3/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.01.1992

3
VYHLÁŠKA
Slovenského geologického úradu
z 13. decembra 1991,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
Slovenský geologický úrad podľa § 11 ods. 5 a po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 3 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 sa vypúšťa.
2.
§ 2 ods. 1 znie:
„(1)
Organizácia1) pri vyhľadávaní a prieskume ložiska vyhradeného nerastu (ďalej len „výhradné ložisko“) vyhodnocuje dosahované výsledky geologických prác a oznamuje ich Slovenskému geologickému úradu tak, aby sa mohlo čo najskôr vydať osvedčenie o výhradnom ložisku.“.
3.
V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak ide o rádioaktívne nerasty, Federálnemu ministerstvu palív a energetiky“.
4.
§ 3 ods. 2 znie:
„(2)
Za odôvodnený predpoklad nahromadenia vyhradeného nerastu sa považuje zistenie, ktoré zodpovedá vopred určeným podmienkam využiteľnosti očakávaných zásob výhradného ložiska1a) a je overené aspoň zčasti v kategórii predpokladaných zásob Z-3.“.
Poznámka pod čiarou 1a) znie:
„1a)
§ 13 banského zákona.
§ 4 ods. 3 vyhlášky Slovenského geologického úradu č. 6/1992 Zb. o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk.“.
5.
V § 4 sa vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
6.
§ 5 a 6 sa vypúšťajú.
7.
Nadpis § 8 znie:
„Overovanie zásob výhradných ložísk“.
8.
V § 8 sa vypúšťa druhá veta.
9.
§ 9 a 10 sa vypúšťajú.
10.
Nadpis § 11 znie:
„Bilančné zásoby“.
11.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
12.
V § 12 ods. 3 sa slová „v kategórii C 2“ nahrádzajú slovami „v kategórii predpokladaných zásob Z-3“.
13.
§ 13 sa vypúšťa.
14.
V § 16 sa slová „Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstva financií Slovenskej republiky“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Predseda:
RNDr. Ing. Burian CSc. v. r.
1)
§ 3 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 497/1991 Zb.
§ 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.“.