250/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

250
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 23. apríla 1992
o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Rozsah platnosti
Toto nariadenie upravuje platové pomery príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len „príslušník“), ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.1)
§ 2
Plat
(1)
Príslušníkovi patrí
a)
tarifný plat, ktorý zodpovedá jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa,
b)
príplatky a odmena za pracovnú pohotovosť vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.
(2)
Príslušníkovi možno
a)
zvýšiť tarifný plat, ktorý mu patrí podľa odseku 1 písm. a), o osobný príplatok až do výšky a za podmienok ustanovených týmto nariadením,
b)
poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto nariadením.
§ 3
Platové triedy a platové stupne
(1)
Príslušník sa zaradí na základe dohodnutého druhu práce (pracovných činností) a plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania (§ 4 ods. 1) a kvalifikačných požiadaviek vzdelania (§ 4 ods. 2) do platovej triedy podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia (ďalej len „katalóg“) a podľa dĺžky praxe do jedného z desiatich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(2)
Náčelník a veliteľ sa zaradí do platovej triedy, v ktorej sú podľa katalógu zaradené najnáročnejšie činnosti ním vykonávané, najmenej však do platovej triedy, v ktorej sú zaradené najnáročnejšie činnosti v rámci ním riadeného organizačného útvaru alebo zložky Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
(3)
Zamestnávateľ môže určiť pravidlá pre postup príslušníkov do vyššieho platového stupňa podľa hodnotenia ich pracovných výsledkov, spôsob a podmienky tohto hodnotenia.
§ 4
Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania
(1)
Kvalifikačné predpoklady (stupeň) vzdelania potrebné pre výkon činností zaradených do jednotlivých platových tried sú uvedené v katalógu.
(2)
Zamestnávateľ môže pre výkon niektorých činností určiť kvalifikačné požiadavky zamerania alebo odboru vzdelania alebo ďalšie kvalifikačné požiadavky (napr. absolvovanie postgraduálneho štúdia, odborného kurzu), pokiaľ osobitný predpis2) neustanovuje inak.
§ 5
Zaraďovanie príslušníkov do platových tried
(1)
Zamestnávateľ zaradí príslušníka do jednej z dvanástich platových tried podľa katalógu na základe náročnosti požadovaného výkonu pracovnej činnosti.
(2)
Ak pracovná činnosť nie je v katalógu uvedená, zamestnávateľ zaradí príslušníka do platovej triedy porovnaním z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej náročnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu. Pri porovnaní vychádza zo všeobecnej charakteristiky platovej triedy uvedenej v zákone.
(3)
V prípade, ak pracovnú činnosť príslušníka nemožno zaradiť podľa odseku 1 alebo 2 a takáto činnosť je uvedená v katalógu pracovných činností podľa osobitného predpisu,3) možno ho výnimočne zaradiť podľa tohto katalógu pracovných činností.3)
(4)
Zamestnávateľ zaradí príslušníka, ktorý ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium, do šiestej až ôsmej platovej triedy podľa katalógu na základe náročnosti požadovaného výkonu pracovnej činnosti.
(5)
Zamestnávateľ môže príslušníka zaradiť do platovej triedy podľa postupu uvedeného v odsekoch 1 a 2 ak príslušník spĺňa kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania potrebného pre výkon pracovnej činnosti zaradenej v tejto platovej triede. Na dosiahnutie vyššieho ako potrebného stupňa vzdelania sa neprihliada.
(6)
Príslušníka, ktorý nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania, možno výnimočne zaradiť do piatej a vyššej platovej triedy, avšak najdlhšie po dobu dvoch rokov, ak nie je ďalej ustanovené inak.
