190/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.04.1993 do 30.04.1994

190
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. marca 1992
o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátny príspevok“) politickým stranám a politickým hnutiam (ďalej len „strany a hnutia“) podľa výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady.1)
§ 2
(1)
Strany a hnutia majú nárok na štátny príspevok za podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Štátny príspevok patrí stranám a hnutiam, ktoré vzhľadom na výsledky volieb do Slovenskej národnej rady získali nárok na úhradu volebných nákladov, a to vo výške zodpovedajúcej tejto úhrade.2)
(3)
Nárok na štátny príspevok vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konali voľby, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Štátny príspevok sa vypláca stranám a hnutiam na základe ich písomnej žiadosti, a to v ročných splátkach, najneskôr do konca februára príslušného roka.
(5)
V roku konania volieb do Slovenskej národnej rady sa stranám a hnutiam vypláca zodpovedajúca časť štátneho príspevku do dvoch mesiacov po oznámení výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady na základe ich písomnej žiadosti.
(6)
Ak dôjde k ukončeniu činnosti Slovenskej národnej rady pred uplynutím jej volebného obdobia, poskytne sa stranám a hnutiam štátny príspevok vo výške úmernej skutočnej dĺžke volebného obdobia.
(7)
Strany a hnutia strácajú nárok na štátny príspevok, ak vo dvoch po sebe idúcich voľbách do Slovenskej národnej rady nezískali žiadny poslanecký mandát v Slovenskej národnej rade.
(8)
Za každý celý mesiac pozastavenia činnosti strán a hnutí3) sa štátny príspevok patriaci stranám a hnutiam podľa odsekov 1 až 6 znižuje o jednu dvanástinu. Po dobu pozastavenia ich činnosti sa štátny príspevok stranám a hnutiam nevypláca. Ak strany a hnutia boli zrušené rozhodnutím súdu o ich rozpustení,4) ako aj po dobu pozastavenia ich činnosti, sú povinné vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zodpovedajúcu časť naposledy vyplatenej splátky štátneho príspevku. Ak k pozastaveniu činnosti strany a hnutia došlo v dôsledku nesprávneho rozhodnutia súdu, ktoré sa zrušilo, štátny príspevok sa doplatí.
(9)
Ak dôjde v priebehu volebného obdobia k rozdeleniu strán a hnutí, vyplatí sa časť štátneho príspevku pripadajúca rozdeleným stranám a hnutiam v nasledujúcich ročných splátkach tohto volebného obdobia podľa podmienok dohodnutých týmito stranami a hnutiami, inak rovným dielom.
(10)
Stranám a hnutiam, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície, sa príslušná časť štátneho príspevku vypláca podľa podmienok dohodnutých stranami a hnutiami, inak rovným dielom.
§ 3
Strany a hnutia sú povinné zahrnúť ročné zúčtovanie štátneho príspevku do výročnej finančnej správy.5)
Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 4
Štátny príspevok na prvých päť mesiacov roku 1992 sa poskytuje v úmernej výške podľa výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady v roku 1990.6)
§ 4a
(1)
Stranám a hnutiam, ktoré vzhľadom na výsledky posledných volieb do Federálneho zhromaždenia získali nárok na úhradu volebných nákladov7), poskytne sa štátny príspevok podľa tohto zákona úmerne aj za obdobie od 1. januára 1993 do 31. decembra 1993, a to vo výške zodpovedajúcej jednej štvrtine tejto úhrady.
(2)
Štátny príspevok podľa odseku 1 sa vyplatí stranám a hnutiam na základe ich písomnej žiadosti najneskôr do 31. decembra 1993.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 20 ods. 8 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.
2)
§ 53 ods. 3 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 104/1992 Zb.
3)
§ 14 zákona č. 424/1991 Zb.
5)
§ 18 zákona č. 424/1991 Zb.
6)
§ 53 ods. 3 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.
7)
§ 54 ods. 3 zákona č. 47/1990 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia.