134/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998 do 31.12.1998

134
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. februára 1992
o štátnej správe ochrany ovzdušia
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia a ich pôsobnosť
§ 1
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia
Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší1) a tohoto zákona vykonávajú:
a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,2)
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,3)
c)
úrady životného prostredia,4)
d)
obce.5)
§ 2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia,
c)
zabezpečuje sledovanie prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,
d)
zabezpečuje vo svojej pôsobnosti výskum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzdušia a podporuje rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
e)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší na návrhy a zmeny technických noriem, ktorých uplatňovanie sa týka ochrany ovzdušia, a na schvaľovanie výnimiek z ich záväznosti, ak dovoľuje udelenie výnimky osobitný zákon,6)
f)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie,
g)
overuje podľa § 11 ods. 3 zákona o ovzduší odbornú spôsobilosť osôb vydávajúcich odborné posudky,
h)
určuje podľa § 14 ods. 4 zákona o ovzduší osobitné imisné limity pre smogové varovné a regulačné systémy,
i)
po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky určuje imisné a depozičné limity a kontroluje dodržiavanie imisných a depozičných limitov,
j)
vedie evidenciu o veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania, ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje,
k)
sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najmenej raz ročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroje znečisťovania") na jeho znečisťovaní,
l)
udeľuje oprávnenie právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie meraní emisií na zdrojoch znečisťovania uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a meraní imisií, ktorých výsledky slúžia pre potreby konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia, a kontroluje prostredníctvom poverenej organizácie správnosť ich výsledkov,
m)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany ovzdušia vyplývajúce z tohto zákona a zo súvisiacich predpisov.
§ 3
Slovenská inšpekcia životného prostredia
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia v rozsahu § 8 ods. 2 tohto zákona. Kontroluje najmä
a)
dodržiavanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ochrany ovzdušia určených pre prevádzku zdrojov znečisťovania,
b)
dodržovanie emisných limitov znečisťovania ovzdušia a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania,7)
c)
vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
d)
plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
e)
dodržiavanie varovných a regulačných opatrení vyhlásených počas smogovej situácie,
(2)
Na odstránenie nedostatkov zistených svojou kontrolnou činnosťou navrhuje inšpekcia príslušnému úradu životného prostredia opatrenia na nápravu.
(3)
Za porušenie povinností uložených zákonom o ovzduší, týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou, ukladá inšpekcia pokuty.8)
(4)
Inšpekcia spolupracuje s úradmi životného prostredia a obcami najmä pri vydávaní súhlasov podľa § 11 ods. 1 zákona o ovzduší a pri určovaní limitov podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší.
Úrady životného prostredia
§ 4
Okresný úrad životného prostredia
(1)
Okresný úrad životného prostredia
a)
určuje podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší emisné limity pre jestvujúce veľké zdroje znečisťovania,
b)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší na návrhy územnoplánovacej dokumentácie veľkého územného celku,
c)
určuje spôsob vyhlasovania varovného a regulačného opatrenia všeobecne záväznou vyhláškou9) a je oprávnený vyhradiť si jeho vyhlasovanie, ak smogová situácia presahuje územie pôsobnosti obvodného úradu životného prostredia; pritom spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy zdravotníctva,
d)
sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najviac do šiestich mesiacov nasledujúceho roka informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní.
(2)
Okresný úrad životného prostredia vydáva vo veciach ochrany ovzdušia pre územný obvod svojej pôsobnosti všeobecne záväzné vyhlášky.9)
(3)
Okresný úrad životného prostredia nariadi podľa § 12 ods. 2 zákona o ovzduší obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania, ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania
a)
nesplní pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo poškodení kvality ovzdušia povinnosti vyplývajúce z § 7 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší, okrem povinnosti informovať orgán ochrany ovzdušia, štátneho obvodného lekára9a) a verejnosť,
b)
prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 12 ods. 1 alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ovzduší,
c)
opätovne poruší povinnosti, za porušenie ktorých mu už bola uložená pokuta podľa § 18 ods. 10 zákona o ovzduší,
§ 5
Obvodný úrad životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona o ovzduší
a)
na umiestňovanie a povoľovanie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien a na ich uvedenie do prevádzky,
b)
na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ak na ne nebude vydaný súhlas podľa písmena a) a e),
c)
na návrhy územnoplánovacej dokumentácie zóny a sídelného útvaru,
d)
na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak na ne nie je vydaný súhlas podľa písmena a) a e),
e)
na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
f)
na vydávanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 7 ods. 2 zákona o ovzduší,
(2)
Obvodný úrad životného prostredia
a)
schvaľuje regulačné poriadky pre prevádzku veľkých a stredných zdrojov znečisťovania v oblastiach, kde je zriadený smogový varovný a regulačný systém,10)
b)
ukladá podľa § 12 ods. 1 zákona o ovzduší prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania pri neplnení povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom opatrenia na nápravu,
c)
ukladá podľa § 18 zákona o ovzduší a § 13 tohto zákona prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovaniapokuty,
d)
vyhlasuje podľa § 12 ods. 3 a § 16 ods. 2 zákona o ovzduší varovné a regulačné opatrenia a nariaďuje obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania na základe všeobecne záväznej vyhlášky a informuje verejnosť určeným spôsobom (§ 4 ods. 2),
e)
určuje podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší emisné limity pre jestvujúce stredné zdroje znečisťovania,
f)
prejednáva priestupky vo veciach ochrany ovzdušia,11)
g)
rozhoduje v pochybnostiach podľa § 3 ods. 3 zákona o ovzduší o vymedzení zdroja znečisťovania alebo o jeho kategorizácii,
(4)
Pôsobnosť, ktorá podľa zákona o ovzduší, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie nepatrí iným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, vykonávajú obvodné úrady životného prostredia.
