21/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 31.03.1995

21
ZÁKON
z 20. decembra 1991
o bankách
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
§ 1
(1)
Bankami sa na účely tohto zákona rozumejú právnické osoby so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike založené ako akciová spoločnosť1) alebo štátny peňažný ústav podľa tohto zákona (§ 36), ktoré
a)
prijímajú vklady od verejnosti a
b)
poskytujú úvery
a ktoré na výkon činností podľa písmen a) a b) majú povolenie pôsobiť ako banka (§ 4).
(2)
Na účely tohto zákona sa rozumejú
a)
vkladom zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu;
b)
úverom v akejkoľvek forme dočasne poskytnuté peňažné prostriedky.
(3)
Okrem činností uvedených v § 1 ods. 1 písm. a) a b) môže banka, pokiaľ z povolenia pôsobiť ako banka nevyplýva niečo iné, vykonávať tieto ďalšie činnosti
a)
investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
b)
finančný prenájom (finančný leasing);
c)
platobný styk a zúčtovanie;
d)
vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov;
e)
poskytovanie záruk;
f)
otváranie akreditívov;
g)
obstarávanie inkasa;
h)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta
1.
s devízovými hodnotami,
2.
v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov,
3.
s prevoditeľnými cennými papiermi;
i)
účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb;
j)
finančné maklérstvo;
k)
poskytovanie porád vo veciach podnikania;
l)
obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva (portfolio management);
m)
uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt;
n)
výkon funkcie depozitára investičného fondu;
o)
zmenárenskú činnosť (nákup devízových prostriedkov);
p)
poskytovanie bankových informácií;
r)
prenájom bezpečnostných schránok.
(4)
Výkon niektorých činností uvedených v odseku 3 môže byť osobitným zákonom viazaný na udelenie povolenia.
(5)
Bankové činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a v odseku 3 môžu vykonávať prostredníctvom svojich pobočiek tiež zahraničné banky, ktoré majú na to povolenie podľa § 5.
(6)
Právne postavenie Štátnej banky česko-slovenskej upravuje osobitný zákon.2)
§ 2
Bez povolenia pôsobiť ako banka nesmie nikto prijímať vklady od verejnosti, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
§ 3
(1)
Slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie pôsobiť ako banka, pokiaľ nie je zrejmé zo súvislosti, v ktorej sa slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“ používa, že táto osoba sa nezaoberá činnosťou uvedenou v § 1 ods. 1.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.
DRUHÁ ČASŤ
POVOLENIE PÔSOBIŤ AKO BANKA
§ 4
(1)
Žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka sa predkladá Štátnej banke česko-slovenskej. So žiadosťou o povolenie sa predkladá návrh stanov. Náležitosti žiadosti, ako aj minimálnu výšku základného imania, pri akciových spoločnostiach upísaného základného imania (ďalej len „základné imanie“), ktorá je podmienkou pre udelenie povolenia, ustanoví Štátna banka česko-slovenská opatrením,3) ktoré vyhlási v Zbierke zákonov.
(2)
O udelení povolenia pôsobiť ako banka rozhoduje Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvom financií tej republiky, na ktorej území bude mať banka sídlo. Rozhodnutie o udelení povolenia pôsobiť ako banka podpisuje guvernér Štátnej banky česko-slovenskej a viceguvernér poverený riadením ústredia Štátnej banky česko-slovenskej pre príslušnú republiku.
(3)
O udelení povolenia sa rozhoduje po posúdení
a)
pôvodu, dostatočnosti a zloženia základného imania a ďalších finančných zdrojov banky;
b)
odbornej spôsobilosti a občianskej bezúhonnosti osôb navrhovaných pre riadenie banky;
c)
technických a organizačných predpokladov na výkon navrhovaných činností banky;
d)
reálnosti ekonomických kalkulácií o budúcej likvidite a rentabilite banky;
e)
ekonomickej účelnosti banky.
§ 5
(1)
Zahraničná banka, ktorá hodlá zriadiť pobočku na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, predkladá žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka Štátnej banke česko-slovenskej.
