310/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

310
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o stavebnom sporení
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Účelom stavebného sporenia je financovanie bytových potrieb z účelovo vytvorených finančných prostriedkov vo fonde stavebného sporenia.
(2)
Fond stavebného sporenia tvoria
a)
vklady od účastníkov stavebného sporenia (ďalej len „stavebný sporiteľ“),
b)
úroky,
c)
príspevky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „štátna prémia“),
d)
splátky úverov,
e)
iné zdroje.
(3)
Do vkladov podľa odseku 2 písm. a) sa nezapočítavajú poplatky za uzavretie zmluvy o stavebnom sporení.
§ 2
(1)
Stavebným sporením sa rozumie
a)
prijímanie vkladov od stavebných sporiteľov,
b)
poskytovanie úverov stavebným sporiteľom (ďalej len „stavebný úver“).
(2)
Stavebné sporenie môže vykonávať len banka,1) ktorej predmetom činnosti je stavebné sporenie na základe bankového povolenia udeleného podľa osobitného predpisu1) (ďalej len „stavebná sporiteľňa"). Na stavebnú sporiteľňu sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Označenie „stavebná sporiteľňa“ alebo jeho preklady môže používať v obchodnom mene iba stavebná sporiteľňa.
(3)
V bankovom povolení sa môže stavebnej sporiteľni okrem vykonávania stavebného sporenia podľa odseku 1 povoliť aj vykonávanie týchto činností:
a)
poskytovanie záruk inej banke za stavebné úvery, hypotekárne úvery alebo komunálne úvery,
b)
prijímanie vkladov od bánk,
c)
investovanie na vlastný účet do hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo do pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
d)
vykonávanie platobného styku a zúčtovania súvisiacich so stavebným sporením,
e)
poskytovanie poradenských služieb súvisiacich so stavebným sporením,
f)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti poisťovníctva súvisiaca so stavebným sporením.
(4)
Činnosti podľa odseku 3 môže stavebná sporiteľňa vykonávať len vtedy, ak sú prednostne zabezpečené záväzky vyplývajúce z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a ak nedôjde ku kráteniu lehôt splatnosti stavebných úverov alebo k predĺženiu lehôt na ich poskytnutie.
§ 4
Stavebným sporiteľom môže byť
a)
fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v ktorej prospech je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení,
b)
právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo fyzická osoba – podnikateľ 3)s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení.
§ 5
(1)
Štátny dozor nad dodržiavaním podmienok poskytovania štátnej prémie vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Na účely štátneho dozoru podľa odseku 1 je stavebná sporiteľňa povinná predložiť ministerstvu bez zbytočného odkladu všetky ním požadované doklady a údaje o hospodárení s prostriedkami fondu stavebného sporenia.
(3)
Na výkon štátneho dozoru podľa odseku 1 sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,3a) ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 5a
(1)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky spočívajúce v nedodržaní podmienok poskytnutia štátnej prémie stavebnou sporiteľňou, uloží stavebnej sporiteľni povinnosť vrátiť sumu vo výške neoprávnene použitej štátnej prémie do štátneho rozpočtu.
(2)
Ministerstvo môže, okrem opatrenia podľa odseku 1, uložiť stavebnej sporiteľni podľa závažnosti porušenia povinnosti a dĺžky trvania protiprávneho stavu pokutu až do výšky dvojnásobku neoprávnene použitej sumy štátnej prémie; táto pokuta je príjmom štátneho rozpočtu.
(3)
Na konanie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o správnom konaní.3a)
§ 6
(1)
Centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených stavebnými sporiteľmi uvedenými v § 4 písm. a) zabezpečuje ministerstvo na účely sledovania oprávnenosti nárokov stavebných sporiteľov na štátnu prémiu.
(2)
Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné mesačne vždy do desiatich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca predkladať ministerstvu tieto údaje:
a)
rodné číslo stavebného sporiteľa,
b)
číslo zmluvy o stavebnom sporení,
c)
dátum vzniku a dátum zániku nároku na poskytnutie štátnej prémie,
d)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie.
