestupky na úseku kultúry
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
nedodrží podmienky určené pre usporiadanie divadelného, filmového predstavenia, hudobnej alebo inej verejnej produkcie, výstavy, prednášky alebo podniku ľudovej zábavy,
b)
neoprávnene použije dielo podľa autorského práva alebo umelecký výkon,
c)
poruší všeobecne záväzný právny predpis o ochrane predmetov alebo súborov predmetov múzejnej, kultovej alebo galérijnej hodnoty,
d)
poruší všeobecne záväzný právny predpis vo veciach cirkví a náboženských spoločností.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 3000 Sk.
§ 35
Priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neoprávnene vyrobí, dovezie, uvedie do obehu alebo neoprávnene alebo nesprávne použije chemický alebo biologický prípravok na ochranu rastlín,
b)
znečistí pôdu nevhodným skladovaním olejov a pohonných hmôt, pesticídov, hnojív, prípadne iných škodlivých látok,
e)
neoprávnene vykoná zmenu kultúry pozemku, ktorý je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo neoprávnene odníme poľnohospodársku pôdu poľnohospodárskej výrobe alebo neoprávnene vykonáva činnosť poškodzujúcu poľnohospodársku výrobu na takejto pôde,
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 3000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) a f) pokutu do 5000 Sk; zákaz činnosti do jedného roku možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. f).
§ 42
Priestupky na úseku všeobecnej vnútornej správy
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
úmyselne poškodí, zneužije alebo zneváži štátny symbol alebo iný symbol chránený všeobecne záväzným právnym predpisom,
b)
úmyselne zničí, poškodí alebo zneužije občiansky preukaz,
c)
neoprávnene si prisvojí alebo úmyselne zneváži vyznamenanie alebo čestné uznanie udeľované štátnym orgánom.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 3 000 Sk.
§ 42a
Priestupok na úseku práva na prístup k informáciám
(1)
Priestupku sa dopustí aj ten, kto vedome vydá a zverejní nepravdivé, neúplné informácie, kto poruší povinnosť určenú osobitným predpisom,3a) alebo ten, kto vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní porušenie práva na sprístupnenie informácií.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti až na dva roky.
§ 43
Priestupky na úseku obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
poruší odvodovú povinnosť alebo naruší priebeh odvodového konania,
b)
neuposlúchne povolanie vydané orgánom vojenskej správy na základe branného zákona alebo povolanie vydané príslušným národným výborom na základe zákona o civilnej službe,
d)
úmyselne zničí, poškodí alebo zneužije preukaz vydaný brancovi alebo vojakovi alebo preukaz o neschopnosti vykonávať vojenskú činnú službu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 3000 Sk.
§ 43a
Priestupky na úseku civilnej služby
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto ako občan vo výkone civilnej služby poruší povinnosť vykonať fyzické práce podľa príkazu zamestnávateľa.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 3 000 Sk.
§ 45
Priestupky na úseku ochrany životného prostredia
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane životného prostredia iným spôsobom, než ako vyplýva z ustanovení § 21 až 44, zhorší životné prostredie.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 3000 Sk.
§ 46
Iné priestupky proti poriadku v správe
Priestupkom proti poriadku v správe je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 21 až 45, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnými predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takýmto konaním sťaží plnenie úloh štátnej správy alebo obcí. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 1000 Sk.
Priestupky proti verejnému poriadku
§ 47
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
neuposlúchne výzvu verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci,
b)
poruší nočný kľud,
c)
vzbudí verejné pohoršenie,
d)
znečistí verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo znečistí verejnoprospešné zariadenie plagátovou výzdobou, komerčnými a reklamnými oznamami alebo zanedbá povinnosť upratovania verejného priestranstva,
e)
úmyselne zničí, poškodí, znečistí alebo neoprávnene odstráni, zamení, pozmení, zakryje alebo premiestni turistickú značku alebo iné orientačné označenie,
f)
poruší podmienky určené na ochranu verejného poriadku pri konaní verejných telovýchovných, športových alebo kultúrnych podujatí alebo v miestach určených na rekreáciu alebo turistiku,
g)
poškodí alebo neoprávnene zaberie verejné priestranstvo, verejne prístupný objekt alebo verejnoprospešné zariadenie,
h)
nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šable, okrem prípadov, keď sú súčasťou rovnošaty, historického alebo národného kroja, výstroja a výzbroje ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov, alebo na športovú činnosť, výkon práva poľovníctva, rybárskeho práva, povolania alebo zamestnania, ako aj iné predmety, ktorými možno ublížiť na zdraví, ak možno z okolností prípadu alebo správania sa osoby usudzovať, že sa majú použiť na násilie alebo hrozbu násilím,
ch)
použije pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich používanie.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) možno uložiť pokutu do 1000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. e) až g) pokutu do 3000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) pokutu do 5000 Sk.
