250/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1995 do 30.06.1996

250
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. apríla 1992
o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Toto nariadenie upravuje platové pomery príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „príslušník“), ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.1)
§ 2
Plat
(1)
Príslušníkovi patrí
a)
tarifný plat, ktorý zodpovedá jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa,
b)
príplatky vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.
(2)
Príslušníkovi možno
a)
zvýšiť tarifný plat, ktorý mu patrí podľa odseku 1 písm. a), o osobný príplatok až do výšky a za podmienok ustanovených týmto nariadením,
b)
poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto nariadením.
§ 3
Platové triedy a platové stupne
(1)
Príslušník sa zaradí na základe dohodnutého druhu práce (pracovných činností) a plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania (§ 4 ods. 1) a kvalifikačných požiadaviek vzdelania (§ 4 ods. 2) do platovej triedy podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia (ďalej len „katalóg“) a podľa dĺžky praxe do jedného z desiatich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(2)
Náčelník a veliteľ sa zaradí do platovej triedy, v ktorej sú podľa katalógu zaradené najnáročnejšie činnosti ním vykonávané, najmenej však do platovej triedy, v ktorej sú zaradené najnáročnejšie činnosti v rámci ním riadeného organizačného útvaru alebo zložky Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
(3)
Zamestnávateľ môže určiť pravidlá pre postup príslušníkov do vyššieho platového stupňa podľa hodnotenia ich pracovných výsledkov, spôsob a podmienky tohto hodnotenia.
§ 4
Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania
(1)
Kvalifikačné predpoklady (stupeň) vzdelania potrebné pre výkon činností zaradených do jednotlivých platových tried sú uvedené v katalógu.
(2)
Zamestnávateľ môže pre výkon niektorých činností určiť kvalifikačné požiadavky zamerania alebo odboru vzdelania alebo ďalšie kvalifikačné požiadavky (napr. absolvovanie postgraduálneho štúdia, odborného kurzu), pokiaľ osobitný predpis2) neustanovuje inak.
§ 5
Zaraďovanie príslušníkov do platových tried
(1)
Zamestnávateľ zaradí príslušníka do jednej z dvanástich platových tried, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.
(2)
Ak pracovná činnosť nie je v katalógu uvedená, zamestnávateľ zaradí príslušníka do platovej triedy porovnaním z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej náročnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu. Pri porovnaní vychádza zo všeobecnej charakteristiky platovej triedy uvedenej v zákone.
(3)
V prípade, ak pracovnú činnosť príslušníka nemožno zaradiť podľa odseku 1 alebo 2 a takáto činnosť je uvedená v katalógu pracovných činností podľa osobitného predpisu,3) možno ho výnimočne zaradiť podľa tohto katalógu pracovných činností.3)
(4)
Zamestnávateľ zaradí príslušníka, ktorý ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.
(5)
Zamestnávateľ môže príslušníka zaradiť do platovej triedy podľa postupu uvedeného v odsekoch 1 a 2 ak príslušník spĺňa kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania potrebného pre výkon pracovnej činnosti zaradenej v tejto platovej triede. Na dosiahnutie vyššieho ako potrebného stupňa vzdelania sa neprihliada.
(6)
Príslušníka, ktorý nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania, možno výnimočne zaradiť do piatej a vyššej platovej triedy, avšak najdlhšie po dobu dvoch rokov, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(7)
Príslušníka, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno zaradiť na dobu dlhšiu ako dva roky podľa odseku 6, ak
a)
dlhodobo vykonáva pracovnú činnosť v príslušnom odbore a je starší ako 45 rokov,
b)
začal v dobe, po ktorú bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa odseku 6, štúdium, ktorého absolvovaním si doplní potrebné vzdelanie, a riadne pokračuje v štúdiu; obdobne sa postupuje, ak príslušník začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 6,
c)
je zaradený najvyššie do siedmej platovej triedy, pokiaľ sa pre výkon manuálnej pracovnej činnosti podľa rozhodnutia zamestnávateľa požaduje stredné vzdelanie alebo skúška odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,2)
d)
je zaradený do ôsmej platovej triedy, ak dosiahol iba úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“).
(8)
Príslušníka, ktorý pred ukončením potrebného stupňa vzdelania nezískal prax, možno po dobu získavania praktických skúseností pre výkon požadovaných pracovných činností zaradiť najvyššie do
a)
piatej platovej triedy, ak ukončil úplné stredné vzdelanie,
b)
šiestej platovej triedy, ak ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium,
c)
ôsmej platovej triedy, ak ukončil vysokoškolské štúdium.
Ak takéto zaradenie nie je v súlade s odsekom 1, môže byť príslušník zaradený do piatej, šiestej alebo ôsmej platovej triedy najdlhšie po dobu jedného roka od absolvovania potrebného stupňa vzdelania.
§ 6
Doba rozhodná pre zaradenie príslušníka do platového stupňa
(1)
Do doby rozhodnej pre zaradenie príslušníka do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) sa započítava doba
a)
praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti,
b)
praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti, v závislosti od miery jej využitia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti, v rozsahu najviac dvoch tretín,
c)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu a civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,
d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.
(2)
Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto nariadenia rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti, alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako pre výkon požadovanej pracovnej činnosti.
(3)
Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa odpočíta u príslušníka zaradeného do
a)
piatej až siedmej platovej triedy, ktorý nedosiahol úplne stredné vzdelanie, doba dvoch rokov, s výnimkou príslušníka zaradeného do tejto triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c),
b)
ôsmej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len úplné stredné vzdelanie, doba päť rokov,
c)
deviatej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol vyššie odborné alebo bakalárske vzdelanie, doba dvoch rokov.
(4)
Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 možno odpočítať iné doby, ako sú doby uvedené v odseku 3, iba na základe zhodnotenia pracovných výsledkov, pokiaľ zamestnávateľ postupoval podľa § 3 ods. 3.
§ 7
Tarifný plat
(1)
Príslušníkovi zaradenému podľa § 3 ods. 1 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(2)
Príslušníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorý nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí tarifný plat podľa odseku 1 zvýšený o 25 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený. Okruh týchto príslušníkov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.6)
(3)
Príslušníkom, ktorí dosahujú veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plnia pracovné úlohy vo väčšom rozsahu oproti iným príslušníkom, možno tarifný plat určený podľa odseku 1 alebo 2 zvýšiť o osobný príplatok až o 40 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený.
(4)
Príslušníkovi, ktorý je vynikajúcim uznávaným odborníkom a vykonáva pracovné činnosti zaradené do desiatej až dvanástej platovej triedy, môže zamestnávateľ zvýšiť tarifný plat určený podľa odseku 1 alebo 2 o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený.
(5)
O zvýšení alebo znížení takto určených platov podľa odsekov 2 a 4 rozhoduje zamestnávateľ v závislosti od plnenia určených podmienok.
(6)
Plat určený podľa odsekov 2 až 4 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom hore.
§ 8
Príplatok za riadenie
Náčelníkovi a veliteľovi určí zamestnávateľ na ocenenie náročnosti jeho riadiacej práce príplatok vo výške a za podmienok ustanovených v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
§ 9
Príplatok za hodnosť
Príslušníkovi patrí príplatok za hodnosť, a to
hodnosť Kčs mesačne
rotný PO 700
rotmajster PO 900
nadrotmajster PO 950
podpráporčík PO 1 000
práporčík PO 1 050
nadpráporčík PO 1 100
podporučík PO 1 150
poručík PO 1 200
nadporučík PO 1 250
kapitán PO 1 300
major PO 1 450
podplukovník PO 1 600
plukovník PO 1 750.
§ 10
Osobitný príplatok
(1)
Príslušníkovi, ktorý pracuje v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, poskytuje zamestnávateľ príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7)
(2)
Príslušníkovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na hasení požiarov, na záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach a je ohrozený jeho život alebo zdravie, patrí osobitný príplatok vo výške 500 až 1 500 Kčs mesačne; ostatným príslušníkom patrí osobitný príplatok vo výške 100 až 500 Kčs mesačne.
(3)
Príslušníkovi vykonávajúcemu pracovné činnosti a služby pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným závažným rizikám, a ďalej pri plnení osobitných úloh na zabezpečovanie brannej pohotovosti štátu alebo na vyhlásenie mimoriadnych opatrení a činností s mimoriadnou psychickou záťažou poskytne zamestnávateľ na presne definované činnosti, ktoré dohodne s príslušným ústredným orgánom, príplatok vo výške 200 až 800 Sk mesačne.
(4)
Výšku osobitného príplatku v rámci rozpätia podľa odsekov 2 a 3 určí zamestnávateľ.
§ 11
Odmeny
(1)
Zamestnávateľ môže poskytovať príslušníkovi odmenu za
a)
splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,
b)
pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého ukončenia zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením zo zamestnania, ak príslušník splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,8) až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,
c)
poskytnutie osobnej pomoci spojenej s odvahou a obetavosťou najmä pri záchrane osôb a majetku ohrozených požiarom a záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach.
(2)
Prostriedky na odmeny môže zamestnávateľ rozdeliť na jednotlivé organizačné útvary podľa významu, rozsahu a obťažnosti ich úloh formou fondu vedúceho.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí príslušníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.
(2)
Príplatky určené mesačnou sumou patria príslušníkovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
(3)
Ak je príslušník preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.
