190/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.1992 do 28.04.1993

190
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. marca 1992
o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny príspevok“) politickým stranám a politickým hnutiam (ďalej len „strany a hnutia“) podľa výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady.1)
§ 2
(1)
Strany a hnutia majú nárok na štátny príspevok za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Štátny príspevok patrí stranám a hnutiam, ktoré vzhľadom na výsledky volieb do Slovenskej národnej rady získali nárok na úhradu volebných nákladov, a to vo výške zodpovedajúcej tejto úhrade.2)
(3)
Nárok na štátny príspevok vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konali voľby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Štátny príspevok sa vypláca stranám a hnutiam na základe ich písomnej žiadosti, a to v ročných splátkach, najneskôr do konca februára príslušného roka.
(5)
V roku konania volieb do Slovenskej národnej rady sa stranám a hnutiam vypláca zodpovedajúca časť štátneho príspevku do dvoch mesiacov po oznámení výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady na základe ich písomnej žiadosti.
(6)
Ak dôjde k ukončeniu činnosti Slovenskej národnej rady pred uplynutím jej volebného obdobia, poskytne sa stranám a hnutiam štátny príspevok vo výške úmernej skutočnej dĺžke volebného obdobia.
(7)
Strany a hnutia strácajú nárok na štátny príspevok, ak vo dvoch po sebe idúcich voľbách do Slovenskej národnej rady nezískali žiadny poslanecký mandát v Slovenskej národnej rade.
(8)
Za každý celý mesiac pozastavenia činnosti strán a hnutí3) sa štátny príspevok patriaci stranám a hnutiam podľa odsekov 1 až 6 znižuje o jednu dvanástinu. Po dobu pozastavenia ich činnosti sa štátny príspevok stranám a hnutiam nevypláca. Ak strany a hnutia boli zrušené rozhodnutím súdu o ich rozpustení,4) ako aj po dobu pozastavenia ich činnosti, sú povinné vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zodpovedajúcu časť naposledy vyplatenej splátky štátneho príspevku. Ak k pozastaveniu činnosti strany a hnutia došlo v dôsledku nesprávneho rozhodnutia súdu, ktoré sa zrušilo, štátny príspevok sa doplatí.
(9)
Ak dôjde v priebehu volebného obdobia k rozdeleniu strán a hnutí, vyplatí sa časť štátneho príspevku pripadajúca rozdeleným stranám a hnutiam v nasledujúcich ročných splátkach tohto volebného obdobia podľa podmienok dohodnutých týmito stranami a hnutiami, inak rovným dielom.
(10)
Stranám a hnutiam, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície, sa príslušná časť štátneho príspevku vypláca podľa podmienok dohodnutých stranami a hnutiami, inak rovným dielom.
§ 3
Strany a hnutia sú povinné zahrnúť ročné zúčtovanie štátneho príspevku do výročnej finančnej správy.5)
§ 4
Prechodné a záverečné ustanovenie
Štátny príspevok na prvých päť mesiacov roku 1992 sa poskytuje v úmernej výške podľa výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady v roku 1990.6)
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 20 ods. 8 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.
2)
§ 53 ods. 3 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 104/1992 Zb.
3)
§ 14 zákona č. 424/1991 Zb.
5)
§ 18 zákona č. 424/1991 Zb.
6)
§ 53 ods. 3 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.