(7)
Príslušníka, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno zaradiť na dobu dlhšiu ako dva roky podľa odseku 6, ak
a)
dlhodobo vykonáva pracovnú činnosť v príslušnom odbore a je starší ako 45 rokov,
b)
začal v dobe, po ktorú bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa odseku 6, štúdium, ktorého absolvovaním si doplní potrebné vzdelanie, a riadne pokračuje v štúdiu; obdobne sa postupuje, ak príslušník začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 6,
c)
je zaradený najvyššie do siedmej platovej triedy, pokiaľ sa pre výkon manuálnej pracovnej činnosti podľa rozhodnutia zamestnávateľa požaduje vyučenie v odbore alebo skúška odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,2)
d)
je zaradený do ôsmej platovej triedy, ak dosiahol iba úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len „úplné stredné vzdelanie“).
(8)
Príslušníka, ktorý pred ukončením potrebného stupňa vzdelania nezískal prax, možno po dobu získavania praktických skúseností pre výkon požadovaných pracovných činností zaradiť najvyššie do
a)
piatej platovej triedy, ak ukončil úplné stredné vzdelanie,
b)
šiestej platovej triedy, ak ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium,
c)
ôsmej platovej triedy, ak ukončil vysokoškolské štúdium.
Ak takéto zaradenie nie je v súlade s odsekom 1, môže byť príslušník zaradený do piatej, šiestej alebo ôsmej platovej triedy najdlhšie po dobu jedného roka od absolvovania potrebného stupňa vzdelania.
§ 6
Doba rozhodná pre zaradenie príslušníka do platového stupňa
(1)
Do doby rozhodnej pre zaradenie príslušníka do príslušného platového stupňa (ďalej len „započítateľná prax“) sa započítava doba
a)
praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti dosiahnutá po ukončení potrebného stupňa vzdelania uvedeného v katalógu alebo po ukončení vzdelania o jeden stupeň nižšieho u príslušníka zaradeného do platovej triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c) a d),
b)
praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti, v závislosti od miery jej využitia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti, v rozsahu najviac dvoch tretín,
c)
výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu a civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,
d)
najviac šesť rokov zo súhrnu všetkých materských a ďalších materských dovoleniek.
(2)
Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto nariadenia rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti, alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako pre výkon požadovanej pracovnej činnosti.
(3)
Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa odpočíta u príslušníka zaradeného do
a)
piatej až siedmej platovej triedy, ktorý nedosiahol úplne stredné vzdelanie, doba dvoch rokov, s výnimkou príslušníka zaradeného do tejto triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c),
b)
ôsmej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len úplné stredné vzdelanie, doba päť rokov,
c)
deviatej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol vyššie odborné alebo bakalárske vzdelanie, doba dvoch rokov.
(4)
Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 možno odpočítať iné doby, ako sú doby uvedené v odseku 3, iba na základe zhodnotenia pracovných výsledkov, pokiaľ zamestnávateľ postupoval podľa § 3 ods. 3.
§ 7
Tarifný plat
(1)
Príslušníkovi zaradenému podľa § 3 ods. 1 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.
(2)
Príslušníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorý nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí tarifný plat podľa odseku 1 zvýšený o 25 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený. Okruh týchto príslušníkov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.6)
(3)
Príslušníkom, ktorí dosahujú veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plnia pracovné úlohy vo väčšom rozsahu oproti iným príslušníkom, možno tarifný plat určený podľa odseku 1 alebo 2 zvýšiť o osobný príplatok až o 40 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený.
(4)
Príslušníkovi, ktorý je vynikajúcim uznávaným odborníkom a vykonáva pracovné činnosti zaradené do desiatej až dvanástej platovej triedy, môže zamestnávateľ zvýšiť tarifný plat určený podľa odseku 1 alebo 2 o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený.
(5)
O zvýšení alebo znížení takto určených platov podľa odsekov 2 a 4 rozhoduje zamestnávateľ v závislosti od plnenia určených podmienok. Takto určené platy sa zaokrúhľujú na celé desaťkoruny smerom hore.
§ 8
Príplatok za riadenie
Náčelníkovi a veliteľovi určí zamestnávateľ na ocenenie náročnosti jeho riadiacej práce príplatok vo výške a za podmienok ustanovených v prílohe č. 3 tohto nariadenia.