(3)
Stavebné sporiteľne sú na účely podľa odseku 1 povinné polročne vždy do desiatich dní po uplynutí polroka predkladať ministerstvu údaje o nárokoch na štátnu prémiu za uplynulý polrok.
(4)
Ministerstvo potvrdzuje správnosť údajov priebežne a prípadné nezrovnalosti oznámi príslušnej stavebnej sporiteľni.
(5)
Ak ministerstvo zistí, že stavebný sporiteľ si uplatnil nárok na štátnu prémiu z viacerých zmlúv o stavebnom sporení, oznámi bez zbytočného odkladu všetkým stavebným sporiteľniam, s ktorými stavebný sporiteľ také zmluvy uzavrel, že stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu podľa § 10 ods. 4, a obdobie, na ktoré stavebný sporiteľ stratil tento nárok.
DRUHÁ ČASŤ
PODMIENKY STAVEBNÉHO SPORENIA
§ 7
(1)
Stavebné sporenie vykonáva stavebná sporiteľňa na základe ňou vydaných zásad schválených Národnou bankou Slovenska po dohode s ministerstvom, ktoré musia obsahovať najmä
a)
druhy stavebného sporenia a podmienky uzatvárania zmlúv o stavebnom sporení a zmlúv o stavebnom úvere,
b)
zloženie fondu stavebného sporenia, postup a lehoty pri poskytovaní stavebného úveru, podmienky a predpoklady poskytnutia stavebného úveru,
c)
postup a lehoty pri usporiadaní vkladov zo zrušených zmlúv o stavebnom sporení,
d)
spôsob ochrany stavebného sporiteľa pri odobratí bankového povolenia alebo pri zániku bankového povolenia stavebnej sporiteľni podľa osobitného predpisu,3b)
e)
podmienky poskytovania stavebných úverov v prípadoch uvedených v § 12 ods. 2 písm. a).
(2)
Zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)
b)
výšku dohodnutej sumy, na ktorú sa stavebné sporenie uzatvára (ďalej len „cieľová suma"), a podmienky, za ktorých môže byť zvýšená alebo znížená cieľová suma,
c)
výšku a časovú postupnosť vkladov stavebného sporiteľa,
d)
úrokové sadzby vkladov,
e)
podmienky a postup pri výplate vkladov,
f)
podmienky poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia vrátane podmienok poskytnutia stavebného úveru pri zvýšení alebo znížení cieľovej sumy, postup pri určení poradia poskytnutia stavebného úveru po splnení podmienok stavebného sporenia, ako aj podmienky a postup pri výplate vkladov,
g)
podmienky, za ktorých môžu byť práva zo zmluvy o stavebnom sporení rozdelené alebo zlúčené s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení,
h)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom sporení,
i)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom sporení,
j)
vyhlásenie stavebného sporiteľa o uplatnení alebo neuplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie v rámci tejto zmluvy.
(3)
Zmluva o stavebnom úvere musí obsahovať
a)
identifikačné údaje o stavebnej sporiteľni a o stavebnom sporiteľovi najmenej v rozsahu údajov ustanovenom osobitnými predpismi,3c)
b)
úrokové sadzby stavebných úverov,
c)
podmienky poskytnutia a splácania stavebného úveru,
d)
spôsob zabezpečenia pohľadávok zo stavebného úveru,
e)
podmienky, za ktorých možno vykonať prevod práv a povinností zo zmluvy o stavebnom úvere,
f)
podmienky, za ktorých možno odstúpiť od zmluvy o stavebnom úvere.
(4)
Zmluvy o stavebnom sporení a zmluvy o stavebnom úvere môžu obsahovať aj ďalšie náležitosti dohodnuté medzi stavebnou sporiteľňou a stavebným sporiteľom.
§ 8
(1)
Stavebné sporenie vzniká uzatvorením zmluvy o stavebnom sporení medzi stavebným sporiteľom a stavebnou sporiteľňou.