§ 48
Priestupkom proti verejnému poriadku je porušenie aj iných povinností než uvedených v § 47, ak sú ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vrátane všeobecne záväzných nariadení obcí a všeobecne záväzných vyhlášok miestnych orgánov štátnej správy, ak sa takým konaním ohrozí alebo naruší verejný poriadok. Za tento priestupok možno uložiť pokutu do 1000 Sk.
§ 49
Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto
a)
inému ublíži na cti tým, že ho urazí alebo vydá na posmech,
b)
inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví,
c)
úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj pred štátnym orgánom, pred orgánom obce alebo pred organizáciou za účelom získania neoprávnenej výhody,
d)
úmyselne naruší občianske spolunažívanie vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obvinením z priestupku, schválnosťami alebo iným hrubým správaním,
e)
od iného násilím sám alebo za pomoci ďalších osôb vymáha majetkové práva alebo práva z nich vyplývajúce, o ktorých sa domnieva, že mu patria bez vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu,
f)
napomáha osobnou účasťou násilnému vymáhaniu majetkových práv alebo práv z nich vyplývajúcich, hoci na ich vymáhanie niet vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 1 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. b) až d) a písm. f) pokutu do 3 000 Sk a za priestupok podľa odseku 1 písm. e) pokutu do 10 000 Sk.
§ 50
Priestupky proti majetku
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto úmyselne spôsobí škodu na cudzom majetku krádežou, spreneverou, podvodom alebo zničením alebo poškodením veci z takého majetku, ak škoda nedosahuje výšku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo sa o takéto konanie pokúsi.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.
ČASŤ III
KONANIE O PRIESTUPKOCH
§ 51
Všeobecné ustanovenie
Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.4)
Príslušnosť
§ 52
Priestupky prejednávajú tieto správne orgány:
a)
obvodné úrady,
b)
orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b) a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,
c)
iné orgány štátnej správy, obce alebo vyššie územné celky, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
d)
iné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
§ 54
Priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky prejednávajú v prvom stupni útvary Policajného zboru v okresoch, a ak ide o priestupky, za ktoré možno uložiť pokutu len do 2 000 Sk, tiež v obvodoch.
§ 55
(1)
Na prejednanie priestupku je miestne príslušný správny orgán, v ktorého územnom obvode bol priestupok spáchaný.8)
(2)
Priestupok, ktorý bol spáchaný v cudzine občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo ak nemožno miesto spáchania priestupku spoľahlivo zistiť, prejedná správny orgán, v ktorého územnom obvode má alebo naposledy mal páchateľ trvalý pobyt.
(3)
Miestne príslušný spávny orgán môže na uľahčenie prejednania priestupku alebo z iného dôležitého dôvodu aj bez súhlasu účastníkov postúpiť vec na prejednanie inému vecne príslušnému správnemu orgánu, v ktorého územnom obvode sa páchateľ zdržiava alebo má pracovisko.
§ 56
Súčinnosť
(1)
Štátne orgány, štátne organizácie a obce poskytujú správnym orgánom pri preverovaní oznámení o priestupkoch, pri prejednávaní priestupkov a pri výkone rozhodnutí potrebnú súčinnosť. Štátne orgány a obce oznamujú príslušným správnym orgánom priestupky, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojej právomoci, ak nie sú samy príslušné na ich prejednanie.
(2)
Každý je povinný podať správnym orgánom a orgánom oprávneným objasňovať priestupky nevyhnutné vysvetlenia na preverenie došlého oznámenia o priestupku (§ 67 ods. 2); podanie vysvetlenia sú oprávnené odoprieť, ak by im alebo osobám blízkym hrozilo nebezpečenstvo postihu za priestupok, prípadne za trestný čin alebo by porušili štátne alebo služobné tajomstvo alebo zákonom výslovne uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti.