§ 6
Obec
Obec
a)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania,
b)
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,12)
c)
ukladá podľa § 12 ods. 1 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, opatrenia na nápravu,
d)
ukladá podľa § 18 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom pokuty,
e)
môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení podmienok ustanovených v § 18 ods. 10 zákona o ovzduší,
f)
určuje podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania,
g)
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania,
h)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,
i)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania.
Štátny dozor v ochrane ovzdušia
§ 7
Štátny dozor úradov životného prostredia
Úrady životného prostredia dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ako aj na dodržovanie nimi vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia na nápravu a pokuty.
§ 8
Hlavný štátny dozor
(1)
Ministerstvo dozerá v rámci hlavného štátneho dozoru, ako úrady životného prostredia a obce vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie. Ak zistí nedostatky, je oprávnené uložiť potrebné opatrenia na ich odstránenie.
(2)
Pri výkone hlavného štátneho dozoru ministerstvo dozerá, ako právnické a fyzické osoby dodržiavajú zákon o ovzduší, tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie, rozhodnutia úradov životného prostredia a obcí vo veciach ochrany ovzdušia.
§ 9
Oprávnenie osôb vykonávajúcich štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia
(1)
Osoby vykonávajúce štátny dozor podľa § 7 a 8 tohto zákona sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať na pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov, ďalej vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov. Právnická a fyzická osoba je povinná zabezpečiť na požiadanie osôb vykonávajúcich štátny dozor potrebné sprevádzanie.
(2)
Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné
a)
preukázať sa preukazom orgánu, z poverenia ktorého vykonávajú štátny dozor,
b)
zachovávať mlčanlivosť o veciach tvoriacich štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.13)
§ 10
Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania sú povinní oznámiť organizácii určenej ministerstvom a obvodnému úradu životného prostredia vždy do 15. februára pravdivé a úplné informácie o zdroji znečisťovania, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok. Spôsob a podmienky zisťovania a sledovania údajov o dodržiavaní určených emisných limitov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.
§ 11
Konanie
(1)
Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, postupuje sa v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.14)
(2)
Na právne úkony vykonávané orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. 2 písm. e), g), h), l), § 4 ods. 1 písm. b), c), § 5 ods. 1 písm. a), c), § 5 ods. 2 písm. d) a § 6 písm. a) tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.
(3)
V prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. a) tohto zákona okresný úrad životného prostredia môže rozhodnutie o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja znečisťovania oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bezodkladne prevádzkovateľovi.
(4)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.
(5)
Ak orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko súhlasov, môže tak urobiť jedným rozhodnutím.
(6)
Náklady na odborný posudok podľa § 11 ods. 2 zákona o ovzduší znáša ten, kto predložil návrh, projekt, opatrenie a žiadosť s dopadom na ovzdušie o vydanie súhlasu.
(7)
Súhlas podľa § 11 ods. 1 zákona o ovzduší je záväzným podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavieb, zariadení alebo činností.
Spoločné, prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti pri určovaní emisných limitov jestvujúcich zdrojov znečisťovania.
(2)
Prevádzkovatelia jestvujúcich veľkých a stredných zdrojov znečisťovania sú povinní v lehote do troch mesiacov odo dňa účinnosti tohoto zákona požiadať príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o určenie emisného limitu a doby dosiahnutia emisného limitu určeného pre nové zdroje znečisťovania.