(2)
Cieľová suma sa skladá
a)
z vkladov od stavebného sporiteľa,
b)
z úrokov,
c)
zo štátnej prémie,
d)
zo stavebného úveru,
e)
z iných zdrojov.
(3)
Po splnení zmluvne dohodnutých podmienok má stavebný sporiteľ nárok na pridelenie stavebného úveru.
(4)
Stavebný sporiteľ môže
a)
uplatniť nárok na stavebný úver,
b)
vklad vybrať a použiť ho bez nároku na stavebný úver,
c)
sporiť ďalej.
(5)
Zmluvu o stavebnom sporení so stavebným sporiteľom podľa § 4 písm. b) možno uzatvoriť, len ak podiel cieľových súm, na ktoré sú uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení s právnickými osobami alebo fyzickými osobami – podnikateľmi,
a)
v jednom kalendárnom roku neprevyšuje 5 % z cieľových súm, na ktoré sú uzatvorené všetky zmluvy o stavebnom sporení v príslušnom kalendárnom roku, alebo
b)
ktorým nevznikol nárok na stavebný úver, neprevyšuje 10 % zo súčtu cieľových súm, pri ktorých ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru splnením všetkých zmluvne dohodnutých podmienok, a cieľových súm, pri ktorých nárok na stavebný úver vznikol, ale nebol uplatnený.
(6)
Stavebnému sporiteľovi podľa§ 4 písm. b), s ktorým je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru, možno poskytnúť stavebný úver, len ak podiel takýchto stavebných úverov neprevyšuje 10 % zo súčtu cieľových súm, pri ktorých ešte nevznikol nárok na pridelenie stavebného úveru splnením všetkých zmluvne dohodnutých podmienok, a cieľových súm, pri ktorých nárok na stavebný úver vznikol, ale nebol uplatnený.
(7)
Stavebnému sporiteľovi podľa § 4 písm. b), s ktorým je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, možno poskytnúť stavebný úver len do výšky 50 % cieľovej sumy.
(8)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b), s ktorým je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení a ktorej je poskytnutý stavebný úver na účely uvedené v § 11 ods. 1 písm. b), je povinná tento stavebný úver prednostne splatiť z finančných prostriedkov získaných predajom bytu, bytového domu alebo jeho časti. V prípade prenajímania bytov v bytovom dome postupuje právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ pri splácaní úveru podľa zmluvy o stavebnom sporení.
§ 9
(1)
Stavebný sporiteľ získa stavebný úver, ak dodrží zmluvne dohodnuté podmienky stavebného sporenia a spĺňa podmienky poskytnutia stavebného úveru.
(2)
Výška stavebného úveru sa rovná rozdielu medzi cieľovou sumou a vkladmi sporiteľa, vrátane úrokov, štátnych prémií, ak sa poskytnú (§ 10 ods. 1), a iných zdrojov.
§ 10
(1)
Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi podľa § 4 písm. a).
(2)
Nárok stavebného sporiteľa na štátnu prémiu voči štátnemu rozpočtu uplatňuje stavebná sporiteľňa.
(3)
Štátna prémia sa určuje vo výške 15 % ročného vkladu, najviac v sume určenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Ročným vkladom sa na účely tohto zákona rozumie súhrn vkladov stavebného sporiteľa podľa § 1 ods. 2 písm. a) a vkladov v prospech stavebného sporiteľa od iných fyzických osôb a právnických osôb podľa § 1 ods. 2 písm. e) v kalendárnom roku vložených na jednu zmluvu o stavebnom sporení.
(4)
Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viacero zmlúv o stavebnom sporení, štátna prémia sa poskytne na tú zmluvu, o ktorej to stavebný sporiteľ písomne vyhlási, pričom také vyhlásenie môže byť stavebným sporiteľom zmenené v zmluve o stavebnom sporení v priebehu roka len raz. Ak toto vyhlásenie obsahujú v jednom roku viaceré zmluvy o stavebnom sporení a na tieto zmluvy stavebný sporiteľ vložil vklady, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.