§ 9
Príplatok za hodnosť
Príslušníkovi patrí príplatok za hodnosť, a to
hodnosť Kčs mesačne
rotný PO 700
rotmajster PO 900
nadrotmajster PO 950
podpráporčík PO 1 000
práporčík PO 1 050
nadpráporčík PO 1 100
podporučík PO 1 150
poručík PO 1 200
nadporučík PO 1 250
kapitán PO 1 300
major PO 1 450
podplukovník PO 1 600
plukovník PO 1 750.
§ 10
Osobitný príplatok
(1)
Príslušníkovi, ktorý pracuje v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, poskytuje zamestnávateľ príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7)
(2)
Príslušníkovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na hasení požiarov, na záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach a je ohrozený jeho život alebo zdravie, patrí osobitný príplatok vo výške 500 až 1 500 Kčs mesačne; ostatným príslušníkom patrí osobitný príplatok vo výške 100 až 500 Kčs mesačne.
(3)
Príslušníkovi, ktorý vykonáva pracovné činnosti pri obrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným vážnym rizikám pri vyhlásení brannej pohotovosti štátu alebo pri vyhlásení mimoriadnych opatrení, patrí príplatok vo výške 200 až 1 200 Kčs mesačne.
(4)
Výšku osobitného príplatku v rámci rozpätia podľa odsekov 2 a 3 určí zamestnávateľ.
§ 11
Odmeny
(1)
Zamestnávateľ môže poskytovať príslušníkovi odmenu za
a)
splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,
b)
pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého ukončenia zamestnania v súvislosti s odchodom do starobného alebo invalidného dôchodku, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením zo zamestnania, ak príslušník splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,8) až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,
c)
poskytnutie osobnej pomoci spojenej s odvahou a obetavosťou najmä pri záchrane osôb a majetku ohrozených požiarom a záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach.
(2)
Prostriedky na odmeny môže zamestnávateľ rozdeliť na jednotlivé organizačné útvary podľa významu, rozsahu a obťažnosti ich úloh formou fondu vedúceho.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí príslušníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.
(2)
Za čas kratší ako jeden mesiac patria príslušníkovi príplatky podľa § 8 až 10 v pomernej výške podľa odpracovaného času.
(3)
Ak je príslušník preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.
§ 13
(1)
Zamestnávateľ, ktorý určil kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4 ods. 2, nemusí príslušníka, ktorý ich nespĺňa, preradiť do inej platovej triedy, ak jeho odborné vedomosti zaručujú kvalitný výkon pracovných činností a bol zaradený do platovej triedy pred určením týchto kvalifikačných požiadaviek.
(2)
Príslušníka, ktorý absolvoval prípravu a je zaradený v turnusovej službe, môže zamestnávateľ zaradiť do piatej platovej triedy podľa katalógu odborných činností, i keď nespĺňa požiadavku vzdelania pre túto platovú triedu.
§ 14
Zamestnávateľ v roku 1992 môže príslušníkovi okrem odmeny podľa § 11 poskytovať odmeny za úspešné výsledky práce.
§ 15
Na zmiernenie následkov krívd spôsobených neplatnými právnymi úkonmi9) v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 môže zamestnávateľ odchylne, ako je ustanovené v § 6 ods. 1 písm. b), do započítateľnej praxe zahrnúť v plnom rozsahu i dobu inej praxe než v odbore požadovanej pracovnej činnosti, pokiaľ príslušník nemohol vykonávať prax v požadovanom odbore pracovnej činnosti.
§ 16
(1)
Zamestnávateľ môže upraviť niektoré náležitosti podľa tohto nariadenia v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom mzdovom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom, ak z povahy veci nevyplýva, že rozhodnutie závisí od posúdenia individuálneho prípadu.
(2)
Štatutárnemu orgánu určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval,10) pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Ostatným príslušníkom určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia zamestnávateľ.
§ 17
Plat podľa tohto nariadenia sa príslušníkom poskytne prvýkrát za mesiac máj 1992.