§ 57
Spoločné konanie
(1)
Ak sa páchateľ dopustil viacerých priestupkov, ktoré je príslušný prejednať ten istý orgán, prejednajú sa tieto priestupky v jednom konaní.
(2)
Spoločné konanie sa uskutočňuje tiež proti všetkým páchateľom, ktorých priestupky spolu súvisia a ktoré prejednáva ten istý orgán. Na urýchlenie konania alebo z iného dôležitého dôvodu možno vec niektorého páchateľa priestupku vylúčiť zo spoločného konania.
Objasňovanie priestupkov
§ 58
(1)
Objasňovaním priestupkov podľa tohto zákona sa rozumie obstaranie podkladov potrebných na rozhodnutie správneho orgánu najmä o tom, či
a)
sa stal skutok, ktorý je priestupkom podľa tohto alebo iného zákona,
b)
tento skutok spáchala osoba podozrivá zo spáchania priestupku,
c)
sa uloží sankcia za priestupok alebo sa od jej uloženia upustí, ak k náprave páchateľa priestupku postačí samotné prejednanie priestupku,
d)
uloží ochranné opatrenie,
e)
uloží páchateľovi priestupku povinnosť uhradiť spôsobenú škodu.
(2)
Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú správne orgány, ktoré sú príslušné prejednať zistené priestupky, ak priestupok a jeho páchateľa zistili v rozsahu svojej pôsobnosti alebo ak im priestupok a jeho páchateľa oznámil iný orgán (§ 56 ods. 1), ktorý nie je oprávnený priestupok prejednať podľa tohto alebo iného zákona.
(3)
Objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú tiež
a)
orgány Policajného zboru v rozsahu podľa odseku 4,
b)
orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať podľa § 52 písm. b),
c)
orgány Vojenskej polície, ak priestupok spáchal vojak v činnej službe alebo priestupok spáchala osoba vo vojenskom objekte alebo v priestore, v ktorom prebiehajú vojenské akcie, alebo ho spáchala spolu s vojakom v činnej službe, alebo ak ide o priestupok proti majetku v správe alebo užívaní Armády Slovenskej republiky,
d)
orgány Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, ak osoba spáchala priestupok v súdnych alebo iných objektoch, ktorých ochranu zabezpečuje Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, alebo pri rušení výkonu strážnej služby v blízkosti stráženého objektu alebo počas eskortovania obvineného a odsúdeného, ak strážnu službu alebo eskortovanie vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky,
e)
orgány obecnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať v blokovom konaní,
f)
iný orgán, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
(4)
Orgány Policajného zboru objasňujú
a)
priestupky uvedené v § 24 ods. 1 písm. d), § 30 ods. 1 písm. d) až h), § 35 ods. 1 písm. f), § 44 a 46,
b)
priestupky proti verejnému poriadku, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, ak smerujú proti bezpečnosti osôb, priestupky proti majetku a devízové priestupky v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,8a)
c)
priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ďalšie priestupky proti poriadku v štátnej správe, ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti Policajného zboru,
ak uvedené priestupky nezistil alebo ich neobjasňuje orgán uvedený v odseku 2 alebo odseku 3 písm. b) až f).
§ 59
(1)
Objasňovanie priestupkov sa koná na základe vlastného zistenia správnych orgánov alebo orgánov oprávnených objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) alebo na základe oznámenia fyzickej osoby alebo právnickej osoby.
(2)
Správne orgány a orgány oprávnené objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) sú povinné v rozsahu svojej pôsobnosti prijímať oznámenia o priestupkoch a čo najskôr ich vybavovať.
(3)
Ak sa oznámenie o priestupku podá osobne správnemu orgánu, ktorý je oprávnený priestupok prejednať, alebo orgánu oprávnenému objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3), napíše sa o obsahu oznámenia záznam; zápisnica sa napíše len vtedy, ak by oznámenie skutočností dôležitých pre rozhodnutie nebolo možné vykonať neskôr pred správnym orgánom.
(4)
Objasňovanie priestupku sa skončí spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď sa správny orgán alebo orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) o priestupku dozvedel.
