Predpis bol zrušený predpisom 478/2002 Z. z.

134/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2002 do 31.08.2002

134
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. februára 1992
o štátnej správe ochrany ovzdušia
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia a ich pôsobnosť
§ 1
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia
Štátnu správu vo veciach ochrany ovzdušia podľa zákona o ovzduší1) a tohoto zákona vykonávajú:
a)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,2)
b)
Slovenská inšpekcia životného prostredia,3)
c)
úrady životného prostredia,4)
d)
obce.5)
§ 2
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je ústredným orgánom štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia.
(2)
Ministerstvo
a)
riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia,
b)
vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia,
c)
zabezpečuje sledovanie prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,
d)
zabezpečuje vo svojej pôsobnosti výskum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzdušia a podporuje rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,
e)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší na návrhy a zmeny technických noriem, ktorých uplatňovanie sa týka ochrany ovzdušia, a na schvaľovanie výnimiek z ich záväznosti, ak dovoľuje udelenie výnimky osobitný zákon,6)
f)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie,
g)
overuje podľa § 11 ods. 3 zákona o ovzduší odbornú spôsobilosť osôb vydávajúcich odborné posudky,
h)
určuje podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší osobitné imisné limity pre smogové varovné a regulačné systémy,
i)
po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky určuje imisné a depozičné limity a kontroluje dodržiavanie imisných a depozičných limitov,
j)
vedie evidenciu o veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania, ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje,
k)
sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najmenej raz ročne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroje znečisťovania") na jeho znečisťovaní,
l)
udeľuje oprávnenie právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie meraní emisií na zdrojoch znečisťovania uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a meraní imisií, ktorých výsledky slúžia pre potreby konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia, a kontroluje prostredníctvom poverenej organizácie správnosť ich výsledkov,
m)
ustanovuje emisné kvóty pre Slovenskú republiku s členením na jednotlivé okresy,6a)
n)
rozhoduje o zmene emisných kvót prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,6b) ak sa tieto zdroje nachádzajú na území rôznych krajov,
o)
plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany ovzdušia vyplývajúce z tohto zákona a zo súvisiacich predpisov.
§ 3
Slovenská inšpekcia životného prostredia
(1)
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „inšpekcia“) je odborným kontrolným orgánom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia v rozsahu § 8 ods. 2 tohto zákona. Kontroluje najmä
a)
dodržiavanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení ochrany ovzdušia určených pre prevádzku zdrojov znečisťovania,
b)
dodržovanie emisných limitov znečisťovania ovzdušia a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania,7)
c)
vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
d)
plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,
e)
dodržiavanie varovných a regulačných opatrení vyhlásených počas smogovej situácie,
f)
kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív7a) a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy.
(2)
Na odstránenie nedostatkov zistených svojou kontrolnou činnosťou ukladá inšpekcia podľa § 12 ods. 1 zákona o ovzduší opatrenia na nápravu.
(3)
Za porušenie povinností uložených zákonom o ovzduší, týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na ich vykonanie, ktoré zistila svojou kontrolnou činnosťou, ukladá inšpekcia pokuty.8)
(4)
Inšpekcia spolupracuje s úradmi životného prostredia a obcami najmä pri vydávaní súhlasov podľa § 11 ods. 1 a § 11a ods. 8 zákona o ovzduší a pri určovaní rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania.
(5)
Inšpekcia vydáva žiadateľom8a) stanoviská na účely konaní o určenie osobitných podmienok alebo osobitných lehôt8b) zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov a dodržaní určených limitov znečisťovania a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania.
(6)
Inšpekcia v osobitných prípadoch navrhuje okresnému úradu skrátenie lehôt vykonávania opakovaných jednorazových oprávnených meraní určených osobitným predpisom,8c) zrušenie alebo zmenu súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od opakovaných jednorazových oprávnených meraní a určenie vykonania mimoriadneho jednorazového oprávneného merania.
Úrady životného prostredia
§ 4
Okresný úrad životného prostredia
(1)
Okresný úrad životného prostredia
a)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. e) zákona o ovzduší na návrhy územnoplánovacej dokumentácie veľkého územného celku,
b)
určuje spôsob vyhlasovania varovného a regulačného opatrenia všeobecne záväznou vyhláškou9) a je oprávnený vyhradiť si jeho vyhlasovanie, ak smogová situácia presahuje územie pôsobnosti obvodného úradu životného prostredia; pritom spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy zdravotníctva,
c)
sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona o ovzduší a zverejňuje najviac do šiestich mesiacov nasledujúceho roka informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní,
d)
rozhoduje o zmene emisných kvót6b) prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak sa tieto zdroje nachádzajú na území rôznych okresov.
