250/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1998 do 30.06.2000

250
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. apríla 1992
o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Toto nariadenie upravuje platové pomery príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „príslušník“), ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.1)
§ 2
Plat
(1)
Príslušníkovi patrí
a)
tarifný plat, ktorý zodpovedá jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa,
b)
príplatky vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.
(2)
Príslušníkovi možno
a)
zvýšiť tarifný plat, ktorý mu patrí podľa odseku 1 písm. a), o osobný príplatok až do výšky a za podmienok ustanovených týmto nariadením,
b)
poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto nariadením.
§ 3
Platové triedy a platové stupne
(1)
Príslušník sa zaradí na základe dohodnutého druhu práce (pracovných činností) a plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania (§ 4 ods. 1) a kvalifikačných požiadaviek vzdelania (§ 4 ods. 2) do platovej triedy podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia (ďalej len „katalóg“) a podľa dĺžky praxe do jedného z desiatich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2 tohto nariadenia a príslušník, ktorý je špičkovým odborníkom (§ 3a), do jedného zo šiestich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2a.
(2)
Náčelník a veliteľ sa zaradí do platovej triedy, v ktorej sú podľa katalógu zaradené najnáročnejšie činnosti ním vykonávané, najmenej však do platovej triedy, v ktorej sú zaradené najnáročnejšie činnosti v rámci ním riadeného organizačného útvaru alebo zložky Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
(3)
Zamestnávateľ môže určiť pravidlá pre postup príslušníkov do vyššieho platového stupňa podľa hodnotenia ich pracovných výsledkov, spôsob a podmienky tohto hodnotenia.
§ 3a
Špičkový odborník
(1)
Zamestnávateľ môže určiť, že príslušník, ktorý je zaradený do siedmej až dvanástej platovej triedy podľa § 3 ods. 1 a
a)
trvalo preukazuje mimoriadne schopnosti a dosahuje vynikajúce pracovné výsledky,
b)
plní kvalifikačný predpoklad vzdelania a kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4 a § 5 ods. 4,
c)
má viac ako 12 rokov praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a),
je špičkovým odborníkom.
(2)
Zamestnávateľ môže upraviť ďalšie kritériá na preukazovanie mimoriadnych schopností a vynikajúcich pracovných výsledkov podľa odseku 1 písm. a) v kolektívnej zmluve, a ak nie je uzavretá kolektívna zmluva, môže tieto kritériá upraviť vo vnútornom predpise; pritom podmienky ustanovené v odseku 1 písm. a) až c) sú minimálne.
§ 4
Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania
(1)
Kvalifikačné predpoklady (stupeň) vzdelania potrebné pre výkon činností zaradených do jednotlivých platových tried sú uvedené v katalógu.
(2)
Zamestnávateľ môže pre výkon niektorých činností určiť kvalifikačné požiadavky zamerania alebo odboru vzdelania alebo ďalšie kvalifikačné požiadavky (napr. absolvovanie postgraduálneho štúdia, odborného kurzu), pokiaľ osobitný predpis2) neustanovuje inak.
§ 5
Zaraďovanie príslušníkov do platových tried
(1)
Zamestnávateľ zaradí príslušníka do jednej z dvanástich platových tried, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.
(2)
Ak pracovná činnosť nie je v katalógu uvedená, zamestnávateľ zaradí príslušníka do platovej triedy porovnaním z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej náročnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu. Pri porovnaní vychádza zo všeobecnej charakteristiky platovej triedy uvedenej v zákone.
(3)
V prípade, ak pracovnú činnosť príslušníka nemožno zaradiť podľa odseku 1 alebo 2 a takáto činnosť je uvedená v katalógu pracovných činností podľa osobitného predpisu,3) možno ho výnimočne zaradiť podľa tohto katalógu pracovných činností.3)
(4)
Na účely postupu podľa odsekov 1 až 3 a § 3 ods. 1 a 2 sa okrem kvalifikačných predpokladov vzdelania ustanovených pre jednotlivé platové triedy v katalógu ustanovuje pre šiestu až ôsmu platovú triedu aj vyššie odborné vzdelanie4) a pre šiestu až deviatu platovú triedu aj bakalárske vzdelanie.5)
(5)
Zamestnávateľ môže príslušníka zaradiť do platovej triedy podľa postupu uvedeného v odsekoch 1 a 2 ak príslušník spĺňa kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania potrebného pre výkon pracovnej činnosti zaradenej v tejto platovej triede. Na dosiahnutie vyššieho ako potrebného stupňa vzdelania sa neprihliada.
