127/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

127
ZÁKON
z 11. marca 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 384/1990 Zb. o vymedzení pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo veciach vnútorného poriadku a bezpečnosti sa mení a dopĺňa takto:
V § 1 sa za ustanovenie písmena j) vkladá nové ustanovenie písmena k), ktoré znie:
„k)
zabezpečovať ochranu železničnej dopravy;“.
Doterajšie ustanovenie písmena k) sa označuje písmenom l).
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.