310/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1992 do 31.12.1996

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o stavebnom sporení
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ“) z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.
(2)
Fond stavebného sporenia tvoria
a)
vklady od stavebných sporiteľov,
b)
úroky,
c)
dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátna prémia“),
d)
splátky úverov,
e)
iné zdroje.
§ 2
(1)
Stavebným sporením pre účely tohto zákona sa rozumie
a)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov,
b)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom (ďalej len „stavebný úver“).
(2)
Výkon činnosti súvisiaci so stavebným sporením podľa odseku 1 vykonáva banka so sídlom v Slovenskej republike založená na tento účel podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „stavebná sporiteľňa“).
§ 3
(1)
Stavebná sporiteľňa je povinná určiť úrokové sadzby vkladov a úrokové sadzby stavebných úverov tak, aby rozdiel medzi nimi bol najviac 3 %.
(2)
Úrokové sadzby vkladov a úrokové sadzby stavebných úverov počas trvania zmluvy o stavebnom sporení nemožno zmeniť.
§ 4
Stavebným sporiteľom môže byť fyzická osoba s trvalým bydliskom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľnou zmluvu o stavebnom sporení, resp. v mene koho je uzatvorená zmluva.
§ 5
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Ministerstvo je oprávnené vyžadovať od stavebnej sporiteľne všetky podklady na kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu stavebného sporenia.
§ 6
Centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení vykonáva ministerstvo alebo ním určený subjekt. Cieľom tejto evidencie je predovšetkým sledovať oprávnenosť nárokov sporiteľov na štátnu prémiu.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY STAVEBNÉHO SPORENIA
§ 7
(1)
Stavebné sporenie vykonáva stavebná sporiteľňa na základe vydaných zásad, ktoré musia obsahovať najmä
a)
druhy stavebného sporenia a podmienky uzatvárania zmlúv,
b)
zloženie fondu stavebného sporenia, postup pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady poskytnutia stavebného úveru,
c)
postup pri usporiadaní vkladov zo zrušených zmlúv o stavebnom sporení,
d)
spôsob ochrany stavebného sporiteľa v prípade zastavenia činnosti stavebnej sporiteľne alebo pri odobratí povolenia na jej činnosť.
(2)
Zmluvy o stavebnom sporení musia obsahovať najmä
a)
výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa,
b)
úrokové sadzby vkladov a stavebných úverov,
c)
podmienky poskytnutia stavebných úverov, postup pri určení poradia poskytnutia stavebných úverov, ako aj podmienky a postup pri výplate vkladov,
d)
spôsob zabezpečenia pohľadávok zo stavebných úverov,
e)
podmienky, za ktorých môže byť zmluva o stavebnom sporení rozdelená alebo zlúčená s inou zmluvou, zvýšená alebo znížená cieľová suma (§ 8 ods. 1) a z toho vyplývajúce poskytnutie stavebného úveru,
f)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o stavebnom sporení,
g)
podmienky, za ktorých možno od zmluvy odstúpiť,
h)
vyhlásenie sporiteľa, či v rámci tejto zmluvy si uplatňuje nárok na poskytnutie štátnej prémie.
§ 8
(1)
Stavebné sporenie vzniká uzatvorením zmluvy medzi stavebným sporiteľom a stavebnou sporiteľňou na zmluvne dohodnutú sumu (ďalej len „cieľová suma“).
(2)
Cieľová suma sa skladá
a)
z vkladov od stavebného sporiteľa,
b)
z úrokov,
c)
zo štátnej prémie,
d)
zo stavebného úveru,
e)
z iných zdrojov.
(3)
Po splnení zmluvne dohodnutých podmienok má stavebný sporiteľ nárok na pridelenie stavebného úveru.
(4)
Stavebný sporiteľ môže
a)
uplatniť nárok na stavebný úver,
b)
vklad vybrať a použiť ho bez nároku na stavebný úver,
c)
sporiť ďalej.
§ 9
(1)
Stavebný sporiteľ získa stavebný úver, ak dodrží zmluvne dohodnuté podmienky stavebného sporenia a spĺňa podmienky návratnosti stavebného úveru.
(2)
Výška stavebného úveru sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií, ak sa poskytnú (§ 10 ods. 1), a iných zdrojov.
§ 10
(1)
Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(2)
Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky uplatňuje stavebná sporiteľňa.
(3)
Najvyššia suma štátnej prémie na príslušný rozpočtový rok sa určuje zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky.
(4)
Štátna prémia sa poskytuje najviac do výšky 100 % ročného vkladu.
§ 11
Cieľovú sumu, pokiaľ jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na financovanie bytových potrieb v Slovenskej republike (ďalej len „stavebný účel“), a to na
a)
kúpu bytu alebo domu,
b)
výstavbu domu,
c)
modernizáciu, rekonštrukciu a údržbu bytu alebo domu,
d)
obstaranie stavebného pozemku,
e)
obstaranie a rekonštrukciu nebytových priestorov na byt,
f)
úhradu záväzkov súvisiacich s vyššie uvedenými účelmi.
§ 12
(1)
Z fondu stavebného sporenia stavebná sporiteľňa podľa zmluvne dohodnutých podmienok uspokojuje tieto nároky stavebných sporiteľov
a)
výplaty vkladov z vypovedaných zmlúv stavebného sporenia, z ktorých nárok na poskytnutie stavebného úveru vznikol, ale nebol uplatnený,
b)
výplaty vkladov zo zmlúv stavebného sporenia zrušených počas sporenia,
c)
poskytnutie úverov stavebným sporiteľom, ktorým nárok na stavebný úver vznikol.
(2)
Z voľných zdrojov fondu stavebného sporenia môže stavebná sporiteňa
a)
poskytovať stavebné úvery za komerčných podmienok pre stavebné účely stavebným sporiteľom, ktorí splnili podmienky sporenia, ale ďalšie zmluvne dohodnuté podmienky pre poskytnutie úveru ešte nespĺňajú, alebo stavebným sporiteľom, ktorí ešte len sporia,
b)
výplaty zo zmlúv stavebného sporenia zrušených počas sporenia,
c)
sprostredkovávať a vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s bývaním.
TRETIA ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
Ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoví výšku a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 1 ods. 1 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách.