150/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

150
ZÁKON
z 12. marca 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách sa mení a dopĺňa takto:
1.
Preambula zákona sa vypúšťa.
2.
Nadpis pod oddielom I znie: „Telekomunikačné zariadenia, telekomunikačná sieť a telekomunikačné služby“.
3.
§ 1 znie:
㤠1
(1)
Zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačné zariadenia a poskytovať telekomunikačné služby možno iba na základe povolenia alebo poverenia vydaného orgánmi štátnej správy podľa tohto zákona, pokiaľ zákon výslovne neustanovuje, že také povolenie alebo poverenie netreba.
(2)
Štát rozhoduje o zriaďovaní a prevádzkovaní:
a)
prenosových ciest na prepravu všetkých druhov informácií pomocou telekomunikačných zariadení, okrem zariadení pre jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych programov po vedení,
b)
zariadení na poskytovanie telefónnej služby,
c)
vysielacích rádiových rozhlasových a televíznych zariadení pre vysielanie prevádzkovateľov zo zákona.1)
(3)
Zariadenia uvedené v odseku 2 zriaďujú a prevádzkujú právnické osoby, ktoré na to poveril príslušný orgán štátnej správy telekomunikácií podľa tohto zákona (ďalej len „organizácie spojov“).
(4)
Na účely tohto zákona
a)
telekomunikačnými zariadeniami sú zariadenia na vysielanie, prenos a príjem informácií akéhokoľvek druhu po vedení, rádiovými, optickými a inými prostriedkami využívajúcimi elektromagnetické vlny,
b)
telekomunikačná sieť je súbor telekomunikačných zariadení, ktorý dovoľuje prepravu informácií medzi koncovými bodmi siete,
c)
koncový bod siete je technicky špecifikované rozhranie medzi telekomunikačnou sieťou a pripájaným zariadením, príp. rozhraním medzi dvoma telekomunikačnými sieťami. Podrobnosti o koncovom bode siete ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
d)
telekomunikačné služby sú služby, ktorých poskytovanie spočíva úplne alebo prevážne v preprave informácií pomocou telekomunikačných zariadení,
e)
telefónna služba je telekomunikačná služba pre verejnosť, ktorá spočíva v zabezpečovaní prepravy hovorenej reči v reálnom čase medzi koncovými bodmi telekomunikačnej siete,
f)
telekomunikačné výkony sú telekomunikačné služby, zriaďovanie, zmena, obnova, údržba a prevádzka telekomunikačných zariadení.“.
4.
Nadpis pod oddielom II znie: „Jednotná telekomunikačná sieť a organizácia spojov“.
5.
§ 2 znie:
㤠2
(1)
Jednotná telekomunikačná sieť je telekomunikačná sieť určená pre potrebu fyzických a právnických osôb; tvoria ju diaľková a miestna sieť. Podrobnosti o diaľkovej a miestnej sieti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Do jednotnej telekomunikačnej siete patria zariadenia uvedené v § 1 ods. 2 a ďalej telekomunikačné zariadenia organizácií spojov na poskytovanie telegrafickej a ďalekopisnej služby; nepatria do nej zariadenia zriadené a prevádzkované podľa oddielu III tohto zákona.
(2)
Jednotná sústava telekomunikácií je súbor všetkých telekomunikačných sietí na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(3)
Organizácie spojov zriaďujú a prevádzkujú časť jednotnej telekomunikačnej siete vymedzenú v poverení. V rámci poverenia sa určujú organizácii spojov podmienky, ktoré je povinná pri zriaďovaní a prevádzkovaní jednotnej telekomunikačnej siete plniť, a druh a rozsah služieb, ktoré je povinná poskytovať verejnosti.
(4)
Telekomunikačné zariadenia, zriadené mimo jednotnej telekomunikačnej siete, môžu byť do jednotnej telekomunikačnej siete začlenené, pokiaľ sú na to spôsobilé najmä technicky a prevádzkovo. Podmienky a postup tohto začlenenia určuje dohoda medzi tým, kto tieto zariadenia odovzdáva, a preberajúcou organizáciou spojov. V dohode možno určiť, i odchylne od všeobecných cenových predpisov, úhrady, príp. poplatky za telekomunikačné výkony poskytované organizáciami spojov.“.
6.
§ 3 ods. 8 znie:
„(8)
Organizácie spojov sú povinné dbať o účelné rozširovanie možnosti príjmu rozhlasových a televíznych programov prevádzkovateľov zo zákona.“.
7.
Nadpis pod oddielom III znie: „Telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné služby mimo jednotnej telekomunikačnej siete“.
8.
§ 4 ods. 1 až 4 znejú:
㤠4
(1)
Na koncový bod jednotnej telekomunikačnej siete možno priamo alebo nepriamo pripájať iba schválené zariadenia. Spôsob, podmienky a postup pri overovaní, schvaľovaní a pripájaní týchto zariadení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
(2)
Zriaďovanie, zmeny, obnovu a údržbu zariadení pripojených na jednotnú telekomunikačnú sieť môže vykonávať iba fyzická alebo právnická osoba, ktorej na túto činnosť udelil povolenie orgán príslušný podľa tohto zákona (ďalej len „povoľujúci orgán“). Podmienky pre udeľovanie týchto povolení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.
(3)
Telekomunikačné služby, s výnimkou telefónnej služby, môže poskytovať fyzická alebo právnická osoba, ktorej túto činnosť povolil povoľujúci orgán. V povolení sa určia podmienky pre túto činnosť. Podmienkou udelenia povolenia je najmä preukázanie schopnosti poskytovať požadovanú telekomunikačnú službu v predpísanom rozsahu a kvalite. V povolení sa najmä určia podmienky pre prevádzkovanie služby na zabezpečenie jej všeobecnej dostupnosti, jej vzájomnej spolupráce medzi rôznymi prevádzkovateľmi na území štátu i medzinárodnej spolupráce a podmienky a spôsoby zabezpečenia i overenia technickej spôsobilosti použivaných telekomunikačných zariadení.
(4)
Zariadenia pre jednosmerné šírenie rozhlasových a televíznych programov po vedení možno zriaďovať a prevádzkovať len na základe povolenia udeleného povoľujúcim orgánom.“.
9.
Za § 4 ods. 4 sa vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
V odôvodnených prípadoch môže povoľujúci orgán výnimočne a za podmienok ním ustanovených povoliť zriaďovanie a prevádzkovanie zariadení uvedených v § 1 ods. 2 písm. a) a b) aj mimo jednotnej telekomunikačnej siete.“.
10.
V § 4 sa doterajšie odseky 3 a 4 označujú ako odseky 6 a 7.
11.
§ 5 ods. 1 a 2 znejú:
„(1)
Povolenie na zriadenie a prevádzkovanie vysielacích rádiových staníc udelí povoľujúci orgán, ak ide o:
a)
uspokojenie odôvodnených potrieb pohyblivých služieb, ak nemožno dosiahnuť určený cieľ jednotnou telekomunikačnou sieťou a pokiaľ je pre požadované spojenie voľný kmitočet,
b)
vysielacie rádiové stanice pevných služieb, ak nemožno dosiahnuť sledovaný cieľ jednotnou telekomunikačnou sieťou alebo drôtovými, príp. optickými prostriedkami,
c)
amatérske vysielacie rádiové stanice slúžiace technickému sebavzdelaniu a štúdiu,
d)
vysielacie rozhlasové a televízne zariadenia, pokiaľ bolo prevádzkovateľovi zariadenia vydané oprávnenie na šírenie rozhlasových alebo televíznych programov a zariadenie sa zriadi v súlade s plánom využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielania,2)
e)
vysielacie rádiové stanice prevádzkované za účelom vývoja, výroby, údržby, opravy a predvádzania,
f)
vysielacie rádiové stanice zastupiteľských úradov cudzích štátov na základe súhlasu Federálneho ministerstva zahraničných vecí a za predpokladu vzájomnosti,
g)
iné vysielacie rádiové zariadenia neslúžiace na účely oznamovania, pokiaľ osobitné okolnosti ich použitie odôvodňujú.
(2)
Na základe medzinárodných dohôd a za predpokladu vzájomnosti možno vysielacie rádiové stanice prevádzkovať alebo prechovávať takisto na základe povolenia vydaného príslušnými zahraničnými orgánmi.“.
12.
V § 5 ods.4 v prvej vete sa slová „s povolením Ministerstva vnútra alebo orgánov ním poverených“ nahrádzajú slovami „na základe povolenia vydaného povoľujúcim orgánom“.
13.
V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Podmienky pre udelenie povolenia podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
14.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Právo zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete bez povolenia mimo jednotnej telekomunikačnej siete podľa tohto zákona majú:
a)
orgány Federálneho ministerstva obrany a vojenské správy na vojenské účely,
b)
orgány Federálneho ministerstva vnútra, Federálnej bezpečnostnej informačnej služby a ministerstiev vnútra republík na bezpečnostné účely,
c)
Česko-slovenské štátne dráhy v železničnej doprave,
d)
organizácie poverené zabezpečovacou a oznamovacou rádiovou leteckou službou, s výnimkou rádiových staníc na lietadlách,
e)
organizácie energetiky na riadenie, zabezpečovanie a automatizáciu elektrizačnej sústavy.
(2)
Telekomunikačnými zariadeniami a telekomunikačnými sieťami Česko-slovenských štátnych dráh a organizácií poverených zabezpečovacou a oznamovacou rádiokomunikačnou leteckou službou sa môžu po dohode s organizáciami spojov obstarávať tiež výkony pre verejnosť v staniciach dráh, vo vlakoch a v lietadlách.
(3)
Povolenie podľa tohto zákona nie je potrebné na zriadenie a prevádzkovanie telekomunikačných zariadení a sietí vnútri budov alebo na súvislých pozemkoch tohto istého užívateľa, prípadne na pozemkoch toho istého užívateľa rozdelených jednou alebo niekoľkými súbežnými verejnými komunikáciami, pokiaľ nejde o rádiové zariadenia. Také telekomunikačné zariadenia a siete možno podrobiť štátnej inšpekcii telekomunikácií a štátnemu odbornému technickému dozoru v odbore telekomunikácií nad bezpečnosťou a spoľahlivosťou telekomunikačných zariadení (§ 19 ods. 2). Povolenie je však potrebné, ak také zariadenia a siete majú byť pripojené na jednotnú telekomunikačnú sieť alebo na telekomunikačné zariadenia a siete iného prevázkovateľa alebo ak majú prekračovať štátne hranice.
(4)
Povolenie nie je potrebné na zriadenie a prevádzkovanie
a)
rádiových zariadení s veľmi nízkym výkonom pracujúcich na vyhradených kmitočtoch,
b)
zariadení priemyselnej televízie s prenosom modulácie po kábli, aj keď sa pri tom dočasne použije verejná cesta alebo cudzí pozemok,
c)
prijímacích rádiových zariadení s výhradou uvedenou v § 7.
(5)
Podmienky na zriadenie a prevádzkovanie zariadení uvedených v odseku 4 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“.
15.
V § 7 sa zrušuje označenie odseku 1 a odsek 2 sa vypúšťa.
16.
§ 8 ods. 2 znie:
„(2)
Bez úhrady sa dopravujú iba správy na odvrátenie následkov živelných pohrôm a ekologických havárií, na záchranu ľudských životov, o ohrození bezpečnosti štátu, naliehavé hlásenia o infekčných chorobách alebo pri závažných dopravných poruchách, služobné správy štátnych orgánov spojov, príp. iné správy, ktorým túto výhodu priznal všeobecne záväzný právny predpis.“.
17.
§ 9 ods. 4 znie:
„(4)
Výrobcovia strojov, prístrojov a zariadení a odberatelia týchto zariadení z dovozu sú povinní pred ich uvedením do obehu preukázať orgánom povereným Federálnym ministerstvom spojov, že vysokofrekvenčná energia vznikajúca pri ich prevádzke nepresahuje úroveň, ktorá by spôsobila rušenie prevádzky zariadení jednotnej telekomunikačnej siete a iných telekomunikačných zariadení.“.
18.
§ 9 ods. 7 znie:
„(7)
Fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri svojej podnikateľskej činnosti spôsobí poškodenie, ohrozenie a škodlivé narušenie zariadenia jednotnej telekomunikačnej siete, je povinná okrem náhrady spôsobenej škody zaplatiť pokutu až do výšky 200 000 Kčs. Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, dobu a následky protiprávneho konania. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.“.
19.
§ 12 znie:
㤠12
(1)
Organizáciám spojov prislúchajú vo verejnom záujme oprávnenia:
a)
zriaďovať a prevádzkovať na cudzích nehnuteľnostiach telekomunikačné nadzemné a podzemné vedenia včítane potrebných oporných a vytyčovacích bodov,
b)
vstupovať a vchádzať v nevyhnutne potrebnom rozsahu pri projektovaní, zriaďovaní, prevádzke, opravách, zmenách alebo odstraňovaní telekomunikačného zariadenia na cudzie nehnuteľnosti,
c)
vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliešťovať stromy prekážajúce telekomunikačnému vedeniu.
(2)
Organizácia spojov je povinná pred začatím výkonu oprávnenia podľa predchádzajúceho odseku bez meškania upovedomiť vlastníkov alebo užívateľov dotknutých nehnuteľností. Ak medzi vlastníkmi alebo užívateľmi dotknutých nehnuteľností a organizáciou spojov dôjde k sporu o rozsahu oprávnenia, predloží organizácia spojov spor na rozhodnutie stavebnému úradu.
(3)
Oprávnenia podľa odseku 1 sú vecnými bremenami viaznúcimi na dotknutých nehnuteľnostiach a nezapisujú sa do evidencie nehnuteľnosti.
(4)
Pokiaľ je výkonom oprávnení podľa odseku 1 obmedzené užívanie nehnuteľnosti, poskytne sa jej vlastníkovi alebo nájomcovi primeraná náhrada.
(5)
Ak medzi vlastníkom alebo nájomcom a organizáciou spojov nedôjde k dohode o náhrade podľa odseku 4, rozhodne na základe jeho žiadosti súd.
(6)
Žiadosť podľa odseku 5 sa musí podať do 12 mesiacov odo dňa, keď k obmedzeniu užívania nehnuteľnosti došlo, inak nárok zaniká.
(7)
Po vykonaní potrebných prác na telekomunikačných zariadeniach sú organizácie spojov povinné uviesť nehnuteľnosť, prípadne pozemnú komunikáciu s urýchlením na vlastné náklady do pôvodného, prípadne náležitého stavu.
(8)
Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorá sa použila pre telekomunikačné zariadenie, je povinný pri akomkoľvek užívaní alebo prácach na nehnuteľnosti dbať na potrebnú opatrnosť, aby nebolo ohrozené alebo poškodené telekomunikačné zariadenie.
(9)
Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, ktorá sa použila pre telekomunikačné zariadenie, hodlá vykonať také práce alebo úpravu nehnuteľnosti, ktoré by mohli ohroziť plynulú alebo bezpečnú prevádzku telekomunikačných zariadení, je povinný najmenej šesť týždňov pred začatím zamýšľaných prác - ak nehrozí nebezpečenstvo z omeškania - upovedomiť príslušnú organizáciu spojov.
(10)
V lehote ustanovenej v odseku 9 musí organizácia spojov vykonať potrebné opatrenia alebo oznámiť investorovi, že lehota šiestich týždňov nestačí a že potrebné opatrenia vykoná v dlhšej lehote, ktorú zároveň určí; táto lehota nesmie byť dlhšia ako šesť mesiacov, ak nejde o takú úpravu telekomunikačného zariadenia, ktorá sa musí vopred plánovať.“.
20.
§ 13 ods. 1 znie:
„(1)
Pred výstavbou telekomunikačného zariadenia sú vlastníci alebo užívatelia nehnuteľností povinní v nevyhnutnom rozsahu a v lehote určenej organizáciou spojov urobiť na náklady organizácie spojov na svojich pozemkoch potrebné opatrenia, najmä zobrať poľné kultúry a oklieštiť, prípadne vyrúbať a odstrániť stromy, ktoré by mohli brániť výstavbe alebo ohrozovať telekomunikačné zariadenie. Lehota určená organizáciou spojov však nesmie byť kratšia ako 15 dní.“.
21.
§ 16 ods. 2 znie:
„(2)
Ak k dohode o náhrade škody nedôjde, možno nárok na náhradu škody uplatniť podľa všeobecných predpisov.3)“.
22.
V § 17 ods. 3 sa vypúšťa jú slová „(užívateľmi)“ a „(užívateľov)“; v § 17 ods. 4 sa vypúšťa slovo „(užívatelia)“.
23.
§ 17 ods. 5 znie:
„(5)
Pre stavbu vonkajších prijímacích rozhlasových a televíznych antén a ich zvodov, pokiaľ sa dodržia technické normy, prípadne iné všeobecné technické predpisy, pokiaľ toto zariadenie nekrižuje pozemné komunikácie alebo vedenie, nie je potrebné stavebné povolenie, ale je potrebný predcházajúci súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo predchádzajúce rozhodnutie súdu. Nie je dovolené zriaďovať individuálne vonkajšie prijímacie antény na objektoch, kde už bola zriadená spoločná anténa vhodná pre požadovaný príjem. Stavebný úrad pri štátnom stavebnom dohľade môže nariadiť preloženie alebo úpravu antén, ktoré ohrozujú stavebný stav nehnuteľnosti alebo bezpečnosť okolia alebo rušia jeho vzhľad.“.
24.
V § 18 sa slová „iné socialistické organizácie“ nahrádzajú slovami „fyzické a právnické osoby“.
25.
§ 19 znie:
㤠19
(1)
Federálne ministerstvo spojov ustanoví jednotné pravidlá pre telekomunikačnú prevádzku a pre technickú spôsobilosť telekomunikačných zariadení a dozerá priamo alebo s pomocou orgánov ním poverených na dodržiavanie týchto pravidiel u všetkých prevádzkovateľov na celom území štátu.
(2)
Federálne ministerstvo spojov a orgány ním poverené vykonávajú štátnu inšpekciu telekomunikácií, ako aj štátny odborný technický dozor v odbore telekomunikácií nad bezpečnosťou a spoľahlivosťou telekomunikačných zariadení [§ 1 ods. 4 písm. a)], pričom kontrolujú, či sa dodržiavajú ustanovenia tohto zákona a predpisov vydaných na jeho základe a plnia podmienky určené organizáciám spojov, fyzickým a právnickým osobám, ktorým sa povolilo zriaďovať a prevádzkovať telekomunikačné zariadenia a siete a poskytovať telekomunikačné služby.
(3)
Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete orgánov Federálneho ministerstva vnútra, Federálnej bezpečnostnej informačnej služby, ministerstiev vnútra republík a na telekomunikačné zariadenia a telekomunikačné siete Federálneho ministerstva obrany a Česko-slovenských štátnych dráh, na letecké zabezpečovacie zariadenia a na zabezpečovacie zariadenia pre energetiku.