(3)
Žiadosť má obsahovať:
a)
materiálovú bilanciu technologického procesu,
b)
výsledky merania emisií a označenie subjektu, ktorý merania vykonal,
c)
návrh emisného limitu, ak zdroj znečisťovania nespĺňa emisné limity pre nové zdroje, ktorý vychádza z minima dosiahnuteľných emisií na daných technických zariadeniach pri správne vedenej technológii (§ 14 ods. 3 zákona o ovzduší),
d)
návrh technického riešenia, ekonomický rozbor a harmonogram postupu pre dosiahnutie emisného limitu pre nový zdroj znečisťovania vrátane predpokladaného množstva emisií v jednotlivých rokoch.
(4)
Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o žiadosti podľa odseku 2 rozhodne do 30. júna 1993; v prípade zistenia jestvujúceho zdroja znečisťovania do troch mesiacov od dňa začatia konania o určenie emisného limitu.
(5)
Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia určí v rozhodnutí dobu platnosti emisného limitu pre jestvujúci veľký a stredný zdroj znečisťovania, ktorá nesmie presiahnuť 31. december 1998.
(6)
Od účinnosti tohto zákona do doby vydania rozhodnutia orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia sú prevádzkovatelia jestvujúcich veľkých a stredných zdrojov znečisťovania povinní prevádzkovať tieto zdroje v súlade s povinnosťami ustanovenými v § 7 ods. 1 s výnimkou písmena b) a v § 7 ods. 2 zákona o ovzduší.
§ 13
(1)
Za nesplnenie povinností podľa § 12 ods. 2 tohto zákona uloží príslušný úrad životného prostredia právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 500 000 Sk.
(2)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o porušení povinnosti dozvedel, najneskôr do troch rokov od účinnosti tohoto zákona.
§ 14
Správne konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončí orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorý vo veci koná, podľa doterajších predpisov.
§ 15
(1)
Pokuty uložené krajskými úradmi, okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.15)
(2)
Pokuty uložené obcou podľa § 6 písm. d) tohto zákona a podľa osobitných predpisov vo veciach ovzdušia16) sú jej príjmom.
§ 16
Nesplnenie povinnosti podľa zákona o ovzduší a tohto zákona občanom je priestupkom na úseku ochrany životného prostredia.11)
§ 16a
(1)
Právoplatné rozhodnutia o určení emisných limitov pre tie výskumno-vývojové technologické celky, ktoré sú podľa tohto zákona jestvujúce veľké alebo stredné zdroje znečisťovania, sa zrušujú 1. júlom 1994.
(2)
Prevádzkovatelia výskumno-vývojových technologických celkov, ktoré sú jestvujúcimi veľkými alebo strednými zdrojmi znečisťovania, sú povinní do 31. decembra 1994 požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu podľa § 11 ods. 1 písm. j) zákona o ovzduší.
§ 16b
Tam, kde sa v tomto zákone používajú pojmy „jestvujúci zdroj znečisťovania“ a „nový zdroj znečisťovania“, rozumie sa nimi jestvujúci zdroj znečisťovania a nový zdroj znečisťovania podľa § 19a zákona o ovzduší.
§ 17
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania a rozsah ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia,
b)
zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob a podmienky zisťovania a sledovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a požiadavky na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a dobu ich zabezpečenia,
c)
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré sú výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia,
d)
kvalifikačné požiadavky na pracovníkov obsluhujúcich veľké a stredné zdroje znečisťovania,
e)
podmienky na udeľovanie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie meraní emisií na zdrojoch znečisťovania uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a meraní imisií, ktorých výsledky slúžia pre potreby konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia a zásady výkonu tejto činnosti,
f)
oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia a osobitné opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia,
g)
zásady vytvárania a prevádzky smogových varovných a regulačných systémov vrátane osobitných imisných limitov,
h)
podmienky na overovanie odbornej spôsobilosti subjektov vykonávajúcich posudkovú činnosť podľa § 11 ods. 3 zákona o ovzduší,
j)
obsah programu znižovania emisií zo zdrojov znečisťovania pre veľké a stredné zdroje znečisťovania,
§ 18
Zrušujú sa položky č. 26 a 27 z prílohy A, položka č. 12 z prílohy B, položky č. 65 až 68 z prílohy C a položky č. 3 a 4 z prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
3)
4)
5)
6)
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.
7)
§ 5 ods. 4 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
8)
§ 18 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
9)
Článok 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 74 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.
10)
11)
§ 45 a 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
12)
§ 3 ods. 2 písm. c) a § 8 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb. a zákona č. 558/1991 Zb.
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
15)
§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb.
16)
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.