Predpis bol zrušený predpisom 578/2004 Z. z.

14/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2002 do 31.12.2004

14
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. decembra 1991
o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Základné ustanovenia
(1)
Zriaďuje sa
a)
Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov so sídlom v Bratislave,
b)
Slovenská komora zubných technikov so sídlom v Bratislave.
(2)
Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov je samosprávna stavovská organizácia združujúca zdravotníckych pracovníkov v kategórii laborant, asistent, technik a iný zdravotnícky pracovník s úplným stredným odborným vzdelaním alebo s vyšším odborným vzdelaním zapísaných v zoznamoch vedených komorou.
(3)
Slovenská komora zubných technikov je samosprávna stavovská organizácia združujúca zubných technikov zapísaných v zoznamoch vedených komorou.
(4)
Slovenská komora stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenská komora zubných technikov (ďalej len „komora") sú právnické osoby.
§ 2
Pôsobnosť komory
(1)
Komora
a)
pôsobí tak, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi a vnútornými predpismi komory,
b)
zaručuje odbornosť svojich členov a potvrdzuje splnenie podmienok na výkon povolania stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov podľa osobitných predpisov,1)
c)
posudzuje a obhajuje práva a profesionálne, sociálne a hospodárske záujmy svojich členov,
d)
chráni profesionálnu česť svojich členov,
e)
vedie zoznam členov.
(2)
Komora je oprávnená
a)
zúčastňovať sa na rokovaní pri tvorbe sadzobníka za zdravotnícke a zubotechnické výkony, ktoré súvisia s výkonom povolania stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov,
b)
zúčastňovať sa na výberových konaniach pri obsadzovaní vedúcich miest stredných zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve,
c)
vyjadrovať sa k etickej a odbornej spôsobilosti svojich členov, ktorí sa uchádzajú o povolenie vykonávať prax v neštátnych zdravotníckych zariadeniach,2)
d)
riešiť sťažnosť na výkon povolania svojich členov, ak sa uskutočňuje v rozpore s odsekom 1 písm. a),
e)
registrovať stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov komory na úseku jednotlivých činností medicínskych odborov,
f)
uplatňovať disciplinárnu právomoc v rozsahu ustanovenom týmto zákonom,
g)
vyžadovať od svojich členov informácie a písomnosti spojené s výkonom povolania,
h)
vyjadrovať sa k podmienkam a spôsobu ďalšieho vzdelávania stredných zdravotníckych pracovníkov a zubných technikov,
i)
zúčastňovať sa na vykonávaní špecializačných skúšok,
j)
vydávať pre členov komory záväzné stanoviská k odborným problémom poskytovania zdravotníckej liečebnej a preventívnej starostlivosti a v zdravotníckom výskume,
k)
vykonávať ďalšie činnosti, ak tak ustanoví osobitný zákon.
§ 3
(1)
Členstvo v komore vzniká podaním písomnej žiadosti a prijatím za člena.
(2)
Členstvo v komore je povinné pre uchádzačov a pracovníkov v neštátnych zdravotníckych zariadeniach.
§ 4
(1)
Komora zapíše do dvoch mesiacov od doručenia žiadosti do zoznamu každého, kto
a)
získal predpísané stredoškolské vzdelanie na stredných zdravotníckych školách v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo vysokých školách ošetrovateľského smeru v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike alebo zložil predpísané rekvalifikačné skúšky a je oprávnený na výkon zdravotníckej praxe alebo praxe zubného technika na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
b)
má plnú spôsobilosť na právne úkony,
c)
nebol počas posledných piatich rokov vylúčený z komory.
§ 5
Uchádzač o zápis do zoznamu, ktorý nebol komorou zapísaný do zoznamu členov, má právo domáhať sa ochrany návrhom podaným na súd.
§ 6
Členstvo v komore zaniká
a)
úmrtím,
b)
stratou alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
c)
vystúpením z komory alebo vylúčením z komory.
§ 7
Práva a povinnosti členov komory
(1)
Každý člen komory má právo
a)
voliť zástupcov do orgánov komory a sám byť volený,
b)
využívať pomoc komory v oblasti ďalšieho vzdelávania,
c)
využívať právnu pomoc komory v sporoch spojených s výkonom povolania stredného zdravotníckeho pracovníka alebo zubného technika.
(2)
Každý člen komory je povinný
a)
vykonávať svoje povolanie odborne, v súlade s jeho etikou a spôsobom ustanoveným zákonmi,
b)
dodržiavať organizačné, rokovacie, volebné a disciplinárne poriadky komory,
c)
riadne platiť určené príspevky,
d)
oznámiť príslušným orgánom komory zmeny súvisiace s výkonom povolania stredného zdravotníckeho pracovníka alebo zubného technika,
e)
v prípadoch určených komorou uzavrieť zodpovedajúce poistenie.