§ 60
(1)
Orgány oprávnené objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) sú pri objasňovaní priestupkov oprávnené
a)
vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb,
b)
vyžadovať vysvetlenie od štátnych orgánov alebo obcí,
c)
vyžadovať odborné vyjadrenie od príslušných orgánov,
d)
vykonávať alebo vyžadovať úkony potrebné na zistenie totožnosti osôb a ich pobytu,
e)
vyžadovať predloženie potrebných podkladov, najmä spisov a iných písomných materiálov.
(2)
O úkonoch uvedených v odseku 1 napíše orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3) záznam alebo ich výsledok zapíše do správy o výsledku objasňovania priestupku.
(3)
Orgán oprávnený objasňovať priestupky (§ 58 ods. 3)
a)
odloží vec záznamom, ak nie je podozrenie z priestupku alebo ak nemožno priestupok prejednať,
b)
uloží vec záznamom, ak sa nepodarí v lehote určenej v § 59 ods. 4 zistiť skutočnosti svedčiace o tom, že priestupok spáchala konkrétna osoba,
c)
odovzdá vec príslušnému orgánu, ak ide o konanie majúce znak priestupku, ktoré sa prejednáva podľa osobitných predpisov, alebo ak ide o iný správny delikt než priestupok, alebo ak ide o trestný čin,
d)
predloží správu o výsledku objasňovania priestupku po zistení páchateľa priestupku príslušnému správnemu orgánu, ak tu nie sú dôvody na postup podľa písmen a) a c).
(4)
Správa o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 3 písm. d) obsahuje
a)
označenie orgánu, ktorý vykonával objasňovanie,
b)
stručné a výstižné popísanie skutkového stavu s uvedením, o aký priestupok ide,
c)
osobné údaje podozrivého z priestupku, poškodeného a prípadných svedkov spolu so stručným obsahom ich výpovede.
(5)
K správe o výsledku objasňovania priestupku podľa odseku 4 sa pripoja všetky dôkazy, ktoré sa získali počas objasňovania priestupku.
§ 66
Odloženie veci
(1)
Správny orgán vec odloží bez toho, aby začal konanie, ak osoba podozrivá z priestupku
a)
požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona,
b)
v čase spáchania priestupku nedovŕšila pätnásty rok svojho veku alebo trpela duševnou poruchou, pre ktorú nemohla rozpoznať, že svojím konaním porušuje alebo ohrozuje záujem chránený zákonom, alebo nemohla ovládať svoje konanie,
c)
zomrela pred začatím konania.
(2)
Správny orgán vec ďalej odloží, keď
a)
došlé oznámenie (§ 67 ods. 2) neodôvodňuje začatie konania o priestupku alebo postúpenie veci podľa § 71,
b)
o skutku sa vedie trestné stíhanie alebo konanie na inom príslušnom správnom orgáne,
c)
o skutku už právoplatne rozhodol správny orgán alebo orgán činný v trestnom konaní alebo sa o skutku rozhodlo v blokovom konaní,
d)
o skutku sa už rozhodlo v kárnom alebo disciplinárnom konaní a uložené opatrenie sa považuje za postačujúce,
e)
zodpovednosť za priestupok zanikla,
f)
návrh na začatie konania o priestupku (§ 68 ods. 2) bol podaný oneskorene.
(3)
Rozhodnutie o odložení veci sa nevydáva. O odložení veci sa upovedomí len poškodený.
Začatie konania
§ 67
(1)
Priestupky sa prejednávajú z úradnej povinnosti, ak nejde o priestupky, ktoré sa prejednávajú len na návrh (§ 68 ods. 1).
(2)
Podkladom na začatie konania o priestupku je správa o výsledku objasňovania priestupku, oznámenie štátneho orgánu obce, organizácie alebo občana o priestupku, poznatok z vlastnej činnosti správneho orgánu alebo postúpenie veci orgánom činným v trestnom konaní.
(3)
Ak správny orgán vec neodloží, ani nezistí dôvod pre postúpenie veci inému orgánu, začne konanie o priestupku bezodkladne, najneskôr do 30 dní.
(4)
Ak o to požiada oznamovateľ, upovedomí ho správny orgán do jedného mesiaca od oznámenia o urobených opatreniach.
§ 68
(1)
Priestupky podľa § 42a a § 49 ods. 1 písm. a) sa prejednávajú len na návrh postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka (ďalej len „navrhovateľ“).
(2)
Pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému správnemu orgánu alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok (§ 58 ods. 3) najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kde, kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.
(3)
Blízkou osobou sa rozumie príbuzný v priamom pokolení, osvojiteľ, osvojenec, súrodenec a manžel; iné osoby v rodinnom či obdobnom pomere sa považujú za osoby navzájom blízke, len ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, právom pociťovala druhá ako vlastnú ujmu.
§ 69
Došetrovanie priestupkov
Správne orgány sú oprávnené v nevyhnutných prípadoch požadovať od orgánu, ktorý priestupok objasňoval, vykonanie úkonov v záujme došetrenia skutočností nevyhnutných na prejednanie priestupku, ak tieto úkony nemôžu vzhľadom na ich povahu vykonať vlastnými silami a prostriedkami. Do vykonania úkonov v záujme došetrenia správny orgán konanie o priestupku preruší.
§ 70
Náhrada škody
(1)
Ak uplatnil ten, komu bola priestupkom spôsobená majetková škoda, nárok na jej náhradu v konaní o priestupku (ďalej len „poškodený“), pôsobí správny orgán, ktorý priestupok prejednáva, na to, aby škoda bola dobrovoľne nahradená.
(2)
Ak škoda a jej výška bola spoľahlivo zistená, a nebola dobrovoľne nahradená, uloží správny orgán páchateľovi priestupku povinnosť ju nahradiť; inak odkáže poškodeného s jeho nárokom na náhradu škody na súd alebo na iný príslušný orgán.
§ 71
Postúpenie veci
Správny orgán postúpi vec
a)
prokurátorovi alebo orgánu Policajného zboru, ak skutočnosti nasvedčujú, že ide o trestný čin,
b)
orgánu príslušnému podľa osobitného právneho predpisu3) na prejednanie skutku osoby uvedenej v § 10 ods. 1,
c)
správnemu orgánu príslušnému na prejednanie skutku, ktorý je iným správnym deliktom než priestupkom.
§ 72
Účastníci konania
V konaní o priestupku sú účastníkmi konania
a)
obvinený z priestupku,
b)
poškodený, ak ide o prejednávanie náhrady majetkovej škody spôsobenej priestupkom,
c)
vlastník veci, ktorá môže byť zhabaná alebo bola zhabaná, a to v časti konania týkajúcej sa zhabania veci,
d)
navrhovateľ, na návrh ktorého bolo začaté konanie o priestupku podľa § 68 ods. 1.
§ 73
Obvinený z priestupku
(1)
Občan je obvineným z priestupku, len čo správny orgán vykonal voči nemu prvý procesný úkon. Na takého občana sa hľadí ako na nevinného, kým jeho vina nebola vyslovená právoplatným rozhodnutím.
(2)
Obvinený z priestupku má právo vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky. K výpovedi ani k priznaniu ho nemožno donucovať.
§ 74
Ústne pojednávanie
(1)
O priestupku koná správny orgán v prvom stupni ústne pojednávanie. V neprítomnosti obvineného z priestupku možno vec prejednať len vtedy, ak sa odmietne dostaviť na ústne pojednávanie, hoci bol riadne predvolaný, alebo sa nedostaví bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu.
(2)
Ak je obvineným z priestupku mladistvý, upovedomí správny orgán o nariadenom ústnom pojednávaní aj zákonného zástupcu mladistvého a orgán starostlivosti o dieťa; im sa tiež oznamuje rozhodnutie o priestupku.
§ 75
Vydanie a odňatie veci
(1)
Kto má u seba vec dôležitú pre zistenie skutočného stavu veci, alebo vec, ktorú možno vyhlásiť za prepadnutú alebo zhabanú, je povinný ju na výzvu správneho orgánu vydať; ak ju nevydá, môže sa mu vec na základe rozhodnutia správneho orgánu odňať. Odvolanie proti tomuto rozhodnutiu nemá odkladný účinok.
(2)
Ak sa vydaná alebo odňatá vec nevyhlási za prepadnutú alebo za zhabanú, musí sa bez zbytočného prieťahu vrátiť tomu, komu nepochybne patrí; inak tomu, kto ju vydal alebo komu bola odňatá.
§ 76
Zastavenie konania
(1)
Správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že
a)
skutok, o ktorom sa koná, sa nestal alebo nie je priestupkom,
b)
skutok nespáchal obvinený z priestupku,
c)
spáchanie skutku, o ktorom sa koná, nebolo obvinenému z priestupku preukázané,
d)
obvinený z priestupku požíva podľa medzinárodného práva alebo podľa zákona výsady a imunity,
e)
obvinený z priestupku v čase spáchania priestupku nedovŕšil pätnásty rok svojho veku alebo trpel duševnou poruchou, pre ktorú nemohol rozpoznať, že svojím konaním porušuje alebo ohrozuje záujmy chránené zákonom, alebo ovládať svoje konanie,
f)
zodpovednosť za priestupok zanikla,
g)
o skutku už bolo právoplatne rozhodnuté správnym orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní,
h)
za priestupok bola uložená bloková pokuta,
ch)
o skutku už bolo rozhodnuté v disciplinárnom alebo kárnom konaní a toto rozhodnutie sa považuje za postačujúce,
i)
obvinený z priestupku zomrel,
j)
navrhovateľ vzal svoj návrh na začatie konania späť alebo sa nedostavil na ústne pojednávanie bez náležitého ospravedlnenia alebo bez dôležitého dôvodu, hoci bol riadne a včas predvolaný,
k)
v konaní o urážke na cti došlo ku zmieru,
l)
vec bola postúpená podľa § 71 po začatí konania.
(2)
Odvolanie proti rozhodnutiu o zastavení konania je prípustné len vtedy, ak bolo konanie zastavené podľa odseku 1 písm. a), b), c) a j); v týchto prípadoch sa rozhodnutie o zastavení konania účastníkom konania oznamuje; v ostatných prípadoch sa rozhodnutie o zastavení konania vyznačí v spise a účastníci konania sa o zastavení konania len upovedomia.
§ 77
Výrok rozhodnutia
Výrok rozhodnutia o priestupku, ktorým je obvinený z priestupku uznaný vinným, musí obsahovať tiež popis skutku s označením miesta a času spáchania priestupku, vyslovenie viny, druh a výšku sankcie, prípadne rozhodnutie o upustení od uloženia sankcie (§ 11 ods. 3), o započítaní času do času zákazu činnosti (§ 14 ods. 2), o uložení ochranného opatrenia (§ 16), o nároku na náhradu škody (§ 70 ods. 2) a o trovách konania (§ 79 ods. 1).
§ 78
Zmier
Pri priestupku urážky na cti sa obvodný úrad pokúsi urazeného na cti a obvineného z priestupku zmieriť.
§ 79
Náhrada trov konania
(1)
Občanovi, ktorý bol uznaný vinným z priestupku, ako aj navrhovateľovi, ak bolo konanie začaté na jeho návrh zastavené podľa § 76 ods. 1 písm. a), b), c) alebo j), uloží sa povinnosť uhradiť štátu trovy spojené s prejednaním priestupku. Trovy konania sa uhrádzajú paušálnou sumou, ktorú ustanoví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Povinnosť uhradiť trovy konania nemožno uložiť v blokovom konaní (§ 84), ani v rozkaznom konaní (§ 87).
(3)
Z dôvodov hodných osobitného zreteľa možno od uloženia povinnosti uhradiť trovy konania podľa odseku 1 celkom alebo čiastočne upustiť.
(4)
Úhrada trov konania je príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 80
Doručovanie
Rozhodnutie o priestupku nemožno doručiť verejnou vyhláškou.
Odvolanie
§ 81
(1)
Proti rozhodnutiu o priestupku môže sa odvolať v plnom rozsahu len obvinený z priestupku, a ak ide o mladistvého, v jeho prospech aj jeho zákonný zástupca a orgán starostlivosti o dieťa.
(2)
Poškodený sa môže odvolať len vo veci náhrady škody.
(3)
Vlastník zhabanej veci sa môže odvolať len proti časti rozhodnutia, v ktorej sa vyslovuje zhabanie veci.
(4)
Pri priestupkoch, ktoré možno prejednať len na návrh, sa môže navrhovateľ odvolať len proti tej časti rozhodnutia, ktorá sa týka vyslovenia viny obvineného z priestupku alebo povinnosti navrhovateľa uhradiť trovy konania; môže sa tiež odvolať proti rozhodnutiu o zastavení konania (§ 76 ods. 2).
(5)
Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu o priestupku má odkladný účinok, ktorý nemožno vylúčiť.