(2)
O udelení povolenia podľa odseku 1 rozhoduje Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvom financií tej republiky, na ktorej území bude mať pobočka zahraničnej banky sídlo.
(3)
O udelení povolenia sa rozhoduje po posúdení
a)
výšky kapitálu a ostatných finančných zdrojov poskytnutých zahraničnou bankou jej pobočke;
b)
technických a organizačných predpokladov na výkon navrhovaných činností;
c)
odbornej spôsobilosti a občianskej bezúhonnosti osôb navrhovaných pre riadenie pobočky;
d)
reálnosti ekonomických kalkulácií;
e)
ekonomickej potrebnosti;
f)
vzájomnosti pri povoľovaní pôsobenia česko-slovenských bánk v štáte, v ktorom má zakladajúca zahraničná banka svoje sídlo.
(4)
Náležitosti žiadosti, ako aj minimálnu výšku poskytnutého kapitálu ustanoví Štátna banka česko-slovenská opatrením,3) ktoré vyhlási v Zbierke zákonov.
§ 6
(1)
Povolenie pôsobiť ako banka sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je prevoditeľné na inú osobu.
(2)
V povolení pôsobiť ako banka môže byť výkon niektorých činností uvedených v § 1 ods. 3 vylúčený alebo obmedzený.
§ 7
Úplný zoznam bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na území Českej a Slovenskej Federatívnej republiky vedie Štátna banka česko-slovenská. Zoznam je na nahliadnutie vo všetkých úradovniach Štátnej banky česko-slovenskej.
TRETIA ČASŤ
ORGANIZÁCIA BANKY
§ 8
(1)
Banka musí mať štatutárny orgán1) a dozornú radu.
(2)
Štatutárny orgán musí byť najmenej trojčlenný. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov; člen dozornej rady banky nesmie byť zamestnancom tej istej banky.
(3)
Právomoc štatutárneho orgánu a dozornej rady musia byť uvedené v stanovách.
§ 9
(1)
Banka je povinná v stanovách upraviť tiež
a)
štruktúru a organizáciu banky;
b)
právomoc a zodpovednosť vedúcich pracovníkov;
c)
právomoc a zodpovednosť ďalších pracovníkov ústredia a pobočiek, prípadne iných organizačných jednotiek banky, oprávnených na vykonávanie bankových obchodov;
d)
systém vnútornej kontroly.
(2)
Overené kópie stanov a ich zmien musia byť uložené v Štátnej banke česko-slovenskej.
§ 10
Banky a pobočky zahraničných bánk sa zapisujú do obchodného registra a sú povinné uložiť v Štátnej banke česko-slovenskej výpis z obchodného registra.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PREVÁDZKOVÉ POŽIADAVKY
§ 11
Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné informovať vo svojich prevádzkových priestoroch písomnou formou v českom alebo slovenskom jazyku o podmienkach pre prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a ďalších bankových obchodov a služieb. Ustanovenie § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.
§ 12
Banky sú povinné zachovávať ustanovený pomer kapitálu a rezerv k aktívam, prípadne záväzkom banky (§ 15).
§ 13
Banky sú povinné zabezpečovať, aby
a)
suma úverov poskytnutých jednému dlžníkovi, prípadne ekonomicky spojenej skupine dlžníkov, neprekročila určené percento z kapitálu a rezerv (§ 15);
b)
celková suma úverov poskytnutých desiatim najväčším dlžníkom, prípadne ekonomicky spojeným skupinám dlžníkov, neprekročila určené percento z celkového objemu kapitálu a rezerv banky.
§ 14
Banky sú povinné udržiavať trvale svoju platobnú schopnosť v česko-slovenskej mene i cudzích menách. Za tým účelom sú povinné dodržiavať ustanovené pravidlá likvidity a bezpečnej prevádzky (§ 15); tieto pravidlá môžu upravovať najmä
a)
minimálnu výšku likvidných prostriedkov, prípadne skupiny týchto prostriedkov vo vzťahu k aktívam alebo vo vzťahu k pasívam, prípadne ku skupine aktív alebo pasív; tejto povinnosti možno vyhovieť aj udržiavaním ustanovenej časti zdrojov v Štátnej banke česko-slovenskej;
b)
obmedzenie a podmienky pre niektoré druhy úverov alebo investícií, vkladov, záruk a záväzkov;
c)
obmedzenie a podmienky smerujúce k zladeniu splatnosti aktív a pasív banky;
d)
obmedzenie a podmienky pre nezabezpečené devízové pozície.
§ 15
Pravidlá podľa § 12 až 14, ako aj to, čo sa rozumie kapitálom, rezervami, aktívami a nezabezpečenými devízovými pozíciami, a rozsah, v akom týmto pravidlám podliehajú pobočky zahraničných bánk, ustanoví Štátna banka česko-slovenská a vyhlasuje ich ako svoje opatrenia3) v Zbierke zákonov.
§ 16
(1)
Predchádzajúci súhlas Štátnej banky česko-slovenskej treba
a)
na vznik majetkového podielu zahraničných osôb na banke už zriadenej;
b)
na zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie banky, ako aj na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty;
c)
na prevod podielovej účasti v rozsahu väčšom ako 15 % základného imania banky vykonaného v jednej alebo niekoľkých operáciách na akúkoľvek jednu osobu alebo viaceré osoby konajúce v zhode.
(2)
Ustanovením odseku 1 písm. b) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)
§ 17
(1)
Banka nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Štátnej banky česko-slovenskej
a)
nakupovať akcie alebo nadobúdať podielové účasti, ktoré vo svojom úhrne sú viac ako 10 % základného imania právnickej osoby, ktorá nie je bankou podľa tohto zákona;
b)
nakupovať akcie alebo nadobúdať podielové účasti na právnických osobách, ktoré nie sú bankami podľa tohto zákona, v celkovom rozsahu prevyšujúcom 25 % kapitálu a rezerv banky.
(2)
Zákazy podľa odseku 1 neplatia v prípade
a)
nadobúdania akcií alebo iných podielových účastí, ak sa spláca takto poskytnutý úver; v tomto prípade je banka povinná odpredať akcie alebo podiely takto získané do dvoch rokov, pokiaľ Štátna banka česko-slovenská nepovolí predĺženie tejto lehoty;
b)
nadobúdania akcií za účelom ich ďalšieho predaja tretím osobám.
(3)
Žiadna banka nesmie mať pri poskytovaní komerčných úverov, spotrebných úverov a pri zbere úsporných vkladov vyšší podiel na relevantnom trhu ako 30 %. V prípade, že ide o vzájomne prepojenú skupinu bánk, vzťahuje sa toto ustanovenie na celú skupinu.
(4)
Ustanovenie odseku 3 sú banky povinné splniť najneskôr do troch rokov odo dňa účinnosti tohto zákona.
§ 18
(1)
Banka nesmie vykonávať s osobami, ktoré k nej majú osobitný vzťah (§ 19), obchody, ktoré vzhľadom na svoju povahu, účel alebo riziko by sa nevykonali s ostatnými klientami.
(2)
Banka poskytuje osobám podľa odseku 1 úvery, len ak o tom rozhodne štatutárny orgán na základe rozboru príslušného bankového obchodu a finančnej situácie žiadateľa.
§ 19
(1)
Za osoby, ktoré majú k banke osobitný vzťah, sa na účely tohto zákona považujú
a)
členovia štatutárneho orgánu a riaditelia banky;
b)
členovia dozornej rady banky;
c)
právnické osoby majúce kontrolu nad bankou, ich hlavní akcionári a členovia vedenia týchto spoločností;
d)
osoby blízke5) členom štatutárneho orgánu, dozornej rady, riaditeľom banky a osobám majúcim kontrolu nad bankou;
e)
právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených pod písmenami a), b) a c) má podiel na základnom imaní presahujúci 10 %;
f)
hlavní akcionári banky a akákoľvek právnická osoba pod ich kontrolou;
g)
členovia bankovej rady Štátnej banky česko-slovenskej.
(2)
Kontrolou nad bankou alebo inou právnickou osobou sa podľa tohto zákona rozumie vlastníctvo viac ako 50 % jej akcií alebo iných podielových účastí alebo právomoc voliť štatutárny orgán banky, prípadne inak presadzovať rozhodujúci vplyv na vedenie banky alebo právnickej osoby. Hlavným akcionárom sa rozumie vlastník viac ako 10 % akcií alebo iných podielových účastí.
§ 20
Suma hypotékou nezabezpečeného úveru, poskytnutého bankou ktorémukoľvek jej zamestnancovi, nesmie prekročiť jeho celkový hrubý príjem za dva roky. Celková suma úverov poskytnutých bankou jej zamestnancom nesmie prekročiť 5 % základného imania banky.
PIATA ČASŤ
ÚČTOVNÍCTVO A OBCHODNÁ DOKUMENTÁCIA
§ 21
(1)
Banka, ako aj pobočka zahraničnej banky, je povinná viesť účtovníctvo podľa osobitného zákona.6)
(2)
V prípade, že banka má podielovú účasť na jednej alebo viacerých obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách väčšiu ako 20 % základného imania, musia jej účtovné výkazy poskytovať tiež súhrnné údaje o týchto obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách.
§ 22
(1)
Banka je povinná prostredníctvom audítorov podľa osobitného zákona zabezpečiť
a)
overenie účtovnej závierky banky;
b)
overenie hospodárenia banky za príslušný rok;
c)
vypracovanie správy o overení účtovnej závierky a hospodárenia banky.
(2)
Vybraných audítorov je banka povinná oznámiť Štátnej banke česko-slovenskej, ktorá je oprávnená do 30 dní po tom, čo dostala toto oznámenie, audítorov odmietnuť. Banka je povinná oznámiť do 15 dní po odmietnutí Štátnou bankou česko-slovenskou nových audítorov.
(3)
Za audítorov nemožno vybrať osoby, ktoré majú k banke osobitný vzťah podľa § 19 ods. 1.
(4)
Pri zistení nedostatkov musí byť v správe podľa odseku 1 písm. c) vyjadrené, aký vplyv mali tieto nedostatky na hospodárenie a likviditu banky a na tvorbu a rozdelenie hospodárskeho výsledku.
§ 23
Banka je povinná zverejňovať údaje z účtovnej závierky overenej podľa § 22 spôsobom ustanoveným osobitným predpisom a vydávať za účelom zverejnenia výročnú správu.
§ 24
(1)
Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné archivovať doklady o uskutočnených obchodoch; pri obchodoch, ktorých hodnota prevyšuje 100 000 Kčs, sú povinné tieto doklady archivovať najmenej 5 rokov.
(2)
Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné vypracovať a predkladať Štátnej banke česko-slovenskej informácie a podklady, ktorých obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania ustanoví Štátna banka česko-slovenská.2)
(3)
V prípade, že banka má majetkovú účasť na jednej alebo viacerých obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách 20 % základného imania alebo vyššiu, musia informácie a podklady podľa odseku 2 obsahovať takisto údaje týkajúce sa týchto obchodných spoločností alebo iných právnických osôb.
ŠIESTA ČASŤ
OPATRENIA NA NÁPRAVU A POKUTY
PRVÁ HLAVA
§ 25
Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha bankovému dohľadu vykonávanému Štátnou bankou česko-slovenskou.2)
§ 26
(1)
Ak Štátna banka česko-slovenská zistí nedostatky v činnosti bánk alebo pobočiek zahraničných bánk spočívajúce v porušení podmienok ustanovených v povolení pôsobiť ako banka, ako aj v porušení tohto zákona, osobitných zákonov,7) právnych predpisov a opatrení vydaných Štátnou bankou česko-slovenskou, uloží
a)
opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov, najmä prikáže obmedziť alebo ukončiť niektorú činnosť, pozastaví alebo odníme povolenie na výkon niektorej činnosti, zavedie nútenú správu podľa šiestej časti druhej hlavy alebo odníme povolenie pôsobiť ako banka podľa šiestej časti tretej hlavy;
b)
pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov až do výšky 5 000 000 Kčs.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 písm. b) môže Štátna banka česko-slovenská uložiť aj osobám, ktoré porušili ustanovenie § 2 alebo 3.