Samospráva a vnútorná organizácia komory
§ 8
(1)
Orgánmi komory sú
a)
snem,
b)
rada komory,
c)
prezídium,
d)
prezident,
e)
disciplinárna komisia,
f)
kontrolný výbor.
(2)
Funkcie členov v orgánoch komory sú čestné; za ich výkon sa im vypláca len náhrada za stratu času a náhrada hotových výdavkov.
§ 9
Snem
(1)
Najvyšším orgánom komory je snem.
(2)
Snem najmä
a)
schvaľuje, mení a zrušuje stanovy komory, deontologický kódex alebo etický kódex, organizačný poriadok, rokovací poriadok, volebný poriadok, disciplinárny poriadok, štatúty regionálnych komôr a ďalšie vnútorné predpisy,
b)
volí a odvoláva radu komory, prezidenta a viceprezidentov komory, kontrolný výbor komory a disciplinárnu komisiu komory,
c)
posudzuje činnosť rady regionálnej komory, prezidenta a viceprezidentov komory, činnosť kontrolného výboru komory, regionálnej komory a disciplinárnej komisie regionálnej komory,
d)
určuje výšku registračného poplatku a členských príspevkov a ich rozdeľovanie,
e)
schvaľuje výšku náhrady za stratu času spojenú s výkonom funkcií v orgánoch komory,
f)
schvaľuje rozpočet komory,
g)
zriaďuje sociálny fond, prípadne iné fondy komory.
§ 10
Rada komory
(1)
Rada komory je riadiacim orgánom komory medzi snemami.
(2)
Rada komory
a)
hospodári so sociálnym fondom komory, prípadne s inými fondami komory,
b)
rozhoduje o pozastavených rozhodnutiach orgánov komory a valného zhromaždenia regionálnej komory,
c)
zvoláva snem komory najmenej raz do roka, zvoláva snem vždy, ak o to požiada aspoň jedna pätina členov komory alebo aspoň jedna tretina regionálnych komôr, alebo ak o to požiada kontrolný výbor komory, a to do dvoch mesiacov,
d)
schvaľuje členov komory do služobných a špecializovaných komisií,
e)
rozhoduje o všetkých veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodnú iné orgány komory,
f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 13 ods. 3 písm. a) a b).
§ 11
Prezídium
Prezídium je výkonným orgánom rady komory, ktorý najmä
a)
zvoláva radu komory,
b)
vedie zoznam členov komory,
c)
hospodári s majetkom komory,
d)
pravidelne informuje členov komory o činnosti komory; na tento účel zabezpečuje študijnú, publikačnú, dokumentačnú a informačnú činnosť,
e)
riadi správny aparát prezídia.
§ 12
Prezident
(1)
Prezident zastupuje komoru navonok.
(2)
Prezident zvoláva a riadi rokovanie rady komory.
(3)
Prezidenta zastupuje viceprezident poverený radou komory.
§ 13
Disciplinárna komisia
(1)
Disciplinárna komisia vykonáva disciplinárnu právomoc voči všetkým členom komory.
(2)
Disciplinárna komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Členom disciplinárnej komisie nemôže byť člen iného orgánu komory.
(3)
Disciplinárna komisia môže uložiť za vážne porušenie povinnosti členom komory uvedeným v § 7 ods. 2 písm. a) zákona ako disciplinárne opatrenie
a)
pokutu od 2000 do 10 000 Kčs,
b)
podmienečné vylúčenie z komory,
c)
vylúčenie z komory.
(4)
Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 je možné podať odvolanie.
(5)
O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. a) a b) rozhoduje rada komory (§ 10). O odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia podľa odseku 3 písm. c) rozhoduje súd.3)
(6)
Rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia musí byť písomné a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Na jeho doručovanie sa primerane vzťahujú ustanovenia pracovnoprávnych predpisov o doručovaní.4)
(7)
Rada komory napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak rada komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom rady komory viazaná.
§ 14
Kontrolný výbor
(1)
Kontrolný výbor si volí predsedu; ten riadi jeho činnosť.
(2)
Kontrolný výbor
a)
kontroluje činnosť komory,
b)
pozastavuje výkon rozhodnutí prezidenta, viceprezidentov a regionálnej komory, ak sú v rozpore s právnymi predpismi alebo organizačným poriadkom a ostatnými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá rade komory,
c)
pozastavuje výkon rozhodnutí rady komory, ak sú v rozpore s právnymi predpismi alebo organizačným poriadkom a ostatnými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá snemu.