(6)
Príslušníka, ktorý nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania, možno výnimočne zaradiť do piatej a vyššej platovej triedy, avšak najdlhšie po dobu dvoch rokov, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(7)
Príslušníka, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno zaradiť na dobu dlhšiu ako dva roky podľa odseku 6, ak
a)
dlhodobo vykonáva pracovnú činnosť v príslušnom odbore a je starší ako 45 rokov,
b)
začal v dobe, po ktorú bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa odseku 6, štúdium, ktorého absolvovaním si doplní potrebné vzdelanie, a riadne pokračuje v štúdiu; rovnako sa postupuje, ak príslušník so základným vzdelaním dosiahne absolvovaním štúdia úplné stredné vzdelanie alebo ak príslušník začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 6,
c)
je zaradený najvyššie do siedmej platovej triedy, pokiaľ sa pre výkon manuálnej pracovnej činnosti podľa rozhodnutia zamestnávateľa požaduje stredné vzdelanie alebo skúška odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,2)
d)
je zaradený do ôsmej platovej triedy, ak dosiahol iba úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“).
(8)
Príslušníka, ktorý pred ukončením potrebného stupňa vzdelania nezískal prax, možno po dobu získavania praktických skúseností pre výkon požadovaných pracovných činností zaradiť najvyššie do
a)
piatej platovej triedy, ak ukončil úplné stredné vzdelanie,
b)
šiestej platovej triedy, ak ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium,
c)
ôsmej platovej triedy, ak ukončil vysokoškolské štúdium.
Ak takéto zaradenie nie je v súlade s odsekom 1, môže byť príslušník zaradený do piatej, šiestej alebo ôsmej platovej triedy najdlhšie po dobu jedného roka od absolvovania potrebného stupňa vzdelania.
§ 6
Doba rozhodná pre zaradenie príslušníka do platového stupňa
(1)
Do doby rozhodnej pre zaradenie príslušníka do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) sa započítava doba
a)
praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti,
b)
praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti, v závislosti od miery jej využitia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti, v rozsahu najviac dvoch tretín,
c)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu a civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,
d)
starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, ak sa žena v tejto dobe súčasne v dennom štúdiu nepripravovala na povolanie, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.
e)
vedeckej výchovy5a) alebo doba postgraduálneho štúdia5b) v rozsahu zodpovedajúcom miere využitia zamerania odboru výchovy alebo štúdia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti.
(2)
Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto nariadenia rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti, alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako pre výkon požadovanej pracovnej činnosti.
(3)
Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa odpočíta u príslušníka zaradeného do
a)
piatej až siedmej platovej triedy, ktorý nedosiahol úplne stredné vzdelanie, doba dvoch rokov, s výnimkou príslušníka zaradeného do tejto triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c),
b)
ôsmej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len úplné stredné vzdelanie, doba päť rokov,
c)
deviatej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len vyššie odborné vzdelanie, doba dvoch rokov,
d)
desiatej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len bakalárske vzdelanie, doba dvoch rokov.
(4)
Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 možno odpočítať iné doby, ako sú doby uvedené v odseku 3, iba na základe zhodnotenia pracovných výsledkov, pokiaľ zamestnávateľ postupoval podľa § 3 ods. 3.
§ 7
Tarifný plat
(1)
Príslušníkovi s výnimkou príslušníka uvedeného v odseku 2 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2. To neplatí pre príslušníka podľa § 7a.
(2)
Príslušníkovi, ktorý je špičkovým odborníkom, patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2a.
(3)
Príslušníkom, na ktorých sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorí nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí zvýšenie tarifného platu určeného podľa odseku 1 alebo 2. Zvýšenie tarifného platu predstavuje 25 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2. Okruh týchto príslušníkov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.6)
(4)
Príslušníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 73 ods. 3 Zákonníka práce alebo § 4 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 192/1995 Z. z. o zabezpečení záujmov štátu pri privatizácii strategicky dôležitých štátnych podnikov a akciových spoločností, sa neposkytuje zvýšenie tarifného platu podľa odseku 3. Ak súčet súm odmien poskytnutých podľa uvedených ustanovení za kalendárny rok je nižší ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, ktoré by príslušníkovi inak patrilo podľa odseku 3, zamestnávateľ mu poskytne doplatok vo výške ich rozdielu. Prípadný doplatok sa zúčtuje najneskôr s platom za mesiac máj nasledujúceho kalendárneho roka.
(5)
Príslušníkovi, ktorý je špičkovým odborníkom, alebo príslušníkovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plní pracovné úlohy vo väčšom rozsahu v porovnaní s inými príslušníkmi, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok pri zaradení
a)
do prvej až šiestej platovej triedy až do výšky 50 %,
b)
do siedmej a ôsmej platovej triedy až do výšky 70 %,
c)
do deviatej až dvanástej platovej triedy až do výšky 100 %
platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.
(6)
Príslušníkovi, ktorý dosahuje veľmi dobré pracovné výsledky a je odborníkom pre špeciálne činnosti, možno tarifný plat určený podľa odsekov 1 až 3 zvýšiť o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa príslušnej platovej triedy podľa prílohy č. 2.
(7)
O zvýšení alebo o znížení platu podľa odseku 5 alebo odseku 6 rozhoduje zamestnávateľ v závislosti od plnenia určených podmienok. Súbeh osobných príplatkov podľa odsekov 5 a 6 nie je možný.
(8)
Určený plat sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom nahor.
§ 7a
(1)
Príslušníkovi, ktorý vyučuje a vychováva mládež a dospelých na strednej škole požiarnej ochrany,6a) patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorých je zaradený. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2b.
(2)
Pre príslušníkov uvedených v odseku 1, u ktorých zamestnávateľ pri zaradení do platovej triedy postupuje podľa § 5 ods. 8, platia tieto platové tarify:
platová trieda Sk mesačne
1. 3 240
2. 3 420
3. 3 720
4. 4 080
5. 4 500
6. 4 950
§ 8
Príplatok za riadenie
Náčelníkovi a veliteľovi určí zamestnávateľ na ocenenie náročnosti jeho riadiacej práce príplatok vo výške a za podmienok ustanovených v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
§ 9
Príplatok za hodnosť
Príslušníkovi patrí príplatok za hodnosť, a to
hodnosť Kčs mesačne
rotný PO 700
rotmajster PO 900
nadrotmajster PO 950
podpráporčík PO 1 000
práporčík PO 1 050
nadpráporčík PO 1 100
podporučík PO 1 150
poručík PO 1 200
nadporučík PO 1 250
kapitán PO 1 300
major PO 1 450
podplukovník PO 1 600
plukovník PO 1 750.
§ 10
Osobitný príplatok
(1)
Príslušníkovi, ktorý pracuje v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, poskytuje zamestnávateľ príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7)
(2)
Príslušníkovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na hasení požiarov, na záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach a je ohrozený jeho život alebo zdravie, patrí osobitný príplatok vo výške 500 až 1 800 Sk mesačne; ostatným príslušníkom patrí osobitný príplatok vo výške 100 až 600 Sk mesačne.
(3)
Príslušníkovi vykonávajúcemu pracovné činnosti a služby pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným závažným rizikám, a ďalej pri plnení osobitných úloh na zabezpečovanie brannej pohotovosti štátu alebo na vyhlásenie mimoriadnych opatrení a činností s mimoriadnou psychickou záťažou poskytne zamestnávateľ na presne definované činnosti, ktoré dohodne s príslušným ústredným orgánom, príplatok vo výške 200 až 1 000 Sk mesačne.
(4)
Príslušníkovi, ktorému zamestnávateľ v rámci dvojzmennej, trojzmennej alebo nepretržitej prevádzky rozvrhol pracovný čas tak, že vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok vo výške 100 až 800 Sk mesačne. Príplatok v rovnakej výške patrí aj príslušníkovi, ktorého pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.7a)
(5)
Príslušným nadriadeným ústredným orgánom podľa odseku 3 vo vzťahu ku krajskému úradu, okresnému úradu a nimi zriadenej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
(6)
Výšku osobitného príplatku v rámci rozpätia ustanoveného v odsekoch 2 až 4 určí zamestnávateľ.
§ 11
Odmeny
(1)
Zamestnávateľ môže poskytovať príslušníkovi odmenu za
a)
splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,
b)
pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého ukončenia zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením zo zamestnania, ak príslušník splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,8) až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,
c)
poskytnutie osobnej pomoci spojenej s odvahou a obetavosťou najmä pri záchrane osôb a majetku ohrozených požiarom a záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach.
(2)
Prostriedky na odmeny môže zamestnávateľ rozdeliť na jednotlivé organizačné útvary podľa významu, rozsahu a obťažnosti ich úloh formou fondu vedúceho.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí príslušníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.
(2)
Príplatky určené mesačnou sumou patria príslušníkovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.
(3)
Ak je príslušník preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.
(4)
Doplatok podľa § 7 ods. 4 za rok 1996 patrí príslušníkovi vtedy, ak polovičná suma odmien vyplatených za rok 1996 je nižšia ako súčet súm zvýšenia tarifného platu, na ktoré by mal zamestnanec nárok podľa § 7 ods. 3 za druhý polrok 1996.
(5)
Špičkovému odborníkovi sa poskytne tarifný plat podľa prílohy č. 2a od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni rozhodnutia zamestnávateľa podľa § 3a ods. 1; ak je týmto dňom prvý deň kalendárneho mesiaca, od tohto dňa.
§ 13
(1)
Zamestnávateľ, ktorý určil kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4 ods. 2, nemusí príslušníka, ktorý ich nespĺňa, preradiť do inej platovej triedy, ak jeho odborné vedomosti zaručujú kvalitný výkon pracovných činností a bol zaradený do platovej triedy pred určením týchto kvalifikačných požiadaviek.
(2)
Príslušníka, ktorý absolvoval prípravu a je zaradený v turnusovej službe, môže zamestnávateľ zaradiť do piatej platovej triedy podľa katalógu odborných činností, i keď nespĺňa požiadavku vzdelania pre túto platovú triedu.
§ 14
Zamestnávateľ v roku 1992 môže príslušníkovi okrem odmeny podľa § 11 poskytovať odmeny za úspešné výsledky práce.
§ 15
Na zmiernenie následkov krívd spôsobených neplatnými právnymi úkonmi9) v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 môže zamestnávateľ odchylne, ako je ustanovené v § 6 ods. 1 písm. b), do započítateľnej praxe zahrnúť v plnom rozsahu i dobu inej praxe než v odbore požadovanej pracovnej činnosti, pokiaľ príslušník nemohol vykonávať prax v požadovanom odbore pracovnej činnosti.
§ 16
(1)
Zamestnávateľ môže upraviť niektoré podmienky a náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 4, § 7 ods. 5 a 6, § 7a ods. 2, § 8, § 10 ods. 2 a 3, § 11 v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.
(2)
Štatutárnemu orgánu určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval,10) pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Ostatným príslušníkom určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia zamestnávateľ.
§ 17
Plat podľa tohto nariadenia sa príslušníkom poskytne prvýkrát za mesiac máj 1992.
§ 18
(1)
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra SSR z 30. júna 1987 č. PO-437/2-1987 o odmeňovaní príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (reg. v čiastke 17/1987 Zb.).
(2)
Pre odmeňovanie príslušníkov stráca platnosť výnos Ministerstva vnútra SSR z 15. marca 1988 č. HS-234/13-88 o odmeňovaní pracovníkov bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra SSR a útvarov Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti (reg. v čiastke 16/1988 Zb.).
(3)
Mzdové opatrenia vydané pre Zbor požiarnej ochrany Slovenskej republiky podľa doterajších právnych predpisov strácajú platnosť.
§ 19
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Katalóg odborných pracovných činností v Zbore požiarnej ochrany Slovenskej republiky
5.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Základné činnosti pri vykonávaní hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pod vedením a s použitím základných technických prostriedkov, dýchacej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, sústavná odborná a fyzická príprava.
Samostatný výkon bežných technických, prevádzkových, ekonomických a správnych činností na príslušnom organizačnom úseku správy Zboru požiarnej ochrany alebo zariadenia.
6.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku s použitím základných technických prostriedkov i špeciálnych ochranných oblekov, dýchacej techniky, výškovej a vyslobodzovacej techniky; riadenie a obsluha požiarnych automobilov a inej špeciálnej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj; sústavná odborná a fyzická príprava.
Samostatný výkon odbornej činnosti na preventívnom, operatívno-technickom, personálnom a hospodárskom úseku; spracúvanie a vedenie evidencií požiarnej ochrany.
7.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Vykonávanie najzložitejších hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a výškovej techniky, ochranných oblekov, dýchacej a oživovacej techniky; výkon prác pod vodnou hladinou, nad voľnou hĺbkou, v protichemických a žiaruvzdorných oblekoch.
Výkon špecializovaných technických činností na mieste zásahu (napr. strojná, protiplynová, spojovacia a protipovodňová služba).
Starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, riadenie a obsluha špeciálnych vozidiel a vyslobodzovacích zariadení.
Zabezpečovanie odbornej prípravy a výkonu činnosti požiarneho družstva pri zásahu, spracovanie dokumentácie o zásahu a o požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičeniach.
Kontrola stavu zabezpečenia požiarnej ochrany a stavu technických prostriedkov požiarnej ochrany v organizáciách.
Samostatný výkon odbornej činnosti pri spracúvaní a vedení určenej operatívno-technickej, preventívno-výchovnej, právnej a hospodárskej agendy; príprava odborných stanovísk pre stavebné a kolaudačné konanie a pre posudzovanie technológií a výrobkov z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti.
8.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Organizovanie činnosti jednotiek požiarnej ochrany pri rozsiahlejších požiaroch a zložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach; organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy jednotky požiarnej ochrany v smene, príprava a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení.
Obsluha a servis špeciálnej techniky na hasenie požiarov a záchranu osôb, obsluha a údržba špeciálnych zariadení, meracej a vyslobodzovacej techniky, zabezpečovanie zložitých technicko-opravárenských prác; vyhodnocovanie požiarnej situácie za pomoci výpočtovej techniky.
Samostatný výkon zložitých odborných činností pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, spracúvanie expertíz, posudkov, vyjadrení a stanovísk pri vykonávaní štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, príprava odborno-metodických materiálov pre činnosť na nižších organizačných útvaroch a pre odbornú a fyzickú prípravu.
Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru, samostatné spracúvanie rozhodnutí v správnom konaní, vykonávanie jednoduchých legislatívnych a normalizačných prác a právneho poradenstva na úseku požiarnej ochrany.
9.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Organizovanie činnosti jednotky požiarnej ochrany na požiarnej stanici. Zodpovednosť za funkčnosť a úplnosť vybavenia požiarnej stanice, analýza stavu operatívno-technických opatrení v požiarnom obvode; riadenie zásahu pri rozsiahlejších požiaroch a zložitých záchranných prácach.
Organizovanie a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení vo veľkých objektoch, spracúvanie dokumentácie o zásahu; zabezpečovanie odbornej a fyzickej prípravy jednotiek požiarnej ochrany, určovanie postupu pri koordinácii súčinnostných služieb a medziokresnej pomoci.
Špecializovaný odborný výkon na úsekoch štátneho požiarneho dozoru, zisťovania príčin vzniku požiarov, operatívno-technickom, výskumu a vývoja, odbornej prípravy, informatiky a úloh požiarnej ochrany v rámci príprav na obranu.
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni okresu, samostatná systémová činnosť pri tvorbe opatrení s celorepublikovou pôsobnosťou, dozor nad úrovňou vykonávania štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, riešenia majetkovoprávnych a pracovnoprávnych ostatných právnych záležitostí, vrátane zastupovania správy Zboru požiarnej ochrany v pracovných sporoch.
10.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Zodpovednosť za celkovú odbornú a operatívno-technickú pripravenosť jednotky (útvaru) Zboru požiarnej ochrany, koordinovanie zásahov pri najrozsiahlejších požiaroch a najzložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo mimoriadnych udalostiach, organizovanie výkonu štátneho požiarneho dozoru v okrese.
Samostatné vykonávanie náročných a odborne zložitých prác v oblasti výskumu a vývoja, príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov na určenie technických podmienok požiarnej bezpečnosti, určovanie koncepcie rozvoja ASR na úseku požiarnej ochrany, príprava podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do kompetencie ústredných orgánov štátnej správy.