(5)
Stavebný sporiteľ môže práva zo zmluvy o stavebnom sporení previesť alebo spojiť s právami z inej zmluvy o stavebnom sporení, pri ktorej vznikol nárok na štátnu prémiu, iba s blízkou osobou,3d) a to len jeden raz v kalendárnom roku. Nárok na štátnu prémiu zostane zachovaný. Ak by práva zo zmluvy o stavebnom sporení previedol viackrát, alebo na inú blízku osobu,3d) stráca nárok na štátnu prémiu za tento rok zo všetkých zmlúv o stavebnom sporení.
(6)
Ak sa v priebehu kalendárneho roka skončí platnosť zmluvy o stavebnom sporení a stavebný sporiteľ uzatvorí novú zmluvu o stavebnom sporení, môže uplatniť nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení v prípade, ak na predchádzajúcu zmluvu o stavebnom sporení v tomto roku nevznikol nárok na štátnu prémiu. Ak vznikne nárok na štátnu prémiu zo zmluvy o stavebnom sporení zrušenej v priebehu kalendárneho roka a zároveň vznikne nárok na štátnu prémiu na novú zmluvu o stavebnom sporení uzavretú v priebehu tohto kalendárneho roka, výška štátnej prémie nesmie presiahnuť 15 % z ročných vkladov oboch zmlúv, najviac však sumu určenú zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
§ 10a
(1)
Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené týmto zákonom alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení.
(2)
Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak stavebný sporiteľ
a)
zruší zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne použije na účely uvedené v § 11 ods. 1,
b)
neuplatní nárok na stavebný úver po šiestich rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení.
(3)
Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak dôjde k zrušeniu zmluvy v dôsledku smrti alebo invalidity4) stavebného sporiteľa.
§ 10b
(1)
Stavebná sporiteľňa je povinná písomne uplatniť nárok na štátnu prémiu za príslušný kalendárny štvrťrok do desiatich dní po uplynutí príslušného polroka. Ministerstvo poskytuje polročne prostriedky na štátnu prémiu, a to do 25 kalendárnych dní od uplatnenia nároku na štátnu prémiu stavebnou sporiteľňou za predchádzajúci polrok.
(2)
Stavebná sporiteľňa pripíše zodpovedajúcu časť ročnej štátnej prémie na účet stavebného sporiteľa po získaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do desiatich dní.
(3)
Štátna prémia pripísaná na účet stavebného sporiteľa sa úročí rovnako ako vklady stavebného sporiteľa; stavebná sporiteľňa je povinná viesť štátnu prémiu na účte stavebného sporiteľa osobitne.
(4)
Stavebná sporiteľňa zodpovedá za
a)
včasné uplatnenie nároku na štátnu prémiu,
b)
plnenie podmienok poskytovania štátnej prémie, iba ak stavebná sporiteľňa preukáže, že nedodržiavanie plnenia týchto podmienok bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jej zodpovednosť,4a)
c)
správne vyčíslenie výšky štátnej prémie,
d)
zúčtovanie preddavkov štátnej prémie,
e)
vrátenie štátnej prémie do štátneho rozpočtu do jedného mesiaca od zistenia, že stavebný sporiteľ nedodržal podmienky na poskytnutie štátnej prémie.
§ 11
(1)
Cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, môže stavebný sporiteľ použiť na financovanie bytových potrieb v Slovenskej republike (ďalej len „stavebný účel“), a to na
a)
nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
b)
výstavbu, prístavbu, nadstavbu, vstavbu alebo na stavebné úpravy rodinného domu alebo bytového domu alebo na stavebné úpravy bytu,
c)
modernizáciu bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo na udržiavacie práce na nich,
d)
nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu,
e)
nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom,
f)
nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt,
g)
prestavbu nebytových priestorov na byt,
h)
úhradu podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu,
i)
úhradu záväzkov súvisiacich s účelmi uvedenými v písmenách a) až h).