§ 15
Regionálna komora
(1)
Regionálna komora sa zriaďuje v jednotlivých územných celkoch s prihliadnutím na počet členov regionálnej komory.
(2)
Orgánmi regionálnej komory sú
a)
valné zhromaždenie,
b)
rada regionálnej komory,
c)
disciplinárna komisia regionálnej komory,
d)
kontrolný výbor regionálnej komory.
§ 16
Valné zhromaždenie
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom regionálnej komory.
(2)
Právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení majú všetci členovia regionálnej komory, ktorí sú zapísaní v zozname regionálnej komory.
(3)
Valné zhromaždenie zvoláva rada regionálnej komory najmenej raz za rok; je povinná ho zvolať vždy, ak o to požiada písomne aspoň jedna tretina všetkých členov regionálnej komory alebo ak o to požiada kontrolný výbor regionálnej komory, a to najneskôr do dvoch mesiacov.
(4)
Valné zhromaždenie
a)
volí zástupcov na snem,
b)
rozhoduje o zlúčení regionálnej komory s inými regionálnymi komorami,
c)
rozhoduje o pozastavenom rozhodnutí orgánu regionálnej komory.
§ 17
Rada regionálnej komory
(1)
Rada regionálnej komory je riadiacim a výkonným orgánom regionálnej komory.
(2)
Rada regionálnej komory
a)
registruje nových členov - vedie zoznam členov regionálnej komory,
b)
hospodári s majetkom zvereným regionálnej komore,
c)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy obcí.
§ 18
Disciplinárna komisia regionálnej komory
(1)
Disciplinárnu právomoc voči členom regionálnej komory vykonáva disciplinárna komisia regionálnej komory.
(2)
Disciplinárna komisia regionálnej komory volí z radov svojich členov predsedu a podpredsedu. Členom disciplinárnej komisie regionálnej komory nemôže byť člen iného orgánu regionálnej komory alebo komory.
(3)
Disciplinárna komisia regionálnej komory môže uložiť za porušenie povinností člena komory, ktoré sú uvedené v § 7 ods. 2 tohto zákona, ako disciplinárne opatrenie
a)
napomenutie,
b)
pokutu od 1000 do 10 000 Kčs.
(4)
Proti písomnému rozhodnutiu disciplinárnej komisie regionálnej komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže člen, ktorému bolo disciplinárne opatrenie uložené, podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia.
(5)
O odvolaní rozhoduje disciplinárna komisia, ktorá preskúmané rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak disciplinárna komisia zruší napadnuté rozhodnutie, je disciplinárna komisia regionálnej komory viazaná právnym názorom disciplinárnej komisie.
§ 19
Kontrolný výbor regionálnej komory
(1)
Kontrolný výbor regionálnej komory volí svojho predsedu; ten riadi jej činnosť.
(2)
Kontrolný výbor regionálnej komory
a)
kontroluje činnosť regionálnej komory,
b)
pozastavuje rozhodnutie rady regionálnej komory, ak je v rozpore s právnymi predpismi, poriadkami a ostatnými predpismi komory; pozastavené rozhodnutia predkladá valnému zhromaždeniu regionálnej komory,
c)
podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.
§ 20
Majetok komory
(1)
Komory samostatne spravujú svoj majetok a hospodária podľa ročného rozpočtu.
(2)
Príjmy komory tvoria členské príspevky, dotácie, dary a iné príjmy.
(3)
Výnos z pokút je príjmom sociálneho fondu komory.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21
Pri výkone povolania stredného zdravotníckeho pracovníka alebo zubného technika v ozbrojených zboroch môžu byť práva a povinnosti stredných zdravotníckych pracovníkov alebo zubných technikov podrobené obmedzeniam, ktoré vyplývajú z osobitnej povahy výkonu služby v týchto zboroch podľa osobitných predpisov.
§ 22
Komora na zabezpečenie svojej činnosti vydáva v súlade s týmto zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi svoje vnútorné predpisy [§ 9 ods. 2 písm. a)].
§ 23
Do ustanovenia orgánov komory vykonáva ich pôsobnosť doterajšie prezídium príslušnej stavovskej organizácie a profesiového združenia zriadeného podľa osobitných predpisov5) ako dočasný výbor komory. Dočasný výbor komory zvolá snem komory najneskoršie do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 24
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
Vyhláška MZ SSR č. 79/1981 Zb. o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve.
2)
§ 10a ods. 1 písm. a) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona SNR č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva.
5)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.