§ 82
V odvolacom konaní správny orgán nemôže zmeniť uloženú sankciu v neprospech obvineného z priestupku, ak nezistí nové podstatné skutkové okolnosti.
§ 83
Preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom
(2)
Návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom možno podať až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku v správnom konaní.11)
(3)
Na podanie návrhu podľa odseku 2 sú oprávnení účastníci konania (§ 72) v rozsahu, v akom sú oprávnení podať odvolanie (§ 81).
(4)
Ak požiada účastník, ktorý podal návrh na preskúmanie rozhodnutia o priestupku súdom, o odloženie výkonu rozhodnutia,12) správny orgán jeho žiadosti vyhovie.
(5)
Pri preskúmavaní rozhodnutia o priestupku súdom sa postupuje podľa osobitných predpisov.13)
Blokové konanie
§ 84
(1)
Za priestupok možno uložiť pokutu v blokovom konaní, ak je spoľahlivo zistený, nestačí dohováranie a obvinený z priestupku je ochotný pokutu (§ 13 ods. 2) zaplatiť.
(2)
Proti uloženiu pokuty v blokovom konaní sa nemožno odvolať.
(3)
Pokuty v blokovom konaní sú oprávnené ukladať a vyberať správne orgány, v ktorých pôsobnosti je prejednanie priestupkov, osoby nimi poverené a ďalej orgány ustanovené týmto alebo iným zákonom.
(4)
V blokovom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh.
§ 85
(1)
Bloky na ukladanie pokút (ďalej len „pokutové bloky“) vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
(2)
Orgány oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní odoberajú pokutové bloky od daňového úradu.
(3)
Ak nemôže páchateľ priestupku zaplatiť pokutu na mieste, vydá sa mu blok na pokutu na mieste nezaplatenú s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty. Prevzatie tohto bloku páchateľ priestupku potvrdí.
(4)
Poverené osoby sú povinné preukázať, že sú oprávnené ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní. Na pokutových blokoch sa vyznačia údaje o tom, komu, kedy a za aký priestupok bola pokuta v blokovom konaní uložená.
§ 86
V blokovom konaní môžu prejednávať
a)
orgány Policajného zboru aj priestupky proti poriadku v štátnej správe podľa § 30, § 43 ods. 1 písm. a) a b) a § 44, ako aj podľa § 46, ak k ním došlo na úseku štátnej správy v ich pôsobnosti, na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami, priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 a priestupky proti majetku podľa § 50, alebo ďalšie priestupky, ak tak ustanoví osobitný zákon,
b)
obce priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49, priestupky proti majetku podľa § 50, ako aj priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou (§ 21 ods. 1, § 24 ods. 1 písm. a) a d), § 26 ods. 1, § 27 ods. 1 písm. b), § 30 ods. 1, § 32 ods. 1, § 34 ods. 1, § 35 ods. 1, § 45 a 46) a priestupky porušenia všeobecne záväzného nariadenia obce,
c)
orgány štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce priestupky proti poriadku v štátnej správe podľa § 21 ods. 1 písm. b), d) a f), § 30 ods. 1 písm. f) a g) a priestupky podľa § 46, ak nimi boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy o bezpečnosti práce, ak sa dopustil niektorého z týchto priestupkov pracovník organizácie alebo podnikateľa v ich priestoroch alebo na ich pracoviskách,
d)
orgány hygienickej služby priestupky proti poriadku v štátnej správe podľa § 29 ods. 1 písm. a), b), d), e), g) a h),
e)
orgány štátneho dozoru vo veciach životného prostredia priestupky podľa § 45,
f)
orgány Železničnej polície priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b), priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,
§ 87
Rozkazné konanie
(1)
Ak je nepochybné, že obvinený z priestupku sa priestupku dopustil a ak vec nebola vybavená v blokovom konaní, môže správny orgán bez ďalšieho konania vydať rozkaz o uložení sankcie za priestupok (§ 13 ods. 2).
(2)
Rozkaz nemožno vydať, ak obvinený z priestupku je zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.
(3)
Rozkaz má rovnaké náležitosti ako rozhodnutie o priestupku. Oznamuje sa vždy písomne.
(4)
Obvinený z priestupku môže proti rozkazu podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odpor správnemu orgánu, ktorý rozkaz vydal. Včasným podaním odporu sa rozkaz zrušuje a správny orgán pokračuje v konaní. Obvinenému z priestupku nemožno uložiť iný druh sankcie s výnimkou pokarhania alebo vyššiu výmeru sankcie, než bola uvedená v rozkaze, ak sa pri prejednávaní priestupku nezistia nové podstatné skutkové okolnosti.
(5)
Rozkaz, proti ktorému nebol včas podaný odpor, má účinky právoplatného rozhodnutia.
(6)
V rozkaznom konaní nemožno prejednať priestupky, o ktorých sa koná len na návrh.
§ 88
Výkon rozhodnutia
(1)
Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade trov konania možno vykonať do troch rokov od uplynutia lehoty určenej na ich zaplatenie.
(2)
Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, o nároku na náhradu škody a o náhrade trov konania možno vykonať aj predajom hnuteľných vecí dlžníka.
(3)
Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ 13 ods. 3), vykonáva obvodný úrad.
ČASŤ IV
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 89
Ústredným orgánom štátnej správy vo veciach priestupkov je ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, do ktorého pôsobnosti patrí úsek štátnej správy, v ktorom došlo k porušeniu povinnosti zakladajúcej priestupok. Ak takto nemožno určiť ústredný orgán štátnej správy, je ním vo veciach pôsobnosti Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 90
Amnestiu vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky, udeľuje vláda Slovenskej republiky uznesením, ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov.
§ 91
(1)
Ak postúpi správny orgán Českej republiky priestupok správnemu orgánu Slovenskej republiky preto, že v jeho územnom obvode sa páchateľ priestupku zdržiava alebo má pracovisko, prejedná sa priestupok podľa tohto zákona.
(2)
Rozhodnutia vydané v konaní o priestupku správnym orgánom Českej republiky platia aj na území Slovenskej republiky.
§ 92
(1)
O upustení od výkonu zvyšku zákazu činnosti podľa § 14 ods. 3 rozhoduje na návrh osoby, ktorej sa zákaz činnosti uložil, správny orgán, ktorý priestupok prejednal v prvom stupni. Pri mladistvom môže návrh podať aj jeho zákonný zástupca alebo orgán starostlivosti o dieťa.
(2)
Proti rozhodnutiu o návrhu podľa odseku 1 sa nemožno odvolať; návrh nemožno podať opätovne.
§ 93
Dodržiavanie uloženého ochranného opatrenia podľa § 16 písm. a) kontroluje správny orgán, ktorý ho uložil v prvom stupni.
§ 94
Správny orgán svoje právoplatné rozhodnutie o priestupku zruší, ak zistí, že osoba, ktorá bola uznaná vinnou z priestupku, bola za ten istý skutok súdom právoplatne odsúdená alebo bola obvinenia zbavená. Táto osoba má nárok na vrátenie sumy, ktorú už zaplatila na úhradu pokuty a trov konania.
§ 95
Ustanovenia o trovách konania sa nevzťahujú na konanie o priestupku začaté pred začiatkom účinnosti tohto zákona.
§ 97
Zrušuje sa
1.
zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov;
2.
vyhláška ministra vnútra č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení neskorších predpisov;
3.
zákon č. 126/1968 Zb. o niektorých prechodných opatreniach na upevnenie verejného poriadku;
4.
§ 49 až 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode;
5.
zákon Slovenskej národnej rady č. 36/1990 Zb. o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov, ktorých prejednávanie patrí do pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky.
§ 98
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1990.
F. Mikloško v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
§ 1 ods. 3 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
2)
§ 1 ods. 3 zákona č. 68/1965 Zb. o pobyte cudzincov na území Československej socialistickej republiky.
3)
Zákon č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 100/1970 Zb. o služobných pomeroch príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.Zákon č. 142 /1961 Zb. o kárnej zodpovednosti sudcov z povolania v znení neskorších predpisov.Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.Zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov.Rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1973, ktorým sa vydáva úplné znenie Poriadku pre výkon trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch (reg. čiastka 2/1974 Zb.), v znení rozkazov č. 11/1975 a č. 4/1976.
3a)
3b)
3c)
§ 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb.
3d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4a)
Zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5)
§ 63b zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov.
6)
7)
8)
8a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov.
10)
Najmä zákon č. 40/1974 Zb.
11)
§ 53 a nasl. správneho poriadku.
12)
13)
§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku (úplné znenie č. 78/1983 Zb.).