(4)
Federálne ministerstvo spojov riadi využívanie kmitočtového spektra zariadeniami všetkých odvetví národného hospodárstva a rezortov. Pritom najmä
a)
prideľuje kmitočty alebo kmitočtové pásma po dohode s Federálnym ministerstvom obrany a Federálnym ministerstvom vnútra, a to aj pre telekomunikačné zariadenia, ktorých zriadenie a prevádzkovanie nevyžaduje povolenie [§ 6 ods. 1 a ods. 4 písm. a)],
b)
vykonáva štátny dozor nad dodržiavaním pridelených kmitočtov alebo kmitočtových pásem,
c)
spolupracuje s Federálnou radou pre rozhlasové a televízne vysielanie pri zostavovaní plánov využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielanie.
(5)
Federálne ministerstvo spojov sa stará o koordináciu prerokúvania medzinárodných telekomunikačných záležitostí a o vykonávanie medzinárodných dohôd a dojednaní.
(6)
Ak organizácia spojov neplní podmienky, ktoré je povinná pri zriaďovaní a prevádzkovaní jednotnej telekomunikačnej siete a pri poskytovaní telekomunikačných služieb plniť, alebo ak fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa povolilo poskytovať telekomunikačné výkony, poruší ustanovené podmienky, možno jej uložiť pokutu až do výšky desaťnásobku sumy, ktorá je určená za neposkytnutú alebo za nekvalitne poskytnutú službu, prípadne do výšky desaťnásobku sumy vybranej za výkon poskytnutý v rozpore s podmienkami ustanovenými v predpisoch vydaných na základe tohto zákona a vo vydanom poverení.
(7)
Pri opakovanom neplnení, prípadne porušovaní ustanovených podmienok počas 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti posledného rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 6 možno túto pokutu zvýšiť až päťnásobne.
(8)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia neplnenia alebo porušenia podmienok, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k neplneniu alebo porušeniu podmienok došlo.
(9)
O uložení pokuty podľa odsekov 6 a 7 rozhoduje príslušný orgán štátnej správy telekomunikácií.“.
26.
§ 20 znie:
㤠20
(1)
Právnické a fyzické osoby obstarávajúce telekomunikačné výkony a ich pracovníci i iné osoby poverené úlohami pri týchto výkonoch nesmú úmyselne na iné než pracovné účely získavať informácie o obsahu správ prenášaných telekomunikačnými zariadeniami a sieťami, ako aj o menách a adresách komunikujúcich strán a o číslach komunikujúcich staníc. Sú povinné zachovávať tajomstvo, nesmú oznamovať žiadne údaje týkajúce sa dopravovaných alebo sprostredkovaných správ.
(2)
Údaje o dopravovaných alebo sprostredkovaných správach možno oznámiť len odosielateľovi a adresátovi alebo ich oprávneným zástupcom (právnym nástupcom). Súdom, orgánom prokuratúry a orgánom štátnej správy je umožnené získať informácie o obsahu dopravovaných alebo prenášaných správ; týmto orgánom možno oznámiť údaje o správach, prípadne ich možno oboznámiť s prevádzkovými dokladmi, nezverejnenými číslami účastníckych staníc alebo môžu využívať na daný účel telekomunikačné zariadenia v prípadoch ustanovených zákonom.
(3)
Údaje predchádzajúcich odsekov platia aj pre ďalších prevádzkovateľov telekomunikačných zariadení a sietí a ich pracovníkov, ako aj pre užívateľov telekomunikačných zariadení a sietí, ktorí sa hoci len náhodou pri svojom telekomunikačnom styku oboznámia s obsahom informácií prenášaných telekomunikačnými zariadeniami a sieťami.“.
27.
Nadpis pod oddielom IX znie: „Orgány štátnej správy telekomunikácií a konanie pred nimi“.
28.
§ 21 znie:
㤠21
(1)
Pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických alebo právnických osôb podľa tohto zákona sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.4)
(2)
V správnom konaní vo veciach podľa tohto zákona rozhodujú Federálne ministerstvo spojov a orgány štátnej správy telekomunikácií, ktoré ustanovia zákony národných rád.