(3)
Uložením pokuty podľa odseku 1 písm. b) nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.
(4)
Na konanie o uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahujú predpisy o správnom konaní.
(5)
Uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, na ktorej území má banka alebo pobočka zahraničnej banky sídlo alebo osoba podľa odseku 2 sídlo alebo bydlisko; ak osoba nemá sídlo alebo bydlisko na území niektorej z republík, sú uložené pokuty príjmom štátneho rozpočtu republiky, na ktorej území došlo k porušeniu § 2 alebo 3.
(6)
Pokutu podľa odseku 1 písm. b) možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, v ktorom tieto nedostatky vznikli.
DRUHÁ HLAVA
Nútená správa
§ 27
V prípade, že finančná situácia a likvidita banky je výrazne alebo opakovane v rozpore s požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo podľa tohto zákona a prv uplatnené opatrenia na nápravu alebo sankcie neviedli k náprave, môže Štátna banka česko-slovenská rozhodnúť o zavedení nútenej správy v banke.
§ 28
Rozhodnutie o zavedení nútenej správy obsahuje
a)
dôvody pre nútenú správu;
b)
meno určeného správcu;
c)
dobu trvania nútenej správy;
d)
prípadné obmedzenie alebo zákaz prijímania vkladov a poskytovania úverov;
e)
prípadné čiastočné alebo úplné pozastavenie nakladania s vkladmi klientov v banke.
§ 29
(1)
Nútená správa nadobúda účinnosť dňom zápisu do obchodného registra. Tomuto dňu musí predchádzať zverejnenie rozhodnutia Štátnej banky česko-slovenskej v Obchodnom vestníku.1)
(2)
Vymenovaním správcu sa pozastavuje až do konca trvania nútenej správy výkon funkcie štatutárneho orgánu banky. Postavenie štatutárneho orgánu má správca.
§ 30
Správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na obnovenie stability a likvidity banky, včítane uzavretia pobočiek, prípadne iných organizačných jednotiek banky.
§ 31
Ak to situácia banky vyžaduje, môže správca s predchádzajúcim súhlasom Štátnej banky česko-slovenskej čiastočne alebo úplne pozastaviť nakladanie klientov s ich vkladmi v banke na obdobie najviac jedného roka za predpokladu, že sa budú robiť opatrenia smerujúce k zachovaniu hodnoty týchto vkladov. Povinnosť banky vyplácať úroky z vkladov tým nie je dotknutá.
§ 32
(1)
Počas nútenej správy môže Štátna banka Česko-slovenska poskytnúť banke finančnú pomoc na odstránenie dočasného nedostatku likvidity.
(2)
Nárok na vrátenie finančnej pomoci poskytnutej podľa odseku 1 má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami banky.
§ 33
(1)
Nútená správa sa končí
a)
zrušením nútenej správy, ak pominú dôvody pre jej trvanie;
b)
uplynutím ustanovenej doby, pokiaľ nebola predĺžená;
c)
odňatím povolenia pôsobiť ako banka.
(2)
Ukončenie nútenej správy nadobúda účinnosť dňom zápisu do obchodného registra.1)
TRETIA HLAVA
Odňatie povolenia pôsobiť ako banka
§ 34
(1)
Pri pretrvávaní závažných nedostatkov v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvom financií republiky, na ktorej území má banka alebo pobočka zahraničnej banky sídlo, povolenie pôsobiť ako banka odníme; tomuto opatreniu nemusí predchádzať zavedenie nútenej správy.