(2)
Okresný úrad životného prostredia vydáva vo veciach ochrany ovzdušia pre územný obvod svojej pôsobnosti všeobecne záväzné vyhlášky.9)
(3)
Okresný úrad životného prostredia môže nariadiť podľa § 12 ods. 2 zákona o ovzduší obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania, ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania
a)
nesplní pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo poškodení kvality ovzdušia povinnosti vyplývajúce z § 7 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší, okrem povinnosti informovať orgán ochrany ovzdušia, štátneho obvodného lekára9a) a verejnosť,
b)
prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu uložené príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 12 ods. 1 alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona o ovzduší,
c)
opätovne poruší povinnosti, za porušenie ktorých mu už bola uložená pokuta podľa § 18 ods. 10 zákona o ovzduší,
d)
opätovne prekročí určenú emisnú kvótu.9b)
§ 5
Obvodný úrad životného prostredia
(1)
Obvodný úrad životného prostredia dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 a § 11a ods. 8, 10 a 11 zákona o ovzduší
a)
na umiestňovanie a povoľovanie stavieb veľkých a stredných zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien a na ich uvedenie do prevádzky,
b)
na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a na ich uvedenie do prevádzky vrátane ich zmien a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, ak na ne nebude vydaný súhlas podľa písmen a), e) a g),
c)
na návrhy územnoplánovacej dokumentácie zóny a sídelného útvaru,
d)
na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak na ne nie je vydaný súhlas podľa písmena a) a e),
e)
na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení veľkých a stredných zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
f)
na vydávanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 7 ods. 2 zákona o ovzduší,
g)
na umiestňovanie a inštaláciu technologických celkov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, na ich zmeny a na ich uvedenie do prevádzky v prípadoch nepodliehajúcich stavebnému konaniu,
h)
na osobitné podmienky alebo osobitné lehoty zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených limitov znečisťovania a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania, ak to umožňuje osobitný predpis8c) a ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa písmen a), b), e) a g),
i)
na povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie podľa § 11a ods. 10 a 11 zákona o ovzduší.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia
a)
schvaľuje regulačné poriadky pre prevádzku veľkých a stredných zdrojov znečisťovania v oblastiach, kde je zriadený smogový varovný a regulačný systém,10)
b)
ukladá podľa § 12 ods. 1 zákona o ovzduší prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania pri neplnení povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom opatrenia na nápravu,
c)
ukladá podľa § 18 zákona o ovzduší prevádzkovateľom veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, výrobcom, dovozcom a predajcom palív pokuty,
d)
vyhlasuje podľa § 12 ods. 3 a § 16 ods. 2 zákona o ovzduší varovné a regulačné opatrenia a nariaďuje obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania na základe všeobecne záväznej vyhlášky a informuje verejnosť určeným spôsobom (§ 4 ods. 2),
e)
určuje rozsah a podmienky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,
f)
prejednáva priestupky vo veciach ochrany ovzdušia,11)
g)
rozhoduje v pochybnostiach podľa § 3 ods. 3 zákona o ovzduší o vymedzení zdroja znečisťovania alebo o jeho kategorizácii,
h)
určuje emisné kvóty pre znečisťujúce látky vypúšťané z jednotlivých veľkých a stredných zdrojov znečisťovania,11a)
i)
rozhoduje o zmene emisných kvót6b) prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, ak sa tieto zdroje nachádzajú na území jedného okresu,
j)
potvrdzuje zaradenie znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania z veľkého a stredného zdroja znečisťovania do triedy B a jej preradenie do triedy A,11b)
k)
každoročne spracúva súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania v okrese11c) a predkladá ho najneskôr do 31. mája bežného roka v elektronickej forme určenej ministerstvom organizácii poverenej ministerstvom,
l)
každoročne spracúva údaje o množstvách a kvalite predaných palív predkladané predajcami tuhých palív a kvapalných ropných palív11d) a predkladá ich najneskôr do 31. mája bežného roka v elektronickej forme určenej ministerstvom organizácii poverenej ministerstvom,
m)
podľa § 11a zákona o ovzduší sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu,11e)
n)
periodicky preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky prevádzkovania v súhlasoch vydaných podľa § 11a ods. 10 a 11 zákona o ovzduší,
o)
určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania a výnimky z emisných limitov a zo všeobecných podmienok prevádzkovania ustanovených osobitným predpisom,11f) ak to umožňuje osobitný predpis,
p)
zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou viac ako tri tony spaľovaného odpadu za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka,
r)
v pochybnostiach podľa osobitného predpisu8c) určuje prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania vykonať overovacie jednorazové oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania,
s)
rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania opakovaných jednorazových oprávnených meraní určených osobitným predpisom,8c) o zrušení alebo o zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od opakovaných jednorazových oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania vykonať mimoriadne jednorazové oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania,
t)
určuje prevádzkovateľovi veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania vykonávanie opakovaných jednorazových oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov znečisťovania, v ktorých to nie je určené osobitným predpisom.8c)
(4)
Pôsobnosť, ktorá podľa zákona o ovzduší, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie nepatrí iným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, vykonávajú obvodné úrady životného prostredia.
§ 6
Obec
Obec
a)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania a na ich uvedenie do prevádzky,
b)
kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania,12)
c)
ukladá podľa § 12 ods. 1 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania, ktorí neplnia povinnosti uložené im zákonom o ovzduší a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, opatrenia na nápravu,
d)
ukladá podľa § 18 zákona o ovzduší prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania za porušenie právnych povinností uložených im zákonom o ovzduší a týmto zákonom pokuty,
e)
môže nariadiť odstavenie malého zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky pri splnení podmienok ustanovených v § 18 ods. 10 zákona o ovzduší,
f)
určuje podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší podmienky pre prevádzku malých zdrojov znečisťovania,
g)
môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania,
h)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,
i)
dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,
j)
určuje rozsah a podmienky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov znečisťovania, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa písmen a), h) a i).
Štátny dozor v ochrane ovzdušia
§ 7
Štátny dozor úradov životného prostredia
Úrady životného prostredia dozerajú na dodržiavanie ustanovení zákona o ovzduší, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie, ako aj na dodržovanie nimi vydaných rozhodnutí a v rozsahu svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia na nápravu a pokuty.
§ 8
Hlavný štátny dozor
(1)
Ministerstvo dozerá v rámci hlavného štátneho dozoru, ako úrady životného prostredia a obce vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie. Ak zistí nedostatky, je oprávnené uložiť potrebné opatrenia na ich odstránenie.
(2)
Pri výkone hlavného štátneho dozoru ministerstvo dozerá, ako právnické a fyzické osoby dodržiavajú zákon o ovzduší, tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na ich vykonanie, rozhodnutia úradov životného prostredia a obcí vo veciach ochrany ovzdušia.
§ 9
Oprávnenie osôb vykonávajúcich štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia
(1)
Osoby vykonávajúce štátny dozor podľa § 7 a 8 tohto zákona sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať na pozemky, do podnikov, zariadení a objektov, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitných predpisov, ďalej vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov. Právnická a fyzická osoba je povinná zabezpečiť na požiadanie osôb vykonávajúcich štátny dozor potrebné sprevádzanie.
(2)
Pri výkone štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce štátny dozor povinné
a)
preukázať sa preukazom orgánu, z poverenia ktorého vykonávajú štátny dozor,
b)
zachovávať mlčanlivosť o veciach tvoriacich štátne, hospodárske a služobné tajomstvo, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.13)
§ 10
Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania sú povinní oznámiť orgánu ochrany ovzdušia vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok podľa osobitného predpisu.13a)
§ 11
Konanie
(1)
Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, postupuje sa v konaní podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.14)
(2)
Na právne úkony vykonávané orgánom ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. 2 písm. e), g), h), i), l) a m), § 3 ods. 5 a 6, § 4 ods. 1 písm. a) a b), § 5 ods. 1 písm. c), § 5 ods. 2 písm. d), j), k), l), m) a p) tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.
(3)
V prípadoch podľa § 4 ods. 3 písm. a) tohto zákona okresný úrad životného prostredia môže rozhodnutie o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja znečisťovania oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia je potrebné doručiť bezodkladne prevádzkovateľovi.
(4)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 3 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.
(5)
Ak orgán štátnej správy ochrany ovzdušia vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko súhlasov, môže tak urobiť jedným rozhodnutím.
(6)
Náklady na odborný posudok podľa § 11 ods. 2 zákona o ovzduší znáša ten, kto predložil návrh, projekt, opatrenie a žiadosť s dopadom na ovzdušie o vydanie súhlasu.
(7)
Súhlas podľa § 11 ods. 1 a § 11a ods. 8 zákona o ovzduší je záväzným podkladom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavieb, zariadení alebo činností.
(8)
Pri zmene prevádzkovateľa zdroja znečisťovania prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí alebo v súhlase orgánu ochrany ovzdušia, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky zdroja znečisťovania, na nového prevádzkovateľa.
(9)
Náklady na splnenie a preukázanie podmienok na udelenie oprávnenia podľa § 2 ods. 2 písm. l) znáša žiadateľ o udelenie oprávnenia.
Spoločné, prechodné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 14
Správne konanie začaté pred účinnosťou tohto zákona dokončí orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, ktorý vo veci koná, podľa doterajších predpisov.
§ 15
(1)
Pokuty uložené krajskými úradmi, okresnými úradmi a inšpekciou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom štátneho rozpočtu.
(2)
Pokuty uložené obcou podľa § 6 písm. d) tohto zákona a podľa osobitných predpisov vo veciach ovzdušia16) sú jej príjmom.
§ 16
Nesplnenie povinnosti podľa zákona o ovzduší a tohto zákona občanom je priestupkom na úseku ochrany životného prostredia.11)
§ 16a
(1)
Právoplatné rozhodnutia o určení emisných limitov pre tie výskumno-vývojové technologické celky, ktoré sú podľa tohto zákona jestvujúce veľké alebo stredné zdroje znečisťovania, sa zrušujú 1. júlom 1994.
(2)
Prevádzkovatelia výskumno-vývojových technologických celkov, ktoré sú jestvujúcimi veľkými alebo strednými zdrojmi znečisťovania, sú povinní do 31. decembra 1994 požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu podľa § 11 ods. 1 písm. j) zákona o ovzduší.
§ 16b
Tam, kde sa v tomto zákone používajú pojmy „jestvujúci zdroj znečisťovania“ a „nový zdroj znečisťovania“, rozumie sa nimi jestvujúci zdroj znečisťovania a nový zdroj znečisťovania podľa § 19a zákona o ovzduší.
§ 17
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)
požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania a rozsah ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia,
b)
zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob a podmienky zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, požiadavky na technické prostriedky na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie a dobu ich zabezpečenia,
c)
požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré sú výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia,
d)
kvalifikačné požiadavky na pracovníkov obsluhujúcich veľké a stredné zdroje znečisťovania,
e)
podmienky na udeľovanie oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na vykonávanie meraní emisií na zdrojoch znečisťovania uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a meraní imisií, ktorých výsledky slúžia pre potreby konania pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia a zásady výkonu tejto činnosti,
f)
oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia a osobitné opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia,
g)
zásady vytvárania a prevádzky smogových varovných a regulačných systémov vrátane osobitných imisných limitov,
h)
podmienky na overovanie odbornej spôsobilosti subjektov vykonávajúcich posudkovú činnosť podľa § 11 ods. 3 zákona o ovzduší,
j)
obsah programu znižovania emisií zo zdrojov znečisťovania pre veľké a stredné zdroje znečisťovania,
§ 18
Zrušujú sa položky č. 26 a 27 z prílohy A, položka č. 12 z prílohy B, položky č. 65 až 68 z prílohy C a položky č. 3 a 4 z prílohy D zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
§ 19
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
3)
4)
5)
6)
Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách v znení zákona č. 632/1992 Zb.
6a)
§ 5 ods. 7 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.
6b)
§ 5 ods. 9 až 12 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.
7)
§ 5 ods. 4 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
7a)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 144/2000 Z. z. o požiadavkách na kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o druhu, rozsahu a spôsobe poskytovania údajov orgánu ochrany ovzdušia.
8)
§ 18 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
8a)
8b)
8c)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z. z.
9)
Článok 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 74 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.
9b)
§ 5 ods. 8 a 12 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.
10)
11)
§ 45 a 46 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR č. 524/1990 Zb.
11a)
§ 5 ods. 8 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.
11b)
§ 20 ods. 5 a 6 zákona č. 309/1991 Zb. v znení zákona č. 393/1998 Z. z.
11c)
Príloha č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/1999 Z. z. o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania a o rozsahu ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany ovzdušia.
11d)
11e)
§ 11a ods. 8 zákona č. 309/1991 Zb.
11f)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z.
12)
§ 3 ods. 2 písm. c) a § 8 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.
13)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb. a zákona č. 558/1991 Zb.
13a)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 200/1999 Z. z.
14)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
16)
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.