§ 18
(1)
Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra SSR z 30. júna 1987 č. PO-437/2-1987 o odmeňovaní príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (reg. v čiastke 17/1987 Zb.).
(2)
Pre odmeňovanie príslušníkov stráca platnosť výnos Ministerstva vnútra SSR z 15. marca 1988 č. HS-234/13-88 o odmeňovaní pracovníkov bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra SSR a útvarov Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti (reg. v čiastke 16/1988 Zb.).
(3)
Mzdové opatrenia vydané pre Zbor požiarnej ochrany Slovenskej republiky podľa doterajších právnych predpisov strácajú platnosť.
§ 19
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Katalóg odborných pracovných činností v Zbore požiarnej ochrany Slovenskej republiky
5.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Základné činnosti pri vykonávaní hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pod vedením a s použitím základných technických prostriedkov, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, sústavná odborná a fyzická príprava.
Samostatný výkon bežných technických, prevádzkových, ekonomických a správnych činností na príslušnom organizačnom úseku správy Zboru požiarnej ochrany alebo zariadenia.
6.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku s použitím základných technických prostriedkov i špeciálnych ochranných oblekov, dýchacej techniky, výškovej a vyslobodzovacej techniky; riadenie a obsluha požiarnych automobilov a inej špeciálnej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj; sústavná odborná a fyzická príprava.
Samostatný výkon odbornej činnosti na preventívnom, operatívno-technickom, personálnom a hospodárskom úseku; spracúvanie a vedenie evidencií požiarnej ochrany.
7.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné
Vykonávanie najzložitejších hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a výškovej techniky, ochranných oblekov, dýchacej a oživovacej techniky; výkon prác pod vodnou hladinou, nad voľnou hĺbkou, v protichemických a žiaruvzdorných oblekoch.
Výkon špecializovaných technických činností na mieste zásahu (napr. strojná, protiplynová, spojovacia a protipovodňová služba).
Starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, riadenie a obsluha špeciálnych vozidiel a vyslobodzovacích zariadení.
Zabezpečovanie odbornej prípravy a výkonu činnosti požiarneho družstva pri zásahu, spracovanie dokumentácie o zásahu a o požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičeniach.
Kontrola stavu zabezpečenia požiarnej ochrany a stavu technických prostriedkov požiarnej ochrany v organizáciách.
Samostatný výkon odbornej činnosti pri spracúvaní a vedení určenej operatívno-technickej, preventívno-výchovnej, právnej a hospodárskej agendy; príprava odborných stanovísk pre stavebné a kolaudačné konanie a pre posudzovanie technológií a výrobkov z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti.
8.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Organizovanie činnosti jednotiek požiarnej ochrany pri rozsiahlejších požiaroch a zložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach; organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy jednotky požiarnej ochrany v smene, príprava a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení.
Obsluha a servis špeciálnej techniky na hasenie požiarov a záchranu osôb, obsluha a údržba špeciálnych zariadení, meracej a vyslobodzovacej techniky, zabezpečovanie zložitých technicko-opravárenských prác; vyhodnocovanie požiarnej situácie za pomoci výpočtovej techniky.
Samostatný výkon zložitých odborných činností pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, spracúvanie expertíz, posudkov, vyjadrení a stanovísk pri vykonávaní štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, príprava odborno-metodických materiálov pre činnosť na nižších organizačných útvaroch a pre odbornú a fyzickú prípravu.
Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru, samostatné spracúvanie rozhodnutí v správnom konaní, vykonávanie jednoduchých legislatívnych a normalizačných prác a právneho poradenstva na úseku požiarnej ochrany.
9.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Organizovanie činnosti jednotky požiarnej ochrany na požiarnej stanici. Zodpovednosť za funkčnosť a úplnosť vybavenia požiarnej stanice, analýza stavu operatívno-technických opatrení v požiarnom obvode; riadenie zásahu pri rozsiahlejších požiaroch a zložitých záchranných prácach.
Organizovanie a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení vo veľkých objektoch, spracúvanie dokumentácie o zásahu; zabezpečovanie odbornej a fyzickej prípravy jednotiek požiarnej ochrany, určovanie postupu pri koordinácii súčinnostných služieb a medziokresnej pomoci.
Špecializovaný odborný výkon na úsekoch štátneho požiarneho dozoru, zisťovania príčin vzniku požiarov, operatívno-technickom, výskumu a vývoja, odbornej prípravy, informatiky a úloh požiarnej ochrany v rámci príprav na obranu.
Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni okresu, samostatná systémová činnosť pri tvorbe opatrení s celorepublikovou pôsobnosťou, dozor nad úrovňou vykonávania štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, riešenia majetkovoprávnych a pracovnoprávnych ostatných právnych záležitostí, vrátane zastupovania správy Zboru požiarnej ochrany v pracovných sporoch.
10.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Zodpovednosť za celkovú odbornú a operatívno-technickú pripravenosť jednotky (útvaru) Zboru požiarnej ochrany, koordinovanie zásahov pri najrozsiahlejších požiaroch a najzložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo mimoriadnych udalostiach, organizovanie výkonu štátneho požiarneho dozoru v okrese.
Samostatné vykonávanie náročných a odborne zložitých prác v oblasti výskumu a vývoja, príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov na určenie technických podmienok požiarnej bezpečnosti, určovanie koncepcie rozvoja ASR na úseku požiarnej ochrany, príprava podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do kompetencie ústredných orgánov štátnej správy.
11.
platová trieda
Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské
Spracovanie komplexných programov (koncepcií) rozvoja požiarnej ochrany v republikovej pôsobnosti i v medzinárodnej nadväznosti; vypracovanie návrhov zákonov z úseku požiarnej ochrany.
Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Platový
stupeň
Počet
rokov
praxe
Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Platová trieda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 do 3 2200 2350 2500 2650 2800 3000 3200 3500 3900 4400 5000 5700
2 do 6 2270 2430 2590 2760 2930 3140 3350 3680 4100 4620 5250 5990
3 do 9 2340 2510 2680 2870 3060 3280 3500 3860 4300 4840 5500 6280
4 do 12 2410 2590 2770 2980 3190 3420 3650 4040 4500 5060 5750 6570
5 do 15 2480 2670 2860 3090 3320 3560 3800 4220 4700 5280 6000 6860
6 do 18 2550 2750 2950 3200 3450 3700 3950 4400 4900 5500 6250 7150
7 do 21 2620 2830 3040 3310 3580 3850 4120 4580 5100 5720 6500 7440
8 do 24 2690 2910 3130 3420 3710 4000 4290 4760 5300 5940 6750 7730
9 do 27 2760 2990 3220 3530 3840 4150 4460 4940 5500 6160 7000 8020
10 nad 27 2830 3070 3310 3640 3970 4300 4630 5120 5700 6380 7250 8310

Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.
Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Funkcia orgán s republikovou pôsobnostou Kčs/mes. územný orgán Kčs/mes.
1 . Náčelník hlavnej správy 1 600 - 5 000
2. Zástupca náčelníka 1 200 - 3 800
3. Náčelník odboru 800 - 2 200
4. Náčelník zariadenia 800 - 2 200
5. Náčelník oddelenia 300 - 1 200
6. Náčelník okresnej správy 1 600 - 3 000
7. Zástupca náčelníka 1 200 - 2 400
8. Veliteľ jednotky okresnej správy 800 - 2 000
9. Náčelník alebo veliteľ, ktorý je poverený riadením práce podriadených príslušníkov 300 - 1 200
1)
§ 47 ods. 1 zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.
2)
§ 51 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona č. 525/1990 Zb.
3)
Nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.
4)
Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.
5)
Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
7)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.
8)
Nariadenie vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády ČSSR č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb.
9)
§ 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimoriadnych rehabilitáciách.
10)
§ 46 ods. 2 a § 46b ods. 2 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.