(2)
Udelenie povolenia pôsobiť ako banka môže byť ďalej odňaté,
a)
ak sa základné imanie zníži stratou o viac ako 50 % v jednom roku alebo o viac ako 10 % ročne po dobu troch rokov po sebe idúcich;
b)
ak banka viac ako 18 mesiacov neprijíma vklady od verejnosti;
c)
ak bolo získané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti;
d)
ak ide o pobočku zahraničnej banky a táto banka stratila v štáte svojho sídla oprávnenie pôsobiť ako banka;
§ 35
(1)
V rozhodnutí o odňatí povolenia podľa § 34 sa určí dátum, ku ktorému sa odníma povolenie pôsobiť ako banka; tomuto dňu musí predchádzať zverejnenie rozhodnutia Štátnej banky česko-slovenskej v Obchodnom vestníku,1) pri pobočke zahraničnej banky navyše oznámenie orgánu poverenému bankovým dohľadom v príslušnom štáte.
(2)
Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia pôsobiť ako banka nesmie dotknutá právnická osoba prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti, s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov; dovtedy, než vyrovná svoje pohľadávky a záväzky, sa považuje za banku podľa tohto zákona.
SIEDMA ČASŤ
OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE BANKY ZALOŽENÉ AKO ŠTÁTNE PEŇAŽNÉ ÚSTAVY
§ 36
(1)
Banku ako štátny peňažný ústav môže založiť ústredný orgán štátnej správy. Na jej založenie udeľuje povolenie Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií a ministerstvom financií tej republiky, na ktorej území bude mať banka sídlo, ak niektoré z nich nie je zakladateľom; robí tak na základe žiadosti, ktorej náležitosti sú zhodné s náležitosťami žiadosti podľa § 4 ods. 1.
(2)
Zakladateľ banky založenej ako štátny peňažný ústav
a)
zabezpečuje základné imanie;
b)
vydáva stanovy;
c)
vymenúva a odvoláva štatutárny orgán zložený z troch členov;
d)
vymenúva a odvoláva dozornú radu;
e)
potvrdzuje účtovnú závierku banky;
f)
rozhoduje o rozdelení, zlúčení, splynutí a zrušení banky.
(3)
Rozdelenie, zlúčenie, splynutie alebo zrušenie banky nesmie byť na ujmu jej veriteľov a na jeho účinnosť sa vyžaduje zápis do obchodného registra. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)
(4)
Ak banka zaniká zlúčením alebo splynutím, prechádza jej majetok a záväzky na preberajúcu banku.
ÔSMA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 37
(1)
Banky poskytujú klientom služby na zmluvnom základe. Banka je povinná požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode a pri prenájme bezpečnostných schránok. Poskytnutie služieb so zachovaním anonymity klienta banka odmietne.
(2)
Obchodom na účel podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti banky podľa § 1 ods. 1 a 3, prípadne iné činnosti banky, ktoré vedú k vzniku, zmene alebo zániku obchodných záväzkových vzťahov7a), okrem prijímania vkladov od verejnosti podľa § 1 ods. 1 písm. a).
§ 38
(1)
Na všetky bankové obchody, peňažné služby bánk, včítane stavov na účtoch a depozít, sa vzťahuje bankové tajomstvo.
(2)
Správu o všetkých záležitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, je banka povinná podať osobám povereným výkonom bankového dohľadu.
(3)
Správu o záležitostiach, týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, podá banka bez súhlasu klienta len na písomné vyžiadanie
a)
súdu na účely občianskeho súdneho konania;8)
b)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania.
c)
finančných orgánov vo veci daňového konania, ktorého je klient účastníkom.
Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže banka príslušnú záležitosť identifikovať.
(5)
Za podanie správy podľa odseku 3 písm. a) a odseku 4 patrí banke úhrada vecných nákladov.
§ 39
(1)
Zamestnanci banky, ako aj členovia dozornej rady a osoby vykonávajúce bankový dohľad sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach dotýkajúcich sa záujmov banky a jej klientov. Z dôvodov uvedených v § 38 ods. 2, 3 a 4 ich štatutárny orgán tejto povinnosti zbaví.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje inak.
