118/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

118
ZÁKON
zo 4. marca 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb.
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 58/1984 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa v prvej vete slová „Socialistický štát“ nahrádzajú slovom „Štát“, v druhej vete sa vypúšťajú slová „socialistického štátu“ a vo štvrtej vete sa slovo „vhodná“ nahrádza slovom „vhodnejšia“.
2.
V § 3 sa vypúšťajú slová „a v súlade so záujmami socialistickej spoločnosti“.
3.
V § 5 ods. 4 sa slová „okresného národného výboru“ nahrádzajú slovami „orgánu určeného zákonmi národných rád (ďalej len „príslušný orgán“)“.
4.
§ 6 ods. 1 znie:
„(1)
Príspevok je za kalendárny mesiac
a)
800 Kčs, ak ide o dieťa do 6 rokov veku,
b)
900 Kčs, ak ide o dieťa od 6 rokov do 10 rokov veku,
c)
1 100 Kčs, ak ide o dieťa od 10 rokov do 15 rokov veku,
d)
1 200 Kčs, ak ide o dieťa od 15 rokov do 26 rokov veku.“.
5.
V § 7 ods. 1 sa slová „okresnému národnému výboru“ nahrádzajú slovom „orgánu“.
6.
§ 7 ods. 2 znie:
„(2)
Nárok na výživné určené rozhodnutím súdu na dieťa, ktorému sa poskytuje príspevok podľa tohto zákona, prechádza až do výšky poskytnutého príspevku na štát a je príjmom štátneho rozpočtu príslušnej republiky. Ak je výživné vyššie než príspevok, patrí dieťaťu rozdiel medzi výživným a príspevkom; tento rozdiel sa vypláca pestúnovi.“.
7.
V § 9 ods. 1 sa suma „200 Kčs“ nahrádza sumou „400 Kčs“.
8.
§ 10 znie:
㤠10
Nároky podľa osobitných predpisov
(1)
Pre nároky podľa predpisov o nemocenskom zabezpečení a pre nároky podľa pracovnoprávnych predpisov sa posudzuje dieťa zverené do pestúnskej starostlivosti rovnako ako vlastné dieťa, a to aj po dosiahnutí jeho plnoletosti, pokiaľ mu patrí príspevok podľa tohto zákona; to platí obdobne na účely prechodu nájmu bytu podľa Občianskeho zákonníka pri úmrtí nájomcu alebo pri trvalom opustení spoločnej domácnosti nájomcom.2)
(2)
Pestúni, ktorí vykonávajú pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach (§ 12), sú zúčastnení na nemocenskom postení a dôchodkovom zabezpečení podľa predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere s odchýlkami uvedenými v osobitnom predpise.3)“.
9.
V § 12 sa slová „národnými výbormi“ nahrádzajú slovami „príslušnými orgánmi, občianskymi združeniami, ako aj ďalšími právnickými a fyzickými osobami v rámci poskytovania sociálnych služieb podľa predpisov o sociálnom zabezpečení4)“.
10.
V § 13 ods. 2 sa slová „národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“.
11.
V § 15 ods. 2 sa slová „národného výboru“ a „národných výborov“ nahrádzajú slovami „príslušného orgánu“ a „príslušných orgánov“.
12.
§ 15 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Pred rozhodnutím súdu o zverení dieťaťa do pestúnskej starostlivosti môže byť dieťa rozhodnutím príslušného orgánu dočasne zverené do starostlivosti občana, ktorý má záujem stať sa pestúnom a spĺňa podmienky ustanovené v § 3. Ak sa do troch mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia, pokiaľ príslušný orgán neustanoví dlhšiu lehotu, nezačne na súde konanie o zverenie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, dočasné zverenie dieťaťa uplynutím tejto lehoty stráca účinnosť.
(5)
Rozhodnutie príslušného orgánu podľa predchádzajúceho odseku zakladá občanovi, ktorému bolo dieťa dočasne zverené do starostlivosti, a tomuto dieťaťu nároky podľa ustanovení § 5 až 10 s výnimkou § 10 ods. 1 časti vety za bodkočiarkou.“.
13.
V § 16 ods. 1 sa slová „okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „príslušný orgán“.
14.
V § 18 ods. 1 slová „Okresné národné výbory“ a v 18 ods. 2 slová „Národné výbory“ sa nahrádzajú slovami „Príslušné orgány“. V § 18 ods. 3 sa slová „Okresný národný výbor“ nahrádzajú slovami „Príslušný orgán“ a v § 18 ods. 4 sa slová „orgánu národného výboru“ nahrádzajú slovami „príslušnému orgánu“.
15.
§ 19 sa vypúšťa.
16.
§ 21 znie:
㤠21
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky nariadením
a)
zvýši sumy príspevku na úhradu potrieb dieťaťa, ak rast životných nákladov u nezaopatrených detí je aspoň 10 %,
b)
môže zvýšiť odmenu pestúna s prihliadnutím na rast životných nákladov a príjmov zo zárobkovej činnosti.“.
17.
V § 22 sa vypúšťa odsek 1 a zrušuje sa číslovanie odsekov. V doterajšom odseku 2 sa slová „národných výborov“ nahrádzajú slovami „príslušných orgánov“ a slová „pokiaľ sú na tento účel zriadené a spravované národnými výbormi“ sa nahrádzajú slovami „(§ 12)“.
Čl. II
Zrušujú sa:
1.
§ 1, v § 4 ods. 1 slová „zriadenom a spravovanom národným výborom“ a v § 4 ods. 2 druhá veta vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov č. 51/1973 Zb. o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach.
2.
§ 3 a 4 nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 112/1984 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.
Čl. III
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti, ako vyplýva zo znenia zákonov ho meniacich a dopĺňajúcich.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
2)
§ 706 ods. 1 a § 708 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3)
Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí a Ústrednej rady odborov č. 51/1973 Zb. o úprave niektorých pomerov pestúnov vykonávajúcich pestúnsku starostlivosť v osobitných zariadeniach.
4)
§ 73a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 180/1990 Zb.