§ 13
(1)
Zamestnávateľ, ktorý určil kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4 ods. 2, nemusí príslušníka, ktorý ich nespĺňa, preradiť do inej platovej triedy, ak jeho odborné vedomosti zaručujú kvalitný výkon pracovných činností a bol zaradený do platovej triedy pred určením týchto kvalifikačných požiadaviek.
(2)
Príslušníka, ktorý absolvoval prípravu a je zaradený v turnusovej službe, môže zamestnávateľ zaradiť do piatej platovej triedy podľa katalógu odborných činností, i keď nespĺňa požiadavku vzdelania pre túto platovú triedu.
§ 14
Zamestnávateľ v roku 1992 môže príslušníkovi okrem odmeny podľa § 11 poskytovať odmeny za úspešné výsledky práce.
§ 15
Na zmiernenie následkov krívd spôsobených neplatnými právnymi úkonmi9) v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 môže zamestnávateľ odchylne, ako je ustanovené v § 6 ods. 1 písm. b), do započítateľnej praxe zahrnúť v plnom rozsahu i dobu inej praxe než v odbore požadovanej pracovnej činnosti, pokiaľ príslušník nemohol vykonávať prax v požadovanom odbore pracovnej činnosti.
§ 16
(1)
Zamestnávateľ môže upraviť niektoré podmienky a náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 4, § 7 ods. 3 a 4, § 8, § 10 ods. 2 a 3, § 11 v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.
(2)
Štatutárnemu orgánu určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval,10) pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Ostatným príslušníkom určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia zamestnávateľ.
§ 17
Plat podľa tohto nariadenia sa príslušníkom poskytne prvýkrát za mesiac máj 1992.
§ 18
(1)
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra SSR z 30. júna 1987 č. PO-437/2-1987 o odmeňovaní príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (reg. v čiastke 17/1987 Zb.).
(2)
Pre odmeňovanie príslušníkov stráca platnosť výnos Ministerstva vnútra SSR z 15. marca 1988 č. HS-234/13-88 o odmeňovaní pracovníkov bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra SSR a útvarov Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti (reg. v čiastke 16/1988 Zb.).
(3)
Mzdové opatrenia vydané pre Zbor požiarnej ochrany Slovenskej republiky podľa doterajších právnych predpisov strácajú platnosť.
§ 19
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Katalóg odborných pracovných činností v Zbore požiarnej ochrany Slovenskej republiky
5.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Základné činnosti pri vykonávaní hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pod vedením a s použitím základných technických prostriedkov, dýchacej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, sústavná odborná a fyzická príprava.
Samostatný výkon bežných technických, prevádzkových, ekonomických a správnych činností na príslušnom organizačnom úseku správy Zboru požiarnej ochrany alebo zariadenia.
6.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku s použitím základných technických prostriedkov i špeciálnych ochranných oblekov, dýchacej techniky, výškovej a vyslobodzovacej techniky; riadenie a obsluha požiarnych automobilov a inej špeciálnej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj; sústavná odborná a fyzická príprava.
Samostatný výkon odbornej činnosti na preventívnom, operatívno-technickom, personálnom a hospodárskom úseku; spracúvanie a vedenie evidencií požiarnej ochrany.
7.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Vykonávanie najzložitejších hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a výškovej techniky, ochranných oblekov, dýchacej a oživovacej techniky; výkon prác pod vodnou hladinou, nad voľnou hĺbkou, v protichemických a žiaruvzdorných oblekoch.
Výkon špecializovaných technických činností na mieste zásahu (napr. strojná, protiplynová, spojovacia a protipovodňová služba).
Starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, riadenie a obsluha špeciálnych vozidiel a vyslobodzovacích zariadení.
Zabezpečovanie odbornej prípravy a výkonu činnosti požiarneho družstva pri zásahu, spracovanie dokumentácie o zásahu a o požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičeniach.
Kontrola stavu zabezpečenia požiarnej ochrany a stavu technických prostriedkov požiarnej ochrany v organizáciách.
Samostatný výkon odbornej činnosti pri spracúvaní a vedení určenej operatívno-technickej, preventívno-výchovnej, právnej a hospodárskej agendy; príprava odborných stanovísk pre stavebné a kolaudačné konanie a pre posudzovanie technológií a výrobkov z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti.
8.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Organizovanie činnosti jednotiek požiarnej ochrany pri rozsiahlejších požiaroch a zložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach; organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy jednotky požiarnej ochrany v smene, príprava a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení.
Obsluha a servis špeciálnej techniky na hasenie požiarov a záchranu osôb, obsluha a údržba špeciálnych zariadení, meracej a vyslobodzovacej techniky, zabezpečovanie zložitých technicko-opravárenských prác; vyhodnocovanie požiarnej situácie za pomoci výpočtovej techniky.
Samostatný výkon zložitých odborných činností pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, spracúvanie expertíz, posudkov, vyjadrení a stanovísk pri vykonávaní štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, príprava odborno-metodických materiálov pre činnosť na nižších organizačných útvaroch a pre odbornú a fyzickú prípravu.
Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru, samostatné spracúvanie rozhodnutí v správnom konaní, vykonávanie jednoduchých legislatívnych a normalizačných prác a právneho poradenstva na úseku požiarnej ochrany.
9.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Organizovanie činnosti jednotky požiarnej ochrany na požiarnej stanici. Zodpovednosť za funkčnosť a úplnosť vybavenia požiarnej stanice, analýza stavu operatívno-technických opatrení v požiarnom obvode; riadenie zásahu pri rozsiahlejších požiaroch a zložitých záchranných prácach.
Organizovanie a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení vo veľkých objektoch, spracúvanie dokumentácie o zásahu; zabezpečovanie odbornej a fyzickej prípravy jednotiek požiarnej ochrany, určovanie postupu pri koordinácii súčinnostných služieb a medziokresnej pomoci.
Špecializovaný odborný výkon na úsekoch štátneho požiarneho dozoru, zisťovania príčin vzniku požiarov, operatívno-technickom, výskumu a vývoja, odbornej prípravy, informatiky a úloh požiarnej ochrany v rámci príprav na obranu.
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni okresu, samostatná systémová činnosť pri tvorbe opatrení s celorepublikovou pôsobnosťou, dozor nad úrovňou vykonávania štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, riešenia majetkovoprávnych a pracovnoprávnych ostatných právnych záležitostí, vrátane zastupovania správy Zboru požiarnej ochrany v pracovných sporoch.
10.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Zodpovednosť za celkovú odbornú a operatívno-technickú pripravenosť jednotky (útvaru) Zboru požiarnej ochrany, koordinovanie zásahov pri najrozsiahlejších požiaroch a najzložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo mimoriadnych udalostiach, organizovanie výkonu štátneho požiarneho dozoru v okrese.
Samostatné vykonávanie náročných a odborne zložitých prác v oblasti výskumu a vývoja, príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov na určenie technických podmienok požiarnej bezpečnosti, určovanie koncepcie rozvoja ASR na úseku požiarnej ochrany, príprava podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do kompetencie ústredných orgánov štátnej správy.
11.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Spracovanie komplexných programov (koncepcií) rozvoja požiarnej ochrany v republikovej pôsobnosti i v medzinárodnej nadväznosti; vypracovanie návrhov zákonov z úseku požiarnej ochrany.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podlá platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2450 2660 2900 3 180 3 500 3860 4250 4700 5 190 5750 6350 7030
2 do 6 2 560 2 780 3030 3320 3660 4030 4440 4910 5430 6000 6640 7340
3 do 9 2670 2900 3 160 3460 3810 4200 4620 5 110 5660 6260 6920 7650
4 do 12 2 780 3020 3290 3610 3970 4370 4810 5320 5890 6510 7200 7960
5 do 15 2890 3 140 3420 3750 4 130 4 540 5000 5530 6 120 6770 7480 8280
6 do 18 2990 3250 3550 3890 4280 4710 5 190 5740 6350 7020 7770 8590
7 do 21 3 100 3370 3680 4030 4440 4890 5380 5950 6580 7280 8050 8900
8 do 24 3210 3490 3810 4 170 4590 5060 5570 6 160 6810 7530 8330 9210
9 do 27 3320 3610 3940 4310 4750 5230 5760 6370 7040 7790 8610 9 530
10 nad 27 3430 3 730 4070 4450 4900 5400 5940 6570 7270 8040 8890 9840
Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Funkcia orgán s republikovou pôsobnostou Kčs/mes. územný orgán Kčs/mes.
1 . Náčelník hlavnej správy 4 000 - 5 000
2. Zástupca náčelníka 1 500 - 3 800
3. Náčelník odboru 800 - 2 500
4. Náčelník zariadenia 800 - 2 500
5. Náčelník oddelenia 500 - 1 500
6. Náčelník okresnej správy 1 600 - 3 000
7. Zástupca náčelníka 1 200 - 2 400
8. Veliteľ jednotky okresnej správy 800 - 2 000
9. Náčelník alebo veliteľ, ktorý je poverený riadením práce podriadených príslušníkov 300 - 1 200
1)
§ 47 ods. 1 zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.
2)
§ 51 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona č. 525/1990 Zb.Výnos Ministerstva vnútra SR z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (č. 424/1992 Zb.).
3)
Nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
4)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
5)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.
8)
Nariadenie vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády ČSSR č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb.
9)
§ 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimoriadnych rehabilitáciách.
10)
§ 46 ods. 2 a § 46b ods. 2 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.