(3)
Federálne ministerstvo spojov rozhoduje o:
a)
udeľovaní oprávnenia na zriadenie a prevádzkovanie vymedzených častí jednotnej telekomunikačnej siete,
b)
schvaľovaní spôsobilosti telekomunikačných zariadení,
c)
udeľovaní povolenia na zriadenie a prevádzkovanie telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete, pokiaľ ich prevádzka prekračuje hranice štátu alebo hranice republík,
d)
udeľovaní povolenia na poskytovanie telekomunikačných služieb mimo jednotnej telekomunikačnej siete prekračujúcich štátne hranice alebo hranice republík,
e)
prideľovaní kmitočtov a kmitočtových pásem, výkone štátneho dozoru nad ich dodržiavaním,
f)
udeľovaní povolenia na zriadenie a prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení pohyblivých alebo pevných služieb,
g)
ukladaní pokút podľa tohto zákona a o prejednávaní priestupkov vo veciach, v ktorých rozhoduje,
h)
povolení pre vysielacie rozhlasové a televízne zariadenia, pokiaľ sa prevádzkovateľovi zariadenia vydalo oprávnenie na šírenie rozhlasových alebo televíznych programov a zariadenie bude zriadené v súlade s plánom využitia kmitočtov pre rozhlasové a televízne vysielania,2)
ch)
povolení pre vysielacie rádiové stanice zastupiteľských úradoch cudzích štátov na základe súhlasu Federálneho ministerstva zahraničných vecí a za predpokladu vzájomnosti.
(4)
Orgány štátnej správy telekomunikácií republík, uvedené v odseku 2, rozhodujú v rozsahu ustanovenom zákonmi národných rád o udeľovaní oprávnenia na zriadenie a prevádzkovanie miestnej siete.“.
29.
Za § 21 sa vkladá nový § 21a, ktorý znie:
㤠21a
Pri vykonávaní štátnej inšpekcie telekomunikácií a štátneho odborného technického dozoru v odbore telekomunikácií nad bezpečnosťou a spoľahlivosťou telekomunikačných zariadení postupujú Federálne ministerstvo spojov a orgány ním poverené podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti ustanovených osobitným zákonom5) pre orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Pracovníci orgánov štátnej správy telekomunikácií sú povinní zachovávať štátne, hospodárske a služobné tajomstvo o skutočnostiach, o ktorých sa pri výkone svojej činnosti dozvedeli. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovného pomeru. Tejto povinnosti môžu byť pracovníci zbavení za podmienok a spôsobom upraveným osobitným zákonom.6)
(3)
Pracovníkom orgánov štátnej správy telekomunikácií je zakázané vykonávať za odplatu poradenskú alebo inú obdobnú odbornú činnosť pre organizácie spojov a pre fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú telekomunikačné výkony na základe povolenia vydaného podľa tohto zákona, prípadne ktoré o povolenie podľa tohto zákona žiadajú.“.
30.
Nadpis pod oddielom X znie: „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia“.
31.
Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Oprávnenia a povolenia udelené podľa tohto zákona môže obmedziť alebo zrušiť orgán, ktorý ich vydal, alebo jeho nadriadený orgán pri neplnení ustanovených podmienok, alebo ak to vyžaduje bezpečnosť štátu.“.
32.
Za § 22 sa vkladá nový § 22a, ktorý znie:
㤠22a
Do doby nadobudnutia účinnosti zákonov národných rád uvedených v § 21 ods. 4 rozhoduje Federálne ministerstvo spojov v správnom konaní i v iných veciach podľa tohto zákona než uvedených v § 21 ods. 3.“.
Čl. II
Kde sa v zákone č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách používa názov Ústredná správa spojov, rozumie sa tým Federálne ministerstvo spojov.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
1)
§ 3 ods. 1 a § 9 zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania.
2)
3)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
5)
Druhá časť zákona č. 405/1991 Zb. o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
6)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.