297/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1993

297
ZÁKONNÉ OPATRENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 20. mája 1992,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách a mení a dopĺňa zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov v znení zákona č. 30/1978 Zb. a zákona č. 509/1991 Zb.
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:
Čl. I
Zákon č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách sa dopĺňa takto:
Za § 28 sa zaraďujú § 28a až 28d, ktoré znejú:
㤠28a
(1)
Právo členov bytových družstiev vyzvať bytové družstvo podľa § 24 na uzavretie zmluvy o prevode vlastníctva k bytu alebo nebytovému priestoru (garáže a ateliéru) majú členovia bytových družstiev, ktorých nájomný vzťah k bytu alebo nebytovému priestoru vznikol po splatení členského podielu týmito členmi alebo ich právnymi predchodcami alebo na základe iných skutočností ustanovených zákonom.1)
(2)
Ak nedôjde k prevodu všetkých bytov a nebytových priestorov členom bytových družstiev, ktorí sú nájomcami bytových a nebytových priestorov v dome, ktorého sa týka úver poskytnutý bankou, a ak splatí družstvo banke úver zodpovedajúci prevedeným bytom a nebytovým priestorom, uzavrie banka s družstvom do dvoch mesiacov dodatok k úverovej zmluve, ktorého premetom bude ponechanie nesplatenej časti úveru, pripadajúcej na neprevedené byty, garáže a ateliéry družstvu. Ostatné podmienky pre poskytnutie úveru určené v úverovej zmluve sa nemenia. Finančné prostriedky splatené členmi družstva za prevedené byty a nebytové priestory odvedie družstvo banke pri najbližšej splátke úveru.
(3)
Družstvo a vlastníci bytov a nebytových priestorov sú povinní pred uzavretím dodatku podľa odseku 2 poistiť obytný dom tak, aby v súhrne bol zachovaný aspoň doterajší rozsah poistenia domu.
(4)
Pre úvery ponechané podľa odseku 2 platia obdobne ustanovenia osobitných predpisov o úhrade majetkovej ujmy banke.2) Ustanovenie osobitných predpisov3) o povinnosti družstva vrátiť štátne príspevky sa nepoužije.
(5)
Prevodom družstevného bytu zaniká nárok na vrátenie členského podielu.
§ 28b
(1)
Na zabezpečenie úverov poskytnutých bankou bytovému družstvu podľa osobitných predpisov3) na výstavbu bytov a nebytových priestorov a na rozsiahlejšie opravy a stavebné úpravy obytného domu vzniká 1. júlom 1992 banke záložné právo. Záložné právo viazne na nehnuteľnosti družstva, ktorej sa úvery týkajú.
(2)
Ustanovenie odseku 1 platí obdobne pre úvery ponechané podľa § 28a ods. 2.
§ 28c
Súčasťou zmluvy o prevode bytu alebo nebytového priestoru z vlastníctva bytového družstva je vzájomné vyrovnanie prostriedkov určených na financovanie opráv a údržby domu pripadajúcich na prevádzaný byt a nebytový priestor. Vzájomným vyrovnaním sa pritom rozumie vyrovnanie tak nevyčerpaných zostatkov, ako aj nedoplatkov.
§ 28d
(1)
Pokiaľ boli v družstevnej bytovej výstavbe obstarané byty, na ktoré sa poskytla finančná, úverová a iná pomoc podľa predpisov o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe, formou nadstavieb a vstavieb do jestvujúcich budov bez toho, aby sa budova stala predmetom podielového spoluvlastníctva družstva a pôvodného vlastníka budovy, zriaďuje sa dňom účinnosti tohto zákonného opatrenia v prospech družstva, prípadne jeho právneho nástupcu na budove vecné bremeno podľa § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka,4) ktoré ďalej obmedzuje vlastníka budovy tak, že
a)
pre nájomné vzťahy k bytom získaným nadstavbou alebo vstavbou platia ustanovenia Občianskeho zákonníka o nájme družstevného bytu;
b)
družstvo alebo jeho právni nástupcovia majú k týmto bytom práva a povinnosti prenajímateľa, ak sa medzi nimi a vlastníkom budovy nedohodlo inak;
c)
pre určenie nájomného z týchto bytov platia predpisy o spôsobe výpočtu nájomného v bytoch stavebných bytových družstiev;5)
d)
nájomné z týchto bytov platí nájomca družstvu alebo jeho právnemu nástupcovi; úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu platí nájomca vlastníkovi budovy, prípadne inej osobe.
(2)
Zhodnotenie domu obstaraním bytu alebo nebytového priestoru podľa predpisov o poskytnutí finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavbe formou nadstavby a vstavby sa na účely tohto zákonného opatrenia považuje za náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva zriadením vecného bremena.“.
Čl. III
Zrušuje sa § 26 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.
Čl. IV
Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Dubček v. r.
1)
Napr. § 460 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2)
§ 45 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.
3)
Napr. § 6 ods. 6 vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej č. 136/1985 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v osobnom vlastníctve v znení vyhlášok č. 74/1989 Zb. a č. 73/1991 Zb.
4)
Zákon č. 40/1964 Zb.
5)
§ 11 a nasl. výnosu Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky a Štátnej banky česko-slovenskej č. 78/1991 Zb. o podmienkach poskytovania finančnej pomoci na družstevnú bytovú výstavbu.