11.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Spracovanie komplexných programov (koncepcií) rozvoja požiarnej ochrany v republikovej pôsobnosti i v medzinárodnej nadväznosti; vypracovanie návrhov zákonov z úseku požiarnej ochrany.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí sú špičkovými odborníkmi (Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 3 000 3 250 3 530 3 870 4 270 4 710 5 200 5 780 6 380 7 060 7 800 8 630
2 do 6 3 130 3 390 3 690 4 040 4 460 4 910 5 420 6 030 6 670 7 370 8 150 9 020
3 do 9 3 260 3 530 3 850 4 220 4 650 5 120 5 650 6 280 6 960 7 690 8 500 9 410
4 do 12 3 390 3 680 4 010 4 400 4 840 5 330 5 880 6 540 7 240 8 000 8 850 9 790
5 do 15 3 520 3 830 4 170 4 570 5 030 5 540 6 100 6 800 7 520 8 310 9 190 10 170
6 do 18 3 650 3 970 4 330 4 740 5 220 5 750 6 330 7 060 7 800 8 630 9 540 10 550
7 do 21 3 780 4 110 4 490 4 910 5 410 5 960 6 560 7 320 8 090 8 940 9 890 10 940
8 do 24 3 910 4 250 4 650 5 080 5 600 6 170 6 790 7 580 8 370 9 260 10 230 11 320
9 do 27 4 040 4 400 4 800 5 250 5 790 6 380 7 020 7 830 8 650 9 580 10 580 11 710
10 nad 27 4 170 4 540 4 950 5 420 5 970 6 590 7 250 8 090 8 930 9 890 10 920 12 090
Príloha č. 2a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ktorí sú špičkovými odborníkmi (Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
5 nad 12 do 15 7 450 8 860 10 510 11 630 12 850 14 220
6 do 18 7 730 9 200 10 900 12 060 13 340 14 760
7 do 21 8 000 9 530 11 300 12 500 13 830 15 290
8 do 24 8 280 9 870 11 700 12 940 14 320 15 830
9 do 27 8 560 10 210 12 090 13 370 14 800 16 360
10 nad 27 8 840 10 540 12 490 13 800 15 280 16 900
Príloha č. 2b nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 250/1992 Zb.
Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (§ 7a) (Sk mesačne)
Plat. stupeň Počet rokov praxe Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
7 8 9 10 11 12
1 do 3 5 460 6 060 6 730 7 480 8 300 9 260
2 do 6 5 700 6 330 7 030 7 810 8 670 9 680
3 do 9 5 940 6 590 7 330 8 140 9 040 10 090
4 do 12 6 180 6 860 7 620 8 470 9 400 10 510
5 do 15 6 420 7 130 7 920 8 800 9 770 10 920
6 do 18 6 660 7 390 8 220 9 130 10 140 11 330
7 do 21 6 910 7 660 8 520 9 460 10 510 11 740
8 do 24 7 150 7 930 8 820 9 790 10 880 12 150
9 do 27 7 390 8 200 9 120 10 120 11 240 12 560
10 nad 27 7 630 8 460 9 420 10 450 11 610 12 970
Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
1. Hlavná správa
Funkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
1.1 Náčelník hlavnej správy 4 000 - 6 300
1.2 Zástupca náčelníka 1 500 - 4 800
1.3 Náčelník odboru 800 - 3 100
1.4 Náčelník zariadenia 800 - 3 100
1.5 Náčelník oddelenia 500 - 1 900

2. Územný orgán
Punkcia Príplatok za riadenie v Sk mesačne
2.1 Náčelník okresnej správy 1 600 - 3 800
2.2 Zástupca náčelníka 1 200 - 3 000
2.3 Veliteľ jednotky okresnej správy 800 - 2 500
2.4 Náčelník alebo veliteľ, ktorý je poverený riadením práce podriadených príslušníkov 300 - 1 500

1)
§ 47 ods. 1 zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.
2)
§ 51 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona č. 525/1990 Zb.Výnos Ministerstva vnútra SR z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (č. 424/1992 Zb.).
3)
Nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
4)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
5)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
5a)
§ 13 písm. a) zákona č. 39/1977 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov a o ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov.
5b)
§ 22 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 41/1994 Z. z.
6a)
§ 50 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.
7a)
§ 56 zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.
8)
Nariadenie vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády ČSSR č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb.
9)
§ 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimoriadnych rehabilitáciách.
10)
§ 46 ods. 2 a § 46b ods. 2 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.