§ 40
(1)
Žiadosť o udelenie povolenia pôsobiť ako banka alebo o udelenie súhlasu podľa tohto zákona predkladá žiadateľ písomne Štátnej banke česko-slovenskej.
(2)
O žiadosti o udelenie súhlasu podľa tohto zákona sa rozhodne do troch mesiacov, o žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.
§ 41
(1)
O rozklade proti rozhodnutiu Štátnej banky česko-slovenskej rozhoduje banková rada Štátnej banky česko-slovenskej. O rozklade proti rozhodnutiu Štátnej banky česko-slovenskej po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Ministerstvom financií Českej republiky alebo Ministerstvom financií Slovenskej republiky rozhoduje banková rada Štátnej banky česko-slovenskej po dohode s ministrom financií Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a ministrom financií príslušnej republiky. Podaný rozklad nemá odkladný účinok.
(2)
Na konanie o žiadostiach a o odňatie povolenia pôsobiť ako banka podľa tohto zákona sa vzťahujú predpisy o správnom konaní,11) pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
DEVIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 42
Právnické osoby pôsobiace ako banky alebo sporiteľne podľa zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za banky podľa tohto zákona.
§ 43
Pôžičky poskytnuté bankami podľa doterajších predpisov sa považujú za úvery podľa tohto zákona.
§ 44
(1)
Do doby nadobudnutia účinnosti právnej úpravy poistenia vkladov a úrokov z vkladov fyzických osôb bankami a pobočkami zahraničných bánk ručí za vklady týchto osôb
a)
Česká a Slovenská Federatívna Republika pri vkladoch uložených v Komerčnej banke Praha, vo Všeobecnej úverovej banke Bratislava, v Živnostenskej banke Praha a Investičnej banke Praha;
b)
Česká republika pri vkladoch uložených v Českej štátnej sporiteľni Praha;
c)
Slovenská republika pri vkladoch uložených v Slovenskej štátnej sporiteľni Bratislava.
(2)
Pre úroky z vkladov fyzických osôb platia ustanovenia odseku 1 obdobne.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia pre právnych nástupcov bánk uvedených v odseku 1 písm. a), b) a c) obdobne.
(4)
Poistenie vkladov a úrokov z vkladov fyzických osôb bankami a pobočkami zahraničných bánk upravuje osobitný zákon.
§ 45
Ak je banka povinná podľa právneho predpisu vydaného pred účinnosťou tohto zákona poskytovať úvery za ustanovených podmienok a vznikne jej tým majetková ujma, má banka naďalej právo na úhradu tejto ujmy zo štátneho rozpočtu, ku ktorému má odvodovú alebo daňovú povinnosť.
§ 45a
(1)
Ak banke vznikla majetková ujma po 1. februári 1992 povinným poskytnutím úverov podľa právnych predpisov vydaných pred 1. februárom 1992, má banka právo na úhradu tejto majetkovej ujmy zo štátneho rozpočtu, a to v preukázanej výške podľa úverových zmlúv za podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3.
(2)
Banka je povinná oznámiť v termínoch určených na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok predpokladanú výšku majetkovej ujmy Ministerstvu financií Slovenskej republiky.
(3)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky uhradí zo štátneho rozpočtu majetkovú ujmu banke, ktorá splnila povinnosť podľa odseku 2 v skutočne preukázanej výške, najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok. Skutočnú výšku majetkovej ujmy je banka povinná preukázať Ministerstvu financií Slovenskej republiky do 5 kalendárnych dní po uplynutí mesiaca a Ministerstvo financií Slovenskej republiky poukáže banke úhradu majetkovej ujmy do 15 dní po jej preukázaní, ak sa nedohodnú na iných lehotách.
§ 46
Zrušuje sa zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.
§ 47
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
1)
Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
2)
Zákon č. 22/1992 Zb. o Štátnej banke česko-slovenskej.
3)
§ 8 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.
4)
Zákon č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.
5)
§ 116 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
7)
Zákon č. 22/1992 Zb.
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
7a)
§ 1 ods. 1 a § 261 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8)
Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.