(2)
Stavebným účelom pre stavebných sporiteľov podľa § 4 písm. a) nie je financovanie verejných rozvodových sietí plynu, vody, elektriny, kanalizácie a iných verejných dopravných a technických vybavení územia, ktorých stavebníkom je právnická osoba.
(3)
Stavebný sporiteľ podľa § 4 písm. b) nemôže cieľovú sumu, ak jej súčasťou je aj poskytnutý stavebný úver, použiť na nadobudnutie vlastníctva bytu alebo rodinného domu, na výstavbu, prístavbu, nadstavbu alebo na stavebné úpravy rodinného domu, modernizáciu bytu alebo rodinného domu, na nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom stojí rodinný dom, a na účely uvedené v odseku 1 písm. h) a i).
(4)
Záväzky stavebných sporiteľov vyplývajúce z poskytnutia stavebného úveru musia byť zabezpečené podľa osobitných predpisov.5)
§ 12
(1)
Z fondu stavebného sporenia stavebná sporiteľňa podľa zmluvne dohodnutých podmienok uspokojuje tieto nároky stavebných sporiteľov
a)
výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení, pri ktorých vznikol nárok na poskytnutie stavebného úveru,
b)
výplaty vkladov zo zmlúv o stavebnom sporení zrušených počas sporenia,
c)
poskytnutie úverov stavebným sporiteľom, ktorým nárok na stavebný úver vznikol.
(2)
Dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia môže stavebná sporiteľňa použiť len na
a)
poskytovanie stavebných úverov za komerčných podmienok na stavebné účely stavebným sporiteľom, ktorí splnili podmienky sporenia svojich vkladov, ale ďalšie zmluvne dohodnuté podmienky na pridelenie stavebného úveru ešte nespĺňajú, alebo stavebným sporiteľom, ktorí ešte len sporia,
b)
nákup hypotekárnych záložných listov, komunálnych obligácií, štátnych dlhopisov, štátnych pokladničných poukážok alebo na nákup pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,
c)
zmluvné uloženie v inej banke.
(3)
Stavebná sporiteľňa môže dočasne voľné zdroje fondu stavebného sporenia použiť podľa odseku 2 iba v prípade, ak je zabezpečené plnenie podľa odseku 1.
TRETIA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 13
(1)
Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté zo zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených pred 1. októbrom 1999.
(2)
Podľa ustanovení tohto zákona sa posudzujú aj nároky stavebných sporiteľov na poskytnutie štátnej prémie zo zmlúv o stavebnom sporení uzatvorených pred účinnosťou tohto zákona.
(3)
Stavebné sporiteľne a iné právnické osoby a fyzické osoby sú povinné prispôsobiť tomuto zákonu svoje právne pomery, ktoré vyplývajú najmä z uzatvorených zmlúv o úveroch alebo o stavebnom sporení do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 13a
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 400/1992 Zb., ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení v znení vyhlášky Ministerstva výstavby a verejných prác Slovenskej republiky č. 108/1997 Z. z.
§ 13b
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky podľa tohto zákona do 30. júna 2001.
§ 13c
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky s ustanoveniami tohto zákona do 28. februára 2003.
§13d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2003
(1)
Stavebné sporiteľne sú povinné prispôsobiť zásady stavebného sporenia a všeobecné obchodné podmienky ustanoveniam tohto zákona do 31. októbra 2003.
(2)
Stavebné sporiteľne a ich klienti sú do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona povinní prispôsobiť tomuto zákonu svoje právne pomery, ktoré im vyplývajú najmä z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení a z uzatvorených zmlúv o úveroch.
§ 14
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
3a)
§ 8 až 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
3b)
§ 63 a 64 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3c)
§ 3a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 500/2001 Z. z.
§ 3 ods. 4 písm. a) prvý a druhý bod zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2001 Z. z.
3d)
4)
Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 639/2002 Z. z.
4a)
5)
§ 151a až 151g a § 546 až 558 Občianskeho zákonníka,
§ 299 až 323 Obchodného zákonníka,